2009/38/ES2009/38/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. ledna 2009 , kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly v Německu, Francii, Itálii a Rakousku (oznámeno pod číslem K(2008) 8995) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 13, 17.1.2009, s. 32-35 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 13. ledna 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. ledna 2009 Nabývá účinnosti: 14. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. ledna 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly v Německu, Francii, Itálii a Rakousku

(oznámeno pod číslem K(2008) 8995)

(Text s významem pro EHP)

(2009/38/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 20 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3), a zejména na úvodní větu čl. 6 odst. 2 a na čl. 6 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2001/881/ES ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí a aktualizují prováděcí pravidla pro kontroly, jež mají provádět znalci Komise (4), stanoví v příloze seznam stanovišť hraniční kontroly, která provádějí veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí (dále jen „seznam stanovišť hraniční kontroly“).

(2)

Seznam stanovišť hraniční kontroly obsahuje pro každé stanoviště hraniční kontroly číslo jednotky Traces. Traces je počítačový systém zavedený rozhodnutím Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (5). Traces nahradil předcházející systém Animo pro sledování pohybu zvířat a některých produktů v rámci obchodu uvnitř Společenství a dovozů, jenž byl založený na síti zavedené rozhodnutím Komise 91/398/EHS ze dne 19. července 1991 o počítačové síti spojující veterinární orgány (Animo) (6).

(3)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (7) (dále jen „dohoda“) vstoupila v platnost dne 1. června 2002. Příloha 11 uvedené dohody se týká opatření pro tlumení a hlášení některých nákaz zvířat, obchodu se živými zvířaty, jejich spermatem, vajíčky a embryi a jejich dovozu ze třetích zemí.

(4)

Na základě dohody se zřizuje smíšený veterinární výbor, který je složen ze zástupců smluvních stran dohody. Uvedený výbor se má zabývat veškerými záležitostmi souvisejícími s přílohou 11 dohody a s jejím prováděním. Může rozhodnout o změně dodatků této přílohy, zejména za účelem její úpravy a aktualizace.

(5)

Příloha 11 této dohody byla změněna novou dohodou. Tato nová dohoda byla podepsána a Společenství ji prozatímně uplatňuje na základě rozhodnutí Rady 2008/979/ES o podpisu jménem Společenství a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o změně přílohy 11 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (8).

(6)

Kromě toho Rada pozměnila příslušné dodatky přílohy 11 této dohody rozhodnutím 2009/13/ES (9) o postoji Společenství k rozhodnutí smíšeného veterinárního výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty č. 1/2008 o změně dodatků 2, 3, 4, 5, 6 a 10 přílohy 11. V důsledku uvedených změn budou muset určitá stanoviště hraniční kontroly v Německu, Francii, Itálii a Rakousku přestat provádět veterinární kontroly u příslušných zásilek pocházejících ze Švýcarska.

(7)

Proto je vhodné, aby byly ze seznamu stanovišť hraniční kontroly stanoveného v příloze rozhodnutí 2001/881/ES odstraněny následující položky pro stanoviště hraniční kontroly na hranici se Švýcarskem: v Německu Konstanz Straße a Weil/Rhein, ve Francii Ferney-Voltaire (Genève), Saint-Louis Bâle (letiště a silnice) a Saint-Julien Bardonnex, v Itálii Campocologno, Chiasso (silnice a železnice) a Gran San Bernardo-Pollein a v Rakousku Feldkirch-Buchs, Feldkirch-Tisis a Höchst.

(8)

Seznam jednotek uvedený v rozhodnutí Komise 2002/459/ES ze dne 4. června 2002, kterým se zřizuje seznam jednotek v počítačové síti „Animo“ a zrušuje rozhodnutí 2000/287/ES (10), uvádí u každého stanoviště hraniční kontroly ve Společenství číslo jednotky Traces. V zájmu zajištění soudržnosti právních předpisů Společenství by tento seznam měl být odpovídajícím způsobem aktualizován, aby zohledňoval změny, které mají být provedeny v příloze rozhodnutí 2001/881/ES, aby údaje obsažené v těchto dvou přílohách byly totožné.

(9)

Rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2001/881/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha rozhodnutí 2002/459/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. ledna 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 44.

(5)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63.

(6)  Úř. věst. L 221, 9.8.1991, s. 30.

(7)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(8)  Úř. věst. L 352, 31.12.2008, s. 23.

(9)  Úř. věst. L 6, 10.1.2009, s. 89.

(10)  Úř. věst. L 159, 17.6.2002, s. 27.


PŘÍLOHA I

Příloha rozhodnutí 2001/881/ES se mění takto:

1)

V oddíle o stanovištích hraniční kontroly v Německu se zrušují tyto položky:

„Konstanz Straße

DE 53199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein

DE 49199

R

 

HC, NHC

U, E, O“

2)

V oddíle o stanovištích hraniční kontroly ve Francii se zrušují tyto položky:

„Ferney–Voltaire (Genève)

FR 20199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT, NHC

O

Saint Louis Bâle

FR 26899

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Saint Louis Bâle

FR 16899

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Julien Bardonnex

FR 17499

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, O“

3)

V oddíle o stanovištích hraniční kontroly v Itálii se zrušují tyto položky:

„Campocologno

IT 03199

F

 

 

U

Chiasso

IT 10599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

IT 00599

R

 

HC, NHC

U, O

Gran San Bernardo–Pollein

IT 02099

R

 

HC, NHC“

 

4)

V oddíle o stanovištích hraniční kontroly v Rakousku se zrušují tyto položky:

„Feldkirch–Buchs

AT 01399

F

 

HC-NT(2), NHC-NT

 

Feldkirch–Tisis

AT 01399

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Höchst

AT 00699

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O“


PŘÍLOHA II

Příloha rozhodnutí 2002/459/ES se mění takto:

1)

V oddíle o stanovištích hraniční kontroly v Německu se zrušují tyto položky:

„0149199

R

WEIL AM RHEIN

0153199

R

KONSTANZ STRASSE“.

2)

V oddíle o stanovištích hraniční kontroly ve Francii se zrušují tyto položky:

„0216899

A, R

SAINT-LOUIS BÂLE

0217499

R

SAINT-JULIEN BARDONNEX

0220199

A

FERNEY – VOLTAIRE (GENEVE)“.

3)

V oddíle o stanovištích hraniční kontroly v Itálii se zrušují tyto položky:

„0300599

F, R

CHIASSO

0302099

R

GRAN SAN BERNARDO–POLLEIN

0303199

F

CAMPOCOLOGNO“.

4)

V oddíle o stanovištích hraniční kontroly v Rakousku se zrušují tyto položky:

„1300699

R

HÖCHST

1301399

R, T

FELDKIRCH TISIS“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU