2009/27/ESSměrnice Komise 2009/27/ES ze dne 7. dubna 2009 , kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 94, 8.4.2009, s. 97-99 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 7. dubna 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 28. dubna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/36/EU Pozbývá platnosti: 17. července 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2009/27/ES

ze dne 7. dubna 2009,

kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES, pokud jde o technická ustanovení o řízení rizik

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (1), a zejména na čl. 41 odst. 1 písm. g) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby zajistily jednotné provádění a uplatňování směrnice 2006/49/ES v celé EU, zřídily Komise a Výbor evropských orgánů bankovního dohledu v roce 2006 pracovní skupinu (Skupina pro provedení směrnice o kapitálových požadavcích, Capital Requirements Directive Transposition Group – CRDTG), která byla pověřena projednáním a řešením obtíží spojených s provedením a uplatňováním směrnice. Podle skupiny pro provedení směrnice o kapitálových požadavcích je třeba určitá technická ustanovení obsažená v přílohách I, II a VII směrnice 2006/49/ES dále upřesnit, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování. Kromě toho nejsou určitá ustanovení úměrná řádným postupům řízení rizik úvěrových institucí. Proto je vhodné tato ustanovení upravit.

(2)

Směrnice 2006/49/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Evropského bankovního výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2006/49/ES se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

Bod 8. B se nahrazuje tímto:

„B.   ZACHÁZENÍ U KUPUJÍCÍHO ZAJIŠTĚNÍ

Pro stranu, která úvěrové riziko převádí („kupující zajištění“), jsou pozice stanoveny podle zásady zrcadlového obrazu prodávajícího zajištění, s výjimkou úvěrového dluhopisu (kde vůči emitentovi nevzniká žádná krátká pozice). Jestliže v určitém okamžiku existuje kupní opce v kombinaci s navýšením úrokové sazby, je na tento okamžik nahlíženo jako na splatnost zajištění. V případě úvěrových derivátů prvního selhání a úvěrových derivátů n-tého selhání se namísto zásady zrcadlového obrazu použije níže uvedené zacházení.

Úvěrové deriváty prvního selhání (first-to-default credit derivatives)

V případě, že úvěrová instituce obdrží zajištění úvěrového rizika pro několik podkladových referenčních nástrojů úvěrového derivátu s podmínkou, že první selhání kteréhokoliv z aktiv je důvodem k plnění ze zajištění a že tato úvěrová událost ukončuje smlouvu, může instituce kompenzovat specifické riziko pro referenční nástroj, pro který platí nejnižší požadavek pro specifické riziko z podkladových referenčních nástrojů podle tabulky 1 této přílohy.

Úvěrové deriváty n-tého selhání (nth-to-default credit derivatives)

Pokud důvodem plnění ze zajištění úvěrového rizika je n-té selhání kterékoliv z expozic, může kupující zajištění kompenzovat specifické riziko pouze v případě, že zajištění bylo poskytnuto také pro selhání 1 až (n–1) nebo pokud již selhání (n–1) nastalo. V takovém případě se bude postupovat podle výše stanovené metodiky pro úvěrové deriváty prvního selhání odpovídajícím způsobem upravené pro produkty n-tého selhání.“

b)

V bodě 14 se tabulka 1 nahrazuje tímto:

„Tabulka 1

Nástroje

Kapitálový požadavek pro specifické riziko

Dluhové cenné papíry emitované nebo zajišťované centrálními vládami, emitované centrálními bankami, mezinárodními organizacemi, mezinárodními rozvojovými bankami nebo orgány regionální nebo místní správy členských států, které by se kvalifikovaly na stupeň úvěrové kvality 1 nebo které by obdržely rizikovou váhu 0 % podle pravidel pro stanovení rizikových vah expozic podle článků 78 až 83 směrnice 2006/48/ES.

0 %

Dluhové cenné papíry emitované nebo zajišťované centrálními vládami, emitované centrálními bankami, mezinárodními organizacemi, mezinárodními rozvojovými bankami nebo orgány regionální nebo místní správy členských států, které by se kvalifikovaly na stupeň úvěrové kvality 2 nebo 3 podle pravidel pro stanovení rizikových vah expozic podle článků 78 až 83 směrnice 2006/48/ES, a dluhové cenné papíry emitované nebo zajišťované institucemi, které by se kvalifikovaly na stupeň úvěrové kvality 1 nebo 2 pravidel pro stanovení rizikových vah expozic podle článků 78 až 83 směrnice 2006/48/ES, a dluhové cenné papíry emitované nebo zajišťované institucemi, které by se kvalifikovaly na stupeň úvěrové kvality 3 pravidel pro stanovení rizikových vah expozic v souladu s částí 1 bodem 29 přílohy VI směrnice 2006/48/ES, a dluhové cenné papíry emitované nebo zajišťované podniky, které by se kvalifikovaly na stupeň úvěrové kvality 1, 2 nebo 3 pravidel pro stanovení rizikových vah expozic podle článků 78 až 83 směrnice 2006/48/ES.

Ostatní kvalifikující položky vymezené v bodě 15.

0,25 % (zbytková splatnost je šest měsíců a méně)

1,00 % (zbytková splatnost je delší než šest měsíců a kratší nebo rovna 24 měsícům)

1,60 % (zbytková splatnost převyšuje 24 měsíců)

Dluhové cenné papíry emitované nebo zajišťované centrálními vládami, emitované centrálními bankami, mezinárodními organizacemi, mezinárodními rozvojovými bankami nebo orgány regionální nebo místní správy členských států nebo institucemi, které by se kvalifikovaly na stupeň úvěrové kvality 4 nebo 5 podle pravidel pro stanovení rizikových vah expozic podle článků 78 až 83 směrnice 2006/48/ES, a dluhové cenné papíry emitované nebo zajišťované institucemi, které by se kvalifikovaly na stupeň úvěrové kvality 3 pravidel pro stanovení rizikových vah expozic v souladu s částí 1 bodem 26 přílohy VI směrnice 2006/48/ES, a dluhové cenné papíry emitované nebo zajišťované podniky, které by se kvalifikovaly na stupeň úvěrové kvality 4 pravidel pro stanovení rizikových vah expozic podle článků 78 až 83 směrnice 2006/48/ES. Expozice, pro které není posouzení úvěrové kvality uznanými externími ratingovými agenturami k dispozici.

8,00 %

Dluhové cenné papíry emitované nebo zajišťované centrálními vládami, emitované centrálními bankami, mezinárodními organizacemi, mezinárodními rozvojovými bankami nebo orgány regionální nebo místní správy členských států nebo institucemi, které by se kvalifikovaly na stupeň úvěrové kvality 6 pravidel pro stanovení rizikových vah expozic podle článků 78 až 83 směrnice 2006/48/ES, a dluhové cenné papíry emitované nebo zajišťované podniky, které by se kvalifikovaly na stupeň úvěrové kvality 5 nebo 6 pravidel pro stanovení rizikových vah expozic podle článků 78 až 83 směrnice 2006/48/ES.

12,00 %“

2)

V příloze II se bod 11 nahrazuje tímto:

„11.

Tam, kde úvěrový derivát zahrnutý do obchodního portfolia tvoří součást interního zajištění a zajištění úvěrového rizika je uznané podle směrnice 2006/48/ES, se má za to, že z pozice v úvěrovém derivátu riziko protistrany nevzniká. Alternativně může instituce pro účely výpočtu kapitálových požadavků na krytí úvěrového rizika protistrany konzistentně zařazovat všechny úvěrové deriváty zahrnuté do obchodního portfolia, které tvoří součást interního zajištění nebo jsou nakupovány jako zajištění úvěrového rizika protistrany, je-li zajištění úvěrového rizika uznáno podle směrnice 2006/48/ES.“

3)

V příloze VII části C se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Odchylně od ustanovení bodů 1 a 2, jestliže instituce zajišťuje expozici úvěrového rizika neobchodního portfolia s použitím úvěrových derivátů vedených v jejím obchodním portfoliu (s použitím interního zajištění), nepovažuje se expozice neobchodního portfolia za zajištěnou pro účely výpočtu kapitálových požadavků, pokud instituce nekoupí od způsobilé třetí strany poskytující ochranu úvěrový derivát splňující požadavky stanovené v části 2 bodě 19 přílohy VIII směrnice 2006/48/ES z hlediska expozice neobchodního portfolia. Aniž je dotčena druhá věta bodu 11 přílohy II, v případech, že je zakoupena ochrana třetí strany a je uznána jako zajištění neobchodního portfolia pro účely výpočtu kapitálových požadavků, nezahrne se do obchodního portfolia pro účely výpočtu kapitálových požadavků ani interní ani externí zajištění úvěrovým derivátem.“

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. října 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 31. prosince 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. dubna 2009.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU