2009/335/ES2009/335/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2009 o technických pokynech pro finanční záruku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (oznámeno pod číslem K (2009) 2798)

Publikováno: Úř. věst. L 101, 21.4.2009, s. 25-25 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 20. dubna 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. dubna 2009

o technických pokynech pro finanční záruku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu

(oznámeno pod číslem K(2009) 2798)

(2009/335/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES (1), a zejména čl. 22 odst. 1 písm. c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistil společný přístup mezi členskými státy po zavedení finanční záruky podle čl. 14 směrnice 2006/21/ES, měl by se definovat nejnižší společný základ pro výpočet záruky, a to zejména ohledně informací, které je zapotřebí vzít v úvahu, a způsobu výpočtu této záruky.

(2)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 23 odst. 2 směrnice 2006/21/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Členské státy a příslušné orgány založí výpočet finanční záruky uvedené v článku 14 směrnice 2006/21/ES na těchto faktorech:

a)

pravděpodobné dopady zařízení pro nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví;

b)

definice rekultivace, včetně využití zařízení na nakládání po ukončení jeho provozu;

c)

platné environmentální normy a cíle, včetně fyzické stability zařízení na nakládání s odpady, minimální normy kvality půdy a vodních zdrojů a nejvyšší hodnoty vypouštěných kontaminujících látek;

d)

technická opatření, kterých je zapotřebí k dosažení environmentálních cílů, zvláště opatření k zaručení stability zařízení na nakládání s odpady a omezení environmentálních škod;

e)

opatření, kterých je zapotřebí k dosažení cílů během a po ukončení provozu zařízení, včetně rekultivace území, ošetření po ukončení provozu, a pokud to bude zapotřebí, pozorování a případně opatření k obnovení biologické rozmanitosti;

f)

odhad časového rozvrhu dopadů a nutných opatření k jejich zmírnění;

g)

posouzení nákladů nutných k zajištění rekultivace území, ukončení provozu a opatření po ukončení provozu, včetně možného monitoringu nebo ošetření kontaminujících látek po ukončení provozu.

2.   Posouzení zmiňované v bodu g) uskuteční nezávislé a příslušně kvalifikované třetí strany a vezme v úvahu možnost neplánovaného nebo předčasného uzavření.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. dubna 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 15.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU