2009/148/ES2009/148/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 19. února 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2008/883/ES, pokud jde o Brazílii v souvislosti s datem, ke kterému je povolen dovoz některých druhů čerstvého hovězího masa do Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 1040) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 49, 20.2.2009, s. 46-47 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 19. února 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. února 2009 Nabývá účinnosti: 20. února 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. února 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2008/883/ES, pokud jde o Brazílii v souvislosti s datem, ke kterému je povolen dovoz některých druhů čerstvého hovězího masa do Společenství

(oznámeno pod číslem K(2009) 1040)

(Text s významem pro EHP)

(2009/148/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec a čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1976, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich masa do Společenství (2), stanoví hygienická opatření pro dovoz živých zvířat, kromě koňovitých, do Společenství a pro dovoz čerstvého masa z těchto zvířat, včetně koňovitých, avšak vyjma masných polotovarů.

(2)

Rozhodnutí 79/542/EHS stanoví, že dovoz čerstvého masa určeného k lidské spotřebě je povolen pouze tehdy, jestliže toto čerstvé maso pochází z území třetí země nebo její části, které je uvedeno v seznamu v příloze II části 1 uvedeného rozhodnutí, a splňuje podmínky stanovené v příslušném veterinárním osvědčení pro toto maso podle vzorů v uvedené příloze v části 2, přičemž se zohlední veškeré zvláštní podmínky nebo doplňkové záruky vyžadované pro toto maso.

(3)

Rozhodnutí 79/542/EHS, ve znění rozhodnutí Komise 2008/642/ES (3), mimo jiné znovu zavedlo v údajích týkajících se Brazílie v příloze II části 1 rozhodnutí 79/542/EHS státy Paraná a São Paulo pod kódem území BR-3 pro dovoz vykostěného a vyzrálého hovězího masa ze zvířat poražených dne 1. srpna 2008 nebo později do Společenství.

(4)

Rozhodnutí 79/542/EHS, ve znění rozhodnutí Komise 2008/883/ES (4), dále změnilo uvedenou přílohu v souvislosti s údaji týkajícími se Brazílie s kódem území BR-1 tak, aby opět zahrnovaly Mato Grosso do Sul a zbývající část států Minas Gerais a Mato Grosso za účelem povolení dovozu vykostěného a vyzrálého hovězího masa ze zvířat poražených dne 1. prosince 2008 nebo později do Společenství. Podle článku 2 rozhodnutí 2008/883/ES však mohou být zásilky čerstvého vykostěného a vyzrálého hovězího masa z území s kódem BR-1, které je uvedeno v rozhodnutí 2008/642/ES, pocházejícího ze zvířat poražených před 1. prosincem 2008 do Společenství dovezeny do 14. ledna 2009.

(5)

Období, během kterého mohou být do Společenství nadále dováženy zásoby hovězího masa ze zvířat poražených dne 1. prosince 2008 nebo dříve z území Brazílie s kódem BR-1, jak je uvedeno v údajích týkajících se této země v příloze II části 1 rozhodnutí 79/542/EHS, ve znění rozhodnutí 2008/642/ES, by mělo být prodlouženo vzhledem k tomu, že neexistují obavy o zdraví zvířat, jelikož z těchto území byl dovoz čerstvého masa do Společenství povolen již před uvedeným datem. Odpovídajícím způsobem by měl být článek 2 rozhodnutí 2008/883/ES pozměněn tak, aby byl takový dovoz povolen do 30. června 2009.

(6)

Rozhodnutí 2008/883/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 2 rozhodnutí 2008/883/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Zásilky čerstvého vykostěného a vyzrálého hovězího masa z území Brazílie s kódem BR-1, které je uvedeno v příloze II části 1 rozhodnutí 79/542/EHS, ve znění rozhodnutí Komise 2008/642/ES (5), ze zvířat poražených dne 1. prosince 2008 nebo dříve mohou být do Společenství nadále dováženy do 30. června 2009.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. února 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 207, 5.8.2008, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 316, 26.11.2008, s. 14.

(5)  Úř. věst. L 207, 5.8.2008, s. 36.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU