(ES) č. 1334/2008Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34-50 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. prosince 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. ledna 2009 Nabývá účinnosti: 20. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1334/2008

ze dne 16. prosince 2008

o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnici Rady 88/388/EHS ze dne 22. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se látek určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu (3) je třeba s ohledem na technický a vědecký vývoj aktualizovat. V zájmu jasnosti a účinnosti by měla být nahrazena tímto nařízením.

(2)

Rozhodnutí Rady 88/389/EHS ze dne 22. června 1988 o vypracování seznamu výchozích materiálů a látek používaných při přípravě látek určených k aromatizaci (4) ze strany Komise stanoví vypracování uvedeného seznamu do 24 měsíců ode dne přijetí uvedeného rozhodnutí. Uvedené rozhodnutí je již zastaralé a mělo by být zrušeno.

(3)

Směrnice Komise 91/71/EHS ze dne 16. ledna 1991, kterou se doplňuje směrnice Rady 88/388/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se látek určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu (5), stanoví pravidla pro označování látek určených k aromatizaci. Uvedená pravidla se nahrazují tímto nařízením a uvedená směrnice by nyní měla být zrušena.

(4)

Volný pohyb bezpečných a zdravých potravin je důležitým hlediskem vnitřního trhu a významně přispívá ke zdraví a blahu občanů a k jejich společenským a hospodářským zájmům.

(5)

Za účelem ochrany lidského zdraví by se toto nařízení mělo vztahovat na látky určené k aromatizaci, na výchozí materiály pro látky určené k aromatizaci a na potraviny, které obsahují látky určené k aromatizaci. Mělo by se rovněž vztahovat na některé složky potravin vyznačující se aromatem, jež se do potravin přidávají především za účelem dodání chuti nebo vůně a jež významně přispívají k přítomnosti některých přirozeně se vyskytujících nežádoucích látek v potravinách (dále jen „složky potravin vyznačující se aromatem“), jakož i na jejich výchozí materiál a na potraviny, které tyto složky obsahují.

(6)

Syrové potraviny, které neprošly žádným zpracováním, a jednosložkové potraviny jako koření, byliny, čaje a odvary (například ovocný nebo bylinný čaj), jakož i směsi koření nebo bylin, čajové a odvarové směsi, pokud jsou konzumovány jako takové nebo nejsou přidávány do potravin, nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(7)

Látky určené k aromatizaci se používají ke zlepšení nebo úpravě vůně nebo chuti ve prospěch spotřebitele. Látky určené k aromatizaci a složky potravin vyznačující se aromatem by měly být používány, pouze pokud splňují kritéria stanovená v tomto nařízení. Jejich použití musí být bezpečné, a proto by měly být některé látky určené k aromatizaci podrobeny posouzení rizika předtím, než mohou být povoleny pro použití v potravinách. Pokud je to možné, měla by být věnována pozornost tomu, zda mohou mít látky určené k aromatizaci nepříznivý dopad na zranitelné skupiny. Použití látek určených k aromatizaci nesmí spotřebitele uvádět v omyl, a jejich přítomnost v potravinách by proto měla být vždy vhodným způsobem označena. Látky určené k aromatizaci by se neměly používat takovým způsobem, aby uvedly spotřebitele v omyl, mimo jiné pokud jde o otázky týkající se povahy, čerstvosti, kvality použitých složek, přirozenosti produktu nebo výrobního postupu a výživové jakosti produktu. Při schvalování látek určených k aromatizaci by se měly zohlednit rovněž další významné faktory pro zvažovanou oblast, včetně sociálních, hospodářských, tradičních, etických a environmentálních faktorů, zásady předběžné opatrnosti a proveditelnosti kontrol.

(8)

Od roku 1999 vyjádřily Vědecký výbor pro potraviny a následně i Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (6), stanoviska k celé řadě látek přirozeně se vyskytujících ve výchozích materiálech látek určených k aromatizaci a složkách potravin vyznačujících se aromatem, které podle Výboru odborníků Rady Evropy pro aromatické látky představují riziko z hlediska toxicity. Látky, u nichž potvrdil Vědecký výbor pro potraviny riziko z hlediska toxicity, by měly být považovány za nežádoucí látky, jež by jako takové neměly být přidávány do potravin.

(9)

Nežádoucí látky by mohly být vzhledem ke svému přirozenému výskytu v rostlinách přítomny v aromatických přípravcích a složkách potravin vyznačujících se aromatem. Rostliny se tradičně používají jako potraviny nebo složky potravin. Pro přítomnost těchto nežádoucích látek v potravinách, jež se nejvíce podílejí na příjmu těchto látek člověkem, by s ohledem na nutnost ochrany lidského zdraví a jejich nevyhnutelnou přítomnost v tradičních potravinách měla být stanovena přiměřená maximální množství.

(10)

Maximální množství pro některé přirozeně se vyskytující nežádoucí látky by se měla soustředit na potraviny a kategorie potravin, které se nejvíce podílejí na denním příjmu potravy. Pokud další přirozeně se vyskytující nežádoucí látky představují riziko pro zdraví spotřebitele, měla by být stanovena jejich maximální množství na základě stanoviska úřadu. Členské státy by měly v závislosti na riziku organizovat kontroly v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (7). Výrobci potravin však musí vzít přítomnost těchto látek v úvahu, pokud používají složky potravin vyznačující se aromatem nebo látky určené k aromatizaci při přípravě všech potravin, aby zajistili, že látky, které nejsou bezpečné, nebudou umístěny na trh.

(11)

Na úrovni Společenství by měly být stanoveny zákaz a omezení použití některých materiálů rostlinného, živočišného, mikrobiologického nebo nerostného původu, jež představují riziko pro lidské zdraví při výrobě látek určených k aromatizaci a složek potravin vyznačujících se aromatem a při jejich použití při výrobě potravin.

(12)

Posuzování rizika byla měl provádět úřad.

(13)

V zájmu zajištění harmonizace by se mělo posuzování rizika a schvalování látek určených k aromatizaci a výchozích materiálů, jež musí být podrobeny vyhodnocení, provádět postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví společné schvalovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (8).

(14)

Aromatické látky jsou definované chemické látky, které zahrnují aromatické látky získané chemickou syntézou anebo izolované za použití chemických procesů a přírodní aromatické látky. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví postup Společenství pro aromatické látky používané nebo určené k použití v potravinách (9), probíhá program pro hodnocení aromatických látek. Podle uvedeného nařízení má být do pěti let od přijetí zmíněného programu přijat seznam aromatických látek. Pro přijetí tohoto seznamu by měla být stanovena nová lhůta. Tento seznam bude navržen k doplnění k seznamu uvedenému v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(15)

Aromatickými přípravky jsou látky určené k aromatizaci, jiné než definované chemické látky, získané z materiálů rostlinného, živočišného nebo mikrobiologického původu vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy, buď v surovém stavu materiálu, nebo po zpracování za účelem lidské spotřeby. Aromatické přípravky vyrobené z potravin nemusí podléhat hodnocení ani schvalovacímu postupu pro použití v potravinách, pokud neexistují pochyby o jejich bezpečnosti. Bezpečnost aromatických přípravků vyrobených z nepotravinářského materiálu by však měla být posouzena a schválena.

(16)

Nařízení (ES) č. 178/2002 definuje potravinu jako jakoukoli látku nebo produkt, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat. Materiály rostlinného, živočišného nebo mikrobiologického původu, u nichž lze dostatečně prokázat, že byly dosud používány pro výrobu látek určených k aromatizaci, se pro tento účel považují za potravinářské materiály, ačkoli některé z těchto výchozích materiálů, jakými je například růžové dřevo a list jahodníku, nemohou být používány pro potraviny jako takové. Tyto materiály není třeba posuzovat.

(17)

Obdobně nemusí podléhat hodnocení ani schvalovacímu postupu pro použití v potravinách látky určené k aromatizaci získané tepelným postupem, které jsou vyrobené z potravin za stanovených podmínek, pokud neexistují pochyby o jejich bezpečnosti. Bezpečnost látek určených k aromatizaci získaných tepelným postupem, které jsou vyrobeny z nepotravinářského materiálu nebo postupem, který neodpovídá určitým podmínkám výroby, by však měla být posouzena a schválena.

(18)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách (10) stanoví postup pro posuzování bezpečnosti a schvalování kouřových aromatických přípravků a klade si za cíl stanovit seznam primárních kouřových kondenzátů a primárních dehtových frakcí, jejichž použití je povoleno s vyloučením všech ostatních.

(19)

Prekurzory určené k aromatizaci, jako jsou sacharidy, oligopeptidy a aminokyseliny dodávají potravinám chuť či vůni chemickými reakcemi, k nimž dochází při zpracování potravin. Prekurzory určené k aromatizaci vyrobené z potravin nemusí podléhat hodnocení ani schvalovacímu postupu pro použití v potravinách, pokud neexistují pochybnosti o jejich bezpečnosti. Bezpečnost prekurzorů určených k aromatizaci, které jsou vyrobeny z nepotravinářského materiálu, by však měla být posouzena a schválena.

(20)

Jiné látky určené k aromatizaci, které nespadají pod definice dříve uvedených látek určených k aromatizaci, lze použít v potravinách nebo na jejich povrchu poté, co byly podrobeny hodnocení a schvalovacímu postupu. Příkladem mohou být látky určené k aromatizaci získané zahřáním oleje či tuku na velmi vysokou teplotu po velmi krátkou dobu, což dodává aroma grilovaného jídla.

(21)

Materiál rostlinného, živočišného, mikrobiologického nebo nerostného původu jiného než potravina lze povolit pro výrobu látek určených k aromatizaci pouze poté, co bylo provedeno vědecké posouzení jeho bezpečnosti. Může být nezbytné povolit použití pouze některých částí daného materiálu nebo stanovit podmínky použití.

(22)

Látky určené k aromatizaci mohou obsahovat potravinářské přídatné látky povolené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (11) nebo jiné složky potravin pro technické účely, jako například jejich skladování, standardizace, ředění nebo rozpouštění a stabilizace.

(23)

Látka určená k aromatizaci nebo výchozí materiál, které spadají do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (12), by měly být schvalovány v souladu s uvedeným nařízením a zároveň podle tohoto nařízení.

(24)

Na látky určené k aromatizaci se nadále vztahují obecné povinnosti týkající se označování stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin (13), jejich obchodní úpravy a související reklamy a případně v nařízení (ES) č. 1829/2003 a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů (14). Kromě toho by toto nařízení mělo obsahovat zvláštní ustanovení o označování látek určených k aromatizaci prodávaných jako takové výrobcům nebo konečným spotřebitelům.

(25)

Aromatické látky nebo aromatické přípravky by měly být označeny jako „přírodní“, pouze pokud splňují určitá kritéria zajišťující, že spotřebitelé nejsou uváděni v omyl.

(26)

Zvláštní požadavky na informace by měly zajistit, že spotřebitelé nejsou uváděni v omyl, pokud jde o výchozí materiál používaný na výrobu přírodních látek určených k aromatizaci. Zejména v případě, kdy se termín „přírodní“ užívá k popisu chuti či vůně, by použité aromatické složky měly být zcela přírodního původu. Kromě toho by měl být označen zdroj látek určených k aromatizaci, s výjimkou případů, kdy by uvedené výchozí materiály nebylo možné v aromatu nebo chuti potraviny rozeznat. Pokud je uveden zdroj, mělo by být z uvedeného materiálu nejméně 95 % aromatické složky. Protože používání látek určených k aromatizaci by nemělo uvádět spotřebitele v omyl, ostatních nejvýše 5 % lze použít pouze ke standardizaci nebo s cílem dodat látce určené k aromatizaci například čerstvější, pronikavější, silnější, syrovější apod. ráz. Pokud bylo použito méně než 95 % aromatické složky získané z uvedeného zdroje a aroma zdroje lze přesto rozeznat, měl by být zdroj uveden s uvedením, že byly přidány další přírodní látky určené k aromatizaci, příkladem čehož je kakaový extrakt, do něhož byly přidány jiné přírodní látky určené k aromatizaci za účelem dodání banánového rázu.

(27)

Spotřebitelé by měli být informováni, pokud kouřová příchuť určité potraviny vznikla přidáním kouřových aromatických přípravků. V souladu se směrnicí 2000/13/ES by označení nemělo uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o to, zda byl dotyčný produkt ošetřen tradičním procesem uzení čerstvým kouřem nebo zda byl ošetřen kouřovými aromatickými přípravky. Směrnici 2000/13/ES je nutno přizpůsobit definicím látek určených k aromatizaci, kouřových aromatických přípravků a výrazu „přírodní“ pro popis látek určených k aromatizaci stanoveným v tomto nařízení.

(28)

Pro účely hodnocení bezpečnosti aromatických látek z hlediska lidského zdraví mají informace o spotřebě a použití aromatických látek zásadní význam. Množství aromatických látek přidávaných do potravin by proto měla být pravidelně kontrolována.

(29)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (15).

(30)

Zejména je třeba zmocnit Komisi ke změně příloh tohoto nařízení a k přijetí vhodných přechodných opatření týkajících se vypracování seznamu Společenství. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(31)

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí opatření popsaných v čl. 8 odst. 2 a změn příloh II až V postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

(32)

Přílohy II až V tohoto nařízení by měly být podle potřeby přizpůsobeny vědeckému a technickému pokroku, přičemž by měly být zohledněny informace poskytnuté výrobci a uživateli látek určených k aromatizaci nebo informace vyplývající ze sledování a kontrol prováděných členskými státy.

(33)

V zájmu přiměřené a účinné tvorby a aktualizace právních předpisů Společenství týkajících se látek určených k aromatizaci je nezbytné shromažďovat údaje, sdílet informace a koordinovat činnost mezi členskými státy. Za tímto účelem může být užitečné uskutečnit studie, jež by se zabývaly konkrétními otázkami s cílem usnadnit rozhodovací proces. Je vhodné, aby tyto studie financovalo Společenství jako součást svého rozpočtového procesu. Na financování uvedených opatření se vztahuje nařízení (ES) č. 882/2004.

(34)

Dokud nebude stanoven seznam Společenství, mělo by být zajištěno hodnocení a schvalování aromatických látek, na něž se nevztahuje hodnotící program stanovený v nařízení (ES) č. 2232/96. Měl by proto být stanoven přechodný režim. Tyto aromatické látky by měly být hodnoceny a schvalovány v rámci uvedeného režimu postupem podle nařízení (ES) č. 1331/2008. Lhůty stanovené v uvedeném nařízení pro přijetí stanoviska úřadem a pro předložení návrhu nařízení o aktualizaci seznamu Společenství Komisí Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat by se však neměly použít, neboť by měla být dána přednost probíhajícímu hodnotícímu programu.

(35)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž stanovení pravidel Společenství pro používání látek určených k aromatizaci a některých složek potravin vyznačujících se aromatem v potravinách nebo na jejich povrchu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být v zájmu jednoty trhu a vysoké úrovně ochrany spotřebitele lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství opatření přijmout v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(36)

Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (16) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (17) je nutné přizpůsobit některým novým definicím stanoveným v tomto nařízení.

(37)

Nařízení (EHS) č. 1601/91, (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro látky určené k aromatizaci a složky potravin vyznačující se aromatem pro použití v potravinách s cílem zajistit účinné fungování vnitřního trhu a současně zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a vysokou úroveň ochrany spotřebitele, včetně ochrany zájmů spotřebitele a poctivého jednání v obchodu s potravinami, případně s ohledem na ochranu životního prostředí.

Pro uvedené účely se v tomto nařízení stanoví

a)

seznam Společenství obsahující látky určené k aromatizaci a výchozí materiály schválené pro použití v potravinách, obsažený v příloze I (dále jen „seznam Společenství“);

b)

podmínky použití látek určených k aromatizaci a složek potravin vyznačujících se aromatem v potravinách nebo na jejich povrchu;

c)

pravidla pro označování látek určených k aromatizaci.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na

a)

látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení nařízení (ES) č. 2065/2003;

b)

složky potravin vyznačující se aromatem;

c)

potraviny, které obsahují látky určené k aromatizaci nebo složky potravin vyznačující se aromatem;

d)

výchozí materiály pro látky určené k aromatizaci a složky potravin vyznačující se aromatem.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na

a)

látky, které mají výhradně sladkou, kyselou nebo slanou chuť;

b)

syrové potraviny;

c)

jednosložkové potraviny, jako jsou například čerstvé, sušené nebo mražené směsi koření nebo bylin, čajové nebo odvarové směsi jako takové, pokud se nepoužívají jako složky potravin.

Článek 3

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v nařízení (ES) č. 178/2002 a v nařízení (ES) č. 1829/2003.

2.   Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí:

a)

„látkami určenými k aromatizaci“ produkty:

i)

neurčené ke spotřebě jako takové, které jsou přidávány do potravin za účelem dodání nebo úpravy vůně nebo chuti;

ii)

vyrobené nebo sestávající z těchto kategorií: aromatických látek, aromatických přípravků, látek určených k aromatizaci získaných tepelným postupem, kouřových aromatických přípravků, prekurzorů určených k aromatizaci nebo jiných látek určených k aromatizaci nebo jejich směsí;

b)

„aromatickou látkou“ definovaná chemická látka vyznačující se aromatem;

c)

„přírodní aromatickou látkou“ aromatická látka získaná vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy z materiálů rostlinného, živočišného nebo mikrobiologického původu, buď jako taková, nebo po zpracování za účelem lidské spotřeby jedním nebo více tradičními způsoby přípravy potravin uvedenými v příloze II. Přírodní aromatické látky odpovídají látkám, které se přirozeně vyskytují a lze je nalézt v přírodě;

d)

„aromatickým přípravkem“ produkt jiný než aromatická látka získaný

i)

z potravin vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy, buď jako takový, nebo po zpracování za účelem lidské spotřeby jedním nebo více tradičními způsoby přípravy potravin uvedenými v příloze II;

nebo

ii)

z materiálu rostlinného, živočišného nebo mikrobiologického původu jiného než potraviny vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy, z materiálu jako takového či upraveného jedním nebo více tradičními způsoby přípravy potravin uvedenými v příloze II;

e)

„látkou určenou k aromatizaci získanou tepelným postupem“ produkt získaný tepelným postupem ze směsi složek, které se samy nemusí nutně vyznačovat aromatem, z nichž alespoň jedna obsahuje dusík (aminoskupina) a další je redukujícím cukrem; složkami pro výrobu látek určených k aromatizaci získaných tepelným postupem mohou být

i)

potraviny;

nebo

ii)

výchozí materiál jiný než potraviny;

f)

„kouřovým aromatickým přípravkem“ produkt získaný frakcionací a purifikací kondenzovaného kouře, z něhož vznikají primární kouřové kondenzáty, primární dehtové frakce nebo sekundární kouřové aromatické přípravky, jak jsou definovány v čl. 3 bodech 1, 2 a 4 nařízení (ES) č. 2065/2003;

g)

„prekurzorem určeným k aromatizaci“ produkt, který se sám nemusí nutně vyznačovat aromatem, záměrně přidávaný do potravin za jediným účelem aromatizace prostřednictvím rozkladu nebo reakcí s ostatními složkami při zpracování potravin; lze jej získat

i)

z potravin;

nebo

ii)

z výchozího materiálu jiného než potraviny;

h)

„jinou látkou určenou k aromatizaci“ látka určená k aromatizaci přidávaná do potravin nebo určená k přidávání do potravin za účelem dodání vůně nebo chuti, která nespadá do definic podle písmen b) až g);

i)

„složkou potravin vyznačující se aromatem“ složka potravin jiná než látky určené k aromatizaci, již lze přidávat do potravin, přičemž hlavním účelem je dodat jim chuť nebo vůni nebo jejich chuť nebo vůni upravit, a která výrazně přispívá k tomu, že se v potravinách přirozeně vyskytují určité nežádoucí látky;

j)

„výchozím materiálem“ materiál rostlinného, živočišného, mikrobiologického nebo nerostného původu, z něhož se vyrábějí látky určené k aromatizaci nebo složky potravin vyznačující se aromatem; může jít

i)

o potravinu;

nebo

ii)

o výchozí materiál jiný než potraviny;

k)

„vhodným fyzikálním procesem“ fyzikální proces, jenž záměrně neupravuje chemickou podstatu složek látek určených k aromatizaci, aniž by tím byl dotčen seznam tradičních způsobů přípravy potravin v příloze II, a nezahrnuje mimo jiné použití singletního kyslíku, ozonu, anorganických katalyzátorů, kovových katalyzátorů, organokovových činidel nebo ultrafialového záření.

3.   Pro účely definic uvedených v odst. 2 písm. d), e), g) a j) se výchozí materiály, o jejichž dosavadním používání k výrobě látek určených k aromatizaci existují významné důkazy, pro účely tohoto nařízení považují za potraviny.

4.   Látky určené k aromatizaci mohou obsahovat potravinářské přídatné látky povolené podle nařízení (ES) č. 1333/2008 nebo další potravinové složky dodané pro technické účely.

KAPITOLA II

PODMÍNKY POUŽITÍ LÁTEK URČENÝCH K AROMATIZACI, SLOŽEK POTRAVIN VYZNAČUJÍCÍCH SE AROMATEM A VÝCHOZÍCH MATERIÁLŮ

Článek 4

Obecné podmínky použití látek určených k aromatizaci a složek potravin vyznačujících se aromatem

V potravinách nebo na jejich povrchu lze používat pouze látky určené k aromatizaci a složky potravin vyznačující se aromatem, které splňují tyto podmínky:

a)

na základě dostupných vědeckých důkazů nepředstavují žádné bezpečnostní riziko pro zdraví spotřebitele a

b)

jejich používání neuvádí spotřebitele v omyl.

Článek 5

Zákaz nevyhovujících látek určených k aromatizaci nebo nevyhovujících potravin

Nikdo nesmí uvést na trh látku určenou k aromatizaci ani žádnou potravinu, v níž je taková látka určená k aromatizaci nebo složka potravin vyznačující se aromatem obsažena, není-li jejich použití v souladu s tímto nařízením.

Článek 6

Výskyt některých látek

1.   Látky uvedené v části A přílohy III se nesmějí přidávat do potravin jako takové.

2.   Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 110/2008, nesmějí být maximální množství některých látek, které se přirozeně vyskytují v látkách určených k aromatizaci nebo složkách potravin vyznačujících se aromatem, jakož i ve vícesložkových potravinách uvedených na seznamu v části B přílohy III, překročena v důsledku použití látek určených k aromatizaci nebo složek potravin vyznačujících se aromatem v uvedených potravinách a na jejich povrchu. Maximální množství látek uvedených v příloze III se použijí pro potraviny uváděné na trh, není-li uvedeno jinak. Odchylně od této zásady se maximální množství u sušených nebo koncentrovaných potravin, jež je nutné rozpustit, uplatňují pro potraviny připravené podle pokynů na štítku, při zohlednění minimálního ředícího faktoru.

3.   Prováděcí pravidla k odstavci 2 lze přijmout regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2, případně na základě stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

Článek 7

Použití určitých výchozích materiálů

1.   Výchozí materiály uvedené na seznamu v části A přílohy IV se nesmějí použít pro výrobu látek určených k aromatizaci nebo složek potravin vyznačujících se aromatem.

2.   Látky určené k aromatizaci nebo složky potravin vyznačující se aromatem vyrobené z výchozích materiálů uvedených na seznamu v části B přílohy IV lze používat výhradně za podmínek uvedených v dané příloze.

Článek 8

Látky určené k aromatizaci a složky potravin vyznačující se aromatem, u nichž se nepožaduje hodnocení a schválení

1.   Za předpokladu, že vyhovují článku 4, lze v potravinách nebo na jejich povrchu používat následující látky určené k aromatizaci nebo složky potravin vyznačující se aromatem i bez hodnocení a schválení podle tohoto nařízení:

a)

aromatické přípravky uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d) bodě i);

b)

látky určené k aromatizaci získané tepelným postupem uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. e) bodě i), které vyhovují podmínkám výroby látek určených k aromatizaci získaných tepelným postupem a maximálním množstvím některých látek v látkách určených k aromatizaci získaných tepelným postupem uvedeným v příloze V;

c)

prekurzory určené k aromatizaci uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. g) bodě i);

d)

složky potravin vyznačující se aromatem.

2.   Bez ohledu na odstavec 1, vyjádří-li Komise, členský stát nebo úřad pochyby ohledně bezpečnosti látky určené k aromatizaci nebo složky potravin vyznačující se aromatem uvedených v odstavci 1, úřad u této látky určené k aromatizaci nebo složky potravin vyznačující se aromatem provede posouzení rizika. Články 4, 5 a 6 nařízení (ES) č. 1331/2008, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin] se následně použijí obdobně. Je-li to nezbytné, přijme Komise na základě stanoviska úřadu a regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3 opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním. Tato opatření se stanoví v přílohách III, IV nebo případně v příloze V. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy pole čl. 21 odst. 4.

KAPITOLA III

SEZNAM SPOLEČENSTVÍ OBSAHUJÍCÍ LÁTKY URČENÉ K AROMATIZACI A VÝCHOZÍ MATERIÁLY SCHVÁLENÉ PRO POUŽITÍ V POTRAVINÁCH

Článek 9

Látky určené k aromatizaci a výchozí materiály, u nichž se požaduje hodnocení a schválení

Tato kapitola se vztahuje na:

a)

aromatické látky;

b)

aromatické přípravky uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d) bodě ii);

c)

látky určené k aromatizaci získané tepelným postupem, které vznikly zahřáním složek, jež částečně nebo zcela spadají pod čl. 3 odst. 2 písm. e) bod ii), nebo které nevyhovují podmínkám výroby látek určených k aromatizaci získaných tepelným postupem nebo maximálním množstvím pro některé nežádoucí látky uvedené v příloze V;

d)

prekurzory určené k aromatizaci uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. g) bodě ii);

e)

jiné látky určené k aromatizaci uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. h);

f)

výchozí materiály jiné než potraviny uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. j) bodě ii).

Článek 10

Seznam Společenství obsahující látky určené k aromatizaci a výchozí materiály

Z látek určených k aromatizaci a výchozích materiálů uvedených v článku 9 lze uvádět na trh jako takové a používat v potravinách nebo na jejich povrchu pouze látky určené k aromatizaci a výchozí materiály, které byly zařazeny na seznam Společenství, případně za podmínek použití v něm stanovených.

Článek 11

Zařazení látek určených k aromatizaci a výchozích materiálů na seznam Společenství

1.   Látku určenou k aromatizaci nebo výchozí materiál lze na seznam Společenství zařadit postupem podle nařízení (ES) č. 1331/2008, pouze pokud vyhovuje podmínkám stanoveným v článku 4 tohoto nařízení.

2.   V zápisu látky určené k aromatizaci nebo výchozího materiálu na seznam Společenství se uvádějí

a)

označení schválené látky určené k aromatizaci nebo výchozího materiálu;

b)

je-li to nezbytné, podmínky, za nichž lze látku určenou k aromatizaci používat.

3.   Seznam Společenství se mění postupem stanoveným v nařízení (ES) č. 1331/2008.

Článek 12

Látky určené k aromatizaci nebo výchozí materiály spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003

1.   Látku určenou k aromatizaci nebo výchozí materiál spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003 lze zařadit na seznam Společenství pouze poté, co byly schváleny v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003.

2.   Pokud je látka určená k aromatizaci, která je již zařazena na seznamu Společenství, vyrobena z jiného výchozího materiálu spadajícího do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003, nebude vyžadovat nové schválení v rámci tohoto nařízení, pokud se na nový výchozí materiál vztahuje povolení podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a látka určená k aromatizaci je v souladu se specifikacemi stanovenými tímto nařízením.

Článek 13

Rozhodnutí o výkladu

Je-li to nutné, může být regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2 rozhodnuto,

a)

zda určitá látka nebo směs látek, výchozí materiál nebo druh potravin spadá do kategorií uvedených v čl. 2 odst. 1 či nikoli;

b)

ke které z konkrétních kategorií uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. b) až j) daná látka náleží;

c)

zda určitý produkt náleží ke kategorii potravin nebo je potravinou podle přílohy I nebo části B přílohy III.

KAPITOLA IV

OZNAČOVÁNÍ

Článek 14

Označování látek určených k aromatizaci, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli

1.   Látky určené k aromatizaci, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, lze uvádět na trh pouze s označením podle článků 15 a 16, které je snadno viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné. Informace stanovené v článku 15 musí být uvedeny v jazyce, který je kupujícím snadno srozumitelný.

2.   Členský stát, v němž je produkt uváděn na trh, může na svém území v souladu se Smlouvou stanovit, že informace stanovené v článku 15 musí být uvedeny v jednom nebo více úředních jazycích Společenství, které tento členský stát určí. To nevylučuje, aby byly dané informace uvedeny ve více jazycích.

Článek 15

Obecné požadavky na označování látek určených k aromatizaci, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli

1.   Jsou-li látky určené k aromatizaci, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, prodávány samostatně či ve směsi nebo ve směsi s jinými složkami potravin nebo do nich byly přidány další látky podle čl. 3 odst. 4, musí být na jejich obalech nebo nádobách uvedeny tyto informace:

a)

prodejní označení: buď slova „látka určená k aromatizaci“, nebo přesnější název nebo označení látky určené k aromatizaci;

b)

slova „do potravin“ nebo slova „omezené použití v potravinách“ nebo podrobnější údaj o určeném použití v potravinách;

c)

je-li to nezbytné, zvláštní podmínky pro skladování nebo použití;

d)

značka udávající šarži či partii;

e)

sestupně podle podílu na hmotnosti výčet:

i)

kategorií přítomných látek určených k aromatizaci a

ii)

názvů každé z ostatních látek nebo každého z ostatních materiálů obsažených v produktu, nebo případně jejich čísla „E“;

f)

jméno nebo obchodní firma a adresa výrobce, balírny nebo prodejce;

g)

údaj o maximálním množství pro každou složku nebo skupinu složek, jejichž množství v potravině podléhá množstevnímu omezení, nebo příslušná informace jasně a snadno srozumitelná a umožňující kupujícímu řídit se tímto nařízením nebo jinými příslušnými právními předpisy Společenství;

h)

čisté množství;

i)

datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby;

j)

případně informace o látce určené k aromatizaci nebo jiných látkách, které jsou uvedeny v tomto článku a jsou vyjmenovány v příloze IIIa směrnice 2000/13/ES, pokud jde o uvedení složek nacházejících se v potravinách.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou být informace požadované v písmenech e) a g) zmíněného odstavce uvedeny pouze v zásilkové dokumentaci, která je zasílána se zásilkou nebo před jejím dodáním, pokud je na snadno viditelné části balení nebo nádoby dotyčného produktu uveden údaj „nikoli pro maloobchodní prodej“.

3.   Pokud jsou látky určené k aromatizaci dodávány v cisternách, lze odchylně od odstavce 1 veškeré informace uvést pouze v doprovodné zásilkové dokumentaci, která má být doručena s dodáním této zásilky.

Článek 16

Zvláštní požadavky pro použití výrazu „přírodní“

1.   Pokud se k popisu látky určené k aromatizaci v prodejním označení uvedeném v čl. 15 odst. 1 písm. a) používá výraz „přírodní“, použijí se odstavce 2 až 6 tohoto článku.

2.   Výraz „přírodní“ lze používat pro popis látky určené k aromatizaci pouze v případě, sestává-li aromatická složka pouze z aromatických přípravků nebo přírodních aromatických látek.

3.   Výraz „přírodní aromatická látky/aromatické látky“ lze používat pouze pro látky určené k aromatizaci, v nichž aromatická složka obsahuje výhradně přírodní aromatické látky.

4.   Výraz „přírodní“ lze používat pouze ve spojení s odkazem na potravinu, kategorii potravin nebo rostlinný či živočišný zdroj aromatu, pokud alespoň 95 % hmotnostních aromatické složky bylo získáno z uvedeného výchozího materiálu.

Označení zní „přírodní‚potravina/potraviny nebo kategorie potravin nebo výchozí materiál/materiály‘ látka určená k aromatizaci“.

5.   Výraz „přírodní potravina/potraviny nebo kategorie potravin nebo výchozí materiál/materiály látka určená k aromatizaci s jinými přírodními látkami určenými k aromatizaci“ lze použít pouze v případě, je-li aromatická složka částečně získána z uvedeného výchozího materiálu, jehož chuť či vůni lze snadno rozpoznat.

6.   Výraz „přírodní látka určená k aromatizaci“ lze použít pouze v případě, je-li aromatická složka získána z různých výchozích materiálů a pokud by uvedení výchozích materiálů neodráželo jejich vůni nebo chuť.

Článek 17

Označování látek určených k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli

1.   Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří (18), a nařízení (ES) č. 1829/2003, lze látky určené k aromatizaci prodávané samostatně, ve směsi nebo ve směsi s jinými složkami potravin nebo do nichž byly přidány další látky, které jsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, uvádět na trh, pouze je-li na jejich obalu uvedeno „do potravin“ nebo „omezené použití v potravinách“ anebo přesnější údaj o určeném použití v potravinách, přičemž tyto údaje musí být snadno viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné.

2.   Pokud se k popisu látky určené k aromatizaci v prodejním označení uvedeném v čl. 15 odst. 1 písm. a) používá výraz „přírodní“, použije se článek 16.

Článek 18

Jiné požadavky na označování

Články 14 až 17 nejsou dotčeny podrobnější nebo rozsáhlejší právní nebo správní předpisy týkající se vah a měr nebo vztahující se k obchodní úpravě, klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků nebo na dopravu těchto látek a přípravků.

KAPITOLA V

PROCESNÍ USTANOVENÍ A PROVÁDĚNÍ

Článek 19

Podávání zpráv provozovateli potravinářských podniků

1.   Výrobce nebo uživatel aromatických látek nebo zástupce takového výrobce nebo uživatele Komisi na požádání sdělí množství látky přidávané do potravin ve Společenství během období dvanácti měsíců. Informace poskytnuté v této souvislosti se považují za důvěrné, pokud tyto informace nejsou požadovány k posouzení bezpečnosti.

Informace o množství k použití pro konkrétní kategorie potravin ve Společenství zpřístupní Komise členským státům.

2.   V případě látky určené k aromatizaci, která již byla schválena podle tohoto nařízení a která se připravuje výrobními postupy nebo za použití výchozích materiálů, které se významně liší od výrobních postupů nebo výchozích materiálů zahrnutých do posouzení rizika provedeného úřadem, poskytne výrobce nebo uživatel před uvedením dané látky na trh Komisi údaje nezbytné k tomu, aby úřad mohl provést hodnocení dané látky určené k aromatizaci s ohledem na změněný výrobní postup nebo vlastnosti.

3.   Výrobce nebo uživatel látky určené k aromatizaci nebo výchozích materiálů Komisi neprodleně sdělí veškeré nové vědecké nebo technické informace, které jsou mu známé a dostupné a které by mohly ovlivnit posouzení bezpečnosti této aromatické látky.

4.   Prováděcí pravidla k odstavci 1 se přijmou regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 20

Sledování a podávání zpráv členskými státy

1.   Členské státy na základě přístupu založeném na posouzení rizika zřídí systémy pro sledování spotřeby a používání látek určených k aromatizaci uvedených na seznamu Společenství a spotřeby látek uvedených v příloze III a o svých zjištěních v náležitých intervalech informují Komisi a úřad.

2.   Po konzultaci s úřadem bude regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2 a do 20. listopadu 2011 přijata společná metodika pro členské státy pro shromažďování informací o spotřebě a používání látek určených k aromatizaci uvedených na seznamu Společenství a látek uvedených v příloze III.

Článek 21

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 22

Změny příloh II až V

Změny příloh II až V tohoto nařízení v zájmu zohlednění vědeckého a technického pokroku, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3, v případě potřeby na základě stanoviska úřadu.

Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 21 odst. 4.

Článek 23

Financování harmonizovaných politik Společenstvím

Právním základem pro financování opatření, která vycházejí z tohoto nařízení, je čl. 66 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 882/2004.

KAPITOLA VI

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 24

Zrušení

1.   Směrnice 88/388/EHS, rozhodnutí 88/389/EHS a směrnice 91/71/EHS se zrušují s účinkem ode dne 20. ledna 2011.

2.   Nařízení (ES) č. 2232/96 se zrušuje s účinkem ode dne použitelnosti seznamu uvedeného v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení.

3.   Odkazy na zrušené předpisy se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 25

Zavedení seznamu Společenství obsahujícího látky určené k aromatizaci a výchozí materiály a stanovení přechodného režimu

1.   Seznam Společenství se stanoví uvedením seznamu látek určených k aromatizaci podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2232/96 do přílohy I tohoto nařízení v době jeho přijetí.

2.   Dokud nebude stanoven seznam Společenství, použije se pro hodnocení a schvalování látek určených k aromatizaci, na něž se nevztahuje hodnotící program stanovený v článku 4 nařízení (ES) č. 2232/96, nařízení (ES) č. 1331/2008.

Odchylně od uvedeného postupu se lhůta devíti měsíců uvedená v čl. 5 odst. 1 a článku 7 nařízení (ES) č. 1331/2008 na tato hodnocení a schvalování nepoužije.

3.   Veškerá vhodná přechodná opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Článek 26

Změna nařízení (EHS) č. 1601/91

V článku 2 se odstavec 1 mění takto:

1.

V písm. a) třetí odrážce se první pododrážka nahrazuje tímto:

„—

aromatických látek nebo aromatických přípravků, jak jsou vymezeny v čl. 3 odst. 2 písm. b) a d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách (19), nebo

2.

V písm. b) druhé odrážce se první pododrážka nahrazuje tímto:

„—

aromatických látek nebo aromatických přípravků, jak jsou vymezeny v čl. 3 odst. 2 písm. b) a d) nařízení (ES) č. 1334/2008, nebo“.

3.

V písm. c) druhé odrážce se první pododrážka nahrazuje tímto:

„—

aromatických látek nebo aromatických přípravků, jak jsou vymezeny v čl. 3 odst. 2 písm. b) a d) nařízení (ES) č. 1334/2008, nebo“.

Článek 27

Změna nařízení (ES) č. 2232/96

V článku 5 nařízení (ES) č. 2232/96 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Seznam látek určených k aromatizaci uvedený v čl. 2 odst. 2 se přijme postupem podle článku 7 nejpozději 31. prosince 2010.“

Článek 28

Změna nařízení (ES) č. 110/2008

Nařízení (ES) č. 110/2008 se mění takto:

1.

V čl. 5 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

obsahovat aromatické látky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách (20) a aromatické přípravky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení;

2.

V čl. 5 odst. 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

obsahovat jednu nebo více látek určených k aromatizaci vymezených v čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1334/2008;“

3.

V příloze I se bod 9 nahrazuje tímto:

„9.

Aromatizace

Aromatizací se rozumí postup, kdy se při výrobě lihoviny použije jedna nebo více látek určených k aromatizaci vymezených v čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1334/2008.“

4.

Příloha II se mění takto:

a)

v bodu 19 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Mohou být doplňkově použity další aromatické látky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1334/2008, nebo aromatické přípravky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení, nebo aromatické rostliny nebo části aromatických rostlin, ale organoleptické vlastnosti jalovce musí být zřetelné, třebaže někdy zeslabené.“;

b)

v bodu 20 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Při výrobě ginu mohou být použity pouze aromatické látky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. b) (ES) č. 1334/2008, nebo aromatické přípravky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení, aby byla zachována převládající chuť jalovce.“;

c)

v bodu 21 písm. a) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

směs produktů takové destilace a ethanolu zemědělského původu, který má stejné složení, stejnou čistotu a stejný obsah alkoholu; k aromatizaci destilovaného ginu mohou být rovněž použity aromatické látky nebo aromatické přípravky, jak jsou uvedeny v kategorii v bodu 20 písm. c).“;

d)

v bodu 23 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Mohou být doplňkově použity další aromatické látky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1334/2008, nebo aromatické přípravky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení, ale musí být zachována převládající chuť kmínu.“;

e)

v bodu 24 se písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Mohou být doplňkově použity další přírodní aromatické látky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1334/2008, nebo aromatické přípravky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení, avšak aroma těchto nápojů musí pocházet především z destilátů semen kmínu (Carum carvi L.) nebo semen kopru (Anethum graveolens L.), přičemž použití éterických olejů je zakázáno.“

f)

v bodu 30 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Hořké lihoviny nebo bitter jsou lihoviny s převládající hořkou chutí vyrobené aromatizací ethanolu zemědělského původu aromatickými látkami vymezenými v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1334/2008 nebo aromatickými přípravky vymezenými v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení.“;

g)

v bodu 32 písm. c) se první pododstavec a návětí druhého pododstavce nahrazují tímto:

„c)

Při výrobě likéru mohou být použity aromatické látky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1334/2008, a aromatické přípravky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení. Při výrobě níže uvedených likérů však mohou být použity výhradně přírodní aromatické látky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1334/2008 a aromatické přípravky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení:“;

h)

v bodu 41 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Při výrobě vaječného likéru nebo advocaatu nebo avocatu nebo advokatu mohou být použity výhradně aromatické látky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1334/2008 a aromatické přípravky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení.“;

i)

v bodu 44 se písm. a) nahrazuje tímto:

„a)

Väkevä glögi nebo spritglögg je lihovina vyrobená aromatizací ethanolu zemědělského původu aromatem hřebíčku nebo skořice, přičemž se používá jeden z těchto postupů: macerace nebo destilace, redestilace alkoholu za přítomnosti částí výše uvedených rostlin, přidáním aromatických látek vymezených v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1334/2008, z hřebíčku nebo skořice, či kombinací těchto metod.“;

j)

v bodu 44 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Doplňkově mohou být použity jiné látky určené k aromatizaci a další aromatické látky nebo aromatické přípravky vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. b), d) a h) nařízení (ES) č. 1334/2008, ale chuť uvedeného koření musí převládat.“

Článek 29

Změna směrnice 2000/13/ES

Ve směrnici 2000/13/ES se příloha III nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

POJMENOVÁNÍ LÁTEK URČENÝCH K AROMATIZACI NA SEZNAMU SLOŽEK

1.

Aniž je dotčen odstavec 2, látky určené k aromatizaci se označují slovy

‚látky určené k aromatizaci‘ nebo přesnějším názvem nebo popisem látky určené k aromatizaci, obsahuje-li aromatická složka látky určené k aromatizaci, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. b), c), d), e), f), g) a h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách (21);

‚kouřový aromatický přípravek‘, nebo ‚kouřové aromatické přípravky »vyrobené z« potraviny nebo potravin nebo z kategorie potravin nebo výchozího materiálu nebo materiálů‘ (např. kouřový aromatický přípravek vyrobený z buku), obsahuje-li aromatická složka látky určené k aromatizaci, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1334/2008, a dodává-li potravinám kouřové aroma.

2.

Slovo ‚přírodní‘ se pro popis látek určených k aromatizaci použije v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 1334/2008.

Článek 30

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 20. ledna 2011.

Článek 10 se použije po uplynutí 18 měsíců ode dne použitelnosti seznamu Společenství.

Články 26 a 28 se použijí ode dne použitelnosti seznamu Společenství.

Článek 22 se použije ode dne 20. ledna 2009. Potraviny zákonně uvedené na trh nebo označené před 20. lednem 2011, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být uváděny na trh do konce doby minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 16. prosince 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

B. LE MAIRE


(1)  Úř. věst. C 168, 20.7.2007, s. 34.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 (Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. 176), společný postoj Rady ze dne 10. března 2008 (Úř. věst. C 111 E, 6.5.2008, s. 46), postoj Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a Rozhodnutí Rady ze dne 18. listopadu 2008.

(3)  Úř. věst. L 184, 15.7.1988, s. 61.

(4)  Úř. věst. L 184, 15.7.1988, s. 67.

(5)  Úř. věst. L 42, 15.2.1991, s. 25.

(6)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(8)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(9)  Úř. věst. L 299, 23.11.1996, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 309, 26.11.2003, s. 1.

(11)  Viz strana 16 v tomto čísle Úředního věstníku.

(12)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

(14)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24.

(15)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(16)  Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1.

(17)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.

(18)  Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 21.

(19)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.“

(20)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.“

(21)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34


PŘÍLOHA I

Seznam Společenství obsahující látky určené k aromatizaci a výchozí materiály schválené pro použití v potravinách


PŘÍLOHA II

Seznam tradičních způsobů přípravy potravin

řezání

potahování

zahřívání, vaření, pečení, smažení (do 240 °C při atmosférickém tlaku) a vaření za vyššího tlaku (do 120 °C)

chlazení

krájení

destilace/rektifikace

sušení

emulgace

odpařování

extrakce, včetně extrakce za pomoci rozpouštědel podle směrnice 88/344/EHS

kvašení

filtrace

mletí

 

louhování

macerace

mikrobiologické procesy

mísení

loupání

perkolace

lisování

mražení/zamražování

pražení/grilování

mačkání

máčení

 


PŘÍLOHA III

Přítomnost některých látek

Část A:   Látky, které nelze přidávat do potravin jako takové

kyselina agaricinová

Aloin

kapsaicin

1,2-benzopyron, kumarin

hypericin

beta-asaron

1-allyl-4-methoxybenzen, estragol

kyselina kyanovodíková

menthofuran

4-allyl-1,2-dimethoxybenzen, methyleugenol

pulegon

quassin

1-allyl-3,4-methylendioxybenzen, safrol

teukrin A

thujon (alfa a beta)

Část B:   Maximální množství některých látek přirozeně se vyskytujících v látkách určených k aromatizaci a složkách potravin vyznačujících se aromatem v některých konzumovaných vícesložkových potravinách, k nimž byly přidány látky určené k aromatizaci nebo složky potravin vyznačujících se aromatem

Název látky

Vícesložkové potraviny, v nichž je omezena přítomnost látky

Maximální množství v mg/kg

beta-asaron

alkoholické nápoje

1,0

1-allyl-4-methoxybenzen,

estragol (1)

mléčné výrobky

50

zpracované ovoce, zelenina (včetně hub pěstovaných i volně rostoucích, kořenů a hlíz, luštěnin a luskovin), ořechy a semena

50

produkty rybolovu

50

nealkoholické nápoje

10

kyselina kyanovodíková

nugát, marcipán nebo jejich náhražky nebo podobné produkty

50

konzervované peckové ovoce

5

alkoholické nápoje

35

menthofuran

cukrovinky obsahující mátu nebo mátu peprnou, kromě mikrocukrovinek na osvěžení dechu

500

mikrocukrovinky na osvěžení dechu

3 000

žvýkačky

1 000

alkoholické nápoje obsahující mátu nebo mátu peprnou

200

4-allyl-1,2dimethoxy-benzen,

methyleugenol (1)

mléčné výrobky

20

přípravky z masa a masné výrobky, včetně drůbeže a zvěřiny

15

přípravky z ryb a produkty rybolovu

10

polévky a omáčky

60

pochutiny k přímé spotřebě

20

nealkoholické nápoje

1

pulegon

cukrovinky obsahující mátu nebo mátu peprnou, kromě mikrocukrovinek na osvěžení dechu

250

mikrocukrovinky na osvěžení dechu

2 000

žvýkačky

350

nealkoholické nápoje obsahující mátu nebo mátu peprnou

20

alkoholické nápoje obsahující mátu nebo mátu peprnou

100

quassin

nealkoholické nápoje

0,5

pekařské výrobky

1

alkoholické nápoje

1,5

1-allyl-3,4-methylendioxybenzen, safrol (1)

přípravky z masa a masné výrobky, včetně drůbeže a zvěřiny

15

přípravky z ryb a produkty rybolovu

15

polévky a omáčky

25

nealkoholické nápoje

1

teukrin A

hořké lihoviny nebo lihoviny bitter (2)

5

likéry (3)s hořkou chutí

5

jiné alkoholické nápoje

2

thujon (alfa a beta)

alkoholické nápoje, kromě nápojů vyráběných z pelyňku rodu Artemisia

10

alkoholické nápoje vyráběné z pelyňku rodu Artemisia

35

nealkoholické nápoje vyráběné z pelyňku rodu Artemisia

0,5

kumarin

tradiční nebo sezónní pekařské zboží označené jako obsahující skořici

50

„snídaňové cereálie“ včetně müsli

20

jemné pečivo s výjimkou tradičního nebo sezónního pekařského zboží označeného jako obsahující skořici

15

dezerty

5


(1)  Maximální množství se nebudou vztahovat na vícesložkové potraviny, které neobsahují žádné přídatné látky určené k aromatizaci a kde jediné složky vyznačující se aromatem, které byly do potraviny přidány, jsou čerstvé, sušené nebo mražené byliny a koření. Pokud to bude vhodné, navrhne Komise změny této výjimky po konzultaci s členskými státy a úřadem na základě údajů poskytnutých členskými státy, nejnovějších vědeckých informací a s ohledem na používání bylin a koření v přírodních aromatických přípravcích.

(2)  Jak jsou vymezeny v příloze II bodu 30 nařízení (ES) 110/2008.

(3)  Jak jsou vymezeny v příloze II bodu 32 nařízení (ES) 110/2008.


PŘÍLOHA IV

Seznam výchozích materiálů, na něž se vztahují omezení z hlediska jejich použití při výrobě látek určených k aromatizaci a složek potravin vyznačujících se aromatem

Část A:   Výchozí materiály, které se nepoužijí na výrobu látek určených k aromatizaci a složek potravin vyznačujících se aromatem

Výchozí materiál

Latinský název

Obecný název

tetraploidní forma Acorus calamus L.

tetraploidní forma puškvorce obecného

Část B:   Podmínky použití látek určených k aromatizaci a složek potravin vyznačujících se aromatem vyrobených z některých výchozích materiálů

Výchozí materiál

Podmínky použití

Latinský název

Obecný název

Quassia amara L. a

Picrasma excelsa (Sw)

výtažek z hořkoně stepilé (kvasie) a hořkoně obecné

Látky určené k aromatizaci a složky potravin vyznačující se aromatem vyrobené z tohoto výchozího materiálu lze používat pouze k výrobě nápojů a pekařských výrobků.

Laricifomes officinales (Vill.: Fr) Kotl. et Pouz

nebo

Fomes officinalis

troudnatec lékařský

Látky určené k aromatizaci a složky potravin vyznačující se aromatem vyrobené z tohoto výchozího materiálu lze používat pouze k výrobě alkoholických nápojů.

Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

Teucrium chamaedrys L.

ožanka kalamandra


PŘÍLOHA V

Podmínky výroby látek určených k aromatizaci získaných tepelným postupem a maximální množství některých látek v látkách určených k aromatizaci získaných tepelným postupem

Část A:   Podmínky výroby:

a)

Teplota produktů během zpracování nepřesáhne 180 °C.

b)

Doba trvání tepelného zpracování nepřesáhne 15 minut při teplotě 180 °C, přičemž za nižších teplot se tato doba odpovídajícím způsobem prodlouží; tj. doba ohřevu se zdvojnásobí při každém poklesu teploty o 10 °C, a to až na maximální dobu 12 hodin.

c)

Úroveň pH by v průběhu zpracování neměla přesáhnout hodnotu 8,0.

Část B:   Maximální množství některých látek

Látka

Maximální množství µg/kg

2-amino-3,4,8-trimethylimidazo [4,5-f] chinoxalin (4,8-DiMeIQx)

50

2-amino-1-methyl-6-fenylimidazol [4,5-b] pyridin (PhIP)

50


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU