(ES) č. 1296/2008Nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (kodifikované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57-70 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. prosince 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. ledna 2009 Nabývá účinnosti: 8. ledna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1296/2008

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 o společné organizaci zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1, ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1839/95 ze dne 26. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Podle dohod uzavřených během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se Společenství zavázalo od hospodářského roku 1995/96 otevřít snížené celní kvóty na dovoz 500 000 tun kukuřice do Portugalska a dvou milionů tun kukuřice a 300 000 tun čiroku do Španělska. V případě kvóty pro dovoz do Španělska musí být množství určitých obilních náhražek poměrně odečteno od celkového dováženého množství. V případě kvóty otevřené pro dovoz kukuřice do Portugalska by nemělo skutečně vyplacené dovozní clo přesáhnout 50 EUR na tunu.

(3)

Aby byla zajištěna řádná správa těchto celních kvót, je třeba stanovit podobné metody pro evidenci dovozů kukuřice a čiroku zároveň ve Španělsku a v Portugalsku.

(4)

Aby bylo dosaženo tohoto cíle a zajištěno účinné sledování uplatňování režimu a mezinárodních závazků Společenství Komisí, je vhodné přesně určit dovozy k vyučtování na základě těchto celních kvót a Španělsko a Portugalsko by mělo měsíčně sdělovat Komisi množství skutečně realizovaných dovozů dotyčného zboží a upřesnit použitou metodu výpočtu.

(5)

Období stanovené pro dovoz kukuřice do Portugalska a kukuřice a čiroku do Španělska, stejně jako pro zaúčtování případných dovozů náhradních produktů by měla být založena na kalendářním roce.

(6)

Množství kukuřice dovezené do Portugalska a množství kukuřice a čiroku dovezené do Španělska v daném roce snížené o množství některých obilovinových náhražek dovezených do Španělska ve stejném roce, nedovoluje stanovit celkové množství kukuřice a čiroku, které zbývá v daném roce dovézt. Proto by doba, během níž mohou být dovozy kukuřice a čiroku každoročně započítány měla být v případě potřeby prodloužena do května následujícího roku.

(7)

Je v zájmu hospodářských subjektů Společenství zajistit přiměřenou dodávku dotčených produktů na trh Společenství za stabilní ceny a vyhnout se přitom zbytečnému a nadměrnému riziku, nebo dokonce narušení trhu formou vážného kolísání cen. S ohledem na vyvíjející se mezinárodní trhy, na podmínky dodávek do Španělska a Portugalska a na mezinárodní závazky Společenství by měla Komise rozhodnout, zda je nezbytné použít snížení na platná dovozní cla stanovená v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (4), aby se zajistilo, že pro dotčené produkty byly zcela využity dovozní kvóty.

(8)

Za účelem zajištění uplatnění těchto kvót by měl být umožněn přímý nákup na světovém trhu nebo použití systému snížení dovozního cla zavedeného podle nařízení (ES) č. 1249/96.

(9)

Španělský nebo portugalský trh s obilovinami může být narušen kombinací výhod poskytovaných v rámci opatření zavedených nařízením Rady (ES) č. 1528/2007 (5) vztahujícím se na dovoz do Společenství čiroku a kukuřice, které pocházejí z některých států skupiny afrických, karibských a tichomořských států (státy AKP), a poskytovaných podle tohoto nařízení. Tento problém může být odstraněn přijetím zvláštního snížení cla na kukuřici a čirok dovážené podle tohoto nařízení.

(10)

V případě přímého nákupu na světovém trhu a se záměrem tuto operaci provádět za optimálních podmínek, zejména při nejnižších nákupních a dopravních nákladech, by mělo být vypsáno nabídkové řízení na dodávku a dopravu do skladů určených dotčenou platební agenturou nebo intervenční agenturou. Je třeba stanovit, že nabídky se podávají na jednotlivé zásilky v souladu se skladovou kapacitou dostupnou v určitých oblastech příslušného členského státu a zveřejněnou v oznámení o nabídkovém řízení.

(11)

Měla by být přijata podrobná pravidla pro organizaci nabídkového řízení na snížení dovozních cel a na přímý nákup na světovém trhu a měly by být stanoveny podmínky pro předkládání nabídek a pro složení a uvolnění jistoty, která zaručí dodržení závazků úspěšného účastníka.

(12)

Za účelem spolehlivého hospodářského a finančního řízení příslušných nákupních operací a zejména zamezení neúměrných a nadbytečných rizik pro subjekty při předvídatelných cenách na španělských a portugalských trzích by měla být učiněna opatření, aby mohly být při snížených clech dovezeny na trh obiloviny, které nesplňují požadavky na jakost stanovené nabídkovým řízením. V těchto případech však nesmí být snížení cla větší než naposledy určená částka pro příslušné snížení.

(13)

Měla by být přijata opatření pro operace vycházející z tohoto nařízení postupy určenými nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (6).

(14)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

1.   Kvóty pro dovozy nejvýše 2 milionů tun kukuřice a 300 000 tun čiroku ze třetích zemí pro volný oběh ve Španělsku se otevírájí každoročně 1. ledna. Dovozy podle těchto kvót se uskutečňují za podmínek stanovených v tomto nařízení.

2.   Ke dni 1. ledna každého roku se otevírá dovozní celní kvóta pro maximální množství 0,5 milionů tun kukuřice za účelem propuštění do volného oběhu v Portugalsku. Dovozy v rámci této celní kvóty se uskuteční každoročně podle podmínek stanovených v tomto nařízení.

3.   V případě technických obtíží řádně oznámených Komisí může být postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoveno dovozní období překračující toto časové omezení.

4.   Na kvóty podle odstavce 1 a 2 tohoto článku se snížení dovozního cla pro kukuřici tvrdou podle čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96 nevztahuje.

Článek 2

1.   Množství pro dovozy do Španělska uvedená v čl. 1 odst. 1 se každoročně sníží úměrně k množství zbytků z výroby kukuřičného škrobu kódů KN 2303 10 19 a 2309 90 20, pivovarnického a lihovarnického mláta a odpadů kódu KN 2303 30 00 a ovocných výlisků a matoliny kódu KN ex 2308 00 40 dovezených do Španělska ze třetích zemí v daném roce.

2.   Komise zaznamená ve své evidenci v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2:

a)

množství kukuřice (kód KN 1005 90 00) a čiroku (kód KN 1007 00 90) dovezené do Španělska a množství kukuřice (kód 1005 90 00) dovezené do Portugalska během jednotlivého kalendářního roku a v případě potřeby až do konce měsíce května následujícího roku;

b)

množství zbytků z výroby škrobu z kukuřice, zbytků z pivovarů a lihovarů a zbytků citrusové dužiny uvedených v odstavci 1 tohoto článku dovezených každoročně do Španělska.

Pokud jsou množství zaevidována v měsících následujících po referenčním kalendářním roce v souladu s prvním pododstavcem písm. a), nemohou již být zaevidována v následujícím kalendářním roce.

3.   Pro účely evidence podle odstavce 2 se nezohledňují dovozy kukuřice do Španělska a Portugalska uskutečněné podle těchto předpisů:

a)

nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 (7);

b)

rozhodnutí Rady a Komise 2005/40/ES, Euratom (8);

c)

rozhodnutí Rady 2006/580/ES (9);

d)

nařízení Komise (ES) č. 969/2006 (10).

Článek 3

Příslušné orgány Španělska a Portugalska sdělují nejpozději do 15. dne každého měsíce elektronickou cestou Komisi množství zboží podle čl. 2 odst. 2 dovezená za předminulý měsíc v souladu se vzorem uvedeným v příloze I.

Článek 4

1.   Množství kukuřice a čiroku uvedená v čl. 1 odst. 1 jsou umístěna ke zpracování nebo k použití ve Španělsku.

2.   Množství kukuřice uvedená v čl. 1 odst. 2 jsou umístěna ke zpracování nebo k použití v Portugalsku.

Článek 5

Dovoz do Španělska a Portugalska se uskutečňuje jako součást kvót zvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 a v rámci množstevních limitů stanovených v uvedených odstavcích za použití systému snížení dovozních cel podle článku 6 nebo přímým nákupem na světovém trhu.

KAPITOLA II

DOVOZ SE SNÍŽENÍM DOVOZNÍCH CEL

Článek 6

1.   Aniž je dotčen článek 15, použije se pro dovoz kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovoz kukuřice do Portugalska, v rámci množstevních limitů stanovených v čl. 1 odst. 1 a 2, snížení dovozního cla určeného v souladu s nařízením (ES) č. 1249/96.

2.   Komise zohlední stávající tržní podmínky a rozhodne, zda se použije snížení podle odstavce 1, aby tak zajistila úplné využití dovozních kvót.

3.   Pokud Komise rozhodne, že se snížení uvedené v odstavci 1 použije, míra snížení bude stanovena na základě paušálu nebo nabídkovým řízením na úrovni, která umožní předně vyhnout se narušení španělských a portugalských trhů v důsledku dovozu do těchto zemí a dále umožní skutečně dovézt množství stanovená v čl. 1 odst. 1 a 2.

4.   Výše paušálního snížení a výše snížení stanoveného nabídkovým řízením podle čl. 8 odst. 1 se stanoví postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

V případě dovozu do Portugalska se výše snížení podle odstavce 3 stanoví takovým způsobem, aby skutečně zaplacené clo nepřesáhlo 50 EUR na tunu.

Pro dovoz kukuřice a/nebo čiroku může být snížení odlišeno podle nařízení (ES) č. 1528/2007.

5.   Snížení dovozního cla podle odstavce 1 se použije na dovoz kukuřice kódu KN 1005 90 00 a čiroku kódu KN 1007 00 90 do Španělska a na dovoz kukuřice kódu 1005 90 00 do Portugalska, na něž se vztahuje licence vydaná španělskými a portugalskými orgány se souhlasem Komise. Tyto licence platí pouze v členských státech, které je vydaly.

Článek 7

1.   Pro snížení dovozního cla lze vypsat nabídkové řízení. V takových případech odpoví zájemci na výzvu tím, že u příslušného subjektu určeného v oznámení o nabídkovém řízení podají písemné nabídky proti potvrzení o přijetí nebo je odešlou výše uvedenému subjektu doporučeným dopisem, dálnopisem, faxem nebo telegramem.

2.   Nabídky do nabídkového řízení musí obsahovat:

a)

odkaz na oznámení nabídkového řízení;

b)

jméno a přesnou adresu účastníka s dálnopisným nebo faxovým číslem;

c)

druh a množství produktu, který má být dovezen;

d)

výši navrhovaného snížení dovozního cla na tunu v eurech;

e)

zemi původu obilovin, které mají být dovezeny.

3.   Nabídky do nabídkového řízení musí být doprovázeny:

a)

dokladem, že účastník složil jistotu ve výši 20 EUR na tunu a

b)

písemným závazkem účastníka, že do dvou dnů od přijetí oznámení o získání smlouvy podá u příslušného orgánu žádost o dovozní licenci na přiřknuté množství a že bude dovážet ze země původu, kterou uvedl v nabídce.

4.   Nabídky musí určovat pouze jednu zemi původu; nesmí přesahovat maximální množství, které je pro jednotlivé soutěžní termíny k dispozici.

5.   Nabídky, které nejsou předloženy v souladu s odstavci 1 až 4 nebo obsahují podmínky, které nebyly uvedeny při oznámení nabídkového řízení, nebudou brány v úvahu.

6.   Nabídky nelze vzít zpět.

7.   Nabídky musí být předloženy příslušným orgánem Komisi nejpozději do dvou hodin po konečném termínu pro předložení nabídek, stanoveným při oznámení nabídkového řízení. Nabídky musí být předloženy na formuláři uvedeném v příloze II.

Nebudou-li předloženy žádné nabídky, oznámí to příslušný členský stát Komisi ve stejné lhůtě.

Článek 8

1.   Na základě nabídek, které byly předloženy v rámci oznámeného nabídkového řízení na snížení dovozního cla, rozhodne Komise postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007:

a)

o stanovení maximálního snížení dovozního cla nebo

b)

že nabídkové řízení nebude pokračovat.

Pokud se rozhodne o stanovení maximálního snížení dovozního cla, budou vybrány všechny nabídky na částku, která se rovná nebo je nižší než maximální snížení. Pokud však maximální snížení stanovené v rámci nabídkového řízení pro daný týden vede k přijetí většího množství, než je množství zbývající k dovozu, bude účastníku, který předložil nabídku odpovídající přijatému maximálnímu snížení, přiřknuto množství rovnající se rozdílu mezi množstvím požadovaným v jiných vybraných nabídkách a množstvím, které je k dispozici. Odpovídá-li stanovené maximální snížení většímu počtu nabídek, rozdělí se množství, které má být přiřknuto, mezi účastníky úměrně k množství, o která se ucházeli.

2.   Příslušné orgány Španělska a Portugalska oznámí písemně všem účastníkům výsledek jejich účasti v nabídkovém řízení ihned poté, co Komise rozhodne podle odstavce 1.

Článek 9

1.   Žádosti o udělení licence se podávají na formulářích tištěných a/nebo vypracovaných v souladu s článkem 17 nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (11). Přijme-li Komise paušální snížení, podávají se žádosti v prvních dvou pracovních dnech každého týdne. Je-li snížení cla přiřknuto na základě nabídkového řízení, podávají se žádosti na přiřknuté množství do dvou dnů od přijetí oznámení o přiřknutí, s udáním nabízeného snížení.

2.   Žádosti o licenci a licence musejí obsahovat v kolonce 24 jeden z údajů uvedených v příloze III.

3.   Při použití paušálního snížení se berou žádosti o licenci v úvahu pouze, je-li předložen důkaz, že byla složena jistota ve výši 20 EUR na tunu ve prospěch příslušného orgánu.

Článek 10

1.   K žádostem o licenci se přikládá písemný závazek žadatele, že nejpozději do vydání licence složí jistotu stanovenou ve výši na tunu, která se rovná udělenému paušálnímu snížení cla nebo snížení navrženému v nabídce.

2.   Výše jistoty podle čl. 12 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (12) platí pro dovozní licence vydané podle tohoto nařízení.

3.   Přijme-li Komise paušální snížení, bude použitá sazba snížení a dovozního cla odpovídat sazbě platné v den, kdy celní orgány přijmou osvědčení o uvolnění do volného oběhu.

4.   Pokud je snížení stanoveno na základě nabídkového řízení, bude použitá celní sazba odpovídat sazbě platné v den, kdy celní orgány přijmou osvědčení o uvolnění do volného oběhu. Navíc bude výše uděleného snížení uvedena v kolonce 24 licence.

Avšak v případě dovozů uskutečněných po konci měsíce, v němž byla vydána dovozní licence, je-li dovozní licence vydána mezi říjnem a květnem včetně, bude udělená částka snížení bude zvýšena o částku rovnající se rozdílu mezi intervenční cenou platnou v měsíci, ve kterém byla licence vydána, zvýšenou o 55 % a cenou platnou v měsíci, v kterém bylo přijato osvědčení o uvolnění do volného oběhu, zvýšenou o tutéž procentní sazbu. Byla-li licence vydána před 1. říjnem a použita po tomto datu, bude udělený odpočet snížen o částku vypočtenou stejným způsobem.

5.   Žádosti jsou platné, pouze pokud:

a)

nepřesahují maximální množství, které je k dispozici pro jednotlivé konečné termíny podávání žádostí a

b)

jsou doloženy důkazem, že podnikatelská činnost účastníka zahrnuje mezinárodní obchod s obilovinami v dovážejícím členském státě. Pro účely tohoto článku je takovým důkazem předložení příslušnému orgánu kopie potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v dotčeném členském státě anebo kopie potvrzení o celním odbavení vydaného dotčeným členským státem v souvislosti s dovozní nebo vývozní licencí nebo faktura vystavená jménem účastníka na operaci provedenou v některém z posledních tří roků.

6.   Podle přílohy směrnice Komise 76/371/EHS (13) odeberou celní orgány dovážejícího členského státu z každé dovezené zásilky reprezentativní vzorky za účelem stanovení obsahu skelných zrn postupem a za použití kritérií stanovených v čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96.

Článek 11

1.   Přijme-li Komise paušální snížení, budou licence vydány — v rámci množství která jsou k dispozici — nejpozději v pátek, který následuje po posledním dni pro podání podle čl. 9 odst. 1. Není-li pátek pracovním dnem, vydávají se licence v prvním následujícím pracovním dni.

Budou-li v jednom týdnu podány žádosti na množství přesahující množství pro kukuřici a čirok, které jsou ještě k dispozici pro dovoz do Španělska a pro kukuřici pro dovoz do Portugalska, budou množstvími, pro která se vydávají licence, množství uvedená v žádostech, snížená jednotnou procentní sazbou.

2.   Je-li snížení cla stanoveno na základě nabídkového řízení, budou licence vydány za podmínky, že účastník podal žádost o dovozní licenci, podle čl. 7 odst. 3 písm. b) před stanoveným termínem, pro přiřknutá množství nejpozději do tří pracovních dnů po konečném datu pro podávání žádostí o licenci podle čl. 9 odst. 1.

3.   Příslušné orgány uvědomí Komisi o množství, na něž byly během týdne vydány licence, nejpozději třetí pracovní den týdne následujícího.

4.   Bez ohledu na čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008 se dovozní licence považují pro účely stanovení jejich doby platnosti za vydané poslední den lhůty pro podávání nabídek nebo žádostí.

Článek 12

1.   Dobou platnosti licence je

a)

období stanovené v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003 v případech, kdy Komise přijala paušální snížení;

b)

období stanovené v nařízení, kterým se vyhlašuje nabídkové řízení v případech licencí vydaných na základě nabídkového řízení na snížení cla.

2.   V kolonce 8 dovozní licence musí být vyznačen křížek vedle slova „ano“. Bez ohledu na čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 376/2008 množství uvolněné do volného oběhu nesmí přesahovat, ale může být nižší o nejvýše 5 % množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 dovozní licence. V kolonce 19 licence musí být zanesena číslice „0“.

3.   Bez ohledu na článek 8 nařízení (ES) č. 376/2008 jsou práva vyplývající z dovozní licence podle tohoto nařízení nepřenosná.

Článek 13

1.   Aniž jsou dotčena opatření pro dozor přijatá podle článku 14, je jistota podle čl. 7 odst. 3 písm. a) uvolněna:

a)

ihned, není-li nabídka vybrána;

b)

při vydání dovozní licence, byla-li nabídka pro nabídkové řízení vybrána. Pokud však nebude splněn závazek uvedený v čl. 7 odst. 3 písm. b), jistota propadne.

2.   Aniž jsou dotčena opatření pro dozor přijatá podle článku 14, je jistota podle čl. 9 odst. 3 písm. b) uvolněna:

a)

ihned, ohledně množství, na něž nebyla licence vydána;

b)

při vydání licence, ohledně množství, na něž byla licence vydána.

3.   Aniž jsou dotčena kontrolní opatření přijatá podle čl. 14, jistota podle čl. 10 odst. 1 se uvolní, pokud účastník nabídkového řízení poskytne důkaz, že:

a)

je podle analýzy provedené postupem uvedeným v čl. 10 odst. 6 obsah skelných zrn v kukuřici vyšší než 60 %, že byl dovezený produkt ve členském státě, v němž byl propuštěn do volného oběhu, zpracován na jiný produkt, než jsou produkty kódů KN 1904 10 10, 1103 13 nebo 1104 23. Tento důkaz se poskytne před odvozem zboží ke zpracování v podobě kontrolní kopie T5 vydané celním úřadem v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 (14);

b)

že je podle analýzy provedené postupem uvedeným čl. 10 odst. 6 obsah skelných zrn v kukuřici nejvýše 60 % a že byl v případě čiroku dovezený produkt zpracován nebo použit v členském státě, v němž byl propuštěn do volného oběhu. Tento důkaz se poskytne v podobě faktury zpracovateli nebo spotřebiteli se sídlem ve členském státě, v němž je propuštěn do volného oběhu;

c)

že produkt nemůže být dovezen, zpracován nebo použit z důvodů vyšší moci;

d)

že je dovezený produkt nevhodný pro jakékoliv použití.

Jistota propadne v případě množství, pro která nebudou tyto důkazy předloženy do 18 měsíců od data přijetí prohlášení o uvolnění do volného oběhu.

Pro účely tohoto článku se považuje dovezený produkt za zpracovaný nebo použitý, jestliže bylo zpracováno nebo použito 95 % množství uvolněného do volného oběhu.

4.   Na jistoty se vztahuje článek 34 nařízení (ES) č. 376/2008, s výjimkou ustanovení o dvouměsíční lhůtě v odstavci 4 uvedeného článku.

Článek 14

1.   Kukuřice a čirok uvolněné do volného oběhu se sníženým clem zůstávají pod dohledem celních úřadů nebo pod správní kontrolou obdobné účinnosti až do doby použití nebo zpracování.

2.   Příslušné členské státy přijmou v případě potřeby veškerá nutná opatření k zajištění provádění dohledu podle odstavce 1. Tato opatření zahrnují požadavek, aby se dovozci podrobili jakékoliv kontrole, kterou příslušné orgány považují za potřebnou, a vedli potřebné záznamy umožňující orgánům tuto kontrolu provádět.

3.   Příslušné členské státy neprodleně uvědomí Komisi o opatřeních přijatých podle odstavce 2.

KAPITOLA III

PŘÍMÝ PRODEJ NA SVĚTOVÉM TRHU

Článek 15

1.   Se záměrem uskutečňovat dovoz uváděný v článku 1 může být postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 rozhodnuto, že španělská nebo portugalská platební agentura nebo intervenční agentura dále jen „intervenční agentura“ nakoupí na světovém trhu stanovená množství kukuřice a/nebo čiroku a umístí je v příslušném členském státě v režimu uskladňování v celním skladu upraveném články 98 až 113 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (15), a ustanoveními nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí uvedené nařízení.

2.   Množství nakoupená podle odstavce 1 budou prodána na domácím trhu příslušných členských států postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, za podmínek umožňujících vyloučit narušení trhu a v souladu s článkem 14 tohoto nařízení.

Je-li zboží prodáváno na domácím trhu, kupující složí u intervenční agentury příslušného členského státu jistotu ve výši 15 EUR na tunu. Jistota bude uvolněna po předložení důkazů uvedených v čl. 13 odst. 3. Pro účely uvolnění jistoty se použijí ustanovení čl. 13 odst. 3 druhého a třetího pododstavce a čl. 13 odst. 4.

3.   Je-li zboží dáváno do volného oběhu, ukládá se dovozní clo ve výši, která je rovna průměru cel stanovených podle nařízení (ES) č. 1249/96 pro příslušné obiloviny během měsíce, který předcházel datu přijetí prohlášení o uvolnění do volného oběhu, snížené o částku rovnající se 55 % intervenční ceny pro tentýž měsíc.

Vstup do volného oběhu bude uskutečněn intervenční agenturou příslušného členského státu.

Uskutečňují-li kupci zboží platby intervenční agentuře, budou prodejní ceny, snížené o clo uvedené v prvním pododstavci, odpovídat vybrané částce ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. f) nařízení Komise (ES) č. 884/2006 (16).

4.   Nákupní operace podle odstavce 1 se považuje za intervenci zaměřenou ke stabilizaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1290/2005.

5.   Platby intervenčních agentur za nákupy podle odstavce 1 ponese Společenství a jsou považovány za intervenční opatření ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1290/2005. Intervenční agentura příslušného členského státu zaznamená hodnotu nakoupeného zboží v ceně „nula“ ve vyúčtování podle článku 5 nařízení (ES) č. 884/2006.

Článek 16

1.   Španělská a portugalská intervenční agentura zajistí, aby byl produkt nakoupen na světovém trhu přiřknutím smlouvy na dodávku na základě nabídkového řízení. Dodávka sestává z nákupu zboží na světovém trhu a z dodávky, nevyložené, do skladů určených uvedenou intervenční agenturou, aby byla umístěna do režimu uskladňování v celním skladu upraveného články 98 až 113 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Rozhodnutí o nákupu na světovém trhu podle čl. 15 odst. 1 musí specifikovat zejména množství a jakost dovážených obilovin, data oznámení a ukončení nabídkového řízení a konečné datum dodávky zboží.

2.   Oznámení o nabídkovém řízení v souladu s přílohou IV bude zveřejněno v řadě „C“Úředního věstníku Evropské unie. Oznámení se bude týkat jedné nebo více zásilek. „Zásilkou“ se rozumí množství, které má být dodáno podle podmínek nabídkového řízení.

3.   Intervenční agentura příslušného členského státu přijme podle potřeby dodatečná opatření pro provedení nákupních operací na daném světovém trhu.

Intervenční agentura o těchto opatřeních neprodleně vyrozumí Komisi a informuje o nich také provozovatele.

Článek 17

1.   Účastníci nabídkového řízení podají buď písemné nabídky proti potvrzení o přijetí u intervenční agentury uvedené v oznámení o nabídkovém řízení, nebo podají uvedené nabídky doporučeným dopisem, dálnopisem, faxem nebo telegramem.

Nabídky musí být doručeny intervenční agentuře nejpozději ve 12 hodin (bruselského času) v den, kdy uplyne lhůta k předložení nabídek uvedená v oznámení o nabídkovém řízení.

2.   Nabídky se musí týkat celých zásilek a musí obsahovat:

a)

odkaz na oznámení o nabídkovém řízení;

b)

jméno a přesnou adresu účastníka s dálnopisným nebo faxovým číslem;

c)

podrobnosti o dotčené zásilce;

d)

výši navrhované soutěžní ceny za tunu produktu v eurech;

e)

zemi původu obilovin, které mají být dovezeny;

f)

odděleně cenu CIF za tunu produktu v eurech, odpovídající nabídce.

3.   Nabídky musí být doloženy důkazem, že byla poskytnuta jistota podle čl. 18 odst. 1 před uplynutím lhůty pro předložení nabídek.

4.   Nabídky, které nejsou předloženy v souladu s tímto článkem nebo obsahují podmínky, které nebyly uvedeny v oznámení o nabídkovém řízení, nebudou brány v úvahu.

5.   Nabídky nelze vzít zpět.

Článek 18

1.   Podané nabídky budou projednány pouze bude-li doloženo, že byla složena jistota ve výši 20 EUR na tunu.

2.   Jistoty budou složeny v souladu s požadavky stanovenými v oznámení o nabídkovém řízení uvedeném v čl. 16 odst. 2 u dotčených členských států v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2220/85 (17).

3.   Jistoty budou uvolněny ihned v těchto případech:

a)

nabídka nebyla vybrána;

b)

účastník prokázal, že smlouva o dodávce byla splněna v souladu s podmínkami podle článku 16 pro vybrané nabídky;

c)

účastník prokázal, že zboží nemohlo být dovezeno z důvodu vyšší moci.

Článek 19

Nabídky budou otevřeny a veřejně přečteny. Intervenční agentura to učiní ihned po uplynutí lhůty k předložení nabídek.

Článek 20

1.   Aniž je dotčeno použití odstavců 2 a 3, bude rozhodnutí vybrat nejvýhodnější nabídku písemně oznámeno všem účastníkům nejpozději druhý pracovní den po dni, kdy byly nabídky otevřeny a přečteny.

2.   Je-li nabídka považovaná za nejvýhodnější předložena zároveň více než jedním účastníkem, nabídka bude vybrána losem.

3.   Je-li zřejmé, že předložené nabídky neodpovídají běžným tržním podmínkám, intervenční agentura může rozhodnout, že žádná nabídka nebude vybrána. Nabídkové řízení bude zopakováno do jednoho týdne až do přiřknutí všech zásilek.

Článek 21

1.   V okamžiku dodání kontroluje intervenční agentura množství a jakost zboží.

S výhradou použití cenových snížení podle zahájení nabídkového řízení může být zboží odmítnuto, pokud neodpovídá určené minimální jakosti. Zboží však může být dovezeno se sníženým clem dosaženým použitím paušálního snížení v souladu v kapitolou II.

2.   Pokud se podle odstavce 1 dodávka neuskuteční, jistota uvedená v článku 18 propadne, aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné finanční důsledky nedodržení smlouvy o dodávce.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Nařízení (ES) č. 1839/95 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 23

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4.

(3)  Viz příloha V.

(4)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125.

(5)  Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 239, 1.9.2006, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44.

(11)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(12)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.

(13)  Úř. věst. L 102, 15.4.1976, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 35.

(17)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.


PŘÍLOHA I

Dovozy kukuřice (kód KN 1005 90 00), čiroku (kód KN 1007 00 90) a obilných náhražek (kódy KN 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 a ex 2308 00 40)

(formulář zasílejte na následující adresu: [email protected])

 

Propuštění do volného oběhu během měsíce [měsíc/rok]

 

Členský stát: [ZEMĚ/Příslušný vnitrostátní orgán]


Nařízení

Kód KN

Země původu

Množství

(v tunách)

Použitelné celní právo

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

Týdenní nabídkové řízení na snížení cla pro dovoz … ze třetích zemí

(Nařízení (ES) č. 1296/2008)

Konečný termín pro předložení nabídek (datum/čas)

1

2

3

4

5

Pořadové číslo účastníka

Množství

(v tunách)

Úhrnné množství

(v tunách)

Výše snížení dovozního cla

Původ obiloviny

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 


PŘÍLOHA III

Údaje podle čl. 9 odst. 2

:

v bulharštině

:

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

:

ve španělštině

:

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1296/2008]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1296/2008]

:

v češtině

:

Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

:

v dánštině

:

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

:

v němčině

:

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

:

v estonštině

:

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

:

v řečtině

:

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

:

v angličtině

:

Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)

:

ve francouzštině

:

Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1296/2008]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1296/2008]

:

v italštině

:

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]

:

v lotyštině

:

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

:

v litevštině

:

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

:

v maďarštině

:

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/EK rendelet)

:

v maltštině

:

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

:

v nizozemštině

:

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

:

v polštině

:

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

:

v portugalštině

:

Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

:

v rumunštině

:

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

:

ve slovenštině

:

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

:

v slovinštině

:

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)

:

ve finštině

:

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

:

ve švédštině

:

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)


PŘÍLOHA IV

VZOR OZNÁMENÍ O NABÍDKOVÉM ŘÍZENÍ

Oznámení o nabídkovém řízení na nákup … tun … na světovém trhu … intervenční agenturou

(Čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1296/2008)

1.

Produkt, kterého se řízení týká: …

2.

Celkové množství: …

3.

Seznam skladů pro jednotlivé zásilky: …

4.

Charakteristika zboží (požadovaná jakost, minimální jakost a snížení ceny): …

5.

Balení (volně ložené zboží): …

6.

Dodací lhůta: …

7.

Konečný termín pro předložení nabídek: …


PŘÍLOHA V

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 1839/95

(Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1963/95

(Úř. věst. L 189, 10.8.1995, s. 22)

 

Nařízení Komise (ES) č. 2235/2000

(Úř. věst. L 256, 10.10.2000, s. 13)

pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 777/2004

(Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50)

pouze článek 4

Nařízení Komise (ES) č. 1558/2005

(Úř. věst. L 249, 24.9.2005, s. 6)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1996/2006

(Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1)

pouze článek 6 a příloha V

Nařízení Komise (ES) č. 583/2007

(Úř. věst. L 138, 30.5.2007, s. 7)

 


PŘÍLOHA VI

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1839/95

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1 a 2

Čl. 1odst. 1 a 2

Čl. 1 odst. 2a

Čl. 1 odst. 3 a 4

Čl. 1 odst. 3 a 4

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec úvodní věta a písm. a) úvodní věta

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec úvodní věta

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. a) bod i)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. a)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. a) bod ii)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. b)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. b)

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 3

Článek 2a

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Čl. 5 odst. 1

Čl. 6 odst. 1

Čl. 5 odst. 1a

Čl. 6 odst. 2

Čl. 5 odst. 2

Čl. 6 odst. 3

Čl. 5 odst. 3 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 6 odst. 4 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 5 odst. 4

Čl. 6 odst. 5

Čl. 6 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 6 odst. 2 úvodní slova

Čl. 7 odst. 2 úvodní slova

Čl. 6 odst. 2 první odrážka

Čl. 7 odst. 2 písm. a)

Čl. 6 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 7 odst. 2 písm. b)

Čl. 6 odst. 2 třetí odrážka

Čl. 7 odst. 2 písm. c)

Čl. 6 odst. 2 čtvrtá odrážka

Čl. 7 odst. 2 písm. d)

Čl. 6 odst. 2 pátá odrážka

Čl. 7 odst. 2 písm. e)

Čl. 6 odst. 3 až 7

Čl. 7 odst. 3 až 7

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec úvodní věta

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec úvodní věta

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec první odrážka

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec písm. a)

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec písm. b)

Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Článek 8

Článek 9

Čl. 9 odst. 1 až 4

Čl. 10 odst. 1 až 4

Čl. 9 odst. 5 úvodní věta

Čl. 10 odst. 5 úvodní věta

Čl. 9 odst. 5 první odrážka

Čl. 10 odst. 5 písm. a)

Čl. 9 odst. 5 druhá odrážka

Čl. 10 odst. 5 písm. b)

Čl. 9 odst. 6

Čl. 10 odst. 6

Článek 10

Článek 11

Čl. 11 odst. 1 úvodní věta

Čl. 12 odst. 1 úvodní věta

Čl. 11 odst. 1 první odrážka

Čl. 12 odst. 1 písm. a)

Čl. 11 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 12 odst. 1 písm. b)

Čl. 11 odst. 2 a 3

Čl. 12 odst. 2 a 3

Čl. 12 odst. 1 a 2

Čl. 13 odst. 1 a 2

Čl. 12 odst. 3 první pododstavec úvodní věta

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec úvodní věta

Čl. 12 odst. 3 první pododstavec první odrážka

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec písm. a)

Čl. 12 odst. 3 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec písm. b)

Čl. 12 odst. 3 první pododstavec třetí odrážka

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec písm. c)

Čl. 12 odst. 3 první pododstavec čtvrtá odrážka

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec písm. d)

Čl. 12 odst. 3 druhý a třetí pododstavec

Čl. 13 odst. 3 druhý a třetí pododstavec

Čl. 12 odst. 4

Čl. 13 odst. 4

Článek 13

Článek 14

Článek 14

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Čl. 16 odst. 1

Čl. 17 odst. 1

Čl. 16 odst. 2 úvodní věta

Čl. 17 odst. 2 úvodní věta

Čl. 16 odst. 2 první odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. a)

Čl. 16 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. b)

Čl. 16 odst. 2 třetí odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. c)

Čl. 16 odst. 2 čtvrtá odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. d)

Čl. 16 odst. 2 pátá odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. e)

Čl. 16 odst. 2 šestá odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. f)

Čl. 16 odst. 3, 4 a 5

Čl. 17 odst. 3, 4 a 5

Článek 17

Článek 18

Článek 18

Článek 19

Článek 19

Článek 20

Článek 20

Článek 21

Článek 21

Článek 22

Článek 22

Článek 23

Příloha I

Příloha II

Příloha Ia

Příloha III

Příloha II

Příloha IV

Příloha III

Příloha I

Příloha V

Annex VI


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU