2009/105/ES2009/105/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banque centrale du Luxembourg

Publikováno: Úř. věst. L 38, 7.2.2009, s. 33-33 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 18. prosince 2008 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 18. prosince 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banque centrale du Luxembourg

(2009/105/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a zejména na článek 27.1 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ECB/2008/16 ze dne 17. listopadu 2008 Radě Evropské unie o externím auditoru Banque centrale du Luxembourg (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank Eurosystému musí ověřovat nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou.

(2)

Mandát stávajícího externího auditora Banque centrale du Luxembourg skončí po provedení auditu za účetní rok 2008. Je proto nezbytné jmenovat externího auditora na období od účetního roku 2009.

(3)

Rada guvernérů ECB doporučila, aby společnost KPMG AUDIT Sarl byla jmenována externím auditorem na období let 2009 až 2013.

(4)

Je vhodné řídit se doporučením Rady guvernérů ECB a odpovídajícím způsobem změnit rozhodnutí 1999/70/ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES (2) se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   KPMG AUDIT Sarl se schvaluje jako externí auditor Banque centrale du Luxembourg na období let 2009 až 2013.“

Článek 2

Toto rozhodnutí se oznámí ECB.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Úř. věst. C 299, 22.11.2008, s. 5.

(2)  Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU