2009/315/SVVRámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy

Publikováno: Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 23-32 Druh předpisu: Rámcové rozhodnutí
Přijato: 26. února 2009 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2009/315/SVV

ze dne 26. února 2009

o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 31 a čl. 34 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise a na podnět Belgického království,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie si dala za cíl zajistit evropským občanům vysokou úroveň ochrany v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Tento cíl předpokládá výměnu informací z rejstříků trestů mezi příslušnými orgány členských států.

(2)

V souladu se závěry zasedání Evropské rady v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 přijala Rada dne 29. listopadu 2000 program opatření určených k provádění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech (2). Toto rámcové rozhodnutí přispívá k dosažení cílů stanovených opatřením č. 3 uvedeného programu, které vyzývá k zavedení vzorového formuláře žádosti o informace z rejstříku trestů, přeloženého do všech úředních jazyků Evropské unie, podobného formuláři vypracovanému pro schengenské orgány.

(3)

Závěrečná zpráva o prvním hodnotícím období věnovaná vzájemné právní pomoci v trestních věcech (3) vyzvala členské státy ke zjednodušení postupů předávání dokladů mezi státy případným použitím vzorových formulářů pro usnadnění vzájemné právní pomoci.

(4)

Evropská rada ve dnech 25. a 26. března 2004 v prohlášení týkajícím se boje proti terorismu prohlásila za prioritu zlepšení kvality vyměňovaných informací o odsouzeních a tento postoj zopakovala v Haagském programu (4) přijatém Evropskou radou ve dnech 4. a 5. listopadu 2004, v němž se požaduje zlepšení výměny informací z vnitrostátních rejstříků trestů odsouzení a omezení práv. Tyto cíle se projevují v akčním plánu, který s cílem provést Haagský program přijala Rada společně s Komisí ve dnech 2. a 3. června 2005.

(5)

S cílem zlepšit výměnu informací mezi členskými státy ohledně rejstříků trestů jsou vítány projekty vypracované za účelem dosažení tohoto cíle, včetně stávajícího projektu pro vzájemné propojení vnitrostátních rejstříků trestů. Zkušenosti získané z těchto činností povzbudily členské státy k tomu, aby dále zvýšily svá úsilí, a prokázaly význam dalšího usměrňování vzájemné výměny informací o odsouzeních mezi členskými státy.

(6)

Toto rámcové rozhodnutí je reakcí na očekávání, jež vyjádřila Rada dne 14. dubna 2005 v návaznosti na zveřejnění bílé knihy o výměně informací o odsouzeních v trestním řízení a o jejich účinku v Evropské unii a na následnou obecnou diskusi. Jeho hlavním cílem je zlepšit výměnu informací o odsouzeních a o omezení práv vyplývajících z odsouzení občanů Unie za trestný čin, byla-li taková omezení práv uložena a zaznamenána v rejstříku trestů odsuzujícího státu.

(7)

Použitím mechanismů zavedených tímto rámcovým rozhodnutím pouze na předávání informací z rejstříků trestů týkajících se fyzických osob by nemělo být dotčeno případné budoucí rozšíření oblasti působnosti těchto mechanismů na výměnu informací týkajících se právnických osob.

(8)

Informace o odsouzeních vydaných v ostatních členských státech jsou v současné době upraveny články 13 a 22 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959. Tato ustanovení již však nejsou dostačující, aby vyhověla stávajícím požadavkům justiční spolupráce v prostoru, jakým je Evropská unie.

(9)

Ve vztazích mezi členskými státy by mělo toto rámcové rozhodnutí nahradit článek 22 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních. Kromě povinnosti odsuzujícího členského státu, kterou toto rámcové rozhodnutí přejímá a upřesňuje, předávat členskému státu, jehož je odsouzená osoba státním příslušníkem, informace o odsouzeních vydaných vůči jeho státním příslušníkům, se zavádí pro členský stát, jehož je odsouzená osoba státním příslušníkem, rovněž povinnost takto předané informace uchovávat, aby byl schopen úplně odpovědět na žádosti o informace od jiných členských států.

(10)

Tímto rámcovým rozhodnutím by neměla být dotčena možnost justičních orgánů přímo žádat a předávat si informace z rejstříku trestů v souladu s článkem 13 ve spojení s čl. 15 odst. 3 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, a dále by jím neměl být dotčen čl. 6 odst. 1 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie vypracované aktem Rady ze dne 29. května 2000 (5).

(11)

Pokud členské státy nebudou moci zohlednit předávané informace, zlepšená výměna informací o odsouzeních by nebyla příliš užitečná. Dne 24. července 2008 přijala Rada rámcové rozhodnutí 2008/675/SVV o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení (6).

(12)

Hlavního cíle podnětu Belgického království je dosaženo tímto rámcovým rozhodnutím tak, že by si ústřední orgán každého členského státu měl vyžádat a zahrnout všechny informace získané z rejstříku trestů členského státu, jehož je dotyčná osoba státním příslušníkem, do svého výpisu z rejstříku trestů při odpovědi na žádost této osoby o výpis. Povědomí o existenci odsouzení, jakož i z něj vyplývajícího omezení práv, bylo-li uloženo a zapsáno do rejstříku trestů, je předpokladem pro to, aby jim byl přiznán účinek v souladu s vnitrostátním právem členského státu, v němž zamýšlí tato osoba profesionálně vykonávat činnost související s dohledem nad dětmi. Mechanismus zavedený tímto rámcovým rozhodnutím má za cíl mimo jiné zajistit, aby osoba odsouzená za sexuální trestný čin spáchaný na dětech už nemohla, obsahuje-li záznam této osoby v rejstříku trestů v odsuzujícím členském státě takové odsouzení a z něj vyplývající omezení práv, bylo-li uloženo a zaznamenáno do rejstříku trestů, zatajit toto odsouzení nebo toto omezení s cílem profesionálně vykonávat činnost související s dohledem nad dětmi v jiném členském státě.

(13)

Toto rámcové rozhodnutí stanoví pravidla pro ochranu osobních údajů předávaných mezi členskými státy v důsledku jeho provádění. Stávající obecná pravidla pro ochranu osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech jsou doplněna pravidly stanovenými v tomto rámcovém rozhodnutí. Kromě toho se na osobní údaje, se kterými je nakládáno na základě tohoto rámcového rozhodnutí, použije Úmluva Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. Toto rámcové rozhodnutí rovněž přejímá ustanovení rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů (7), která omezují využívání požadovaných informací dožadujícím členským státem. Toto rámcové rozhodnutí doplňuje uvedená ustanovení zvláštními pravidly, pro případ, kdy členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem, předává dále informace o odsouzeních, které mu byly předány odsuzujícím členským státem.

(14)

Tímto rámcovým rozhodnutím nejsou dotčeny povinnosti a postupy stanovené ve vztahu ke třetím státům podle Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, pokud je i nadále použitelná.

(15)

Podle doporučení Rady Evropy č. R (84) 10 o rejstříku trestů a o rehabilitaci odsouzených je hlavním cílem zavedení rejstříku trestů informovat orgány odpovědné za systém trestního soudnictví o trestní minulosti osoby, proti níž je vedeno soudní řízení, aby rozhodnutí, které se má přijmout, odpovídalo konkrétní situaci. Vzhledem k tomu, že veškeré jiné využití rejstříku trestů, které by mohlo ohrozit možnosti společenské rehabilitace odsouzeného, musí být co možná nejvíce omezeno, může být použití informací předaných podle tohoto rámcového rozhodnutí k jiným účelům, než je trestní řízení, omezeno v souladu s vnitrostátním právem dožádaného a dožadujícího členského státu.

(16)

Cílem ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí týkajících se předávání informací členskému státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, za účelem jejich uchovávání a dalšího předávání, není harmonizovat vnitrostátní systémy rejstříků trestů členských států. Toto rámcové rozhodnutí neukládá odsuzujícímu členskému státu povinnost měnit svůj vnitřní systém rejstříku trestů, pokud jde o použití informací pro vnitrostátní účely.

(17)

Zlepšení oběhu informací o odsouzeních má omezený význam, pokud tyto informace nejsou členskému státu, který je obdrží, srozumitelné. Ke zlepšení vzájemné srozumitelnosti může přispět vytvoření „standardizovaného evropského formátu“, který umožní výměnu informací v jednotné, elektronické a snadno strojově přeložitelné podobě. Informace o odsouzeních zasílané odsuzujícím státem by měly být předávány v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků uvedeného členského státu. Rada by měla přijmout opatření pro zavedení systému výměny informací podle tohoto rámcového rozhodnutí.

(18)

Toto rámcové rozhodnutí ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané článkem 6 Smlouvy o Evropské unii a zohledněné v Listině základních práv Evropské unie.

(19)

Toto rámcové rozhodnutí ctí zásadu subsidiarity uvedenou v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství, neboť zlepšení systémů předávání informací o odsouzeních mezi členskými státy nemůže být uskutečněno uspokojivě členskými státy jednajícími jednostranně a vyžaduje společnou činnost na úrovni Evropské unie. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství nepřekračuje toto rámcové rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je

a)

určit způsoby, jakými členský stát, v němž je vydáno odsouzení vůči státnímu příslušníku jiného členského státu (dále jen „odsuzující členský stát“), předá informace o tomto odsouzení členskému státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem (dále jen „členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem“);

b)

členskému státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, vymezit povinnosti při uchovávání těchto informací a upřesnit metody, jimiž se tento stát musí řídit, když odpovídá na žádost o informace z rejstříku trestů;

c)

stanovit rámec, který na základě tohoto rámcového rozhodnutí a následného rozhodnutí podle čl. 11 odst. 4 umožní vytvořit a rozvíjet počítačový systém výměny informací o odsouzeních mezi členskými státy.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí

a)

„odsouzením“ jakékoli pravomocné rozhodnutí trestního soudu proti fyzické osobě v souvislosti s trestným činem, jestliže se toto rozhodnutí zaznamenává do rejstříku trestů odsuzujícího členského státu;

b)

„trestním řízením“ přípravné řízení, řízení před soudem a výkon odsouzení;

c)

„rejstříkem trestů“ vnitrostátní rejstřík nebo rejstříky, do nichž se podle vnitrostátního práva zaznamenávají odsouzení.

Článek 3

Ústřední orgány

1.   Každý členský stát určí pro účely tohoto rámcového rozhodnutí ústřední orgán. Pro předávání informací podle článku 4 a pro odpovědi podle článku 7 na žádosti uvedené v článku 6 však mohou členské státy určit jeden nebo více ústředních orgánů.

2.   O ústředním orgánu nebo určených ústředních orgánech určených podle odstavce 1 informuje každý členský stát generální sekretariát Rady a Komisi. Generální sekretariát Rady oznámí tyto informace ostatním členským státům a Eurojustu.

Článek 4

Povinnosti odsuzujícího členského státu

1.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby u každého odsouzení vydaného na jeho území byly při zaznamenávání do jeho rejstříku trestů uvedeny informace o státní příslušnosti nebo státních příslušnostech odsouzeného, je-li odsouzený státním příslušníkem jiného členského státu.

2.   Ústřední orgán odsuzujícího členského státu co nejdříve informuje ústřední orgány ostatních členských států o všech odsouzeních vydaných na jeho území proti státním příslušníkům těchto členských států, tak jak jsou zaznamenána v rejstříku trestů.

Je-li známo, že odsouzený je státním příslušníkem několika členských států, předají se příslušné informace každému z těchto členských států, a to i v případě, že je odsouzený státním příslušníkem členského státu, na jehož území byl odsouzen.

3.   Ústřední orgán odsuzujícího členského státu neprodleně předá informace o následných změnách nebo výmazu informací obsažených v rejstříku trestů ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem.

4.   Členský stát, který poskytl informace podle odstavců 2 a 3, předá ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, na žádost tohoto orgánu v jednotlivých případech kopii odsouzení a následných opatření, jakož i všechny další příslušné informace, které mu umožní posoudit, zda mají být přijata opatření na vnitrostátní úrovni.

Článek 5

Povinnosti členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem

1.   Ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, uchová v souladu s čl. 11 odst. 1 a 2 všechny informace, jež byly předány podle čl. 4 odst. 2 a 3, pro účely dalšího předávání podle článku 7.

2.   Je-li informace předaná podle čl. 4 odst. 3 změněna nebo vymazána, členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem, učiní stejnou změnu nebo výmaz v informacích uchovávaných v souladu s odstavcem 1 tohoto článku pro účely dalšího předávání podle článku 7.

3.   Členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem, může využívat pro účely dalšího předávání podle článku 7 pouze informace, které byly aktualizovány v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

Článek 6

Žádosti o informace o odsouzeních

1.   V případě žádosti o informace z rejstříku trestů členského státu pro účely trestního řízení proti některé osobě nebo pro účely jiné, než je trestní řízení, může ústřední orgán tohoto členského státu v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy zaslat ústřednímu orgánu jiného členského státu žádost o informace a související údaje z rejstříku trestů.

2.   Žádá-li osoba o informace z rejstříku trestů týkající se této osoby, může ústřední orgán členského státu, v němž je žádost podána, v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy předložit ústřednímu orgánu jiného členského státu žádost o informace a související údaje z rejstříku trestů, pokud dotyčná osoba je nebo byla státním příslušníkem dožadujícího nebo dožádaného členského státu, nebo v něm měla či má bydliště.

3.   Žádá-li osoba po uplynutí lhůty stanovené v čl. 11 odst. 7 o informace z rejstříku trestů týkající se této osoby ústřední orgán jiného členského státu, než je stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, předloží ústřední orgán členského státu, ve kterém byla žádost podána, žádost ústřednímu orgánu členského státu, jehož je dotyčná osoba státním příslušníkem, za účelem získání informací a souvisejících údajů z rejstříku trestů, aby mohl tyto informace a související údaje zahrnout do výpisu, který dotyčné osobě vystaví.

4.   Ústřední orgány členského státu předkládají žádosti o informace z rejstříku trestů prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze.

Článek 7

Odpověď na žádost o informace týkající se odsouzení

1.   Pokud je ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, podána pro účely trestního řízení žádost o informace z rejstříku trestů podle článku 6, předá tento ústřední orgán ústřednímu orgánu dožadujícího státu informace o

a)

odsouzeních vydaných v členském státě, jehož je odsouzený státním příslušníkem, a zaznamenaných v rejstříku trestů;

b)

odsouzeních vydaných v jiných členských státech, které mu byly předány po 27. dubnu 2012 podle článku 4 a uchovány v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2;

c)

odsouzeních vydaných v jiných členských státech, které mu byly předány do 27. dubna 2012 a zaznamenány v rejstříku trestů;

d)

odsouzeních vydaných ve třetích zemích, které mu byly následně předány a zaznamenány v rejstříku trestů.

2.   Pokud je ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, podána podle článku 6 žádost o informace z rejstříku trestů pro účely jiné, než je trestní řízení, odpoví na ni tento ústřední orgán v souladu s vnitrostátním právem, jde-li o odsouzení vydaná v členském státě, jehož je odsouzený státním příslušníkem, a odsouzení vydaná ve třetích zemích, jež mu byla následně předána a zaznamenána v jeho rejstříku trestů.

V případě informací o odsouzeních vydaných v jiném členském státě, které byly předány členskému státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, předá ústřední orgán posledně uvedeného členského státu v souladu s jeho vnitrostátním právem dožadujícímu členskému státu informace, které byly uchovány v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2, jakož i informace, které byly tomuto ústřednímu orgánu předány do 27. dubna 2012 a které byly zaznamenány do jeho rejstříku trestů.

Ústřední orgán odsuzujícího členského státu může při předávání informací podle článku 4 vyrozumět ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, o tom, že informace o odsouzeních vydaných v prvně uvedeném státě a předávané posledně jmenovanému ústřednímu orgánu, které mu byly předány, lze dále předávat pouze pro účely trestního řízení. V tomto případě vyrozumí ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, dožadující členský stát o tom, který jiný členský stát předal informace v souvislosti s těmito odsouzeními, čímž umožní dožadujícímu členskému státu předložit žádost o informace o těchto odsouzeních přímo odsuzujícímu členskému státu.

3.   Požaduje-li od ústředního orgánu členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, informace z rejstříku trestů třetí země, může členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem, odpovědět, pokud jde o odsouzení předaná jiným členským státem, pouze v rámci omezení platných pro předávání informací jiným členským státům podle odstavců 1 a 2.

4.   Pokud jsou požadovány informace z rejstříku trestů podle článku 6 od ústředního orgánu jiného členského státu, než je členský stát, jehož je odsouzený státním příslušníkem, předá dožádaný členský stát informace ze svého rejstříku trestů o odsouzeních vydaných v dožádaném členském státě a o odsouzeních vydaných proti státním příslušníkům třetích zemí a proti osobám bez státní příslušnosti v rozsahu stanoveném v článku 13 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních.

5.   Pro odpověď se použije formulář uvedený v příloze. K němu se podle vnitrostátních právních předpisů připojí seznam odsouzení.

Článek 8

Lhůty na odpověď

1.   Odpověď na žádost podle čl. 6 odst. 1 předává ústřední orgán dožádaného členského státu ústřednímu orgánu dožadujícího členského státu na formuláři uvedeném v příloze neprodleně a v každém případě ve lhůtě, která nepřesáhne deset pracovních dní ode dne přijetí žádosti, a to za podmínek stanovených vlastními vnitrostátními právními předpisy, pravidly nebo zvyklostmi.

Pokud dožádaný členský stát potřebuje doplňující informace, aby mohl identifikovat osobu, jíž se žádost týká, neprodleně konzultuje dožadující členský stát za účelem poskytnutí odpovědi do deseti pracovních dnů ode dne přijetí požadovaných doplňujících informací.

2.   Odpověď na žádost podle čl. 6 odst. 2 se zasílá do dvaceti pracovních dnů ode dne přijetí žádosti.

Článek 9

Podmínky pro použití osobních údajů

1.   Osobní údaje poskytnuté podle čl. 7 odst. 1 a 4 pro účely trestního řízení může dožadující členský stát použít pouze pro účely trestního řízení, pro něž byly vyžádány, uvedeného ve formuláři uvedeném v příloze.

2.   Osobní údaje poskytnuté podle čl. 7 odst. 2 a 4 k jiným účelům, než je trestní řízení, může dožadující členský stát v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy použít pouze pro účely, pro něž byly vyžádány, a za podmínek, které dožádaný členský stát stanovil ve formuláři uvedeném v příloze.

3.   Bez ohledu na odstavce 1 a 2, může dožadující členský stát použít osobní údaje poskytnuté podle čl. 7 odst. 1, 2 a 4, aby předešel bezprostřednímu a vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti.

4.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby použití osobních údajů obdržených od členských států podle článku 4, jsou-li předávány třetí zemi podle čl. 7 odst. 3, podléhalo stejným omezením, kterým podléhá v dožadujícím členském státě v souladu s odstavcem 2 tohoto článku. Členské státy upřesní, že osobní údaje předané třetí zemi pro účel trestního řízení mohou být touto třetí zemí dále využívány pouze pro účely trestního řízení.

5.   Tento článek se nepoužije na osobní údaje získané členským státem podle tohoto rámcového rozhodnutí a pocházející z tohoto členského státu.

Článek 10

Jazyky

V případě žádosti uvedené v čl. 6 odst. 1 předá dožadující členský stát dožádanému členskému státu formulář uvedený v příloze v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků dožádaného členského státu.

Dožádaný členský stát odpoví buď v jednom ze svých úředních jazyků, nebo v jiném jazyce, který je pro oba členské státy přijatelný.

Každý členský stát může při přijetí tohoto rámcového rozhodnutí nebo později v prohlášení určeném generálnímu sekretariátu Rady uvést úřední jazyky orgánů Evropské unie, které jsou pro něj přijatelné. Generální sekretariát Rady oznámí tuto informaci členským státům.

Článek 11

Formát a další způsoby organizování a usnadnění výměny informací o odsouzeních

1.   Ústřední orgán odsuzujícího členského státu při předávání informací podle čl. 4 odst. 2 a 3 předá tyto informace:

a)

informace, které se předávají ve všech případech, s výjimkou jednotlivých případů, kdy tyto informace nejsou ústřednímu orgánu známy (povinné informace):

i)

informace o odsouzeném (celé jméno, datum narození, místo narození (obec a stát), pohlaví, státní příslušnost a případně dřívější jméno nebo příjmení),

ii)

informace o povaze odsouzení (datum odsouzení, název soudu, datum nabytí právní moci rozhodnutí),

iii)

informace o trestných činech, za něž bylo vydáno odsouzení (datum trestného činu, který vedl k odsouzení, a název nebo právní kvalifikace trestného činu, jakož i odkaz na příslušná ustanovení právních předpisů), a

iv)

informace o obsahu odsouzení (zejména o trestu, jakýchkoli dodatečných sankcích, ochranných opatřeních a následných rozhodnutích, kterými se mění výkon trestu);

b)

informace, které se předávají, jsou-li v rejstříku trestů zaznamenány (nepovinné informace):

i)

jména rodičů odsouzeného,

ii)

jednací číslo odsouzení,

iii)

místo spáchání trestného činu a

iv)

omezení práv v důsledku odsouzení;

c)

informace, které se předávají, jsou-li ústřednímu orgánu k dispozici (doplňující informace):

i)

identifikační číslo odsouzeného nebo druh a číslo identifikačního dokladu odsouzeného,

ii)

otisky prstů, které byly odsouzenému sejmuty, a

iii)

případně pseudonym nebo krycí jméno nebo jména.

Ústřední orgán může navíc předat jakékoliv další informace týkající se odsouzení zaznamenané v rejstříku trestů.

2.   Ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, uchovává všechny druhy informací uvedené v odst. 1 písm. a) a b), které obdržel podle čl. 5 odst. 1 pro účely dalšího předávání podle článku 7. Ke stejným účelům může uchovávat druhy informací uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. c) a druhém pododstavci.

3.   Do uplynutí lhůty stanovené v odstavci 7 si ústřední orgány členských států, které neučinily oznámení podle odstavce 6, předají veškeré informace podle článku 4, žádosti podle článku 6, odpovědi podle článku 7 a další příslušné informace jakýmkoli způsobem umožňujícím písemný záznam a za podmínek, které ústřednímu orgánu členského státu, jenž je obdrží, umožní ověřit jejich pravost.

Po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 7 tohoto článku si ústřední orgány členských států předají tyto informace elektronicky s použitím standardizovaného formátu.

4.   Formát uvedený v odstavci 3 a jakékoliv další způsoby organizování a usnadnění výměny informací o odsouzeních mezi ústředními orgány členských států stanoví Rada v souladu s příslušnými postupy podle Smlouvy o Evropské unii do 27. dubna 2012.

Tyto další způsoby zahrnují

a)

vymezení všech způsobů, jež mohou usnadnit pochopení předávaných informací a jejich strojový překlad;

b)

vymezení způsobů, jimiž mohou být informace elektronicky vyměněny, zejména pokud jde o použitelné technické normy, a případně všechny použitelné postupy výměny informací;

c)

případné změny formuláře uvedeného v příloze.

5.   Není-li způsob předávání podle odstavců 3 a 4 dostupný, použije se odst. 3 první pododstavec po celou dobu nedostupnosti.

6.   Každý členský stát provede nezbytné technické úpravy, aby mohl standardizovaný formát používat i pro elektronické předávání ostatním členským státům. Oznámí Radě datum, od kterého je schopen takto informace předávat.

7.   Členské státy provedou technické úpravy podle odstavce 6 do tří let ode dne přijetí formátu a způsobů, jimiž mohou být informace o odsouzeních elektronicky vyměňovány.

Článek 12

Vztah k jiným právním nástrojům

1.   Ve vztazích mezi členskými státy toto rámcové rozhodnutí doplňuje ustanovení článku 13 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, její dodatkové protokoly ze dne 17. března 1978 a ze dne 8. listopadu 2001, jakož i Úmluvu o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a její protokol ze dne 16. října 2001 (8).

2.   Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se členské státy vzdávají mezi sebou možnosti uplatnění výhrad vůči článku 13 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních.

3.   S účinností nejpozději ode dne 27. dubna 2012 nahrazuje toto rámcové rozhodnutí ve vztazích mezi členskými státy, které přijaly opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím, ustanovení článku 22 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních doplněné článkem 4 dodatkového protokolu k uvedené úmluvě ze dne 17. března 1978, aniž je dotčeno používání těchto ustanovení ve vztazích mezi členskými státy a třetími státy.

4.   Rozhodnutí 2005/876/SVV se zrušuje.

5.   Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčeno používání příznivějších ustanovení dvoustranných nebo vícestranných dohod mezi členskými státy.

Článek 13

Provedení

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím do 27. dubna 2012.

2.   Členské státy sdělí generálnímu sekretariátu Rady a Komisi znění předpisů, kterými ve svém vnitrostátním právu provádějí povinnosti, jež pro ně vyplývají z tohoto rámcového rozhodnutí.

3.   Na základě uvedených informací předloží Komise do 27. dubna 2015 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí, ke které případně přiloží legislativní návrhy.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. února 2009.

Za Radu

předseda

I. LANGER


(1)  Stanovisko ze dne 17. června 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 12, 15.1.2001, s. 10.

(3)  Úř. věst. C 216, 1.8.2001, s. 14.

(4)  Úř. věst. C 53, 3.3.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 220, 15.8.2008, s. 32.

(7)  Úř. věst. L 322, 9.12.2005, s. 33.

(8)  Úř. věst. C 326, 21.11.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

Formulář uvedený v článcích 6, 7, 8, 9 a 10 rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy

Žádost o informace z rejstříku trestů

Členské státy se seznámí s příručkou o postupu pro správné vyplnění tohoto formuláře

a)

Informace o dožadujícím členském státě:

Členský stát:

Ústřední orgán nebo orgány:

Kontaktní osoba:

Telefon (s předvolbou):

Telefax (s předvolbou):

E-mailová adresa:

Adresa pro písemný styk:

Jednací číslo, je-li známo:

b)

Informace o totožnosti osoby, jíž se žádost týká (1):

Celé jméno (jméno a všechna příjmení):

Dřívější jména:

Případné pseudonymy nebo krycí jména:

Pohlaví: M  Ž 

Státní příslušnost:

Datum narození (číslicemi: dd/mm/rrrr):

Místo narození (město a stát):

Jméno otce:

Jméno matky:

Bydliště nebo známá adresa:

Identifikační číslo osoby nebo druh a číslo identifikačního dokladu osoby:

Otisky prstů:

Jiné dostupné identifikační informace:

c)

Účel žádosti:

Zaškrtněte příslušné okénko

1)

trestní řízení (uveďte orgán, před nímž se řízení vede, a jednací číslo, je-li k dispozici) …

2)

žádost nesouvisející s trestním řízením (uveďte orgán, před nímž se řízení vede, a jednací číslo, je-li k dispozici, a označte přitom příslušné okénko):

i)

žádost soudního orgánu …

ii)

žádost příslušného správního orgánu …

iii)

žádost osoby o informace z rejstříku trestů týkající se této osoby …

Účel, pro který jsou informace žádány:

Dožadující orgán:

Dotyčná osoba nesouhlasí se zveřejněním těchto informací (pokud byla tato dotyčná osoba požádána o souhlas v souladu s právem dožadujícího členského státu).

Kontaktní osoba pro poskytnutí nezbytných doplňujících informací:

Jméno:

Telefon:

E-mailová adresa:

Další informace (například naléhavost žádosti):

Odpověď na žádost

Informace týkající se dotyčné osoby

Zaškrtněte příslušné okénko

Níže podepsaný orgán potvrzuje, že

v rejstříku trestů nejsou žádné informace o odsouzeních dotyčné osoby

v rejstříku trestů jsou informace o odsouzeních dotyčné osoby; seznam odsouzení je připojen

v rejstříku trestů jsou jiné informace týkající se dotyčné osoby; tyto informace jsou připojeny (volitelné)

v rejstříku trestů jsou informace o odsouzeních dotyčné osoby, odsuzující členský stát však sdělil, že informace o těchto odsouzeních lze předat pouze pro účely trestního řízení. Žádost o více informací může být zaslána přímo … (uveďte odsuzující členský stát)

v souladu s vnitrostátními právními předpisy dožádaného členského státu se nelze zabývat žádostmi podanými pro účely jiné, než je trestní řízení

Kontaktní osoba pro poskytnutí nezbytných doplňujících informací:

Jméno:

Telefon:

E-mailová adresa:

Další informace (omezené užívání údajů týkajících se žádostí mimo trestní řízení):

Uveďte počet stran připojených k formuláři odpovědi:

V

dne

Podpis a (případně) úřední razítko:

Jméno a funkce/organizace:

Případně přiložte seznam odsouzení a vše zašlete dožadujícímu členskému státu. Formulář ani seznam není nutné překládat do jazyka dožadujícího členského státu.


(1)  Pro usnadnění identifikace osoby je třeba poskytnout co nejvíce informací.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU