2009/26/ESSměrnice Komise 2009/26/ES ze dne 6. dubna 2009 , kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (Text s významem pro EHP )

Publikováno: Úř. věst. L 113, 6.5.2009, s. 1-52 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 6. dubna 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. května 2009 Nabývá účinnosti: 26. května 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2009/26/ES

ze dne 6. dubna 2009,

kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení (1), a zejména na článek 17 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely směrnice 96/98/ES se použijí mezinárodní úmluvy a zkušební normy v platném znění.

(2)

Jelikož od 30. června 2008, kdy byla naposledy změněna směrnice 96/98/ES, vstoupily v platnost změny mezinárodních úmluv a použitelných zkušebních norem, měly by tyto změny být v zájmu jasnosti zaneseny do uvedené směrnice.

(3)

Mezinárodní námořní organizace a evropské organizace pro normalizaci přijaly normy, včetně podrobných zkušebních norem, týkající se mnoha zařízení, která jsou vyjmenována v příloze A.2 směrnice 96/98/ES nebo která tam sice nejsou vyjmenována, ale jsou považována za významná z hlediska účelu uvedené směrnice. Proto by taková zařízení měla být zahrnuta do přílohy A.1, případně přesunuta z přílohy A.2 do přílohy A.1.

(4)

Směrnice 96/98/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha A směrnice 96/98/ES se nahrazuje zněním obsaženým v příloze této směrnice.

Článek 2

V případě, že zařízení uvedené v příloze A.1 směrnice 96/98/ES jako „nová položka“ ve sloupci 1 nebo převedené z přílohy A.2 do přílohy A.1 uvedené směrnice bylo vyrobeno před datem uvedeným v čl. 3 odst. 1 této směrnice v souladu s postupy pro schvalování typu, které byly platné na území členského státu již před uvedeným dnem, může takové zařízení být během dvou let po uvedeném dni uvedeno na trh a instalováno na palubu lodi Společenství.

Článek 3

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 6. dubna 2010. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Použijí tyto předpisy od 6. dubna 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. dubna 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA A

Seznam použitých zkratek

 

A.1: změna 1 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

 

A.2: změna 2 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

 

AC: změna týkající se opravy normativních dokumentů jiných než IMO;

 

CAT: kategorie radarového zařízení stanovená v oddíle 1.3 normy IEC 62388 (2007);

 

oběž.: oběžník;

 

COLREG: Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři;

 

COMSAR: podvýbor IMO pro radiokomunikace a vyhledávání a záchranářství;

 

EN: Evropská norma;

 

ETSI: Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích;

 

FSS: Mezinárodní předpisy pro systémy protipožární bezpečnosti;

 

FTP: Mezinárodní předpisy pro použití postupů požárních zkoušek;

 

HSC: Předpisy pro vysokorychlostní plavidla;

 

IBC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií;

 

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví;

 

IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise;

 

IMO: Mezinárodní námořní organizace;

 

ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci;

 

ITU: Mezinárodní telekomunikační unie;

 

LSA: záchranné prostředky;

 

MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí;

 

MEPC: Výbor pro ochranu mořského prostředí;

 

MSC: Výbor pro námořní bezpečnost;

 

NOx: oxidy dusíku;

 

SOLAS: Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři;

 

SOx: oxidy síry;

 

prav.: pravidlo;

 

rez.: rezoluce.

PŘÍLOHA A.1

ZAŘÍZENÍ, PRO KTERÁ JIŽ V MEZINÁRODNÍCH PRÁVNÍCH DOKUMENTECH EXISTUJÍ PODROBNÉ ZKUŠEBNÍ NORMY

Poznámky použitelné pro celou přílohu A.1

a)

Obecně: Kromě specificky uváděných zkušebních norem lze řadu ustanovení, která musí být přezkoušena během přezkoušení typu (schválení typu) podle modulů posuzování shody v příloze B, nalézt v příslušných požadavcích mezinárodních úmluv a v příslušných rezolucích a oběžnících Mezinárodní námořní organizace (dále jen ‚IMO‘).

b)

Sloupec 5: Jestliže jsou citovány rezoluce IMO, jsou použitelné pouze zkušební normy obsažené v příslušných částech příloh k uvedeným rezolucím s vyloučením ustanovení rezolucí samotných.

c)

Sloupec 5: Mezinárodní úmluvy a zkušební normy se použijí v platném znění. Za účelem správného zjištění příslušných norem se ve zkušebních zprávách, certifikátech shody a prohlášeních o shodě výslovně označuje použitá specifická zkušební norma a její verze.

d)

Sloupec 5: Jsou-li uvedeny dva soubory zkušebních norem oddělené slovem ‚nebo‘, každý soubor plní všechny zkušební požadavky, aby vyhověl výkonnostním normám IMO; zkouška podle jednoho souboru tedy dostačuje k prokázání souladu s požadavky příslušných mezinárodních dokumentů. Naopak jsou-li použity jiné oddělovače (čárka), použijí se všechny uvedené odkazy.

e)

Sloupec 6: Jestliže se ve sloupci objevuje modul H, rozumí se tím modul H plus certifikát o přezkoušení návrhu.

f)

Požadavky stanovenými v této příloze nejsou dotčeny požadavky na přepravu v mezinárodních úmluvách.

1.   Záchranné prostředky

Poznámky použitelné pro oddíl 1: Záchranné prostředky

Sloupec 4: Měl by se použít oběžník IMO MSC/980 s výjimkou případů, kdy byl nahrazen zvláštním dokumentem uvedeným v sloupci 4.

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Záchranné kruhy

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Záchranné prostředky s automaticky se rozsvěcujícími světly pro:

a)

záchranná plavidla a záchranářské čluny;

b)

záchranné kruhy;

c)

záchranné vesty.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/26,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

ISO 24408 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Záchranné vesty

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 922.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Záchranné potápěčské obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy – nezařazené jako záchranné vesty:

izolované nebo neizolované.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Záchranné potápěčské obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy – zařazené jako záchranné vesty:

izolované nebo neizolované.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Pomůcky tepelné ochrany

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/22,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/6,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Ruční světlice (pyrotechnika)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Zařízení pro vrhání lanek

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/18,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VII,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Nafukovací záchranné vory

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/13,

prav. III/21,

prav. III/26,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70),

ISO 15738 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Pevné záchranné vory

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/26,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Záchranné vory se samočinným uvedením do správné polohy

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC 48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1,

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15738 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, příloha 10,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, příloha 11,

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1,

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15738 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Uvolňovací zařízení pro záchranné vory (hydrostatická uvolňovací zařízení)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/13,

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Záchranné čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Pevné záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Nafukovací záchranné čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Rychlé záchranářské čluny

prav. III/4.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,V,

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1,

IMO MSC/oběž. 1016,

IMO MSC/oběž. 1094.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Spouštěcí prostředky používající lanové kladkostroje

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/23,

prav. III/33,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Uvolňovací spouštěcí prostředky pro záchranná plavidla

přesunuto do A.2/1.3

A.1/1.23

Prostředky pro vysazování záchranných člunů volným pádem

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/16,

prav. III/23,

prav. III/33,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Prostředky pro spouštění záchranných vorů

(člunové jeřáby)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/12,

prav. III/16,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Prostředky pro spouštění rychlých záchranářských člunů

(člunové jeřáby)

prav. III/4.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Uvolňovací mechanismus pro

a)

záchranné čluny a záchranářské čluny a

b)

záchranné vory

spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/16,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Námořní evakuační systémy

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/15,

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

ISO 15738 (2002).

B + F

G

A.1/1.28

Záchranné prostředky

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 810,

ISO 15738 (2002).

B + D

B + F

A.1/1.29

Ex A.2/1.4

Naloďovací žebříky

prav. III/4,

prav. III/11,

prav. X/3.

prav. III/11,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

rez. IMO MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Odrazky a reflexní materiály

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Obousměrné radiotelefonní přístroje VHF záchranných plavidel

přesunuto do A.1/5.17 a A.1/5.18

A.1/1.32

Odpovídač SAR 9 GHz (SART)

přesunuto do A.1/4.18

A.1/1.33

Radarové odrážeče pro záchranné čluny a záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

rez. IMO MSC.164(78).

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.34

Kompas pro záchranné čluny a záchranářské čluny

přesunuto do A.1/4.23

A.1/1.35

Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny

přesunuto do A.1/3.38

A.1/1.36

Hnací motor záchranných člunů a záchranářských člunů

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, V.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Přívěsný motor k pohonu záchranářských člunů

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Otevřené oboustranně použitelné záchranné vory

prav. III/4,

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, příloha 10,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, příloha 11.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11,

ISO 15738 (2002).

B + D

B + F

A.1/1.40

Lodivodský mechanický výtah

přesunuto do A.1/4.48

A.1/1.41

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/16,

prav. III/17,

prav. III/23,

prav. III/24,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lodivodský žebřík

přesunuto do A.1/4.49

2.   Zabránění znečišťování moří

Pol.

Označení položky

Pravidlo MARPOL 73/78 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla MARPOL 73/78, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Filtrovací zařízení k zadržení ropných látek (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

příloha I, prav. 14.

příloha I, prav. 14.

rez. IMO MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detektory rozhraní ropné látky/voda

příloha I, prav. 32.

příloha I, prav. 32.

rez. IMO MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Měřiče obsahu ropných látek

příloha I, prav. 14.

příloha I, prav. 14.

rez. IMO MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Zpracovatelské zařízení určené k připojení na stávající zařízení na oddělování vody znečištěné ropnými látkami (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

záměrně nevyplněno

A.1/2.5

Systém sledování a kontroly vypouštění ropných látek u ropného tankeru

příloha I, prav. 31.

příloha I, prav. 31.

rez. IMO MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Čistírny odpadních vod

příloha IV, prav. 9.

příloha IV, prav. 9.

rez. IMO MEPC.2(VI).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Lodní spalovny odpadů

příloha VI, prav. 16.

příloha VI, prav. 16.

rez. IMO MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Ex A.2/2.1

Přístroje pro monitorování a zaznamenávání NOx na lodi

příloha VI, prav. 13,

technické předpisy NOx.

příloha VI, prav. 13,

technické předpisy NOx.

rez. IMO MEPC.103(49).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Ex A.2/2.4

Ostatní technické metody omezování emisí SOx

příloha VI, prav. 14.

příloha VI, prav. 14.

rez. IMO MEPC.170(57).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Protipožární ochrana

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Kryt hlavní paluby

prav. II-2/4,

prav. II-2/6,

prav. X/3.

prav. II-2/4,

prav. II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 2 a část 6 a příloha 2,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

A.1/3.2

Přenosná hasicí zařízení

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

prav. II-2/4,

prav. II-2/10,

prav. II-2/19,

prav. II-2/20,

rez. IMO A.951(23),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4,

IMO MSC/oběž. 1239,

IMO MSC/oběž. 1275.

EN 3-6 (1995), včetně A.1 (1999),

EN 3-7 (2004), včetně A.1 (2007),

EN 3-8 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-9 (2006), včetně AC (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem)

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 469 (2005), včetně A1 (2006) a AC (2006),

EN 531 (1995), včetně A1 (1998),

EN 1486 (2007)

nebo

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Hasičská výzbroj a výstroj: obuv

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN ISO 20344 (2004), včetně A1 (2007) a AC (2005),

EN ISO 20345 (2004), včetně A1 (2007) a AC (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Hasičská výzbroj a výstroj: rukavice

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 659 (2003), včetně A1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Hasičská výzbroj a výstroj: přilba

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Samostatný dýchací přístroj na stlačený vzduch

Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku.

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 136 (1998), včetně AC (1999) a AC (2003),

EN 137 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch

prav. X/3.

Pozn.: Tato položka není obsažena v nové kapitole pravidel II-2 (rez. IMO MSC.99(73)) nebo předpisu FSS (rez. IMO MSC.98(73)).

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Součásti postřikovacích systémů pro obytné a obslužné prostory rovnocenné systémům podle SOLAS 74, prav. II-2/12 (pouze proudnice a výkon)

prav. II-2/7,

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

prav. II-2/7,

prav. II-2/9,

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

rez. IMO A.800(19).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.10

Ex A.2/3.11

Proudnice stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny a nákladové prostory

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

IMO MSC/oběž. 1165.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.11

Požární mezistěny třídy ‚A‘ a ‚B‘

a)

mezistěny třídy ‚A‘;

b)

mezistěny třídy ‚B‘.

třída ‚A‘:

prav. II-2/3.2,

třída ‚B‘:

prav. II-2/3.4.

prav. II-2/9 a

třída ‚A‘:

prav. II-2/3.2,

třída ‚B‘:

prav. II-2/3.4.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3 a příloha 2,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech

prav. II-2/4,

prav. II-2/16.

prav. II-2/4,

prav. II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/oběž. 677,

IMO MSC/oběž. 1009.

B + F

A.1/3.13

Nehořlavé materiály

prav. II-2/3,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 1,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Potrubí z materiálů jiných než ocel a procházející mezistěnami tříd ‚A‘ a ‚B‘

položka je zahrnuta do A.1/3.26 a A.1/3.27

A.1/3.15

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo topný olej

a)

potrubí a armatury;

b)

ventily;

c)

sestavy ohebného potrubí.

prav. II-2/4,

prav. X/3.

prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

rez. IMO A.753(18),

ISO 15540 (1999), včetně opravy 1 (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Protipožární dveře

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3,

IMO MSC/oběž. 1120,

IMO MSC.1/oběž. 1273.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.17

Součásti systémů ovládání protipožárních dveří

Pozn.: Je-li ve sloupci 2 použit termín ‚součásti systému‘, může to znamenat, že je v zájmu splnění mezinárodních požadavků třeba přezkoušet jedinou složku, skupinu složek nebo celý systém.

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 4.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene

a)

dekorativní obklady;

b)

nátěrové systémy;

c)

podlahové krytiny;

d)

izolační kryty potrubí;

e)

lepidla používaná v konstrukci mezistěn tříd ‚B‘ a ‚C‘;

f)

hořlavé potrubí.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/6,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/6,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 2 a část 5 a příloha 2,

IMO MSC/oběž. 1120,

ISO 1716 (2002).

Pozn.: Pokud se požadují maximální hodnoty hořlavosti povrchového materiálu, hořlavost se měří v souladu s ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a fólie

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Čalouněný nábytek

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 8,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Lůžkoviny

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 9,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Protipožární clony

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nehořlavé průchody potrubí přes mezistěny třídy ‚A‘

přesunuto do A.1/3.26

A.1/3.24

Průchody elektrických kabelů přes mezistěny třídy ‚A‘

přesunuto do A.1/3.26

A.1/3.25

Ohnivzdorná okna a kruhová lodní okna třídy ‚A‘ a ‚B‘

prav. II-2/9.

prav. II-2/9,

IMO MSC/oběž. 847,

IMO MSC/oběž. 1120.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3,

IMO MSC/oběž. 1120,

IMO MSC.1/oběž. 1203.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Průniky mezistěnami třídy ‚A‘

a)

průchody elektrických kabelů;

b)

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. II-2/9.

prav. II-2/9,

IMO MSC.1/oběž. 1276.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Průniky mezistěnami třídy ‚B‘

a)

průchody elektrických kabelů;

b)

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3,

IMO MSC/oběž. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Postřikovací systémy (pouze postřikovací hlavice)

prav. II-2/7,

prav. II-2/10.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

ISO 6182-1 (2004)

nebo

EN 12259-1 (1999), včetně A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Požární hadice

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

EN 14540 (2004), včetně A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů

prav. II-2/4,

prav. VI/3.

prav. II-2/4,

prav. VI/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

a příslušně pro:

a)

kategorii 1: (bezpečná oblast):

EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík,

EN 60079-29 1 (2007);

b)

kategorii 2: (výbušná plynná atmosféra):

EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2007),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Proudnice stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC)

prav. X/3.

IMO MSC/oběž. 912,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.44(65).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.32

Protipožární izolační materiály (vyjma vnitřního vybavení) pro vysokorychlostní plavidla

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 10.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Protipožární izolační materiály vnitřního vybavení vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 10.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Ohnivzdorné mezistěny vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Protipožární dveře vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Protipožární clony vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Průniky požárními mezistěnami vysokorychlostních plavidel

a)

průchody elektrických kabelů;

b)

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO A.951(23),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

EN 3-6 (1995), včetně A1 (1999),

EN 3-7 (2004), včetně A1 (2007),

EN 3-8 (2006), včetně AC (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Proudnice pro rovnocenné hasicí systémy tvořící vodní mlhu pro strojovny a nákladové prostory

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

IMO MSC/oběž. 1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Nízko umístěné osvětlovací systémy (pouze součásti)

prav. II-2/13,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.

prav. II-2/13,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.

rez. IMO A.752 (18)

nebo

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.41

Záchranné únikové dýchací přístroje (EEBD)

prav. II-2/13.

prav. II-2/13,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3,

IMO MSC/oběž. 849.

EN 402 (2003),

EN 1146 (2005),

EN 13794 (2002),

ISO 23269-1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Součásti systémů inertních plynů

prav. II-2/4.

prav. II-2/4,

rez. IMO A.567(14),

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15,

IMO MSC/oběž. 353,

IMO MSC/oběž. 387,

IMO MSC/oběž. 485,

IMO MSC/oběž. 731,

IMO MSC/oběž. 1120.

IMO MSC/oběž. 353,

IMO MSC/oběž. 387,

IMO MSC/oběž. 450 rev.1,

IMO MSC/oběž. 485,

IMO MSC/oběž. 731.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Proudnice protipožárních hasicích systémů kuchyňských fritovacích zařízení (automatický nebo ruční typ)

prav. II-2/1,

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/1,

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

ISO 15371 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.44

Hasičská výzbroj a výstroj – záchranné lano

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 1,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Součásti rovnocenných stabilních hasicích plynových systémů (hasicí médium, hlavní ventily a proudnice) ve strojovnách a nákladových prostorách

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5,

IMO MSC/oběž. 848.

IMO MSC/oběž. 848

IMO MSC.1/oběž. 1267.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Součásti rovnocenných stabilních hasicích plynových systémů ve strojovnách (aerosolové systémy)

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.

IMO MSC.1/oběž. 1270.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrát pro stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou ve strojovnách a nákladových prostorách

Pozn.: Stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou nebo hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající volný vzduch pro strojovny a nákladové prostory je třeba ještě přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.

prav. II-2/10.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6,

IMO MSC.1/oběž. 1239.

IMO MSC/oběž. 670.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.48

Součásti stabilních místně používaných vodních hasicích systémů pro použití ve strojovnách kategorie ‚A‘

(Proudnice a zkoušky výkonu)

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

IMO MSC/oběž. 913,

IMO MSC.1/oběž. 1276.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Ex A.2/3.2

Proudnice hadic stabilních hasicích systémů sprch s tlakovou vodou pro prostory zvláštní kategorie, nákladové prostory lodí typu ro-ro a prostory pro vozidla

prav. II-2/19,

prav. II-2/20,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

prav. II-2/19,

prav. II-2/20,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

IMO MSC.1/oběž. 1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Ochranný oblek odolný proti působení chemických látek

přesunuto do A.2/3.9

A.1/3.51

Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, v prostorách strojovny a v neobsluhovaných prostorách strojovny

prav. II-2/7,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.

prav. II-2/7.2.2,

prav. II-2/7.4,

prav. II-2/7.4.1,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9,

IMO MSC.1/oběž. 1242.

Kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích:

EN 54-2 (1997), včetně AC(1999) a A1(2006).

Zařízení elektrického napájení:

EN 54-4 (1997), včetně AC(1999), A1(2002) a A2(2006).

Detektory tepla – Bodové hlásiče:

EN 54-5 (2000), včetně A1 (2002).

Detektory kouře – Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace:

EN 54-7 (2000), včetně A1(2002) a A2(2006).

Detektory plamene – Bodové hlásiče:

EN 54-10 (2002), včetně A1 (2005).

Ručně obsluhované hlásiče požáru:

EN 54-11 (2001), včetně A1 (2005).

A příslušně, elektrická a elektronická instalace na lodích:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Nepřenosná a vyměnitelná hasicí zařízení

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

prav. II-2/4,

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

EN 1866 (1998),

EN 1866-1 (2007)

nebo

ISO 11601 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Poplachová zařízení

prav. II-2/7,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.

prav. II-2/7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.

Sirény:

EN 54-3 (2001), včetně A1(2002) a A2(2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů

prav. II-2/4,

prav. VI/3.

prav. II-2/4,

prav. VI/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999)

a příslušně pro:

a)

kategorii 4: (bezpečná oblast)

EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík;

b)

kategorii 3: (výbušná plynná atmosféra)

EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík,

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Ex A.2/3.4

Dvojúčelové požární hadice

(rozprašovací nebo s tryskou)

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

EN 15182-1 (2007),

EN 15182-3 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Ex A.2/3.14

Požární hadice (navíjecí)

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).

EN 671-1 (2001), včetně AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Ex A.2/3.28

Součásti hasicích systémů se středně expanzivní pěnou – stabilní palubní pěnové systémy tankerů

prav. II-2/10.

prav. II-2/10.8.1,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 14,

IMO MSC.1/oběž. 1239,

IMO MSC.1/oběž. 1276.

IMO MSC/oběž. 798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Ex A.2/3.29

Součásti stabilních hasicích systémů s nízkoexpanzivní pěnou ve strojovnách a na ochranu paluby tankerů

prav. II-2/10.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6, 14,

IMO MSC.1/oběž. 1239,

IMO MSC.1/oběž. 1276.

IMO MSC/oběž. 582, včetně opravy 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Ex A.2/3.30

Stabilní hasicí systémy s expanzivní pěnou chemických tankerů

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC).

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC).

IMO MSC/oběž. 553,

IMO MSC/oběž. 582,

IMO MSC/oběž. 799.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.60

(nová položka)

Proudnice stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro balkony kabin

prav. II-2/10.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

IMO MSC.1/oběž. 1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

(nová položka)

Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající volný vzduch pro ochranu strojoven a nákladových prostor

prav. II-2/10.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6.

IMO MSC.1/oběž. 1271.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigační zařízení

Poznámky použitelné pro oddíl 4: Navigační zařízení

Sloupec 5: Pokud je odkazováno na řadu EN 61162 nebo IEC 61162, musí být pro zjištění použitelné normy řady EN 61162 nebo IEC 61162 vzata v úvahu zamýšlená struktura položky.

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetický kompas

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.382(X),

rez. IMO A.694(17).

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002)

nebo

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Vysílací zařízení pro řízení kursu THD (magnetická metoda)

prav. V/18,

prav. V/19,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.116(73).

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

ISO 22090-2 (2004), včetně opravy 2005

nebo

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

ISO 22090-2 (2004), včetně opravy 2005.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyroskopický kompas

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.424(XI),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarové zařízení

přesunuto do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36

A.1/4.5

Automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA)

přesunuto do A.1/4.34

A.1/4.6

Ozvěnový hloubkoměr

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.224(VII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.74(69) příloha 4,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Zařízení k určení rychlosti a vzdálenosti (SDME)

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.824(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.96(72),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61023 (2007),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (2007),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Ukazatel úhlu kormidla, obrátek a náklonu

přesunuto do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22

A.1/4.9

Ex A.2/4.26

Měřič rychlosti obratu

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.526(13),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Zaměřovač

záměrně nevyplněno

A.1/4.11

Zařízení Loran-C

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.818(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Zařízení Chayka

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.818(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Zařízení Decca navigátor

záměrně nevyplněno

A.1/4.14

Zařízení GPS

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

rez. IMO MSC.112(73),

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2003),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Zařízení GLONASS

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.113(73),

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61108-2 (1998),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-2 (1998),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Systém pro řízení kurzu (HCS)

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.342(IX),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.64(67) příloha 3,

rez. IMO MSC.191(79).

EN ISO 11674 (2001),

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

ISO 11674 (2000),

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Lodivodský mechanický výtah

přesunuto do A.1/1.40

A.1/4.18

Odpovídač SAR 9 GHz (SART)

prav. III/4,

prav. IV/14,

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. III/6,

prav. IV/7,

rez. IMO A.530(13),

rez. IMO A.802(19),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, 14,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 14,

ITU-R M.628-3(11/93).

EN 60945 (2002),

EN 61097-1 (2007)

nebo

IEC 60945 (2002),

IEC 61097-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radarové zařízení pro vysokorychlostní plavidla

přesunuto do A.1/4.37

A.1/4.20

Ex A.2/4.27

Ukazatel úhlu kormidla

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.526(13),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

ISO 20673 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

ISO 20673 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Ex A.2/4.28

Ukazatel obrátek lodního šroubu

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

ISO 22554 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

ISO 22554 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

Ex A.2/4.29

Ukazatel náklonu

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

ISO 22555 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

ISO 22555 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Kompas pro záchranné čluny a záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, V,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 13.

EN ISO 613 (2001),

ISO 10316 (1990)

nebo

ISO 613 (2000),

ISO 10316 (1990).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA) pro vysokorychlostní plavidla

přesunuto do A.1/4.37

A.1/4.25

Automatické sledovací zařízení (ATA)

přesunuto do A.1/4.35

A.1/4.26

Automatické sledovací zařízení (ATA) pro vysokorychlostní plavidla

přesunuto do A.1/4.38

A.1/4.27

Elektronické mapovací zařízení (EPA)

přesunuto do A.1/4.36

A.1/4.28

Integrovaný systém na můstku

přesunuto do A.2/4.30

A.1/4.29

Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR)

prav. V/18,

prav. V/20,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/20,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.861(20),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.214(81),

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

IEC 61996-1 (2007-11),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

IEC 61996-1 (2007-11),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) se záložním systémem rastrového zobrazování mapy (RCDS)

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.817(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.64(67),

rez. IMO MSC.86(70),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79),

rez. IMO MSC.232(82).

(Záložní systém ECDIS a RCDS se použijí pouze tehdy, je-li tato funkce zahrnuta v ECDIS. Certifikát modulu B uvádí, zda byly tyto varianty přezkoušeny.)

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

EN 61174 (2001-12),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

IEC 61174 (2008),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Gyroskopický kompas pro vysokorychlostní plavidla

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.821(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

ISO 16328 (2001),

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

ISO 16328 (2001),

IEC 60945 (2002),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Univerzální automatický systém zjišťování totožnosti lodí (AIS)

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.74(69),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79),

ITU-R M. 1371-3 (2007).

Pozn.: ITU-R M. 1371-3 (2007) příloha 3 se použije pouze v souladu s požadavky rezoluce IMO MSC.74(69).

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

EN 61993-2 (2001),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

IEC 61993-2 (2001),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Systém řízení dráhy lodí

(fungující při rychlostech lodi od minimální manévrovací rychlosti po rychlost 30 uzlů)

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.74(69).

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

EN 62065 (2002)

nebo

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

IEC 62065 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Radarové zařízení CAT 1

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.278(VIII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.823(19),

rez. IMO MSC.191(79),

rez. IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 628-3(11/93),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Radarové zařízení CAT 2

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.278(VIII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.191(79),

rez. IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 628-3(11/93),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Radarové zařízení CAT 3

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.278(VIII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.191(79),

rez. IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 628-3(11/93),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech (CAT 1H, CAT 2H a CAT 3H)

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

rez. IMO A.278(VIII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.820(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79),

rez. IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 628-3(11/93),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Radarové zařízení schválené pro volbu mapy (CAT 1HC, CAT 2HC a CAT 3HC)

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

rez. IMO A.278(VIII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.820(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79),

rez. IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 628-3(11/93),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008),

IEC 62388 Ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Radarový odrážeč

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.164(78).

EN ISO 8729 (1998),

EN 60945 (2002)

nebo

ISO 8729 (1997),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40

Systém pro řízení kurzu ve vysokorychlostních plavidlech

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.822(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

ISO 16329 (2003),

EN 60945 (2002),

řada EN 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

nebo

ISO 16329 (2003),

IEC 60945 (2002),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41

Vysílací zařízení pro určování kursu THD (metoda GNSS)

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,