2009/43/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1-36 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 6. května 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 30. června 2009 Nabývá účinnosti: 30. června 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/43/ES

ze dne 6. května 2009

o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Smlouva stanoví vytvoření vnitřního trhu a současné odstranění překážek volného pohybu zboží a služeb mezi členskými státy a vytvoření systému zajišťujícího, aby na vnitřním trhu nebyla narušována hospodářská soutěž.

(2)

Ustanovení Smlouvy vytvářející vnitřní trh se vztahují na všechny typy zboží a služeb poskytovaných za úhradu, včetně produktů pro obranné účely, ale nebrání členským státům, aby za určitých podmínek přijímaly jiná opatření v jednotlivých případech, kdy považují za nezbytné chránit své podstatné bezpečnostní zájmy.

(3)

Právní a správní předpisy členských států upravující transfer produktů pro obranné účely uvnitř Společenství obsahují rozdíly, které mohou bránit pohybu těchto produktů a mohou představovat narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, a tím znesnadňovat inovaci, průmyslovou spolupráci a konkurenceschopnost obranného průmyslu v Evropské unii.

(4)

Cíle, které obecně sledují právní předpisy členských států, zahrnují ochranu lidských práv, míru, bezpečnosti a stability prostřednictvím systémů přísné kontroly a omezení vývozu a šíření produktů pro obranné účely do třetích zemí i do ostatních členských států.

(5)

Tato omezení pohybu produktů pro obranné účely uvnitř Společenství nelze všeobecně odstranit přímým použitím zásad volného pohybu zboží a služeb stanovených Smlouvou, neboť mohou být v jednotlivých případech oprávněná podle článku 30 nebo 296 Smlouvy, které mohou členské státy nadále uplatňovat za předpokladu, že jsou jejich podmínky splněny.

(6)

Příslušné právní předpisy členských států je proto zapotřebí harmonizovat tak, aby se zjednodušil transfer produktů pro obranné účely uvnitř Společenství za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Tato směrnice se zabývá pouze pravidly a postupy týkajícími se produktů pro obranné účely, a tudíž se nedotýká politik členských států v oblasti transferu produktů pro obranné účely.

(7)

Harmonizace příslušných právních předpisů členských států by se neměla dotknout mezinárodních povinností a závazků členských států nebo jejich pravomocí, pokud jde o politiku vývozu produktů pro obranné účely.

(8)

Členské státy by měly být i nadále oprávněny pěstovat a rozvíjet mezivládní spolupráci, která není v rozporu s touto směrnicí.

(9)

Tato směrnice by se neměla vztahovat na produkty pro obranné účely, které jsou přes území Společenství pouze přepravovány, totiž na produkty, kterým nebylo přiděleno jiné celně schválené určení než režim vnějšího tranzitu nebo které jsou pouze umístěny do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, kde o nich nemusí být veden záznam ve schválené skladové evidenci.

(10)

Tato směrnice by se měla vztahovat na veškeré produkty pro obranné účely, které odpovídají těm, jež jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu Evropské unie (3), včetně jejich součástí a technologií.

(11)

Touto směrnicí by nemělo být dotčeno provádění společné akce 97/817/SZBP ze dne 28. listopadu 1997 o protipěchotních minách, přijaté Radou na základě článku J.3 Smlouvy o Evropské unii (4), ani by jí neměla být dotčena ratifikace a provádění Úmluvy o kazetové munici, podepsané v Oslu dne 3. prosince 2008, členskými státy.

(12)

Cíle ochrany lidských práv, míru, bezpečnosti a stability, které obecně sledují právní předpisy členských států omezující transfer produktů pro obranné účely, vyžadují, aby transfer těchto produktů uvnitř Společenství nadále podléhal povolení členských států původu a zárukám v přijímajících členských státech.

(13)

Vzhledem k zárukám, které poskytuje tato směrnice na ochranu uvedených cílů, by již členské státy nemusely k jejich dosažení zavádět či zachovávat další omezení, s výhradou článků 30 a 296 Smlouvy.

(14)

Touto směrnicí by nemělo být dotčeno uplatňování předpisů nezbytných z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti. S ohledem na povahu a vlastnosti produktů pro obranné účely jsou pro účely této směrnice zvláště důležité důvody veřejného pořádku, jako například bezpečnost dopravy, bezpečnost skladování, odvrácení rizika, že se tyto produkty dostanou do nepovolaných rukou, a předcházení trestné činnosti.

(15)

Touto směrnicí není dotčeno uplatňování směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (5), zejména formalit pro pohyb zbraní ve Společenství. Touto směrnicí rovněž není dotčeno uplatňování směrnice Rady 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití (6), zejména ustanovení o předávání střeliva.

(16)

Jakýkoli transfer produktů pro obranné účely uvnitř Společenství by měl podléhat předchozímu povolení prostřednictvím obecných, souhrnných či individuálních licencí k transferu zveřejňovaných či udělovaných členským státem, z jehož území hodlá dodavatel uskutečnit transfer produktů pro obranné účely. Členské státy by měly mít možnost osvobodit transfery produktů pro obranné účely od povinnosti získat předchozí povolení ve zvláštních případech uvedených v této směrnici.

(17)

Členské státy by měly mít možnost odmítnout nebo udělit předchozí povolení podle svého uvážení. Povolení by v souladu se zásadami utvářejícími vnitřní trh mělo platit v celém Společenství a k průvozu přes jiné členské státy nebo ke vstupu na území jiných členských států by nemělo být vyžadováno žádné další povolení.

(18)

Členské státy by měly stanovit, jaký typ licence u produktů pro obranné účely či kategorie produktů pro obranné účely je vhodný pro každý typ transferu a s jakými podmínkami by měla být spojena každá licence k transferu s ohledem na jeho citlivost.

(19)

Pokud jde o součásti, měly by se členské státy pokud možno zdržet ukládání vývozních omezení a přijímat příjemcovo prohlášení o použití s ohledem na míru zasazení těchto součástí do vlastních produktů příjemce.

(20)

Členské státy by měly určovat příjemce licencí k transferu nediskriminačním způsobem, ledaže je to nezbytné na ochranu jejich podstatných bezpečnostních zájmů.

(21)

V zájmu zjednodušení transferů produktů pro obranné účely by členské státy měly zveřejňovat obecné licence k transferu, opravňující k transferu produktů pro obranné účely každému podniku, který splňuje podmínky stanovené v každé obecné licenci k transferu.

(22)

Měly by být zveřejňovány obecné licence k transferu pro transfery produktů pro obranné účely ozbrojeným silám, aby se výrazně zvýšila bezpečnost dodávek pro všechny členské státy, které se rozhodnou získávat tyto produkty uvnitř Společenství.

(23)

Měly by být zveřejňovány obecné licence k transferu pro transfery součástí certifikovaným evropským obranným podnikům, aby se posílila spolupráce a integrace mezi těmito podniky, zejména usnadněním optimalizace dodavatelských řetězců a úspor z rozsahu.

(24)

Členské státy zúčastněné na některém programu mezivládní spolupráce by měly mít možnost zveřejnit obecnou licenci k transferu pro transfery produktů pro obranné účely příjemcům z jiných zúčastněných členských států, které jsou nezbytné k uskutečnění uvedeného programu mezivládní spolupráce. Tím by se pro podniky usazené v zúčastněných členských státech zlepšily podmínky účasti na programech mezivládní spolupráce.

(25)

Členské státy by měly mít možnost zveřejňovat další obecné licence k transferu pro případy, kdy je vzhledem k povaze produktů či příjemců riziko ohrožení ochrany lidských práv, míru, bezpečnosti a stability velmi nízké.

(26)

Nelze-li zveřejnit obecnou licenci k transferu, měly by členské státy na žádost udělit jednotlivým podnikům souhrnnou licenci k transferu, s výjimkou případů stanovených v této směrnici. Členské státy by měly mít možnost udělovat souhrnné licence k transferu, které lze obnovovat.

(27)

Podniky by měly příslušné orgány uvědomit o použití obecných licencí k transferu, aby se zajistila ochrana lidských práv, míru, bezpečnosti a stability a aby se umožnilo transparentní hlášení o transferech produktů pro obranné účely v zájmu demokratické kontroly.

(28)

Členské státy by měly mít při určování podmínek obecných, souhrnných a individuálních licencí k transferu takovou pružnost, aby mohly pokračovat ve spolupráci v současném mezinárodním rámci vývozní kontroly. Rozhodnutí o povolení či zamítnutí vývozu je a mělo by zůstat v pravomoci každého členského státu, a proto by taková spolupráce měla vyplynout pouze z dobrovolné koordinace vývozních politik.

(29)

Aby se vyrovnalo postupné nahrazení individuální předchozí kontroly obecnou následnou kontrolou v členském státě původu produktů pro obranné účely, měly by být vytvořeny podmínky pro vzájemnou důvěru zahrnutím záruk, které zajistí, že produkty pro obranné účely nejsou vyváženy v rozporu s vývozními omezeními do třetích zemí. Tato zásada by rovněž měla být dodržována v případech, kdy před vývozem produktů pro obranné účely do třetí země proběhne několik transferů mezi členskými státy.

(30)

Členské státy spolupracují v rámci společného postoje Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (7), na základě použití společných kritérií, jakož i oznámení o zamítnutí a mechanismů konzultace, s cílem posílit konvergenci v uplatňování politik vývozu produktů pro obranné účely do třetích zemí. Tato směrnice by neměla bránit členským státům v určování podmínek pro licence k transferu produktů pro obranné účely, včetně případných vývozních omezení, a to zejména v případech, kdy je to nutné pro účely spolupráce v rámci uvedeného společného postoje.

(31)

Dodavatelé by měli příjemce informovat o jakýchkoli omezeních spojených s licencí k transferu, aby se mohla vybudovat vzájemná důvěra ve schopnost příjemců po uskutečnění transferu dodržet tato omezení, zejména v případě žádosti o vývoz do třetích zemí.

(32)

Podniky by měly rozhodnout o tom, zda výhody pramenící z možnosti získat produkty pro obranné účely v rámci obecné licence k transferu odůvodňují žádost o certifikaci. Na transfery v rámci seskupení podniků by se měly vztahovat výhody obecné licence k transferu, jsou-li členové seskupení certifikováni v členských státech, ve kterých jsou usazeni.

(33)

Jsou nezbytná společná kritéria pro certifikaci, jež by umožnila vybudování vzájemné důvěry, zejména pokud jde o schopnost příjemců dodržet vývozní omezení produktů pro obranné účely získaných na základě licence k transferu z jiného členského státu.

(34)

V zájmu podpory vzájemné důvěry by se měli příjemci transferů produktů pro obranné účely zdržet vývozu těchto produktů, pokud licence k transferu obsahuje vývozní omezení.

(35)

Podniky by měly svým příslušným orgánům oznámit při podání žádosti o licenci k vývozu do třetích zemí, zda-li se řídí vývozními omezeními, které s transferem produktu pro obranné účely spojil členský stát, který vydal licenci k transferu. V této souvislosti je třeba připomenout zvláštní důležitost mechanismu konzultace mezi členskými státy stanoveného ve společném postoji 2008/944/SZBP.

(36)

Podniky by měly na společné vnější hranici Společenství předložit příslušným celním orgánům v okamžiku vývozu produktu pro obranné účely, který byl získán v rámci licence k transferu, do třetí země doklad o licenci k vývozu.

(37)

Seznam produktů pro obranné účely obsažený v příloze by měl být aktualizován v přísném souladu se Společným vojenským seznamem Evropské unie.

(38)

Pro postupné budování vzájemné důvěry je nezbytné, aby členské státy stanovily účinná opatření, včetně sankcí, k zajištění uplatňování ustanovení této směrnice, a zejména těch, která stanoví, že podniky musí dodržovat společná kritéria certifikace a omezení dalšího použití produktů pro obranné účely po uskutečnění transferu.

(39)

Má-li členský stát původu důvodnou pochybnost, zda certifikovaný příjemce dodrží podmínky spojené s jeho obecnou licencí k transferu, nebo domnívá-li se členský stát zveřejnivší licenci, že by mohl být dotčen veřejný pořádek, veřejná bezpečnost nebo jeho podstatné bezpečnostní zájmy, měl by nejen uvědomit ostatní členské státy a Komisi, ale také být schopen pozastavit platnost licencí k transferu ve vztahu k tomuto příjemci, a to s ohledem na svou zodpovědnost za zachování lidských práv, míru, bezpečnosti a stability.

(40)

V zájmu posílení vzájemné důvěry by měla být použitelnost právních a správních předpisů přijatých k dosažení souladu s touto směrnicí odložena. To umožní ještě před počátkem uplatňování uvedených předpisů zhodnotit dosažený pokrok na základě zprávy připravené Komisí, která se bude zakládat na informacích členských států o přijatých opatřeních.

(41)

Komise by měla pravidelně zveřejňovat zprávu o provádění této směrnice, která může být v případě potřeby provázena legislativními návrhy.

(42)

Touto směrnicí není dotčena existence ani naplňování regionálních unií mezi Belgií a Lucemburskem a mezi Belgií, Lucemburskem a Nizozemskem, jak stanoví článek 306 Smlouvy.

(43)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zjednodušení pravidel a postupů pro transfer produktů pro obranné účely uvnitř Společenství za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(44)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (8).

(45)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijímání změn přílohy. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(46)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (9) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

1.   Cílem této směrnice je zjednodušit pravidla a postupy pro transfer produktů pro obranné účely uvnitř Společenství za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

2.   Touto směrnicí nejsou dotčeny pravomoci členských států v oblasti politiky vývozu produktů pro obranné účely.

3.   Uplatňování této směrnice podléhá článkům 30 a 296 Smlouvy.

4.   Touto směrnicí není dotčena možnost členských států pěstovat a dále rozvíjet mezivládní spolupráci, která není v rozporu s touto směrnicí.

Článek 2

Oblast působnosti

Tato směrnice se použije na produkty pro obranné účely, jež jsou uvedeny v příloze.

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1.

„produktem pro obranné účely“ kterýkoli produkt uvedený v příloze;

2.

„transferem“ převoz nebo pohyb produktu pro obranné účely od dodavatele k příjemci v jiném členském státě;

3.

„dodavatelem“ právnická či fyzická osoba usazená uvnitř Společenství, která nese právní odpovědnost za transfer;

4.

„příjemcem“ právnická či fyzická osoba usazená uvnitř Společenství, která nese právní odpovědnost za přijetí transferu;

5.

„licencí k transferu“ povolení udělené vnitrostátním orgánem členského státu dodavatelům k transferu produktu pro obranné účely příjemci v jiném členském státě;

6.

„licencí k vývozu“ povolení dodat produkty pro obranné účely právnické či fyzické osobě v kterékoli třetí zemi;

7.

„průvozem“ přeprava produktů pro obranné účely přes jeden nebo více jiných členských států, než je členský stát původu a přijímající členský stát.

KAPITOLA II

LICENCE K TRANSFERU

Článek 4

Obecná ustanovení

1.   Transfer produktů pro obranné účely mezi členskými státy podléhá předchozímu povolení. Pro průvoz přes členské státy nebo pro vstup produktů pro obranné účely na území členského státu, na němž se nachází příjemce, nevyžadují ostatní členské státy žádné další povolení, aniž je dotčeno použití předpisů nezbytných z důvodu veřejného pořádku či veřejné bezpečnosti, včetně bezpečnosti dopravy.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy osvobodit transfery produktů pro obranné účely od povinnosti získat předchozí povolení, která je stanovena ve zmíněném odstavci, pokud

a)

dodavatelem či příjemcem je orgán veřejné moci nebo složka ozbrojených sil;

b)

dodávky provádí Evropská unie, NATO, MAAE nebo jiná mezivládní organizace za účelem plnění svých úkolů;

c)

transfer je nezbytný k uplatňování kooperačního zbrojního programu mezi členskými státy;

d)

transfer souvisí s humanitární pomocí v případě katastrofy nebo je darem v nouzové situaci; nebo

e)

transfer je nezbytný pro účely opravy, údržby, výstavy či demonstrace produktu nebo po ukončení těchto činností.

3.   Na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu může Komise odstavec 2 doplnit o případy, kdy

a)

transfer probíhá za podmínek, které nemají dopad na veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost;

b)

povinnost získat předchozí povolení se po přijetí této směrnice dostala do rozporu s mezinárodními závazky členských států; nebo

c)

transfer je nezbytný v rámci mezivládní spolupráce podle čl. 1 odst. 4.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

4.   Členské státy zajistí, aby dodavatelé, kteří mají v úmyslu uskutečnit transfer produktů pro obranné účely z jejich území, mohli použít obecné licence k transferu nebo požádat o souhrnné či individuální licence k transferu podle článků 5, 6 a 7.

5.   Členské státy určí typ licence k transferu pro produkty pro obranné účely nebo kategorie produktů pro obranné účely v souladu s tímto článkem a články 5, 6 a 7.

6.   Členské státy určí veškeré podmínky licencí k transferu, včetně omezení vývozu produktů pro obranné účely fyzickým nebo právnickým osobám ve třetích zemích, mimo jiné s ohledem na ohrožení ochrany lidských práv, míru, bezpečnosti a stability, které transfer představuje. Členské státy mohou při dodržení práva Společenství využít možnosti požadovat záruky konečného použití, včetně osvědčení od konečných uživatelů.

7.   Členské státy stanoví podmínky licencí k transferu pro součásti na základě posouzení citlivosti transferu mimo jiné podle těchto kritérií:

a)

povahy součástí ve vztahu k produktům, do nichž mají být zasazeny, a ve vztahu k jakémukoli konečnému použití hotových produktů, které může budit obavy;

b)

významu součástí ve vztahu k produktům, do nichž mají být zasazeny.

8.   Vyjma případy, kdy se členské státy domnívají, že je transfer součástí citlivý, se členské státy zdrží zavádění dalších vývozních omezení na součásti, učiní-li příjemce prohlášení o použití uvádějící, že součásti podléhající uvedené licenci k transferu jsou nebo budou zasazeny do jeho vlastních produktů, a proto nemohou být jako takové později přemístěny nebo vyvezeny pro jiné účely, než je údržba nebo oprava.

9.   Členské státy mohou licence k transferu, které vydaly, kdykoli zrušit či pozastavit anebo omezit jejich použití z důvodu ochrany svých podstatných bezpečnostních zájmů, z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti nebo v důsledku nedodržení podmínek licence.

Článek 5

Obecné licence k transferu

1.   Členské státy zveřejňují obecné licence k transferu přímo opravňující dodavatele usazené na jejich území, kteří splňují podmínky s touto licencí spojené, uskutečnit transfery produktů pro obranné účely, které budou v licenci upřesněny, kategorii nebo kategoriím příjemců nacházejícím se v jiném členské státě.

2.   Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2, obecné licence k transferu se zveřejňují alespoň tehdy,

a)

pokud patří příjemce k ozbrojeným silám členského státu nebo je zadavatelem v oblasti obrany, který provádí nákupy výlučně využívané ozbrojenými silami členského státu;

b)

pokud je příjemcem podnik certifikovaný v souladu s článkem 9;

c)

pokud je transfer uskutečněn pro účely demonstrací, hodnocení nebo výstav;

d)

pokud je transfer uskutečněn pro účely údržby a opravy a pokud je příjemce původním dodavatelem produktů pro obranné účely.

3.   Členské státy zúčastněné na programu mezivládní spolupráce týkající se vývoje, výroby a použití jednoho či více produktů pro obranné účely mohou zveřejnit obecnou licenci k transferu pro transfery do jiných členských států zúčastněných na uvedeném programu, které jsou pro jeho uskutečnění nezbytné.

4.   Členské státy mohou stanovit podmínky registrace před prvním použitím obecné licence k transferu, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této směrnice.

Článek 6

Souhrnné licence k transferu

1.   Členské státy udělí individuálnímu dodavateli na jeho žádost souhrnnou licenci k transferu opravňující k transferům produktů pro obranné účely příjemcům v jednom nebo více jiných členských státech.

2.   Členské státy určí v každé souhrnné licenci k transferu produkty pro obranné účely nebo jejich kategorie, na které se tato licence vztahuje, a autorizované příjemce nebo kategorii příjemců.

Souhrnná licence k transferu se uděluje na dobu tří let, kterou může daný členský stát prodloužit.

Článek 7

Individuální licence k transferu

Členské státy udělí individuálnímu dodavateli na jeho žádost individuální licenci k transferu opravňující k jednomu transferu určeného množství specifikovaných produktů pro obranné účely, které budou doručeny v jedné nebo více zásilkách jednomu příjemci,

a)

pokud je žádost o licenci k transferu omezena na jeden transfer;

b)

pokud je to nezbytné pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů členského státu nebo z důvodu veřejného pořádku;

c)

pokud je to nezbytné k dodržení mezinárodních povinností a závazků členských států; nebo

d)

pokud má členský stát závažné důvody domnívat se, že dodavatel nebude schopen dodržet všechny podmínky nutné pro udělení souhrnné licence k transferu.

KAPITOLA III

INFORMACE, CERTIFIKACE A VÝVOZ PO USKUTEČNĚNÍ TRANSFERU

Článek 8

Informace poskytované dodavatelem

1.   Členské státy zajistí, aby dodavatelé produktů pro obranné účely příjemce informovali o podmínkách licence k transferu týkajících se konečného použití nebo vývozu produktů pro obranné účely, včetně jejich omezení.

2.   Členské státy zajistí, aby dodavatelé v přiměřené lhůtě informovali příslušné orgány členských států, z jejichž území mají v úmyslu uskutečnit transfer produktů pro obranné účely, o svém záměru poprvé použít obecnou licenci k transferu. Členské státy mohou určit dodatečné informace o produktech pro obranné účely, které mohou být požadovány v souvislosti s transferem na základě obecné licence k transferu.

3.   Členské státy zajistí, aby dodavatelé vedli podrobné a úplné záznamy o svých transferech v souladu s platnými právními předpisy v příslušném členském státě, pravidelně provádějí kontroly, zda dodavatelé tak činí, a určí požadavky na hlášení spojené s využíváním obecné, souhrnné či individuální licence k transferu. Záznamy musí zahrnovat obchodní dokumenty obsahující tyto informace:

a)

popis produktu pro obranné účely a jeho označení podle seznamu uvedeného v příloze;

b)

množství a hodnotu produktů pro obranné účely;

c)

data transferu;

d)

jména a adresy dodavatele a příjemce;

e)

konečné použití a konečného uživatele produktu pro obranné účely, jsou-li známy; a

f)

doklad o tom, že informace o vývozním omezení spojeném s licencí k transferu byly předány příjemci dotyčných produktů pro obranné účely.

4.   Členské státy zajistí, aby dodavatelé uchovávali záznamy uvedené v odstavci 3 nejméně po dobu stanovenou v příslušných vnitrostátních právních předpisech o požadavcích na uchovávání evidence hospodářských subjektů, které platí v příslušném členském státě, a nejméně po dobu tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se transfer uskutečnil. Záznamy se předkládají na žádost příslušných orgánů členského státu, z jehož území dodavatel uskutečnil transfer produktů pro obranné účely.

Článek 9

Certifikace

1.   Členské státy určí příslušné orgány provádějící certifikaci příjemců usazených na jejich území, kteří přijímají produkty pro obranné účely na základě licencí k transferu zveřejněných ostatními členskými státy podle čl. 5 odst. 2 písm. b).

2.   Certifikace stanoví spolehlivost přijímajícího podniku, zejména pokud jde o jeho schopnost dodržet vývozní omezení produktů pro obranné účely získaných na základě licence k transferu od jiného členského státu. Spolehlivost přijímajícího podniku se posuzuje podle těchto kritérií:

a)

doložená zkušenost v oblasti činností souvisejících s obranou, zejména s ohledem na dodržování vývozních omezení podnikem v minulosti, soudních rozhodnutí v této věci, povolení vyrábět nebo uvádět na trh produkty pro obranné účely a zaměstnávání zkušeného řídícího personálu;

b)

příslušná průmyslová činnost v oblasti produktů pro obranné účely ve Společenství, zejména schopnost montáže systémů či subsystémů;

c)

jmenování vedoucího pracovníka jako osoby osobně zodpovědné za transfery a vývoz;

d)

písemný závazek podniku podepsaný vedoucím pracovníkem uvedeným v písmenu c), že učiní veškeré nezbytné kroky k dodržení a prosazení všech zvláštních podmínek pro konečné použití a vývoz každé určité součásti či produktu, které byly přijaty;

e)

písemný závazek podniku podepsaný vedoucím pracovníkem uvedeným v písmenu c), že příslušným orgánům s náležitou péčí poskytne podrobné informace jako odpověď na žádosti a dotazy týkající se konečných uživatelů či konečného použití všech produktů podnikem vyvážených, přepravovaných či přijatých na základě licence k transferu z jiného členského státu; a

f)

popis interního programu dodržování právních norem nebo systému řízení transferů a vývozu uplatňovaného v podniku, spolupodepsaný vedoucím pracovníkem uvedeným v písmenu c). Popis poskytne podrobné informace o organizačních, lidských a technických zdrojích vyčleněných na řízení transferů a vývozů, řetězci odpovědnosti ve struktuře podniku, postupech interního auditu, zvyšování informovanosti a odborné přípravě zaměstnanců, opatření k zajištění fyzické a technické bezpečnosti, vedení záznamů a sledovatelnosti transferů a vývozu.

3.   Osvědčení musí uvádět tyto informace:

a)

příslušný orgán vydávající osvědčení;

b)

jméno nebo název a adresu příjemce;

c)

prohlášení o splnění kritérií uvedených v odstavci 2 příjemcem a

d)

den vydání a doba platnosti osvědčení.

Doba platnosti osvědčení uvedená v písmenu d) nesmí v žádném případě přesáhnout pět let.

4.   Osvědčení mohou obsahovat další podmínky týkající se

a)

poskytování informací požadovaných k ověření toho, zda byla splněna kritéria uvedená v odstavci 2;

b)

pozastavení nebo zrušení osvědčení.

5.   Příslušné orgány alespoň každé tři roky vyhodnotí, zda příjemce splňuje kritéria uvedená v odstavci 2 a veškeré podmínky spojené s osvědčeními uvedenými v odstavci 4.

6.   Členské státy uznávají veškerá osvědčení vydaná v souladu s touto směrnicí v jiném členském státě.

7.   Pokud příslušný orgán zjistí, že držitel osvědčení usazený na území jeho členského státu již nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 2 nebo kteroukoli podmínku uvedenou v odstavci 4, přijme vhodná opatření. Tato opatření mohou zahrnovat zrušení osvědčení. Příslušný orgán o svém rozhodnutí neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

8.   Členské státy zveřejní a pravidelně aktualizují seznam certifikovaných příjemců a uvědomí o tom Komisi, Evropský parlament a ostatní členské státy.

Komise zpřístupní veřejnosti centrální registr příjemců certifikovaných členskými státy na svých internetových stránkách.

Článek 10

Vývozní omezení

Členské státy zajistí, aby příjemci produktů pro obranné účely při žádosti o licenci k vývozu v případech, kdy jsou produkty získané na základě licence k transferu z jiného členského státu spojeny s vývozními omezeními, prohlásili před příslušnými orgány, že dodrželi podmínky uvedených omezení, včetně toho, že získali případný požadovaný souhlas členského státu původu.

KAPITOLA IV

CELNÍ ŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 11

Celní řízení

1.   Členské státy zajistí, aby vývozce při plnění formalit pro vývoz produktů pro obranné účely u celního úřadu příslušného pro vyřízení vývozního prohlášení prokázal, že obdržel nezbytnou licenci k vývozu.

2.   Aniž je dotčeno nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (10), může členský stát rovněž po dobu nepřesahující 30 pracovních dnů pozastavit vývoz ze svého území produktů pro obranné účely získaných z jiného členského státu na základě licence k transferu a zasazených do jiného produktu pro obranné účely, nebo v případě nutnosti jiným způsobem zabránit, aby tyto produkty opustily Společenství přes jeho území, domnívá-li se, že

a)

při udělení licence k vývozu nebyly vzaty v úvahu důležité informace; nebo

b)

od udělení licence k vývozu se podstatně změnily okolnosti.

3.   Členské státy mohou stanovit, že celní formality pro vývoz produktů pro obranné účely mohou být splněny pouze u některých celních úřadů.

4.   Využijí-li členské státy možnost uvedenou v odstavci 3, sdělí Komisi, které celní úřady určily. Komise zveřejní tuto informaci v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 12

Výměna informací

Členské státy přijmou ve spojení s Komisí veškerá vhodná opatření k zavedení přímé spolupráce a výměny informací mezi svými příslušnými vnitrostátními orgány.

KAPITOLA V

AKTUALIZACE SEZNAMU PRODUKTŮ PRO OBRANNÉ ÚČELY

Článek 13

Přizpůsobení přílohy

1.   Komise aktualizuje seznam produktů pro obranné účely stanovený v příloze tak, aby plně odpovídal Společnému vojenskému seznamu Evropské unie.

2.   Tato opatření, jež mají za účel změnu jiných než podstatných prvků této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

Článek 14

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Ochranná opatření

1.   Domnívá-li se členský stát udělující licenci, že hrozí vážné nebezpečí, že některý příjemce certifikovaný podle článku 9 v jiném členském státě poruší některou z podmínek spojených s obecnou licencí k transferu nebo že by mohl být dotčen veřejný pořádek, veřejná bezpečnost nebo jeho podstatné bezpečnostní zájmy, uvědomí o tom tento jiný členský stát a požádá jej o prošetření situace.

2.   Pokud pochybnosti uvedené v odstavci 1 trvají, může členský stát udělující licenci pozastavit platnost obecných licencí k transferu, ve vztahu k těmto příjemcům. O důvodech tohoto ochranného opatření uvědomí ostatní členské státy a Komisi. Členský stát, který dané opatření přijal, je může zrušit, pokud shledá, že důvody pro jeho přijetí již pominuly.

Článek 16

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení předpisů přijatých k provedení této směrnice, zejména za poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací požadovaných podle čl. 8 odst. 1 nebo článku 10 v souvislosti s dodržováním vývozních omezení spojených s licencí k transferu. Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby tato pravidla byla uplatňována. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 17

Přezkum a podávání zpráv

1.   Komise podá do 30. června 2012 zprávu o opatřeních přijatých členskými státy k provedení této směrnice, a zejména článků 9 až 12 a 15.

2.   Komise do 30. června 2016 přezkoumá uplatňování této směrnice a předloží o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Zejména vyhodnotí, zda a do jaké míry byly splněny cíle této směrnice, mimo jiné pokud jde o fungování vnitřního trhu. Ve své zprávě Komise přezkoumá uplatňování článků 9 až 12 a článku 15 a vyhodnotí dopad této směrnice na vývoj evropského trhu s obranným materiálem a evropské obranné technologické a průmyslové základny, mimo jiné s ohledem na situaci malých a středních podniků. V případě potřeby zprávu doplní legislativním návrhem.

Článek 18

Provedení

1.   Členské státy do 30. června 2011 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Budou tyto předpisy používat ode dne 30. června 2012.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 19

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 20

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 6. května 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. KOHOUT


(1)  Stanovisko ze dne 23. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. dubna 2009.

(3)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 58.

(4)  Úř. věst. L 338, 9.12.1997, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51.

(6)  Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 20.

(7)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99.

(8)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

SEZNAM PRODUKTŮ PRO OBRANNÉ ÚČELY

VS 1
Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm (ráže 0,50 palce) nebo menší, příslušenství a rovněž pro ně speciálně určené součásti:

a.

Pušky, karabiny, revolvery, pistole, samopaly a kulomety.

Poznámka Kontrole podle bodu VS 1 a) nepodléhají:

1.

Muškety, pušky a karabiny vyrobené před rokem 1938,

2.

Repliky mušket, pušek a karabin, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890,

3.

Revolvery, pistole a kulomety vyrobené před rokem 1890 a jejich repliky;

b.

Zbraně s hladkým vývrtem:

1.

Zbraně s hladkým vývrtem, určené speciálně pro vojenské použití;

2.

Ostatní zbraně s hladkým vývrtem, konkrétně:

a.

Samočinné,

b.

Samonabíjecí nebo systému pump action (s posuvným předpažbím).

c.

Zbraně využívající beznábojnicové střelivo.

d.

Tlumiče, speciální zbraňové podpěry, příchytky, zbraňová mířidla a tlumiče plamene pro kontrolované zbraně podle bodů VS 1 a), VS 1 b) a VS 1 c).

Poznámka 1 Kontrole podle bodu VS 1 nepodléhají zbraně s hladným vývrtem používané pro lovecké a sportovní účely. Tyto zbraně nesmějí být určeny speciálně pro vojenské použití, ani nesmějí umožňovat více než jeden výstřel na jedno stisknutí spouště.

Poznámka 2 Kontrole podle bodu VS 1 nepodléhají střelné zbraně konstruované pro atrapy střeliva a zbraně neschopné střelby s žádným střelivem podléhajícím kontrole.

Poznámka 3 Kontrole podle bodu VS 1 nepodléhají zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem, které neumožňují více výstřelů na jedno stisknutí spouště.

Poznámka 4 Kontrole podle bodu VS 1d) nepodléhají optická mířidla střeleckých zbraní bez elektronického zpracování obrazu s maximálně 4násobným zvětšením, pokud nebyla speciálně určena nebo upravena pro vojenské použití.

VS 2
Zbraně s hladkým vývrtem a ráží od 20 mm, další zbraně a výzbroj s ráží větší než 12,7 mm (ráže 0,50 palce), vrhací zařízení a příslušenství, a rovněž pro ně speciálně určené součásti:

a.

Děla, houfnice, kanóny, minomety, protitankové zbraně, raketomety, vojenské plamenomety, bezzákluzové pušky a jejich speciálně konstruované součásti.

Poznámka 1 Bod VS 2 a) zahrnuje vstřikovače, měřicí zařízení, zásobní nádrže a další součásti speciálně určené pro použití s kapalinovými hnacími náplněmi pro kterékoli ze zařízení podléhajících kontrole podle bodu VS 2 a).

Poznámka 2 Kontrole podle bodu VS 2 a) nepodléhají:

1.

Muškety, pušky a karabiny vyrobené před rokem 1938,

2.

Repliky mušket, pušek a karabin, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890,

b.

Vojenská zařízení k vrhání nebo výrobě kouře, plynu nebo pyrotechnických produktů;

Poznámka Kontrole podle bodu VS 2 b) nepodléhají signální pistole.

c.

Zbraňová mířidla.

VS 3
Střelivo a zařízení k zážehu rozněcovačů a pro ně speciálně určené součásti:

a.

Střelivo pro zbraně podléhající kontrole podle bodů VS 1, VS 2 a VS 12;

b.

Zařízení k zážehu rozněcovačů speciálně určená pro střelivo kontrolované podle bodu VS 3 a).

Poznámka 1 Součásti se speciálním určením zahrnují:

a.

Kovové nebo plastové kovadlinky iniciátorů, držáky střel, nábojové pásky, otočné zásobníky a kovové části munice;

b.

Zajišťovací a odjišťovací zařízení, zapalovače, senzory a iniciační zařízení;

c.

Energetické zdroje s vysokým jednorázovým provozním výkonem;

d.

Spalovací pláště náloží;

e.

Submunice včetně pumiček, malých min a projektilů s koncovým naváděním.

Poznámka 2 Kontrole podle bodu VS 3 a) nepodléhá znehodnocené střelivo bez střely a atrapy nábojů s provrtanou komorou na střelný prach.

Poznámka 3 Odstavec VS 3 a) nestanoví kontrolu nábojů speciálně určených pro účely:

a.

Signalizace;

b.

Plašení ptactva; nebo

c.

Zažíhání unikajícího ložiskového plynu na ropných vrtech.

VS 4
Bomby, torpéda, rakety, raketové střely, další výbušná zařízení a nálože a příslušné vybavení a příslušenství, speciálně určené pro vojenské použití a součásti speciálně pro ně určené:

NB: Odkaz Naváděcí a navigační zařízení, viz bod VS 11, pozn. 7.

a.

Bomby, torpéda, granáty, kouřové zásobníky, rakety, raketové střely, hlubinné nálože, demoliční nálože, demoliční zařízení a demoliční soupravy, signální střelivo, náboje a simulátory (tj. vybavení, které napodobuje vlastnosti kterékoli z těchto položek);

Poznámka Mezi tyto nástroje podle VS 4 a) patří:

1.

Kouřové granáty, ohňové bomby, zápalné bomby a výbušná zařízení;

2.

Trysky raketových střel a špiček návratových modulů.

b.

Vybavení speciálně určené pro zacházení, kontrolu, aktivaci, napájení proudem s vysokým jednorázovým provozním výkonem, vypouštění, kladení, odstraňování, odpalování, odlákání, rušení, detonaci nebo zjištění předmětů podléhajících kontrole podle bodu VS 4 a).

Poznámka Mezi tyto nástroje podle VS 4 b) patří:

1.

Mobilní vybavení na zkapalňování plynu schopné vyrobit denně 1 000 kg a více plynu v kapalné podobě;

2.

Plovoucí elektrické vodicí kabely vhodné pro odstraňování magnetických min.

Technická poznámka

Příruční a kapesní přístroje, které jsou svým určením omezené na detekci kovových předmětů a nejsou schopné rozlišovat miny od jiných kovových předmětů, nejsou pokládány za přístroje speciálně určené k detekci položek kontrolovaných podle bodu VS 4 a).

VS 5
Vybavení sloužící k řízení střelby a s tím spojená poplašná a varovná zařízení, a dále související systémy a vybavení pro testování, směrování a protiopatření, speciálně určené pro vojenské použití a součásti a příslušenství pro ně speciálně určené:

a.

Zbraňová mířidla, bombardovací zaměřovače, vybavení k zaměřování a zbraňové řídicí systémy;

b.

Systémy sloužící ke zjišťování a označení cíle, k určování vzdálenosti, pozorování nebo sledování cíle; zařízení pro pátrání, skládání pořízených dat, rozeznávání a identifikaci; a zařízení pro sběr dat ze senzorů;

c.

Zařízení pro protiopatření pro položky podléhající kontrole podle bodů VS 5 a) nebo VS 5 b);

d.

Polní testovací nebo směrovací zařízení určené speciálně pro položky podléhající kontrole podle bodů VS 5 a) nebo VS 5 b).

VS 6
Pozemní vozidla a jejich součásti:

NB: Odkaz Naváděcí a navigační zařízení, viz bod VS 11, pozn. 7.

a.

Pozemní vozidla a jejich součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití;

Technická poznámka

Pro účely bodu VS 6 a) zahrnuje označení „pozemní vozidla“ přívěsy a návěsy.

b.

Vozidla s náhonem na všechna kola, schopná použití v terénu, která byla vyrobena nebo vystrojena materiály tak, aby poskytovala balistickou ochranu až do úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985, popř. srovnatelný národní standard) nebo vyšší.

NB: Odkaz Viz rovněž bod VS 13 a).

Poznámka 1 Mezi tyto nástroje podle VS 6 a) patří:

a.

Tanky a další vojenská ozbrojená vozidla a vojenská vozidla vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo k odpalování střeliva podléhajícího kontrole podle bodu VS 4;

b.

Vozidla ozbrojených sil

c.

Obojživelná vozidla a vozidla schopná hlubokého brodění;

d.

Vyprošťovací a záchranná vozidla a vozidla pro vlečení nebo přepravu střeliva nebo zbraňových systémů a související manipulační zařízení pro nakládku a vykládku.

Poznámka 2 Úprava pozemního vozidla pro vojenské použití kontrolované podle bodu VS 6 a) znamená úpravu konstrukce, elektrických nebo mechanických částí vozidla, při které je použita jedna nebo více součástí určených speciálně pro vojenské použití. Mezi takové součásti patří:

a.

Pláště pneumatik speciálních typů, konstruované jako neprůstřelné nebo schopné další jízdy i po úniku tlaku;

b.

Systémy řízení tlaku v pneumatikách, ovládané z interiéru jedoucího vozidla;

c.

Pancéřová ochrana velmi důležitých částí (např. palivových nádrží nebo kabin vozidel);

d.

Speciální výztuže a podpěry pro umístění zbraní;

e.

Vnější osvětlení v obvykle neviditelné části spektra.

Poznámka 3 Bodu VS 6 nepodléhají civilní automobily nebo nákladní vozy konstruované nebo upravené pro převoz peněz nebo cenných předmětů, které jsou pancéřovány nebo neprůstřelně chráněny.

VS 7
Chemické nebo biologické toxické látky, „látky k potlačení nepokojů“, radioaktivní materiály, související vybavení, součásti a materiály:

a.

biologické látky a radioaktivní materiály „přizpůsobené pro válečné použití“ tak, aby působily ztráty na lidech nebo zvířatech, znehodnocovaly výzbroj a výstroj nebo poškozovaly úrodu či životní prostředí;

b.

bojové chemické látky, včetně:

1.

bojové nervově paralytické látky:

a.

o-alkyl (C1–C10 včetně cycloalkylu), alkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl) – fosfonofluoridáty, například:

sarin (GB): O-Isopropyl-methylfosfonofluoridát (CAS 107-44-8); a o

soman (GD): (3,3-Dimethybutan-2-yl)-methylfosfonofluoridát (CAS 96-64-0);

b.

o-alkyl (C1–C10, včetně cykloalkylu), N, N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl) (fosforamido)kyanidáty, například:

tabun (GA):O-Ethyl-(dimethylfosforamido)kyanidát (CAS 77-81-6);

c.

o-alkyl (H, nebo C1–C10, včetně cycloalkylu)-S-[2-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl)-amino)ethyl-alkylfosfonothioáty, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající alkylované a protonované soli, například:

VX: S-[2-(diisopropylamino)ethyl]-O-ethyl-methylfosfonothioát (CAS 50782-69-9);

2.

bojové puchýřotvorné látky:

a.

Sirné yperity, například:

1.

(2-Chlorethyl)(chlormethyl)sulfid (CAS 2625-76-5);

2.

bis(2-chlorethyl)sulfid (CAS 505-60-2);

3.

bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]methan (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]ethan (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]propan (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-Bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]butan (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]pentan (CAS 142868-94-8);

8.

bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]methylether (CAS 63918-90-1);

9.

bis2-[(2-chlorethyl)sulfanyl]ethyl ether (CAS 63918-89-8);

b.

lewisity, například:

1.

dichlor(2-chlorvinyl)arsan (CAS 541-25-3);

2.

tris(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-70-1);

3.

chlorbis(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-69-8);

c.

dusíkaté yperity, například:

1.

HN1: bis(2-chlorethyl)ethylamin (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis(2-chlorethyl)methylamin (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris(2-chlorethyl)amin (CAS 555-77-1);

3.

bojové zneschopňující (paralyzující) látky, například:

a.

chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (CAS 6581-06-2);

4.

bojové látky – defolianty, například:

a.

butyl 2-chlor-4-fluorfenoxyacetát (LNF),

b.

2,4,5-trichlorfenoxyacetátová kyselina smíšená s 2,4-dichlorfenoxyacetátovou kyselinou (Agent Orange).

c.

binární prekurzory a klíčové prekurzory bojových látek:

1.

alkylfosfonoyldifluoridy, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, například:

DF: methylfosfonyldifluorid (CAS 676-99-3);

2.

alkyl(H, nebo C1–C10)- nebo cykloalkyl (C1–C10)–2 – (dialkylamino) ethylalkylfosfonity, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovidající alkylované a protonované soli, například:

QL: 2-(Diisopropylamino)ethyl-ethyl-methylfosfonit (CAS 57856-11-8);

3.

chlorsarin: isopropyl-methylfosfonochloridát (CAS 1445-76-7);

4.

chlorsoman: isopropyl-methylfosfonochloridát (CAS 7040-57-5);

d.

„Látky k potlačení nepokojů“, aktivní složky chemikálií a jejich kombinace včetně:

1.

α-bromobenzenacetonitril, bromobenzyl kyanid (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

o-chlorbenzylidenemalononitril (o-chlorbenzalmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-chloro-1 fenylethanon, ω-chloroacetofenon (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenz-(b, f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8).

5.

10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);

6.

N-nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Poznámka 1 Kontrole podle bodu VS 7 d) nepodléhají „látky k potlačení nepokojů“ balené individuálně pro účely sebeobrany.

Poznámka 2 Kontrole podle bodu VS 7 d) nepodléhají aktivní složky chemikálií a jejich kombinace identifikované a balené pro potravinářskou výrobu nebo pro zdravotnické účely.

e.

Vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, k šíření některé z níže uvedených položek nebo pro ně speciálně určené součásti:

1.

materiály a látky podléhající kontrole podle VS 7 a), VS 7 b) nebo VS 7 d); nebo

2.

bojové látky vyrobené z prekurzorů podléhajících kontrole podle bodu VS 7 c).

f.

Ochranné a dekontaminační vybavení, pro ně speciálně určené součásti, a dále chemické směsi se speciálním složením:

1.

vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, pro obranu před materiály podléhající kontrole podle bodu VS 7 a), VS 7 b) nebo VS 7 d) a pro ně speciálně určené součásti;

2.

vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podléhající kontrole podle bodu VS 7 a) nebo VS 7 b) a pro ně speciálně určené součásti;

3.

chemické směsi speciálně vyvinuté/složené pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podléhajícími kontrole podle bodu VS 7 a) nebo VS 7 b).

Poznámka Mezi tyto nástroje podle VS 7 f) 1. patří:

a.

klimatizační jednotky speciálně určené nebo upravené pro jadernou, biologickou nebo chemickou filtraci;

b.

Ochranný oděv.

NB: Odkaz Civilní plynové masky, ochranné a dekontaminační vybavení jsou též předmětem položky 1A004 seznamu EU zboží dvojího užití.

g.

Vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, pro detekci nebo identifikaci materiálů podléhajících kontrole podle bodu VS 7 a), VS 7 b) nebo VS 7 d) a součásti pro ně speciálně určené;

Poznámka Kontrole podle bodu VS 7 g) nepodléhají osobní dozimetry pro sledování radiace.

NB: Odkaz Viz též položku 1A004 seznamu EU zboží dvojího užití.

h.

„Biopolymery“ určené nebo zpracované speciálně pro detekci nebo identifikaci chemických bojových látek podléhajících kontrole podle bodu VS 7 b) a dále konkrétní buněčné kultury používané k jejich výrobě.

i.

„Biokatalyzátory“ pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek a s nimi související biologické systémy:

1.

„biokatalyzátory“ speciálně určené pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek podléhajících kontrole podle bodu VS 7 b), které jsou výsledkem řízeného laboratorního výběru nebo genetické manipulace biologických systémů;

2.

biologické systémy: „vektory exprese“, viry nebo buněčné kultury obsahující genetické informace specifické pro produkci „biokatalyzátorů“ podléhajících kontrole podle bodu VS 7 i) l.

Poznámka 1 Kontrole podle bodů VS 7 b) a VS 7 d) nepodléhají:

a.

chlorkyan (CAS 506-77-4). Viz položku 1C450 a) 5. seznamu EU zboží dvojího užití;

b.

kyanovodík (CAS 74-90-8);

c.

chlór (CAS 7782-50-5);

d.

chlorkyan (CAS 75-44-5). Viz položku 1C450 a) 4. seznamu EU zboží dvojího užití;

e.

difosgen (trichlormethy chloroformat) (CAS 503-38-8);

f.

zrušeno;

g.

xylylbromid, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h.

benzylbromid (CAS 100-39-0);

i.

benzyljodid (CAS 620-05-3);

j.

bromaceton (CAS 598-31-2);

k.

bromkyan (CAS 506-68-3);

l.

brommethylethylketon (CAS 816-40-0);

m.

chloaceton (CAS 78-95-5);

n.

ethyljodacetát (CAS 623-48-3);

o.

jodaceton (CAS 3019-04-3);

p.

Chloropicrin (CAS 76-06-2). Viz položku 1C450 a) 7. seznamu EU zboží dvojího užití.

Poznámka 2 Buněčné kultury a biologické systémy vyjmenované v bodech VS 7 h) a VS 7 i) 2. jsou exkluzivní a uvedené podbody nestanovují kontrolu buněčných kultur a biologických systémů pro civilní použití, například v odvětví zemědělství, farmaceutiky, lékařství, veterinářství, životního prostředí, nakládání s odpady, nebo potravinářství.

VS 8
„Energetické materiály“ a příbuzné látky:

NB: Odkaz Viz položku 1C011 seznamu EU zboží dvojího užití.

Technické poznámky.

1.

jedna látka je vyjmenována v podbodech VS 8.

2.

Libovolná látka vyjmenovaná v podbodech VS 8 podléhá kontrole podle tohoto seznamu, a to i tehdy, je-li využita pro jiné než vyznačené uplatnění. (Například triaminoguanidinnitrát TAGN se používá především jako výbušnina, avšak může být použit také jako palivo nebo okysličovadlo.)

a.

„Výbušniny“ a jejich směsi:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan, čili 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP(cis-bis (5-nitrotetrazolát) tetraaminokobalt (III) perchlorečnan) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan, čili 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW, čili hexanitrohexaazaisowurtzitan) (CAS 135285-90-4); klatráty CL-20 (viz též jeho „prekurzory“ pod VS 8 g) 3. a g) 4.);

5.

CP (2–(5-kyanotetrazolát) pentaminkobalt (III) perchlorečnan) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroethylen, FOX7);

7.

DATB (diamonotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazine);

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazine-1-oxide, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (diaminohexanitrodifenyl) (CAS17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU, čili dinitroglykoluril) (CAS 55510-04-8);

12.

furazany:

a.

DAAOF (diaminoazoxyfurazan);

b.

DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX a deriváty (viz také jeho „prekurzory“ pod VS 8 g) 5.):

a.

HMX (cyklotetramethylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazine 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);

b.

difluoroaminované analogy HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo (3,3,0)-oktanon-3; tetranitrosemiglykuril čili keto-bicyklická HMX (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoly:

a.

BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e.

PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazol);

17.

NTNMH (1–(2-nitrotriazolo)-2-dinitromethylen hydrazin);

18.

ΝΤΟ (ONTA, čili 3-nitro-1,2,4-triazol-5) (CAS 932-64-9);

19.

polynitrokubany s více než čtyřmi nitro skupinami;

20.

PYX (2,6-Bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX a deriváty:

a.

RDX (cyklotrimethylentrinitramin, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan, hexogen or hexogene) (CAS 121-82-4);

b.

keto-RDX (K-6, čili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanon) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (triaminoguanidinnitrát) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (viz též jeho „prekurzory“ pod bodem VS 8 g) 7.);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocine);

25.

tetrazoly:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26.

tetryl (trinitrofenylmethylnitramin) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalin) (CAS 135877-16-6) (viz též jeho „prekurzory“ pod bodem VS 8 g) 6.;

28.

TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 97645-24-4) (viz též jeho „prekurzory“ pod bodem VS 8 g) 2.);

29.

TNGU (SORGUYL nebo tetranitroglykoluril) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazin) (CAS 229176-04-9);

31.

triaziny:

a.

DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazine) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoly:

a.

5-azido-2-nitrotriazol;

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin);

e.

DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g.

NTDNA (2-nitrotriazol 5-dinitramid) (CAS 75393-84-9);

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

i.

PDNT (1-picryl-3,5-dinitrotriazol);

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33.

veškeré jinde pod bodem VS 8 a) neuvedené výbušniny s detonační rychlostí převyšující 8 700 m/s při maximální hustotě či detonačním tlaku přesahujícím 34 GP a (340kbar);

34.

další organické výbušniny neuvedené jinde pod bodem VS 8 a) uvolňující detonační tlaky minimálně 25 GPa (250 kbar), které si uchovávají stabilitu při teplotách 523 K (250 °C) a vyšších po dobu minimálně 5 minut.

b.

„Pohonné hmoty“:

1.

veškeré pevné „pohonné hmoty“ třídy 1.1 podle klasifikace OSN s teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více než 250 sekund pro nekovové směsi, nebo více než 270 sekund pro hliníkové směsi;

2.

veškeré pevné „pohonné hmoty“ třídy 1.3 podle klasifikace OSN s teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více než 230 sekund pro nehalogenované, 250 sekund pro nekovové, nebo více než 266 sekund pro kovové směsi;

3.

„pohonné hmoty“ se silovou konstantou větší než 1 200 kJ/kg;

4.

„pohonné hmoty“ s lineárním průběhem ustáleného hoření rychlostí vyšší než 38 mm/s za standardních podmínek při tlaku 6,89 Mpa (68,9 bar) a teplotě 294 K (21 °C);

5.

elastomerem upravené, slévané „pohonné hmoty“ na dvojité bázi (EMCDB) s rozpínavostí při maximálním zatížení větším než 5 % při teplotě 233 K (–40 °C);

6.

veškeré „pohonné hmoty“ obsahující látky uvedené v bodě VS 8 a).

c.

„Pyrotechnické slože“, paliva a související látky a jejich směsi:

1.

letecká paliva se speciálním složením pro vojenské použití;

2.

alan (hydrid hliníku) (CAS 7784-21-6);

3.

karborany; dekarboran (CAS 17702-41-9); pentaborany (CAS 19624-22-7 a 18433-84-6) a jejich deriváty;

4.

hydrazin a deriváty (viz též deriváty oxidujícího hydrazinu v bodě VS 8 d) 8. a d) 9):

a.

hydrazin (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší;

b.

monomethylhydrazin (CAS 60-34-4);

c.

symetrický dimethylhydrazin (CAS 540-73-8);

d.

nesymetrický dimethylhydrazin (CAS 57-14-7);

5.

kovová paliva s částicemi v kulové, rozprášené, kuličkové, vločkové nebo mleté formě, vyráběná z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem některé z těchto položek:

a.

kovy a jejich směsi:

1.

beryllium (CAS 7440-41-7) s velikostí částic méně než 60 μm;

2.

železný prach (CAS 7439-89-6) s velikostí částic 3 μm a méně vyráběný redukcí oxidu železa s vodíkem;

b.

směsi obsahující některou z těchto položek:

1.

zirkonium (CAS 7440-67-7), hořčík (CAS 7439-95-4) a jejich slitiny s velikostí částic méně než 60 μm;

2.

bórová (CAS 7440-42-8) nebo bórkarbidová (CAS 12069-32-8) paliva s čistotou 85 % nebo vyšší a s velikostí částic méně než 60 μm;

6.

vojenské materiály obsahující zahušťovadla pro hydrokarbonová paliva, se speciálním složením pro plamenomety nebo zápalné munice, jako kovové stearany nebo palmitáty (oktal) (CAS 637-12-7) a M1, M2, M3 zahušťovadla;

7.

perchlorečnany, chlorečnany a chromany složené s použitím práškového kovu nebo jiných složek vysoce výkonných paliv;

8.

kuličkový prášek hliníku (CAS 7429-90-5) s velikostí částic 60 μm nebo méně, vyráběný z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem hliníku;

9.

titansubhybrid (TiHn) se stechiometrií n = 0,65 až 1,68.

Poznámka 1 Letecká paliva podléhající kontrole podle bodu VS 8 c) 1. jsou finální výrobky, nikoli jejich složky.

Poznámka 2 Kontrole podle bodu VS 8 c) 4. a) nepodléhají hydrazinové směsi se speciálním složením pro potlačení koroze.

Poznámka 3 Výbušniny a paliva s obsahem kovů a slitin vyjmenované v bodě VS c) 5. podléhají kontrole bez ohledu na to, zda jsou kovy či slitiny zapouzdřené v hliníku, magnéziu, zirkoniu nebo berylliu.

Poznámka 4 Kontrole podle bodu VS 8 c) 5. b) 2. nepodléhají bór a bórkarbid obohacený bórem-10 (celkový obsah bóru-10 je 20 % nebo více).

d.

Okysličovadla a jejich směsi:

1.

ADN (moniumdinitramid nebo SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (amoniumperchlorečnan) (CAS 7790-98-9);

3.

sloučeniny složené z fluoru a libovolné z následujících položek:

a.

ostatní halogeny;

b.

kyslík; nebo

c.

dusík;

Poznámka 1 Kontrole podle bodu VS 8 d) 3. nepodléhá chlortrifluorid. Viz položku 1C238 seznamu EU zboží dvojího užití.

Poznámka 2 Kontrole podle bodu VS 8 d) 3. nepodléhá fluorid dusitý v plynném skupenství.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (hydroxylamoniumnitrat) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (hydroxylamoniumperchlorečnan) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (hydrazin nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8.

nydrazinnitrat (CAS 37836-27-4);

9.

hydrazinnitrat (CAS 27978-54-7);

10.

kapalná okysličovadla složená z (nebo s obsahem) inhibované červené dýmavé kyseliny dusičné (IRFNA) (CAS 8007-58-7).

Poznámka Kontrole podle bodu VS 8 d)10 nepodléhá neinhibitovaná dýmavá kyselina dusičná.

e.

Pojiva, plastifikátory, monomery, polymery:

1.

AMMO (azidomethyl methyloxetan a jeho polymery) (CAS 90683-29-7) (viz též jeho „prekurzory“ uvedené pod bodem VS 8 g) 1.;

2.

BAMO (bisazidomethyloxetan a jeho polymery) (CAS 17607-20-4) (viz též jeho „prekurzory“ uvedené pod bodem VS 8 g) 1.;

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acetal) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (butantrioltrinitrát) (CAS 6659-60-5) (viz též jeho „prekurzory“ pod bodem VS 8 g) 8.);

6.

energetické monomery, plastifikátory a polymery s obsahem nitro, azido, nitrát, nitraza nebo difluoroamino skupin, se speciálním složením pro vojenské použití;

7.

FAMAO (3-difluoroaminomethyl-3-azidomethyl oxetan) a jeho polymery;

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroethyl)formal) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluoromethyl-3-oxaheptan-1,7-diol formal);

11.

GAP (glycidylazidpolymer) (CAS 143178-24-9) a jeho deriváty;

12.

HTPB (hydroxylem zakončený polybutadien (HTPB) s účinností hydroxylu rovnající se nebo větší než 2,2 a menší nebo rovnající se 2,4, s hodnotou hydroxylu menší než 0,77 meq/g a s viskozitou při 30 °C menší než 47 (CAS 69102-90-5);

13.

poly(epichlorhydrin) nízké molekulární váhy (méně než 10 000) s fungujícími alkoholovými skupinami, poly(epichlorhydrindiol) a triol;

14.

NENAs (sloučeniny nitratoethylnitraminu) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 a 85954-06-9);

15.

PGN (poly-GLYN, polyglicidylnitrát nebo poly(nitratomethyloxiran) (CAS 27814-48-8);

16.

poly-NIMMO (poly-nitratomethylmethyloxetan) nebo poly-NMMO (poly [3-nitratomethyl, 3-methyloxetan]) (CAS 84051-81-0);

17.

polynitroortokarbonáty;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxy]propan, čili tris vinoxy propan adduct) CAS 53159-39-0).

f.

Aditiva:

1.

základní měděný salicylát (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hydroxyethyl) glykolamid) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (butadiennitriloxid) (CAS 9003-18-3);

4.

ferocenové deriváty:

a.

butacen (CAS 125856-62-4);

b.

katocen ((2,2-bis-ethylferocenylpropan) (CAS 37206-42-1);

c.

kyseliny ferocenkarbonové;

d.

n-butylferocen (CAS 31904-29-7);

e.

ostatní aditované polymerní ferocenové deriváty;

5.

beta-resorcyklát olova (CAS 20936-32-7);

6.

citrát olova (CAS 14450-60-3);

7.

olovo-měděné chelátové sloučeniny beta-resorcylátu nebo salicylátů (CAS 68411-07-4);

8.

maleát olova (CAS 19136-34-6);

9.

salicylát olova (CAS 15748-73-9);

10.

stannát olova (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (tris-1–(2-methyl)aziridinylfosfinoxid))(CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-methylatiridinyl) 2–(2-hydroxypropanoxy)-propylaminofosfinoxid) a další MAPO deriváty;

12.

Methyl BAPO (bis-(2-methylaziridinyl) methylaminofosfinoxid) (CAS 85068-72-0);

13.

N-methyl-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14.

3-nitraza-1,5-pentandissokyanát (CAS 7406-61-9);

15.

organicko-kovové spojovací látky:

a.

neopentyl (diallyl) oxy, tri (dioktyl) titanfosfát (CAS 103850-22-2); známý také jako titanium IV, 2,2(bis 2-propenolatomethyl, butanolat, tris (dioctyl) fosfát) (CAS 110438-25-0); nebo LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titanium IV, (2-propenolat-1) methyl, n-propanolatomethyl) butanolat-1, tris(dioktyl)pyrofosfát, nebo KR 3538;

c.

titanium IV, ((2-propenolato-1)methyl, n-propanolatomethyl) butanolato-1, tris(dioktyl)fosfát;

16.

polykyanodifluoroaminoethylenoxid;

17.

polyfunkční aziridinamidy s isophtal- trimesin- butylenimintrimesamidisokyanur- (BITA) nebo trimethyladipinové vodicí struktury a 2-methyl nebo 2-ethylové substituce na aziridinovém prstenci;

18.

propylenmin, 2-methylaziridin (CAS 75-55-8);

19.

supertenký oxid železa (Fe2O3 hematit) se specifickou povrchovou plochou větší než 250 m2/g a s průměrnou velikostí částic 3,0 nm nebo menší;

20.

TEPAN (tetraethylenepentaamineacrylonitrile) (CAS 68412-45-3); kyanoethylové polyaminy a jejich soli;

21.

TEPANOL (tetraethylenpentaminakrylonitrileglycidol) (CAS 68412-46-4); kyanoethylové polyaminy aditované gylcidolem a jeho solemi;

22.

TPB (trifenylbismut) (CAS 603-33-8).

g.

„Pohonné hmoty“:

NB: Odkaz V bodě VS 8 g) jsou odkazy na kontrolované „energetické materiály“, vyráběné z těchto látek.

1.

BCMO (bischloromethyloxetan) (CAS 142173-26-0) (viz též bod VS 8 e) 1. a e)2.);

2.

dinitroazetidin-t-butylová sůl (CAS 125735-38-8) (viz též bod VS 8 a) 28.);

3.

HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (viz též VS 8 a) 4.);

4.

TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (viz též bod VS 8 a) 4.);

5.

TAT (1,3,5,7-tetraacethyl-1,3,5,7-tetraazacyklooktan (CAS 41378-98-7) (viz též bod VS 8 a) 13);

6.

1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (viz též bod VS 8 a) 27.);

7.

1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3) (viz též bod VS 8 a) 23.);

8.

1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (viz též bod VS 8 e) 5).

Poznámka 5 Náplně a zařízení viz bod VS 4.

Poznámka 6 Kontrole podle bodu VS 8 nepodléhají následující látky, pokud nejsou ve sloučenině nebo směsi s „energetickým materiálem“ uvedeným v bodě VS 8 a) nebo s práškovými kovy podle bodu VS 8 c):

a.

amoniumpikrát;

b.

černý prach;

c.

hexanitrodifenylamin;

d.

difluoramin;

e.

nitroškrob;

f.

Dusičnan draselný

g.

tetranitronaftalin;

h.

trinitroanisol;

i.

Trinitronafthalin;

j.

trinitrooxylen;

k.

N-pyrrolidinon; 1-methyl-2-pyrrolidinon;

l.

dioktylmaleát;

m.

etylhexylakrylát;

n.

triethylaluminium (TEA), trimethylaluminium (TMA) a další pyroforové kovové alkyly a aryly lithia, sodíku, hořčíku, zinku a bóru;

o.

nitrocelulóza;

p.

nitroglycerin (nebo glyceroltrinitrát) (NG);

q.

2,4,6-trinitrotoluene (TNT);

r.

ethylendiamindinitrát (EDDN);

s.

pentaerytritoltetranitrát (PETN);

t.

azid olovnatý, běžný a základní styfnát olova, primární výbušniny nebo rozbušné kompozice obsahující azidy nebo sloučeniny s azidy;

u.

triethylenglykoldinitrát (TEGDN);

v.

2,4,6-trinitroresorcinol (kyselina styfnová);

w.

diethyldifenyl urea; diethyldifenyl urea; methylethyldifenyl urea (centrality);

x.

N, N-difenylurea (nesymetrická difenyl urea);

y.

methyl-N, N-difenylurea (methyl nesymetrická defenylurea);

z.

methyl-N, N-difenylurea (methyl nesymetrická defenylurea);

aa.

2-nitrodifenylamin (2-NDPA);

bb.

4-nitrodifenylamin (4-NDPA);

cc.

2,2-dinitropropanol;

dd.

Nitroguanidin (viz položku 1C011 d) seznamu EU zboží dvojího užití).

VS 9
Válečná plavidla, speciální námořní výzbroj a výstroj a příslušenství, jejich součásti určené speciálně pro vojenské použití:

NB: Odkaz Naváděcí a navigační zařízení, viz bod VS 11, pozn. 7.

a.

Bojová plavidla a plavidla (hladinová a podmořská) zvláště určená nebo upravená pro útočné a obranné operace, přičemž nerozhoduje, zda jsou upravena pro nevojenské účely, jaký je jejich současný stav údržby nebo provozuschopnosti a zda jsou vybavena systémy pro dopravu nebo pancéřováním, dále trupy nebo části trupů takových plavidel.

b.

motory a pohonné systémy:

1.

zážehové motory speciálně určené pro ponorky, splňující tyto dvě vlastnosti:

a.

výkon 1,12 MW (1 500 k) a vyšší a a o

b.

rychlost otáčení 700 ot./min. a vyšší;

2.

elektrické motory speciálně určené pro ponorky, splňující všechny tyto vlastnosti:

a.

výkon vyšší než 0,75 MW (1 000 k);

b.

rychlé reverzování chodu;

c.

chlazení kapalinou; a o

d.

zcela uzavřený plášť;

3.

nemagnetické zážehové motory speciálně určené pro vojenské účely s výkonem 37,3 kW (50 k) a vyšším a s nemagnetickým obsahem přesahujícím 75 % celkové hmoty;

4.

Na vzduchu nezávislé pohonné systémy zvláště určené pro ponorky;

Technická poznámka

„na vzduchu nezávislý pohonný systém“ umožňuje, aby u ponořené ponorky fungoval pohonný systém bez přístupu k atmosférickému kyslíku po delší dobu, než by jinak dovolovaly baterie. Nevztahuje se na pohonné systémy využívající jadernou energii.

c.

Podvodní detekční zařízení určená speciálně pro vojenské účely a jejich ovládací systémy;

d.

Protiponorkové a protitorpédové sítě;

e.

Nepoužívá se;

f.

Penetrátory a konektory trupu určené speciálně pro vojenské účely, které umožňují interakci se zařízením vně plavidla.

Poznámka Bod VS 9 f) zahrnuje konektory pro plavidla jednovodičová, mnohovodičová, koaxiální nebo vlnovodná, dále zařízení pro vnikání do trupu, která jsou obojí schopná odolat prosakování z venku a zachovat si požadované vlastnosti v podmořské hloubce přesahující 100 m; dále konektory z optických vláken a optická zařízení pro vnikání do trupu, určená speciálně pro přenos „laserových“ paprsků bez ohledu na podmořskou hloubku. Uvedený bod nestanoví kontrolu běžných penetrátorů (pohonných hřídelí apod.).

g.

Tichá ložiska s magnetickým nebo plynovým závěsem, aktivní kontrolní systémy potlačení vibrací a maskování, a vybavení obsahující tato ložiska, určené speciálně pro vojenské účely.

VS 10
„Letadla“, bezpilotní vzdušné prostředky, letecké motory a výzbroj a výstroj letadel, související vybavení a součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití:

NB: Odkaz Naváděcí a navigační zařízení, viz bod VS 11, pozn. 7.

a.

Bojová „letadla“ a pro ně speciálně určené součásti;

b.

Ostatní „letadla“ speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití, včetně vojenského průzkumu, útoku, vojenského výcviku, přepravy a výsadku vojsk nebo shozu vojenské výbavy či výstroje, logistické podpory a pro ně speciálně určené součásti.

c.

Bezpilotní vzdušné prostředky a příslušné vybavení speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití a pro ně speciálně určené součásti:

1.

bezpilotní vzdušné prostředky včetně dálkově pilotovaných vzdušných prostředků a autonomních programovatelných prostředků a prostředků „lehčích vzduchu“;

2.

příslušná startovací zařízení a pozemní vybavení;

3.

příslušné řídící a kontrolní vybavení;

d.

Letecké motory speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití a pro ně speciálně určené součásti.

e.

Vybavení letadel, včetně palubního tankovacího vybavení, určené speciálně pro „letadla“ podléhající kontrole podle bodů VS 10 a) a VS 10 b), nebo letecké motory podléhající kontrole podle bodu VS 10 d) a pro ně speciálně určené součásti.

f.

Tlakové nádrže pro doplňování paliva a tlakové tankovací zařízení, vybavení speciálně určené k usnadnění operací v omezených prostorech a pozemní vybavení speciálně vyvinuté pro „letadla“ podléhající kontrole podle bodů VS 10 a) a VS 10 b), nebo letecké motory podléhající kontrole podle bodu VS 10 d).

g.

Vojenské ochranné přilby a ochranné masky a pro ně speciálně určené součásti, tlakové dýchací přístroje a částečně tlakové obleky pro použití v „letadlech“, anti-g obleky, konvektory kapalného kyslíku používané v „letadlech“ nebo raketových střelách, katapulty a odpalovací zařízení sloužící k nouzovému úniku osob z „letadla“.

h.

Padáky a příslušné vybavení používané pro bojové mužstvo, shoz nákladu nebo zpomalení „letadla“ a pro ně speciálně určené součásti:

1.

padáky pro:

a.

přesné výsadky příslušníků jednotek zvláštního určení,

b.

výsadky parašutistů;

2.

nákladní padáky;

3.

paraglidy, brzdicí padáky, stabilizační padáky sloužící ke stabilizaci a řízení letové polohy shazovaných předmětů za letu (např. záchranných vzduchotěsných vystřelovacích kabin, vystřelovacích sedaček, bomb);

4.

stabilizační padáky pro použití s katapultážními systémy sedaček, které slouží k řízení rozvinutí a nafouknutí nouzových padáků;

5.

záchranné/návratové padáky pro řízené raketové střely, bezpilotní a vesmírné prostředky;

6.

přibližovací padáky a přistávací brzdicí padáky;

7.

ostatní vojenské padáky;

8.

vybavení speciálně určené pro výsadek parašutistů ve velké výšce, (např. obleky, speciální přilby, dýchací systémy, navigační zařízení).

i.

Automatické pilotní systémy pro náklady shazované padákem; vybavení speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití při řízených úvodních seskocích z libovolné výšky, včetně kyslíkových přístrojů.

Poznámka 1 Kontrole podle bodu VS 10 b) nepodléhají „letadla“ nebo varianty „letadel“ speciálně určené pro vojenské využití, které:

a.

nejsou konfigurovány pro vojenské použití a nejsou vybaveny výstrojí či výzbrojí nebo doplňky speciálně určenými pro vojenské použití a a o

b.

byly úřadem civilního letectví signatářské země Wassenaarské dohody schváleny k civilnímu provozu.

Poznámka 2 Kontrole podle bodu VS 10 d) nepodléhají:

a.

letecké motory určené nebo upravené k vojenským účelům, které byly úřadem civilního letectví signatářské země Wassernaarské dohody schváleny pro použití v „civilních letadlech“, nebo pro ně speciálně určené součásti;

b.

pístové motory nebo pro ně speciálně určené součásti, s výjimkou těch, které jsou speciálně určeny pro bezpilotní letecké prostředky.

Poznámka 3 Kontrola podle bodů VS 10 b) a VS 10 d) ve vztahu k součástem se speciálním určením a příslušnému vybavení pro nevojenská „letadla“ nebo letecké motory upravené pro vojenské použití platí pouze pro takové vojenské součásti a příslušné vojenské vybavení, které jsou potřebné pro úpravy na vojenské použití.

VS 11
Elektronické vybavení nepodléhající kontrole podle jiných bodů společného vojenského seznamu eu a pro ně speciálně určené součásti:

a.

Elektronické vybavení speciálně určené pro vojenské použití;

Poznámka Bod VS 11 zahrnuje:

1.

vybavení pro elektronická protiopatření a elektronická následná protiopatření (tj. vybavení, které slouží k vysílání cizích a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k jinému narušování příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických přijímačů včetně jejich protiopatřovacího vybavení) včetně rušicích a protirušicích zařízení;

2.

rychlofrekvenční trubice;

3.

elektronické systémy nebo vybavení určené buď pro stálé pozorování a monitorování elektromagnetického spektra pro vojenskou výzvědnou službu nebo pro účely bezpečnosti nebo pro maření takového pozorování a monitorování;

4.

podvodní protiopatření zahrnující akustické a magnetické rušičky a klamné cíle, vybavení určené k vysílání cizích nebo klamných signálů do zvukových přijímačů;

5.

šifrovací vybavení pro zabezpečení zpracování dat, informací a přenosových a signalizačních kabelů;

6.

vybavení sloužící k identifikaci, autentizaci a vkládání klíčů a vybavení sloužící ke správě, tvorbě a distribuci klíčů;

7.

naváděcí a navigační vybavení;

8.

digitální zařízení pro radiokomunikaci využitím troposférického rozptylu;

9.

digitální demodulátory zvláště určené pro elektronický odposlech;

b.

Rušicí zařízení globálních družicových navigačních systémů.

VS 12
Zbraňové systémy využívající kinetickou energii o vysoké rychlosti, příslušné vybavení a pro ně speciálně určené součásti:

a.

Zbraňové systémy využívající kinetickou energii, konstruované speciálně pro ničení nebo přerušení úkolu ničení cíle;

b.

Speciálně konstruovaná testovací a vyhodnocovací zařízení a testovací modely, včetně diagnostických přístrojů a cílů, sloužící ke zkouškám projektilů a systémů využívajících kinetickou energii.

NB: Odkaz Pokud jde o zbraňové systémy používající malorážní střelivo nebo využívající pouze chemický pohon a pokud jde o pro ně určené střelivo, viz body VS 1 až VS 4.

Poznámka 1 Bod VS 12 zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy využívající kinetickou energii:

a.

odpalovací pohonné systémy schopné urychlení hmot větších než 0,1 g na rychlosti převyšující 1,6 km/s v režimu jednotlivé i rychlé palby;

b.

vybavení k výrobě prvotní energie, vytvoření elektrického pancíře, akumulaci energie, k řízení teploty a klimatizaci, přepínání, nebo k hospodaření s palivem; a elektrická rozhraní mezi funkcemi dodávky proudu a elektrickým ovládáním střelných zbraní a dalších pohonů ve střelecké věži;

c.

systémy sloužící k zaměření a sledování cíle, řízení palby a vyhodnocení způsobených škod;

d.

pohonné systémy (příčného zrychlení) pro vyhledávání navádění, samonavádění nebo změny směru střel.

Poznámka 2 Kontrole podle bodu VS 12 podléhají zbraňové systémy, pro něž se využívá jakákoli z následujících metod pohonu:

a.

elektromagnetická;

b.

elektrotermální;

c.

plazmová;

d.

lehký plyn; nebo

e.

chemická (pokud je použita v kombinaci s některou z výše uvedených).

VS 13
Pancéřové a ochranné vybavení, konstrukce a součásti:

a.

Pancéřové pláty:

1.

vyrobené v souladu s vojenskými standardy nebo specifikacemi; nebo

2.

vhodné pro vojenské použití.

b.

Konstrukce z kovových a nekovových materiálů a jejich kombinací, speciálně určené k balistické ochraně vojenských systémů a pro ně speciálně určené součásti.

c.

přilby vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo srovnatelných vnitrostátních norem a jejich speciálně konstruované součásti, tj. skořepina přilby, vnitřní vystýlka a vycpávky;

d.

Pancéřované a ochranné obleky vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo mající stejné vlastnosti a pro ně speciálně určené součásti.

Poznámka 1 Bod VS 13 b) zahrnuje materiály konstruované speciálně tak, aby vznikl reaktivní pancíř, a ke stavbě vojenských krytů.

Poznámka 2 Kontrole podle bodu VS 13 c) nepodléhají konvenční ocelové přilby, neupravené ani nekonstruované tak, aby mohly nést některý druh doplňkových zařízení nebo jím byly přímo vybaveny.

Poznámka 3 Kontrole podle bodu VS 13 c) a d) nepodléhají pancéřované ani ochranné oděvy, pokud svému uživateli slouží pro jeho vlastní osobní ochranu.

Poznámka 4 Jediné přilby zvláště určené pro osoby pověřené zneškodňováním nevybuchlých bomb, které podléhají kontrole podle bodu VS 13, jsou přilby zvláště určené pro vojenské užití.

NB: Odkaz Viz též položku 1A004 seznamu EU zboží dvojího užití.

NB 2: Odkaz Pokud jde o „vláknité materiály“ používané pro výrobu ochranných oděvů, viz položku 1C010 seznamu EU zboží dvojího užití.

VS 14
Specializované vybavení pro vojenský výcvik nebo pro simulaci vojenských operací, simulátory speciálně určené pro výcvik v používání jakékoliv palné zbraně nebo zbraně podléhající kontrole podle vs 1 nebo vs 2 a pro ně speciálně určené součásti a doplňky.

Technická poznámka

Technická poznámka Pojem „specializované vybavení pro vojenský výcvik“ zahrnuje vojenské typy trenažérů útoku, trenažérů bojových letů, trenažérů radarových cílů, generátorů radarových cílů, přístrojů k výcviku dělostřelby, protiponorkových válečných trenažérů, letových simulátorů (včetně trenažérů odstředivé síly pro výcvik pilotů nebo kosmonautů), radarových trenažérů, trenažérů navigačních letů, navigačních trenažérů, trenažérů odpalování raketových střel, vybavení k vizualizaci cíle, bezpilotních „letadel“, trenažérů výzbroje, trenažérů bezpilotních „letadel“, mobilní výcvikové jednotky a výcviková zařízení pro pozemní vojenské operace.

Poznámka 1 Bod VS 14 zahrnuje systémy tvorby zobrazení a interaktivního prostředí pro simulátory, pokud jsou speciálně určeny pro vojenské použití.

Poznámka 2 Kontrole podle bodu VS 14 nepodléhá vybavení určené speciálně pro výcvik v používání loveckých a sportovních zbraní.

VS 15
Zobrazovací vybavení nebo vybavení pro protiopatření, určené speciálně pro vojenské úČely a speciálně pro ně určené součásti a příslušenství:

a.

Nahrávací zařízení a zařízení pro zpracování obrazu.

b.

Kamery a fotopřístroje, fotografické vybavení a vybavení ke zpracování filmů;

c.

Vybavení k zesilování obrazu;

d.

Infračervené nebo tepelné zobrazovací vybavení;

e.

Zobrazovací radarové senzorové vybavení;

f.

Vybavení sloužící k protiopatření a proti-protiopatření pro vybavení podléhající kontrole podle bodů VS 15 a) až VS 15 e).

Poznámka Bod VS 15 f) zahrnuje vybavení určené ke znehodnocování provozu nebo efektivnosti vojenských zobrazovacích systémů nebo k minimalizaci takových znehodnocujících účinků.

Poznámka 1 Označení „speciálně určené součásti“ zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určeny k vojenskému použití:

a.

trubice (elektronky, klíčové prvky) konvertorů infračervených zobrazení;

b.

trubice zesilovače obrazu (jiné než první generace);

c.

desky s mikrokanály;

d.

trubice televizních kamer pro slabé osvětlení;

e.

sady detektorů (včetně elektronických propojovacích a čtecích systémů);

f.

trubice pyroeletrických televizních kamer;

g.

chladicí systémy pro zobrazovací systémy;

h.

fotochromité nebo elektrooptické elektricky spouštěné závěrky s rychlostí závěrky menší než 100 μs, s výjimkou závěrek, které tvoří základní součást vysokorychlostních kamer;

i.

obrazové invertory z optických vláken;

j.

složené polovodičové fotokatody

Poznámka 2 Kontrole podle bodu VS 15 nepodléhají „trubice zesilovače obrazu první generace“ ani vybavení speciálně určené pro osazení „trubicemi zesilovače obrazu první generace“.

NB: Odkaz Status mířidel zbraní využívajících „trubic zesilovače obrazu první generace“, viz body VS 1, VS 2, a VS 5 a).

NB: Odkaz Viz též položky 6A002 a) 2. a 6A002 b) seznamu EU zboží dvojího užití.

VS 16
Výkovky, odlitky a další nedokončené výrobky, jejichž použití v kontrolovaném výrobku je možné zjistit podle složení materiálu, geometrie nebo funkce a které jsou speciálně určeny pro některý z produktů podléhajících kontrole podle bodů VS 1 až VS 4, VS 6, VS 9, VS 10, VS 12 nebo VS 19.

VS 17
Různé vybavení, materiály a knihovny a pro ně speciálně určené součásti:

a.

Samostatné přístroje pro potápění a podvodní plavání:

1.

přístroje s uzavřeným nebo polouzavřeným okruhem (recyklující vzduch) určené speciálně pro vojenské použití (např. konstruované speciálně jako nemagnetické);

2.

součásti určené speciálně pro použití při přestavbě přístroje s otevřeným okruhem pro vojenské použití;

3.

předměty určené výhradně pro vojenské použití se samostatným potápěcím a podvodním plovacím přístrojem;

b.

Stavební zařízení určené speciálně pro vojenské použití;

c.

Příslušenství, povlaky (nátěry) povrchů a úpravy sloužící k maskování určené speciálně pro vojenské použití;

d.

Polní ženijní vybavení určené speciálně pro použití v bojovém pásmu;

e.

„Roboty“, „robotické“ ovladače a „koncové efektory robotů“, které splňují některou z těchto vlastností:

1.

jsou speciálně určeny pro vojenské použití;

2.

obsahují prostředky k ochraně hydraulického vedení proti vnějšímu proražení způsobenému úlomky střel (např. samotěsnící vedení) a používají hydraulické kapaliny s body vznícení vyššími než 839 K (566 °C); nebo

3.

jsou speciálně určeny nebo vyčleněny k provozu v prostředí elektromagnetických impulsů.

f.

Knihovny (parametrické odborné databáze) určené speciálně pro vojenské použití s vybavením podléhajícím kontrole podle Společného vojenského seznamu EU;

g.

Vybavení k výrobě jaderné energie nebo pohonné systémy, včetně „jaderných reaktorů“, určené speciálně k vojenskému použití a jejich součásti speciálně určené nebo upravené k vojenskému použití;

h.

Vybavení nebo materiál s potaženým povrchem nebo úpravou pro maskování, určený speciálně pro vojenské použití, jiný než podléhající kontrole podle jiných bodů Společného vojenského seznamu EU;

i.

Simulátory speciálně určené pro vojenské „jaderné reaktory“.

j.

Mobilní opravárenské dílny speciálně určené nebo upravené pro opravy a údržbu vojenské výstroje a výzbroje;

k.

Polní generátory speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití;

l.

Kontejnery speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití;

m.

Trajekty nepodléhající kontrole podle jiných bodů Společného vojenského seznamu EU, mosty a pontony speciálně určené pro vojenské použití;

n.

Testovací modely speciálně určené pro „vývoj“ položek podléhajících kontrole podle bodů VS 4, VS 6, VS 9 nebo VS 10.

o.

Ochranné vybavení proti laserům (např. ochrana očí nebo senzorů) speciálně určené pro vojenské použití.

Technické poznámky.

1.

Pro účely bodu VS 17 se slovem „knihovna“ (parametrická odborná databáze) rozumí sbírka odborných informací vojenské povahy, s jejichž pomocí se může zvýšit výkon vojenského vybavení nebo systémů.

2.

Pro účely bodu VS 17 se slovem „upravený“ rozumí změna konstrukční, elektrické, mechanické nebo jiné povahy, jež nevojenskému předmětu dodává vojenské schopnosti ekvivalentní předmětu, který je speciálně určen pro vojenské použití.

VS 18
Vybavení a technologie k výrobě výrobků, které jsou uvedeny ve společném vojenském seznamu eu:

a.

Speciálně určené nebo upravené výrobní zařízení sloužící k výrobě výrobků zahrnutých v seznamu a pro ně speciálně určených součástí;

b.

Speciálně určená zařízení pro testy prostředí a pro ně speciálně určené vybavení, sloužící k certifikaci, kvalifikaci nebo testování výrobků podléhajících kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

Technická poznámka

Pro účely bodu VS 18 zahrnuje slovo „výroba“ konstrukci, posouzení, zhotovení, testování a kontrolu.

Poznámka Body VS 18 a) a VS 18 b) zahrnují následující vybavení:

a.

průběžné nitrátory;

b.

odstředivé testovací přístroje nebo vybavení, která mají některou z těchto vlastností:

1.

pohon motorem nebo motory s celkovým jmenovitým výkonem větším než 298 kW (400 k);

2.

schopnost nést užitečné zatížení minimálně 113 kg; nebo

3.

schopnost vyvinout odstředivé zrychlení minimálně 8 g s minimálním užitečným zatížením 91 kg;

c.

dehydratační lisy;

d.

šnekové vytlačovací stroje speciálně určené nebo upravené k lisování vojenských výbušnin;

e.

řezací stroje ke kalibraci slisovaných pohonných hmot;

f.

čisticí bubny s průměrem minimálně 1,85 m a s kapacitou větší než 227 kg;

g.

průběžné míchače pevných pohonných hmot;

h.

kapalinou poháněné mlýny pro mletí a drcení složek vojenských výbušnin;

i.

zařízení sloužící k dosažení kulovitého tvaru a shodné velikosti částic práškových kovů vyjmenovaných v bodě VS 8 c) 8.;

j.

konverenční měniče proudu pro přeměnu materiálů vyjmenovaných v bodě VS 8 c) 3.

VS 19
Zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie, příslušná protiopatŘovací vybavení a testovací modely, a dále pro ně speciálně určené součásti:

a.

„Laserové“ systémy určené speciálně pro ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle.

b.

Systémy vyzařující paprsek částic, schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle;

c.

Vysokovýkonné radiofrekvenční systémy schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle;

d.

Vybavení speciálně určené pro odhalování a identifikaci systémů, nebo pro obranu před systémy podléhajícími kontrole podle bodu VS 19 a) až VS 19 c);

e.

Modely fyzického testování a příslušné výsledky testů systémů, vybavení a součástek, které podléhají kontrole podle této položky.

f.

„Laserové“ systémy na bázi kontinuálních vln a impulzní „laserové“ systémy určené speciálně ke způsobení trvalé slepoty pro nepodpořený zrak, tj. nekryté oko nebo oko vybavené korekčními pomůckami vidění.

Poznámka 1 Zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie podléhající kontrole podle bodu VS 19 zahrnují systémy, jejichž schopnost je odvozena od řízeného uplatňování:

a.

„laserů“ s dostatečným výkonem kontinuálních vln nebo impulzů ke způsobení destrukce způsobem podobným konvenčnímu střelivu;

b.

urychlovačů částic, které s destruktivní silou vrhají paprsek nabitých nebo neutrálních částic;

c.

vysokofrekvenční vysílače vysoce impulzní energie nebo vysoce průměrné energie, které vytvářejí dostatečně silná pole schopná zneškodnit elektronické okruhy vzdáleného cíle.

Poznámka 2 Bod VS 19 zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy využívající kinetickou energii:

a.

vybavení k výrobě prvotní energie, akumulaci energie, k přepínání, modulaci výkonu nebo k hospodaření s palivem;

b.

systémy pro zaměření a sledování cíle;

c.

systémy schopné vyhodnocení škod způsobených na cíli, zničení cíle nebo zrušení úkolu;

d.

vybavení pro manipulaci s paprskem, jeho šíření a zaměřování;

e.

vybavení umožňující rychlé obracení paprsku pro potřeby operací proti skupině cílů;

f.

adaptivní optika a zařízení pro fázový posun;

g.

proudové injektory paprsků záporných iontů vodíku;

h.

součásti urychlovačů „způsobilé pro nasazení v kosmu“;

i.

vybavení k zužování paprsků záporných iontů;

j.

vybavení pro řízení a obracení vysokoenergetického paprsku iontů;

k.

fólie „způsobilé pro nasazení v kosmu,“ které slouží k neutralizaci paprsků se zápornými izotopy vodíku.

VS 20
Kryogenické a „supravodivé“ vybavení a pro něj speciálně určené součásti a doplňky:

a.

Vybavení speciálně určené nebo konfigurované pro instalaci v dopravním prostředku určeném pro vojenské, pozemní, námořní, vzdušné nebo kosmické nasazení, které je schopné provozu za pohybu a je schopné vytvářet nebo udržovat teploty nižší než 103 K (–170 °C);

Poznámka Bod VS 20 a) zahrnuje mobilní systémy, které mají zabudovaná příslušenství nebo součásti vyrobené z nekovových nebo elektricky nevodivých látek, jako jsou plasty, případně látky impregnované epoxidovou pryskyřicí, nebo jich využívají.

b.

„Supravodivé“ elektrické vybavení (otáčivé stroje a transformátory) speciálně určené nebo konfigurované pro instalaci v dopravním prostředku určeném pro vojenské pozemní, námořní, vzdušné nebo kosmické použití, které je schopno provozu za pohybu.

Poznámka Kontrole podle bodu VS 20 b) nepodléhají hybridní homopolární stejnosměrné generátory, které mají jednopólové armatury z běžného kovu, jež rotují v magnetickém poli vytvářeném supravodivými cívkami, za předpokladu, že tyto cívky jsou jedinou supravodivou součástí v generátoru.

VS 21
„Pohonné hmoty“:

a.

„Programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ zařízení nebo látek podléhajících kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

b.

Specifické „programové vybavení“:

1.

„programové vybavení“ speciálně určené pro:

a.

modelování, simulaci a vyhodnocování vojenských zbraňových systémů;

b.

„vývoj“, sledování, údržbu nebo aktualizaci „programového vybavení“ zabudovaného do vojenských zbraňových systémů;

c.

modelování a simulaci scénářů vojenských operací;

d.

aplikace Velení, komunikace, řízení a zpravodajství (C3I) a Velení, komunikace, řízení, počítače a zpravodajství (C4I);

2.

„programové vybavení“ pro stanovení účinků konvenčních, nukleárních, chemických a biologických válečných zbraní;

3.

„programové vybavení“ nepodléhající kontrole podle bodů VS 21 a), b) 1. nebo b) 2. speciálně určený nebo upravený tak, aby vybavení nepodléhajícímu kontrole podle Společného vojenského seznamu EU umožňoval plnit vojenské funkce, jaké plní vybavení podléhající kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

VS 22
„Technologie“:

a.

„Technologie“ výslovně neuvedená v bodu VS 22 b), která je „určená“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ položek podléhajících kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

b.

„Technologie“:

1.

„technologie“„určená“ pro konstrukci, montáž součástek, provoz, údržbu a opravy reprodukčních instalačních celků pro položky podléhající kontrole na základě Společného vojenského seznamu EU, a to i v tom případě, že součásti takových výrobních zařízení kontrole nepodléhají;

2.

„technologie“„určená“ pro „vývoj“ a „výrobu“ ručních zbraní, a to i pokud je využívána k výrobě replik starožitných ručních zbraní;

3.

„technologie“„určená“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ toxikologických prostředků, příslušných zařízení nebo součástek podléhajících kontrole podle bodů VS 7 a) až VS 7 g);

4.

„technologie“„určená“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“„biopolymerů“ nebo specifických buněčných kultur podléhajících kontrole podle bodu VS 7 h);

5.

„Technologie“„určené“ výhradně pro začlenění „biokatalyzátorů“ podléhajících kontrole podle bodu VS 7 i) 1. do vojenských nosných látek nebo vojenského materiálu.

Poznámka 1 „Technologie“„určené“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ položek podléhajících kontrole na základě Společného vojenského seznamu Evropské unie zůstávají pod kontrolou i v případě, kdy se použijí pro nějakou položku nepodléhající kontrole.

Poznámka 2 Kontrole podle bodu VS 22 nepodléhá technologie:

a.

která je minimálně nutná pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravy položek nepodléhajících kontrole nebo takových, jejichž vývoz byl povolen;

b.

která je „ve veřejném užívání“, představuje „základní vědecký výzkum“ či minimum informací nezbytných pro přihlašování patentů;

c.

pro magnetickou indukci sloužící k nepřetržitému pohonu civilních dopravních zařízení.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU