(ES) č. 1251/2008Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008 , kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41-75 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. prosince 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. ledna 2009 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano (od 21. dubna 2021 zrušen předpisem (EU) 2020/2236) Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1251/2008

ze dne 12. prosince 2008,

kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (1), a zejména na čl. 17 odst. 2, články 22 a 25 a čl. 61 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2006/88/ES stanoví veterinární požadavky pro uvádění na trh, dovoz a tranzit přes území Společenství živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury. Směrnice 2006/88/ES zrušuje a nahrazuje směrnici Rady 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh (2) s účinností ode dne 1. srpna 2008.

(2)

Podle směrnice 2006/88/ES se živočichem pocházejícím z akvakultury rozumí jakýkoliv vodní živočich, včetně okrasných vodních živočichů, ve všech svých životních stádiích, včetně jiker a mlíčí/gamet, chovaný v hospodářství nebo v chovné oblasti měkkýšů, včetně jakéhokoliv vodního živočicha původně volně žijícího, určeného pro chov v hospodářství nebo v chovné oblasti měkkýšů. Vodními živočichy se rozumí ryby, měkkýši a korýši.

(3)

Rozhodnutí Komise 1999/567/ES ze dne 27. července 1999 o stanovení vzoru osvědčení uvedeného v čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 91/67/EHS (3) a rozhodnutí Komise 2003/390/ES ze dne 23. května 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro uvádění na trh druhů živočichů pocházejících z akvakultury, které se nepovažují za náchylné k některým chorobám, a produktů akvakultury (4), stanoví některá pravidla pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh, včetně požadavků na osvědčení. Rozhodnutí Komise 2003/804/ES ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz měkkýšů, jejich jiker a gamet pro další růst, výkrm, sádkování nebo lidskou spotřebu (5), rozhodnutí Komise 2003/858/ES ze dne 21. listopadu 2003, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz živých ryb, jejich jiker a mlíčí pro účely chovu a živých ryb pocházejících z akvakultury a jejich produktů určených pro lidskou spotřebu (6), a rozhodnutí Komise 2006/656/ES ze dne 20. září 2006, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz ryb pro okrasné účely (7), stanoví podmínky pro dovoz živočichů pocházejících z akvakultury do Společenství. Uvedenými rozhodnutími se provádí směrnice 91/67/EHS.

(4)

Směrnice 2006/88/ES stanoví, že uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh musí podléhat veterinárnímu osvědčení, jsou-li zvířata uvedena do členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou prohlášeny za prosté nákazy v souladu s uvedenou směrnicí nebo podléhají programu pro dozor nebo eradikaci. Proto je vhodné stanovit v tomto nařízení požadavky na osvědčení a harmonizovaný vzor veterinárních osvědčení, a nahradit tak požadavky na osvědčení stanovené na základě směrnice 91/67/EHS a rozhodnutí, kterými se uvedená směrnice provádí.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (8), stanoví zvláštní pravidla pro hygienu potravin živočišného původu pro provozovatele potravinářských podniků, včetně požadavků na balení a označování. Požadavky na veterinární osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, které jsou určeny pro další zpracování před lidskou spotřebou, na trh a pro jejich dovoz stanovené tímto nařízením by neměly platit pro uvedené živočichy a produkty, pokud jsou zabalené a označené v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004, a to za určitých podmínek.

(6)

Směrnice 2006/88/ES stanoví, že členské státy zajistí, aby uvádění okrasných vodních živočichů na trh neohrozilo nákazový status vodních živočichů, pokud jde o neexotické nákazy uvedené v části II přílohy IV uvedené směrnice.

(7)

Okrasní vodní živočichové uvádění na trh ve Společenství a určení pro zařízení bez jakéhokoli přímého kontaktu s přírodními vodami, zejména pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům, nepředstavují totéž riziko pro ostatní odvětví akvakultury Společenství nebo pro volně žijící populace. Proto by na základě tohoto nařízení nemělo být požadováno veterinární osvědčení pro tyto živočichy.

(8)

Aby byly členským státům, jejichž celé území nebo určité oblasti nebo jednotky jsou prohlášeny za prosté jedné nebo více neexotických nákaz, k nimž jsou okrasní vodní živočichové vnímaví, poskytnuty informace o dovozech okrasných vodních živočichů určených pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům na jejich území, je vhodné, aby byly tyto dovozy oznámeny prostřednictvím systému Traces, jak je stanoveno ve směrnici Rady 90/425/ES ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (9) a který byl zaveden rozhodnutím Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces (10).

(9)

Přesuny v rámci Společenství z uzavřených zařízení sloužících k okrasným účelům do otevřených zařízení sloužících k okrasným účelům nebo do volné přírody mohou představovat velké riziko pro jiná odvětví akvakultury Společenství a neměly by být umožněny bez povolení příslušných orgánů členských států.

(10)

Směrnice 2006/88/ES stanoví, že členské státy musí přijmout určitá minimální opatření pro tlumení nákazy v případě potvrzení exotických nebo neexotických nákaz uvedených v části II přílohy IV uvedené směrnice u živočichů pocházejících z akvakultury nebo u volně žijících vodních živočichů nebo v případě nově se objevujících nákaz. Uvedená směrnice dále stanoví, že členské státy musí zajistit, aby uvedení živočichů pocházejících z akvakultury na trh podléhalo veterinárnímu osvědčení, smějí-li tito živočichové opustit oblast, která podléhá uvedeným opatřením pro tlumení.

(11)

Toto nařízení by tedy mělo stanovit veterinární podmínky a požadavky na osvědčení pro zásilky živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, které jsou odesílány z členských států, oblastí nebo jednotek podléhajících opatřením pro tlumení nákaz.

(12)

Směrnice 2006/88/ES stanoví, že členské státy musí zajistit, aby živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury byly do Společenství vpouštěny pouze ze třetích zemí nebo z částí třetích zemí, které jsou uvedené na seznamu sestaveném na základě uvedené směrnice.

(13)

Měly by být povoleny dovozy živočichů pocházejících z akvakultury do Společenství pouze ze třetích zemí, které mají veterinární předpisy a systém kontroly rovnocenné s veterinárními předpisy a systémem kontroly ve Společenství. Toto nařízení by tedy mělo stanovit seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je členským státům povoleno dovážet živočichy pocházející z akvakultury do Společenství za účelem chovu, do sádkovacích oblastí, rybářských oblastí vysazování a slovu a do otevřených zařízení sloužících k okrasným účelům. Dovoz určitých okrasných ryb, měkkýšů a korýšů určených pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům do Společenství by však měl být povolen ze třetích zemí, které jsou členy Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

(14)

Třetím zemím a územím, které smějí na základě hygienických podmínek vyvážet živočichy pocházející z akvakultury k lidské spotřebě do Společenství, by mělo být povoleno vyvážet do Společenství rovněž na základě veterinárních podmínek stanovených tímto nařízením. Živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury určené k lidské spotřebě by proto měly být dováženy do Společenství pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, které jsou zahrnuty na seznamu sestaveném podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (11).

(15)

Tyto seznamy jsou uvedeny v přílohách I a II rozhodnutí Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (12), a na přechodné období do 31. prosince 2009 v nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (13). V zájmu zajištění soudržnosti právních předpisů Společenství by v tomto nařízení mělo být k uvedeným seznamům přihlédnuto.

(16)

Směrnice 2006/88/ES stanoví, že k zásilkám živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury musí být při vstupu do Společenství přiložen dokument obsahující veterinární osvědčení. Je nezbytné v tomto nařízení stanovit podrobné veterinární podmínky pro dovoz živočichů pocházejících z akvakultury do Společenství, včetně vzorových veterinárních osvědčení, jež by měly nahradit podmínky pro dovoz stanovené na základě směrnice 91/67/EHS.

(17)

Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (14), stanoví vzorová veterinární osvědčení pro dovoz produktů rybolovu a živých mlžů určených k lidské spotřebě. V zájmu zajištění soudržnosti právních předpisů Společenství by toto nařízení mělo stanovit, aby uvedená vzorová veterinární osvědčení byla připojena k zásilkám produktů, na něž se vztahuje toto nařízení.

(18)

Okrasní vodní živočichové včetně ryb, měkkýšů a korýšů jsou ve velké míře dováženi do Společenství ze třetích zemí a území. Za účelem ochrany nákazového statusu zařízení sloužících k okrasným účelům v rámci Společenství je nutné stanovit určité veterinární požadavky pro dovoz těchto živočichů.

(19)

Je důležité zajistit, aby nákazový status živočichů pocházejících z akvakultury, kteří jsou dováženi do Společenství, nebyl během přepravy do Společenství ohrožen.

(20)

Vypouštění dovezených živočichů pocházejících z akvakultury do volné přírody ve Společenství představuje obzvláště velké riziko pro nákazový status Společenství, protože tlumení a eradikace nákaz v přírodních vodách jsou obtížné. Proto by pro takové vypouštění mělo být vyžadováno zvláštní povolení od příslušného orgánu a mělo by být povoleno pouze pod podmínkou, že byla přijata odpovídající opatření pro ochranu nákazového statusu zvířat v místě vypuštění.

(21)

Živočichové pocházející z akvakultury, kteří jsou určeni pro tranzit přes území Společenství, by měli splňovat tytéž požadavky jako živočichové pocházející z akvakultury, kteří jsou určeni pro dovoz do Společenství.

(22)

Vzhledem k zeměpisné poloze Kaliningradu by měly být stanoveny zvláštní podmínky pro tranzit zásilek do Ruska a z Ruska přes území Společenství, což se týká pouze Lotyšska, Litvy a Polska. V zájmu zajištění soudržnosti právních předpisů Společenství by mělo být v tomto nařízení přihlédnuto k rozhodnutí Komise 2001/881/ES ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí a aktualizují prováděcí pravidla pro kontroly, jež mají provádět znalci Komise (15), a ke směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (16).

(23)

Směrnice Rady 96/93/ES ze dne 17. prosince 1996 o osvědčeních pro zvířata a živočišné produkty (17), která stanoví pravidla, jež musí být dodržena při vydávání veterinárních osvědčení, by se měla vztahovat i na veterinární osvědčení vydávaná na základě tohoto nařízení.

(24)

Článek 17 směrnice 2006/88/ES stanoví, že pokud vědecké údaje nebo praktické zkušenosti dokazují, že druhy, které nejsou uvedeny jako vnímavé druhy v části II přílohy IV uvedené směrnice, mohou být jako přenašeči zodpovědné za přenos konkrétní nákazy, musí členské státy zajistit, aby při vpouštění těchto druhů přenašečů do členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou prohlášeny za prosté dané konkrétní nákazy, za účelem chovu nebo doplnění stavů byly splněny určité požadavky stanovené směrnicí. Článek 17 směrnice 2006/88/ES rovněž stanoví sestavení seznamu druhů přenašečů. Proto by měl být přijat seznam druhů přenašečů.

(25)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal k této otázce tři stanoviska: vědecké stanovisko komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat vyžádané Evropskou komisí o druzích možných přenašečů a stadiích života vnímavých druhů nepřenášejících nákazu, pokud jde o některé nákazy ryb (18), vědecké stanovisko komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat vyžádané Evropskou komisí o druzích možných přenašečů a stadiích života vnímavých druhů nepřenášejících nákazu, pokud jde o některé nákazy měkkýšů (19), a vědecké stanovisko komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat vyžádané Evropskou komisí o druzích možných přenašečů a stadiích života vnímavých druhů nepřenášejících nákazu, pokud jde o některé nákazy korýšů (20).

(26)

Na základě uvedených vědeckých stanovisek byla pravděpodobnost přenosu a vypuknutí nákaz uvedených na seznamu ve směrnici 2006/88/ES druhy možných přenašečů nebo skupinami druhů přenašečů hodnocena jako zanedbatelná/velmi malá až mírná, a to za určitých podmínek. Uvedené hodnocení se týkalo vodních druhů, které jsou využívány v akvakultuře a se kterými se obchoduje pro účely chovu.

(27)

Při sestavování seznamu druhů přenašečů by mělo být přihlédnuto ke stanoviskům EFSA. Při rozhodování o tom, který druh má být do uvedeného seznamu zahrnut, by měla být ve Společenství zajištěna přiměřená úroveň ochrany nákazového statusu živočichů pocházejících z akvakultury a zároveň by se mělo zabránit zavedení zbytečných omezení obchodu. Druhy, které na základě uvedených stanovisek představují jen mírné riziko přenosu nákazy, by měly být do seznamu zahrnuty.

(28)

Mnohé druhy, které byly ve stanoviscích EFSA označeny za možné přenašeče určitých nákaz, by měly být za přenašeče považovány jen tehdy, pokud pocházejí z oblasti, kde se nacházejí druhy vnímavé k dané nákaze, a jsou určeny pro oblast, kde se tytéž uvedené vnímavé druhy rovněž nacházejí. Živočichové pocházející z akvakultury patřící k druhům možných přenašečů by proto měly být považovány za druhy přenašečů pouze pro účely článku 17 směrnice 2006/88/ES za těchto podmínek.

(29)

V zájmu jasnosti a ucelenosti právních předpisů Společenství by rozhodnutí 1999/567/ES, 2003/390/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES a 2006/656/ES měla být zrušena a nahrazena tímto nařízením.

(30)

Je vhodné stanovit přechodné období, aby členské státy a zpracovatelský průmysl mohly přijmout nezbytná opatření pro splnění nových požadavků stanovených v tomto nařízení.

(31)

S ohledem na velký rozsah obchodních toků s okrasnými vodními živočichy druhů vnímavých k epizootickému vředovému syndromu a s ohledem na potřebu provedení dalších studií ohledně rizika vyplývajícího z uvedené nákazy pro průmyslové odvětví zabývající se okrasnými vodními živočichy, včetně přezkumu seznamu vnímavých druhů, by se mělo zabránit bezprostřednímu přerušení dovozu druhů okrasných ryb vnímavých k epizootickému vředovému syndromu určených pouze pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům. Je proto vhodné stanovit pro uvedené zásilky přechodné období, pokud jde o požadavky týkající se této nákazy. Přechodné období je nutné rovněž proto, aby třetím zemím byla poskytnuta dostatečná doba pro doložení nepřítomnosti uvedené nákazy.

(32)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví:

a)

seznam druhů přenašečů;

b)

veterinární podmínky pro uvádění okrasných vodních živočichů, kteří pocházejí z uzavřených zařízení sloužících k okrasným účelům nebo jsou pro tato zařízení určeni, na trh;

c)

požadavky na veterinární osvědčení pro uvádění na trh:

i)

živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely chovu, včetně sádkovacích oblastí, rybářských oblastí vysazování a slovu, otevřených zařízení sloužících k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů a

ii)

živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury určených k lidské spotřebě;

d)

veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz do Společenství a tranzit přes jeho území včetně skladování během tranzitu:

i)

živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely chovu, včetně sádkovacích oblastí, rybářských oblastí vysazování a slovu a otevřených zařízení sloužících k okrasným účelům;

ii)

živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury určených k lidské spotřebě;

iii)

okrasných vodních živočichů určených pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„uzavřenými zařízeními sloužícími k okrasným účelům“ se rozumí obchody se zvířaty v zájmovém chovu, zahradní centra, zahradní jezírka, komerční akvária nebo velkoobchodníci chovající okrasné vodní živočichy:

i)

bez jakéhokoli přímého kontaktu s přírodními vodami ve Společenství nebo

ii)

které jsou vybaveny systémem čištění odpadních vod, který snižuje riziko přenosu nákaz do přírodních vod na přijatelnou úroveň;

b)

„otevřeným zařízením sloužícím k okrasným účelům“ se rozumí jiná než uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům;

c)

„doplněním stavů“ se rozumí vypouštění živočichů pocházejících z akvakultury do volné přírody.

KAPITOLA II

DRUHY PŘENAŠEČŮ

Článek 3

Seznam druhů přenašečů

Živočichové pocházející z akvakultury náležející k druhům uvedeným ve sloupci 2 tabulky v příloze I tohoto nařízení se považují za přenašeče pouze pro účely článku 17 směrnice 2006/88/ES, pokud uvedení živočichové splňují podmínky stanovené ve sloupcích 3 a 4 uvedené tabulky.

KAPITOLA III

UVÁDĚNÍ ŽIVOČICHŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z AKVAKULTURY NA TRH

Článek 4

Okrasní vodní živočichové pocházející ze zařízení sloužících k okrasným účelům nebo určení pro tato zařízení

1.   Přesuny okrasných vodních živočichů jsou předmětem oznámení v rámci počítačového systému stanoveného v čl. 20 odst. 1 směrnice 90/425/ES (Traces), pokud živočichové:

a)

pocházejí ze zařízení sloužících k okrasným účelům v jednom členském státě;

b)

jsou určeni pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům v jiném členském státě, jehož celé území nebo určité oblasti nebo jednotky:

i)

jsou prohlášeny za prosté jedné nebo několika neexotických nákaz uvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES v souladu s články 49 nebo 50 uvedené směrnice nebo

ii)

podléhají programu pro dozor nebo eradikaci podle čl. 44 odst. 1 nebo 2 uvedené směrnice a

c)

patří ke druhům vnímavým k jedné nebo několika nákazám, ve vztahu k nimž jsou dotčený členský stát, oblast nebo jednotka prohlášeny za prosté nákazy nebo na něž se vztahuje program pro dozor nebo eradikaci uvedený v písmeni b).

2.   Okrasní vodní živočichové držení v uzavřených zařízeních sloužících k okrasným účelům nesmí být bez povolení příslušného orgánu vypouštěni do otevřených zařízení sloužících k okrasným účelům, hospodářství, sádkovacích oblastí, rybářských oblastí vysazování a slovu, chovných oblastí měkkýšů nebo do volné přírody.

Příslušný orgán toto povolení udělí pouze tehdy, pokud vypuštění neohrožuje nákazový status vodních živočichů v místě vypuštění, a zajistí, aby byla přijata vhodná opatření pro zmírnění rizika.

Článek 5

Živočichové pocházející z akvakultury určení pro účely chovu, sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů

K zásilkám živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely chovu, sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům nebo pro účely doplnění stavů musí být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stanoveného v části A přílohy II a vysvětlivek v příloze V, pokud jsou živočichové:

a)

dováženi do členských států, oblastí nebo jednotek, které:

i)

jsou prohlášeny za prosté jedné nebo několika neexotických nákaz uvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES v souladu s články 49 nebo 50 uvedené směrnice nebo

ii)

podléhají programu pro dozor nebo eradikaci podle čl. 44 odst. 1 nebo 2 uvedené směrnice;

b)

patří ke druhům vnímavým k jedné nebo několika nákazám nebo ke druhům přenašečů jedné nebo několika nákaz, ve vztahu k nimž jsou dotčený členský stát, oblast nebo jednotka prohlášeny za prosté nákazy nebo na něž se vztahuje program pro dozor nebo eradikaci uvedený v písmeni a).

Článek 6

Živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury určené k dalšímu zpracování před lidskou spotřebou

1.   K zásilkám živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury určených k dalšímu zpracování před lidskou spotřebou musí být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stanoveného v části B přílohy II a vysvětlivek v příloze V, pokud:

a)

jsou dováženy do členských států, oblastí nebo jednotek, které:

i)

jsou prohlášeny za prosté jedné nebo několika neexotických nákaz uvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES v souladu s články 49 nebo 50 uvedené směrnice nebo

ii)

podléhají programu pro dozor nebo eradikaci podle čl. 44 odst. 1 nebo 2 uvedené směrnice;

b)

patří ke druhům vnímavým k jedné nebo několika nákazám, ve vztahu k nimž jsou dotčený členský stát, oblast nebo jednotka prohlášeny za prosté nákazy nebo na něž se vztahuje program pro dozor nebo eradikaci uvedený v písmeni a).

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na:

a)

ryby, které jsou usmrceny a vykuchány před odesláním;

b)

měkkýše a korýše, kteří jsou určeni k lidské spotřebě, jsou zabaleni a označeni za tímto účelem v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 a jsou:

i)

životaneschopní, což znamená, že již ztratili schopnost přežít jako živé organismy, pokud by byli navráceni do prostředí, z nějž byli získáni, nebo

ii)

určení pro další zpracování bez dočasného skladování v místě zpracování;

c)

živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury uváděné na trh k lidské spotřebě bez dalšího zpracování, pokud jsou zabaleni v obalech pro maloobchodní prodej, které splňují ustanovení pro tyto obaly uvedená v nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 7

Živí měkkýši a korýši určení pro střediska pro čištění, střediska pro odesílání a podobné podniky před lidskou spotřebou

K zásilkám živých měkkýšů a korýšů určených pro střediska pro čištění, střediska pro odesílání a podobné podniky před lidskou spotřebou musí být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stanoveného v části B přílohy II a vysvětlivek v příloze V, pokud:

a)

jsou dováženi do členských států, oblastí nebo jednotek, které:

i)

jsou prohlášeny za prosté jedné nebo několika neexotických nákaz uvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES v souladu s články 49 nebo 50 nebo

ii)

podléhají programu pro dozor nebo eradikaci podle čl. 44 odst. 1 nebo 2 uvedené směrnice;

b)

patří ke druhům vnímavým k jedné nebo několika nákazám, ve vztahu k nimž jsou dotčený členský stát, oblast nebo jednotka prohlášeny za prosté nákazy nebo na něž se vztahuje program pro dozor nebo eradikaci uvedený v písmeni a).

Článek 8

Živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, kteří jsou odesíláni z členských států, oblastí nebo jednotek podléhajících opatřením pro tlumení nákaz, včetně programů pro eradikaci

1.   K zásilkám živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, které jsou odesílány z členských států, oblastí nebo jednotek podléhajících opatřením pro tlumení nákaz stanoveným v oddílech 3 až 6 kapitoly V směrnice 2006/88/ES, jimž však byla příslušným orgánem udělena výjimka z těchto opatření pro tlumení nákaz, musí být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stanoveného:

a)

v části A přílohy II a podle vysvětlivek v příloze V, pokud se jedná o zásilky živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely chovu, sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům nebo pro účely doplnění stavů;

b)

v části B přílohy II a podle vysvětlivek v příloze V, pokud se jedná o zásilky živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury určených pro další zpracování, střediska pro čištění, střediska pro odesílání nebo podobné podniky před lidskou spotřebou.

2.   K zásilkám živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely chovu, sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům nebo pro účely doplnění stavů musí být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stanoveného v části A přílohy II a vysvětlivek v příloze V, pokud:

a)

jsou odesílány z členského státu, oblasti nebo jednotky s programem pro eradikaci schváleným v souladu s čl. 44 odst. 2 směrnice 2006/88/ES;

b)

obsahují druhy vnímavé k jedné nebo několika nákazám nebo druhy přenašečů jedné nebo několika nákaz, na něž se vztahuje program pro eradikaci uvedený v písmeni a).

3.   K zásilkám živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury určených pro další zpracování, střediska pro čištění, střediska pro odesílání nebo podobné podniky před lidskou spotřebou musí být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stanoveného v části B přílohy II a vysvětlivek v příloze V, pokud:

a)

jsou odesílány z členského státu, oblasti nebo jednotky s programem pro eradikaci schváleným v souladu s čl. 44 odst. 2 směrnice 2006/88/ES;

b)

obsahují druhy vnímavé k jedné nebo několika nákazám, na něž se vztahuje program pro eradikaci uvedený v písmeni a).

4.   Tento článek se nevztahuje na:

a)

ryby, které jsou usmrceny a vykuchány před odesláním;

b)

měkkýše a korýše, kteří jsou určeni k lidské spotřebě, jsou zabaleni a označeni za tímto účelem v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 a jsou:

i)

životaneschopní, což znamená, že již ztratili schopnost přežít jako živé organismy, pokud by byli navráceni do prostředí, z nějž byli získáni, nebo

ii)

určení pro další zpracování bez dočasného skladování v místě zpracování;

c)

živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury uváděné na trh pro lidskou spotřebu bez dalšího zpracování, pokud jsou zabaleni v obalech pro maloobchodní prodej, které splňují ustanovení pro tyto obaly uvedená v nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 9

Vpouštění živočichů pocházejících z akvakultury po kontrole

Pokud tato kapitola stanoví, že je před vydáním veterinárního osvědčení vyžadována kontrola, živí živočichové pocházející z akvakultury patřící ke druhům vnímavým k jedné nebo několika nákazám nebo ke druhům přenašečů jedné nebo několika nákaz uvedeným v tomto osvědčení nesmí být vpuštěni do hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů v průběhu doby mezi touto kontrolou a naložením zásilky.

KAPITOLA IV

PODMÍNKY PRO DOVOZ

Článek 10

Živočichové pocházející z akvakultury určení pro účely chovu, sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu a otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům

1.   Živočichové pocházející z akvakultury určení pro účely chovu, sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu a otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům smějí být dováženi do Společenství pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených v příloze III.

2.   Zásilky živočichů pocházejících z akvakultury uvedených v odstavci 1 musí:

a)

být doprovázeny veterinárním osvědčením vyplněným podle vzoru stanoveného v části A přílohy IV a vysvětlivek v příloze V;

b)

splňovat veterinární požadavky stanovené ve vzoru osvědčení a vysvětlivkách uvedených v písmeni a).

Článek 11

Okrasní vodní živočichové určení pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům

1.   Okrasné ryby, které patří ke druhům vnímavým k jedné nebo několika nákazám uvedeným v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES a které jsou určeny pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům, smějí být dováženy do Společenství pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených v příloze III tohoto nařízení.

2.   Okrasné ryby, které nepatří ke druhům vnímavým k jakékoli z nákaz uvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES, a okrasní měkkýši a okrasní korýši, kteří jsou určeni pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům, smějí být dováženi do Společenství pouze ze třetích zemí nebo území, které jsou členy Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

3.   Zásilky živočichů uvedených v odstavcích 1 a 2 musí:

a)

být doprovázeny veterinárním osvědčením vyplněným podle vzoru stanoveného v části B přílohy IV a vysvětlivek v příloze V a

b)

splňovat veterinární požadavky stanovené ve vzoru osvědčení a vysvětlivkách uvedených v písmeni a).

Článek 12

Živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury určené k lidské spotřebě

1.   Živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury určené k lidské spotřebě smějí být dováženy do Společenství pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, které jsou uvedeny na seznamu sestaveném v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 854/2004.

2.   Zásilky živočichů a produktů uvedených v odstavci 1 musí:

a)

být doprovázeny společným hygienickým a veterinárním osvědčením vyplněným podle příslušných vzorů stanovených v dodatcích IV a V přílohy VI nařízení (ES) č. 2074/2005 a

b)

splňovat veterinární požadavky a poznámky stanovené ve vzorech osvědčení uvedených v písmeni a).

3.   Tento článek se nepoužije, pokud jsou živočichové pocházející z akvakultury určeni pro sádkovací oblasti nebo pro opětovné vypuštění do vod Společenství. V tomto případě se použije článek 10.

Článek 13

Elektronické osvědčení

Pro osvědčení a potvrzení stanovená v této kapitole lze použít elektronické osvědčení a další schválené metody harmonizované na úrovni Společenství.

Článek 14

Přeprava živočichů pocházejících z akvakultury

1.   Živočichové pocházející z akvakultury určení pro dovoz do Společenství nesmějí být přepravováni za podmínek, které by mohly změnit jejich nákazový status. Konkrétně nesmí být přepravováni ve stejné vodě nebo ve stejném kontejneru jako živočichové pocházející z akvakultury, jejichž nákazový status je nižší nebo kteří nejsou určeni pro dovoz do Společenství.

2.   Během přepravy do Společenství nesmí být živočichové pocházející z akvakultury vyloženi ze svého kontejneru a voda, ve které jsou přepravováni, nesmí být vyměňována na území třetí země, která není schválena pro dovoz těchto živočichů do Společenství nebo která má nižší nákazový status než místo určení.

3.   Pokud jsou zásilky živočichů pocházejících z akvakultury přepravovány na hranice Společenství po moři, musí být k příslušnému veterinárnímu osvědčení připojen dodatek pro přepravu živých živočichů pocházejících z akvakultury po moři vyplněný podle vzoru stanoveného v části D přílohy IV.

Článek 15

Požadavky na vypouštění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury a na vodu používanou pro přepravu

1.   S živočichy pocházejícími z akvakultury a s produkty akvakultury dováženými do Společenství a určenými k lidské spotřebě musí být zacházeno vhodným způsobem, aby se zabránilo kontaminaci přírodních vod ve Společenství.

2.   Živočichové pocházející z akvakultury dovážení do Společenství nesmí být vypouštěni do volné přírody ve Společenství, pokud to nepovolil příslušný orgán v místě určení.

Příslušný orgán může povolení udělit pouze tehdy, pokud vypuštění neohrožuje nákazový status vodních živočichů v místě vypuštění, a zajistí, aby byla přijata vhodná opatření pro zmírnění rizika.

3.   S vodou používanou pro přepravu dovážených zásilek živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury musí být zacházeno vhodným způsobem, aby se zabránilo kontaminaci přírodních vod ve Společenství.

KAPITOLA V

PODMÍNKY PRO TRANZIT

Článek 16

Tranzit a skladování

Zásilky živých živočichů pocházejících z akvakultury, rybích jiker a nevykuchaných ryb, které jsou dováženy do Společenství, ale jsou určeny pro třetí zemi, a to buď přímým tranzitem přes území Společenství, nebo po skladování na území Společenství, musí splňovat požadavky stanovené v kapitole IV. V osvědčení, které je k zásilkám připojeno, musí být uvedena slova „Pro tranzit přes území Evropského společenství“. K zásilkám musí být rovněž připojeno osvědčení požadované třetí zemí určení.

Pokud jsou však uvedené zásilky určeny k lidské spotřebě, musí k nim být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stanoveného v části C přílohy IV a vysvětlivek v příloze V.

Článek 17

Výjimka pro tranzit přes území Lotyšska, Litvy a Polska

1.   Odchylně od článku 16 se povolí tranzit zásilek pocházejících z Ruska a směřujících do Ruska, přímo nebo přes území jiné třetí země, po silnici nebo železnici mezi stanovišti hraniční kontroly v Lotyšsku, Litvě a Polsku uvedenými v příloze rozhodnutí Komise 2001/881/ES, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly vstupu zaplombována plombou s identifikačním číslem;

b)

doklady připojené k zásilce, jak je stanoveno v článku 7 směrnice 97/78/ES, jsou úředním inspektorem na stanovišti hraniční kontroly vstupu opatřeny na každé straně razítkem s textem „Pouze pro tranzit do Ruska přes území Evropského společenství“;

c)

jsou dodržena prováděcí pravidla stanovená v článku 11 směrnice 97/78/ES a

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu vystaveném úředním inspektorem na stanovišti hraniční kontroly vstupu označena za přípustnou pro tranzit.

2.   Zásilky uvedené v odstavci 1 nesmí být na území Společenství vykládány nebo ukládány do skladu podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné kontroly, aby bylo zajištěno, že počet zásilek podle odstavce 1 a příslušné množství produktů opouštějících území Společenství je stejný, jako jejich počet a množství při vstupu na území Společenství.

KAPITOLA VI

OBECNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Požadavky na osvědčení stanovené v jiných právních předpisech Společenství

Veterinární osvědčení požadovaná na základě kapitol III, IV a V tohoto nařízení zahrnují případně veškeré požadavky na veterinární osvědčení podle:

a)

opatření pro prevenci zavlečení nebo tlumení nákaz neuvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES schválených podle čl. 43 odst. 2 uvedené směrnice nebo

b)

článku 5 rozhodnutí Komise 2004/453/ES (21).

Článek 19

Zrušení

Rozhodnutí 1999/567/ES, 2003/390/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES a 2006/656/ES se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2009.

Odkazy na zrušená rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 20

Přechodná ustanovení

1.   Na přechodné období do 30. června 2009 mohou být okrasní vodní živočichové uvedení v čl. 4 odst. 1 uváděni na trh bez oznámení v rámci počítačového systému stanoveného v čl. 20 odst. 1 směrnice 90/425/ES (Traces), pokud se dostanou na místo svého konečného určení před uvedeným datem.

2.   Na přechodné období do 30. června 2009 mohou být zásilky živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, k nimž je připojen přepravní doklad nebo veterinární osvědčení podle přílohy E směrnice 91/67/EHS nebo podle rozhodnutí 1999/567/ES a 2003/390/ES, uváděny na trh, pokud se dostanou na místo svého konečného určení před uvedeným datem.

3.   Na přechodné období do 30. června 2009 mohou být dováženy do Společenství nebo převáženy přes území Společenství tyto zásilky živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury:

a)

zásilky, k nimž je připojeno veterinární osvědčení podle rozhodnutí 2003/804/ES, 2003/858/ES a 2006/656/ES;

b)

zásilky, na něž se vztahuje kapitola IV tohoto nařízení, ale nevztahují se na ně rozhodnutí 2003/804/ES, 2003/858/ES a 2006/656/ES.

Během tohoto období se na zásilky uvedené v písmenech a) a b) nepoužije ustanovení čl. 14 odst. 3.

4.   Na přechodné období do 31. prosince 2009 mohou členské státy povolit dovoz živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury určených k lidské spotřebě ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených v přílohách I a II nařízení (ES) č. 2076/2005.

5.   Na přechodné období do 31. prosince 2010 mohou členské státy povolit dovoz okrasných vodních živočichů, kteří patří ke druhům vnímavým k epizootickému vředovému syndromu a jsou určeni pouze pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům, ze třetích zemí nebo území, které jsou členy Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

Během tohoto přechodného období se požadavky týkající se epizootického vředového syndromu uvedené v části II.2 veterinárního osvědčení stanoveného v části B přílohy IV nepoužijí na okrasné vodní živočichy určené pouze pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 216, 14.8.1999, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 135, 3.6.2003, s. 19.

(5)  Úř. věst. L 302, 20.11.2003, s. 22.

(6)  Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 37.

(7)  Úř. věst. L 271, 30.9.2006, s. 71.

(8)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(9)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(10)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63.

(11)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(12)  Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53.

(13)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83.

(14)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 27.

(15)  Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 44.

(16)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(17)  Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.

(18)  The EFSA Journal (2007) 584, 1-163.

(19)  The EFSA Journal (2007) 597, 1-116.

(20)  The EFSA Journal (2007) 598, 1-91.

(21)  Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 5.


PŘÍLOHA I

Seznam druhů možných přenašečů a podmínky, za kterých se uvedené druhy považují za přenašeče

Nákazy

Přenašeči

 

Druhy, které se považují za přenašeče pro účely čl. 17 odst. 1 a 2, pokud jsou splněny další podmínky stanovené ve sloupcích 3 a 4 této tabulky.

Další podmínky týkající se místa původu vodních živočichů druhů uvedených ve sloupci 2

Další podmínky týkající se místa určení vodních živočichů druhů uvedených ve sloupci 2

Sloupec 1

Sloupec 2

Sloupec 3

Sloupec 4

Epizootická nekróza krvetvorné tkáně

tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis), karas zlatý (Carassius auratus), karas obecný (C. carassius), kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio), tolstolobik bílý (Hypophtalmichthys molitrix), jelec (Leuciscus spp), plotice obecná (Rutilus rutilus), perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus), lín obecný (Tinca tinca)

Bez dalších podmínek

Bez dalších podmínek

Epizootický vředový syndrom

tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis), karas zlatý (Carassius auratus), karas obecný (C. carassius), kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio), tolstolobik bílý (Hypophtalmichthys molitrix), jelec (Leuciscus spp), plotice obecná (Rutilus rutilus), perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus), lín obecný (Tinca tinca)

škeble rybničná (Anodonta cygnea), rak říční (Astacus astacus), rak signální (Pacifastacus leniusculus), rak červený (Procambarus clarkii)

Bez dalších podmínek

Bez dalších podmínek

Bonamióza (Bonamia exitiosa)

ústřice pacifická (Crassostrea angulata), ústřice velká (Crassostrea gigas), ústřice viržinská (Crassostrea virginica)

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud pocházejí z hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, kde se nacházejí druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud jsou určeni pro hospodářství nebo chovnou oblast měkkýšů, kde jsou chovány druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Perkinsóza (Perkinsus marinus)

humr evropský (Homarus gammarus), krab (Brachyura spp.), rak ničivý (Cherax destructor), kreveta Rosenbergova (Macrobrachium rosenbergii), langusta (Palinurus spp.), krab plovací (Portunus puber), krab pilovitý (Scylla serrata), garnela indická (Penaeus indicus), garnela japonská (Penaeus japonicus), garnela zdobená (Penaeus kerathurus), garnela modravá (Penaeus stylirostris), garnela tichooceánská (Penaeus vannamei)

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud pocházejí z hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, kde se nacházejí druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud jsou určeni pro hospodářství nebo chovnou oblast měkkýšů, kde jsou chovány druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Mikrocytóza (Mikrocytos mackini)

Žádné

Nepoužije se

Nepoužije se

Syndrom Taura

Atrina spp., surmovka vlnitá (Buccinum undatum), ústřice pacifická (Crassostrea angulata), srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), ústřice velká (Crassostrea gigas), ústřice viržinská (Crassostrea virginica), Donax trunculus, Haliotis discus hannai, ušeň mořská (Haliotis tuberculata), plážovka vejcorodá (Littorina littorea), chionka jedlá (Mercenaria mercenaria), tapeska motýlovitá (Meretrix lusoria), rozchlipka písečná (Mya arenaria), slávka jedlá (Mytilus edulis), slávka středomořská (Mytilus galloprovincialis), chobotnice (Octopus vulgaris), ústřice jedlá (Ostrea edulis), hřebenatka kuchyňská (Pecten maximus), tapeska zdobná (Ruditapes decussatus), tapeska filipínská (Ruditapes philippinarum), sepie obecná (Sepia officinalis), křídlatec (Strombus spp.), Venerupis aurea, tapeska středomořská (Venerupis pullastra), Venus verrucosa

humr evropský (Homarus gammarus), krab (Brachyura spp.), rak ničivý (Cherax destructor), kreveta Rosenbergova (Macrobrachium rosenbergii), langusta (Palinurus spp.), krab plovací (Portunus puber), krab pilovitý (Scylla serrata), garnela indická (Penaeus indicus), garnela japonská (Penaeus japonicus), garnela zdobená (Penaeus kerathurus)

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud pocházejí z hospodářství, kde se nacházejí druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud jsou určeni pro hospodářství, kde jsou chovány druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Žlutohlavost (Yellowhead disease)

Atrina spp., surmovka vlnitá (Buccinum undatum), ústřice pacifická (Crassostrea angulata), srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), ústřice velká (Crassostrea gigas), ústřice viržinská (Crassostrea virginica), Donax trunculus, Haliotis discus hannai, ušeň mořská (Haliotis tuberculata), plážovka vejcorodá (Littorina littorea), chionka jedlá (Mercenaria mercenaria), tapeska motýlovitá (Meretrix lusoria), rozchlipka písečná (Mya arenaria), slávka jedlá (Mytilus edulis), slávka středomořská (Mytilus galloprovincialis), chobotnice (Octopus vulgaris), ústřice jedlá (Ostrea edulis), hřebenatka kuchyňská (Pecten maximus), tapeska zdobná (Ruditapes decussatus), tapeska filipínská (Ruditapes philippinarum), sepie obecná (Sepia officinalis), křídlatec (Strombus spp.), Venerupis aurea, tapeska středomořská (Venerupis pullastra), Venus verrucosa

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud pocházejí z hospodářství, kde se nacházejí druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Nepoužijí se žádné další podmínky týkající se místa určení.

Virová hemoragická septikémie (VHS)

vyza velká (Huso huso), jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii), jeseter malý (Acipenser ruthenus), jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus), jeseter velký (Acipenser sturio), jeseter sibiřský (Acipenser Baerii)

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud pocházejí z hospodářství nebo říčního povodí, kde se nacházejí druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud jsou určeni pro hospodářství, kde jsou chovány druhy vnímavé k uvedené nákaze.

tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis), karas zlatý (Carassius auratus), karas obecný (C. carassius), kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio), tolstolobik bílý (Hypophtalmichthys molitrix), jelec (Leuciscus spp), plotice obecná (Rutilus rutilus), perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus), lín obecný (Tinca tinca)

keříčkovec jihoafrický (Clarias gariepinus), štika obecná (Esox lucius), sumeček (Ictalurus spp.), sumeček černý (Ameiurus melas), sumeček tečkovaný (Ictalurus punctatus), pangas obecný (Pangasius pangasius), candát obecný (Sander lucioperca), sumec velký (Silurus glanis)

mořčák evropský (Dicentrarchus labrax), mořčák pruhovaný (Morone chrysops x M. saxatilis), cípal hlavatý (Mugil cephalus), smuha červená (Sciaenops ocellatus), smuha královská (Argyrosomus regius), smuha bradavičnatá (Umbrina cirrosa), tuňák (Thunnus spp.), tuňák obecný (Thunnus thynnus), kanic západoafrický (Epinephelus aeneus), kanic temný (Epinephelus marginatus), jazyk senegalský (Solea senegalensis), jazyk obecný (Solea solea), růžicha červená (Pagellus erythrinus), zubatec obecný (Dentex dentex), mořan zlatavý (Sparus aurata), Diplodus sargus, růžicha šedá (Pagellus bogaraveo), pražman červenavý (Pagrus major), Diplodus vulgaris, mořan ostrorypý (Diplodus puntazzo), Diplodus vulgaris, pražman obecný (Pagrus pagrus)

tlamoun spp (Oreochromis)

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud pocházejí z hospodářství, kde se nacházejí druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud jsou určeni pro hospodářství, kde jsou chovány druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN)

vyza velká (Huso huso), jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii), jeseter malý (Acipenser ruthenus), jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus), jeseter velký (Acipenser sturio), jeseter sibiřský (Acipenser Baerii)

tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis), karas zlatý (Carassius auratus), karas obecný (C. carassius), kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio), tolstolobik bílý (Hypophtalmichthys molitrix), jelec (Leuciscus spp), plotice obecná (Rutilus rutilus), perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus), lín obecný (Tinca tinca)

keříčkovec jihoafrický (Clarias gariepinus), sumeček (Ictalurus spp.), sumeček černý (Ameiurus melas), sumeček tečkovaný (Ictalurus punctatus), pangas obecný (Pangasius pangasius), candát obecný (Sander lucioperca), sumec velký (Silurus glanis)

platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus), platýs bradavičnatý (Platichthys flesus), treska obecná (Gadus morhua), treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

rak říční (Astacus astacus), rak signální (Pacifastacus leniusculus), rak červený (Procambarus clarkii)

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud pocházejí z hospodářství, kde se nacházejí druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud jsou určeni pro hospodářství, kde jsou chovány druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Herpesviróza Koi (KHV)

Žádné

Nepoužije se

Nepoužije se

Nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA)

Žádné

Nepoužije se

Nepoužije se

Marteilióza (Marteilia refringens)

srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), Donax trunculus, rozchlipka písečná (Mya arenaria), chionka jedlá (Mercenaria mercenaria), tapeska motýlovitá (Meretrix lusoria), tapeska zdobná (Ruditapes decussatus), tapeska filipínská (Ruditapes philippinarum), Venerupis aurea, tapeska středomořská (Venerupis pullastra), Venus verrucosa

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud pocházejí z hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, kde se nacházejí druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud jsou určeni pro hospodářství, kde jsou chovány druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Bonamióza (Bonamia ostreae)

srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), Donax trunculus, rozchlipka písečná (Mya arenaria), chionka jedlá (Mercenaria mercenaria), tapeska motýlovitá (Meretrix lusoria), tapeska zdobná (Ruditapes decussatus), tapeska filipínská (Ruditapes philippinarum), Venerupis aurea, tapeska středomořská (Venerupis pullastra), Venus verrucosa

hřebenatka kuchyňská (Pecten maximus)

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud pocházejí z hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, kde se nacházejí druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud jsou určeni pro hospodářství nebo chovnou oblast měkkýšů, kde jsou chovány druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Běloskvrnitost (White spot disease)

Atrina spp., surmovka vlnitá (Buccinum undatum), ústřice pacifická (Crassostrea angulata), srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), ústřice velká (Crassostrea gigas), ústřice viržinská (Crassostrea virginica), Donax trunculus, Haliotis discus hannai, ušeň mořská (Haliotis tuberculata), plážovka vejcorodá (Littorina littorea), chionka jedlá (Mercenaria mercenaria), tapeska motýlovitá (Meretrix lusoria), rozchlipka písečná (Mya arenaria), slávka jedlá (Mytilus edulis), slávka středomořská (Mytilus galloprovincialis), chobotnice (Octopus vulgaris), ústřice jedlá (Ostrea edulis), hřebenatka kuchyňská (Pecten maximus), tapeska zdobná (Ruditapes decussatus), tapeska filipínská (Ruditapes philippinarum), sepie obecná (Sepia officinalis), křídlatec (Strombus spp.), Venerupis aurea, tapeska středomořská (Venerupis pullastra), Venus verrucosa

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud pocházejí z hospodářství, kde se nacházejí druhy vnímavé k uvedené nákaze.

Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 2 se považují za přenašeče nákazy uvedené ve sloupci 1 pouze tehdy, pokud jsou určeni pro hospodářství, kde jsou chovány druhy vnímavé k uvedené nákaze.


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Vzor veterinárního osvědčení pro uvádění na trh živočichů pocházejících z akvakultury pro účely chovu, sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a pro doplnění stavů

Image

Image

Image

Image

ČÁST B

Vzor veterinárního osvědčení pro uvádění na trh živočichů pocházejících z akvakultury nebo produktů akvakultury určených pro další zpracování, střediska pro odesílání a střediska pro čištění a podobné podniky před lidskou spotřebou

Image

Image

Image


PŘÍLOHA III

Třetí země, území, oblasti nebo jednotky, z nichž je povolen dovoz živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely chovu, rybářské oblasti vysazování a slovu a otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a okrasných ryb vnímavých k jedné nebo několika nákazám uvedeným v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES, které jsou určeny pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům (1)

Země/území

Druhy živočichů pocházejících z akvakultury

Oblast/jednotka

Kód ISO

Název

Ryby

Měkkýši

Korýši

Kód

Popis

AU

Austrálie

X (2)

 

 

 

 

BR

Brazílie

X (3)

 

 

 

 

CA

Kanada

X

 

 

CA 0 (5)

Celé území

CA 1 (6)

Britská Kolumbie

CA 2 (6)

Alberta

CA 3 (6)

Saskatchewan

CA 4 (6)

Manitoba

CA 5 (6)

New Brunswick

CA 6 (6)

Nové Skotsko

CA 7 (6)

Prince Edward Island

CA 8 (6)

Newfoundland a Labrador

CA 9 (6)

Yukon

CA 10 (6)

Severozápadní území

CA 11 (6)

Nunavut

CL

Chile

X (2)

 

 

 

Celá země

CN

Čina

X (3)

 

 

 

Celá země

CO

Kolumbie

X (3)

 

 

 

Celá země

CG

Kongo

X (3)

 

 

 

Celá země

HR

Chorvatsko

X (2)

 

 

 

Celá země

HK

Hongkong

X (3)

 

 

 

Celá země

IN

Indie

X (4)

 

 

 

Celá země

ID

Indonésie

X (2)

 

 

 

Celá země

IL

Izrael

X (2)

 

 

 

Celá země

JM

Jamajka

X (3)

 

 

 

Celá země

JP

Japonsko

X (3)

 

 

 

Celá země

LK

Srí Lanka

X (3)

 

 

 

Celá země

MK (7)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

X (3)

 

 

 

Celá země

MY

Malajsie

X (3)

 

 

 

Poloostrov, západní Malajsie

NZ

Nový Zéland

X (2)

 

 

 

Celá země

RU

Rusko

X (2)

 

 

 

Celá země

SG

Singapur

X (3)

 

 

 

Celá země

ZA

Jižní Afrika

X (2)

 

 

 

Celá země

TW

Tchaj-wan

X (3)

 

 

 

Celá země

TH

Thajsko

X (3)

 

 

 

Celá země

TR

Turecko

X (2)

 

 

 

Celá země

US

Spojené státy

X

 

 

US 0 (5)

Celá země

X

 

 

US 1 (6)

Celá země, kromě těchto států: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota a Pennsylvánie

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (Kalifornie)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay a Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Hawaii)

VN

Vietnam

X (4)

 

 

 

 


(1)  Podle článku 11 okrasné ryby, které nepatří ke druhům vnímavým k jakékoli z nákaz uvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES, a okrasní měkkýši a okrasní korýši, kteří jsou určeni pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům, smějí být dováženi do Společenství pouze ze třetích zemí nebo území, které jsou členy Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

(2)  Platí pro všechny druhy ryb.

(3)  Platí pouze pro druhy ryb vnímavých k epizootickému vředovému syndromu podle části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES, které jsou určeny pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům, a čeleď Cyprinidae.

(4)  Platí pouze pro druhy ryb vnímavých k epizootickému vředovému syndromu podle části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES, které jsou určeny pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům.

(5)  Neplatí pro druhy ryb vnímavých k virové hemoragické septikémii nebo pro druhy přenašečů této nákazy podle části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES.

(6)  Platí pouze pro druhy ryb vnímavých k virové hemoragické septikémii nebo pro druhy přenašečů této nákazy podle části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES.

(7)  Dočasný kód, který nemá žádný vliv na konečný název země, jenž bude dohodnut po skončení jednání, která v současnosti probíhají v Organizaci spojených národů.


PŘÍLOHA IV

ČÁST A

Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu a otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům do Evropského společenství

Image

Image

Image

Image

Image

ČÁST B

Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz okrasných vodních živočichů určených pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům do Evropského společenství

Image

Image

Image

ČÁST C

Vzor veterinárního osvědčení pro tranzit/skladování živých živočichů pocházejících z akvakultury, rybích jiker a nevykuchaných ryb určených k lidské spotřebě

Image

Image

ČÁST D

Dodatek pro přepravu živých živočichů pocházejících z akvakultury po moři

(Vyplňte a připojte k veterinárnímu osvědčení, pokud přeprava na hranice Evropského společenství zahrnuje přepravu lodí, i když přeprava lodí představuje jen část cesty.)

Image


PŘÍLOHA V

Vysvětlivky

a)

Osvědčení vydávají příslušné orgány země původu na základě příslušného vzoru uvedeného v příloze II nebo v příloze IV tohoto nařízení s ohledem na místo určení a využití, k němuž je zásilka po příjezdu na místo určení určena.

b)

S ohledem na status místa určení, pokud jde o neexotické nákazy uvedené v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES v členském státě EU nebo o nákazy, pro něž má místo určení dodatečné záruky podle rozhodnutí 2004/453/ES nebo opatření schválená v souladu s článkem 43 směrnice 2006/88/ES, musí být v osvědčení zahrnuty a doplněny údaje týkající se příslušných zvláštních požadavků.

c)

„Místem původu“ se rozumí hospodářství nebo chovná oblast měkkýšů, kde byli živočichové pocházející z akvakultury chováni do doby, než dorostli do obchodní velikosti odpovídající zásilce, na niž se toto osvědčení vztahuje. U volně žijících vodních živočichů se „místem původu“ rozumí místo sklizně.

d)

Originál osvědčení musí sestávat z jednoho listu tištěného po obou stranách nebo v případě delšího textu musí všechny strany tvořit nedělitelný celek.

e)

Pro dovoz do Společenství ze třetích zemí musí být originál osvědčení a štítky uvedené ve vzoru osvědčení vyhotoveny alespoň v jednom úředním jazyce členského státu EU, na jehož území proběhne kontrola na hraničním stanovišti, a nejméně v jednom úředním jazyce členského státu EU určení. Členské státy však mohou povolit jiný jazyk Společenství než jejich vlastní jazyk, ke kterému musí být v případě potřeby připojen úřední překlad.

f)

Pokud jsou z důvodu identifikace položek zásilky přiloženy k osvědčení dodatečné strany, považují se za součást originálu osvědčení, pokud je každá strana označena podpisem a razítkem osvědčujícího úředního inspektora.

g)

Pokud osvědčení, včetně všech dodatečných stran podle písmene f), obsahuje více než jednu stranu, každá strana se dole očísluje „–x (číslo strany) z y (celkového počtu stran) –“ a nahoře se uvede kód osvědčení, který mu byl přidělen příslušným orgánem.

h)

Originál osvědčení musí být vyplněn a podepsán úředním inspektorem nejdříve 72 hodin před nakládkou zásilky nebo nejdříve 24 hodin v případech, kdy musí být živočichové pocházející z akvakultury vyšetřeni během 24 hodin před nakládkou. Příslušné orgány země původu zajistí, aby byly dodrženy zásady pro udělování osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve směrnici 96/93/ES.

i)

Barva podpisu musí být odlišná od barvy tisku. Totéž pravidlo se vztahuje na razítka jiná než reliéfní razítka nebo vodoznaky.

j)

Při dovozu do Společenství ze třetích zemí musí originál osvědčení doprovázet zásilku až na stanoviště hraniční kontroly EU. U zásilek uváděných na trh ve Společenství musí originál osvědčení doprovázet zásilku až na místo jejího konečného určení.

k)

Osvědčení vydané pro živé živočichy pocházející z akvakultury je platné 10 dní od data vydání. V případě přepravy lodí se doba platnosti prodlouží o dobu trvání plavby. Za tímto účelem musí být k veterinárnímu osvědčení připojen originál prohlášení velitele lodi vyhotoveného podle dodatku vyplněného v souladu se vzorem stanoveným v části D přílohy IV.

l)

Upozorňuje se, že na základě obecných podmínek pro přepravu zvířat stanovených v nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 může být případně vyžadováno po vstupu do Společenství přijetí některých opatření, pokud nejsou požadavky uvedeného nařízení splněny.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU