(ES) č. 1235/2008Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25-52 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. prosince 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1235/2008

ze dne 8. prosince 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2, čl. 38 písm. d) a článek 40 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007 stanovují obecná ustanovení pro dovoz ekologických produktů. Aby bylo zajištěno, že tato ustanovení budou použita správným a jednotným způsobem, měla by být vytýčena podrobná pravidla a postupy pro jejich použití.

(2)

Od roku 1992 se podařilo nashromáždit značné zkušenosti s dovozem produktů poskytujících rovnocenné záruky, a proto by mělo být kontrolním subjektům a kontrolním orgánům poskytnuto relativně krátké období na podání žádosti o jejich zařazení do seznamu pro účely rovnocennosti podle článku 33 nařízení (ES) č. 834/2007. Protože však dosud nejsou žádné zkušenosti s přímým použitím pravidel Společenství pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů mimo území Společenství, je třeba kontrolním subjektům a kontrolním orgánům, které chtějí požádat o zařazení do tohoto seznamu pro účely shody s článkem 32 nařízení (ES) č. 834/2007, poskytnout více času. Z tohoto důvodu by měla být poskytnuta delší doba na zaslání žádostí a na jejich přezkoumání.

(3)

V případě produktů dovážených podle článku 32 nařízení (ES) č. 834/2007 by měly být dotčené hospodářské subjekty schopny předložit osvědčení. Je nutné stanovit vzor tohoto osvědčení. Na produkty dovážené podle článku 33 nařízení (ES) č. 834/2007 by se mělo vztahovat potvrzení o kontrole. Je nutné stanovit podrobná pravidla pro vydávání tohoto potvrzení. Kromě toho by měl být stanoven postup sloužící pro koordinaci určitých kontrol prováděných na úrovni Společenství, které se týkají produktů dovážených ze třetích zemí a určených k uvedení na trh Společenství jako ekologické.

(4)

Argentina, Austrálie, Kostarika, Indie, Izrael, Nový Zéland a Švýcarsko byly dříve uvedeny na seznamu třetích zemí, z nichž dovážené produkty mohly být uvedeny na trh Společenství jako ekologické podle nařízení Komise (ES) č. 345/2008 ze dne 17. dubna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (2). Komise znovu přezkoumala situaci těchto zemí na základě kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 834/2007 s přihlédnutím k uplatňovaným pravidlům produkce a zkušenostem získaným z dovozu ekologických produktů z těchto třetích zemí, dříve uvedených na seznamu podle čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91. Z toho je vyvozen závěr, že podmínky pro zařazení Argentiny, Austrálie, Kostariky, Indie, Izraele a Nového Zélandu na seznam třetích zemí pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 jsou splněny.

(5)

Evropské společenství a Švýcarská konfederace uzavřely dohodu o obchodu se zemědělskými produkty (3) schválenou rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES (4). Příloha 9 uvedené dohody se vztahuje na ekologicky produkované zemědělské produkty a potraviny a stanoví, že strany musí přijmout nezbytná opatření zajišťující, aby ekologické produkty splňující požadavky právních a jiných předpisů obou stran mohly být dováženy a uváděny na trh. V zájmu jasnosti by mělo být Švýcarsko také uvedeno na seznamu třetích zemí pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007.

(6)

Orgány členských států získaly značné zkušenosti a odborné znalosti v oblasti povolování přístupu dováženého ekologického zboží na území Společenství. Při sestavování a vedení seznamů třetích zemí, kontrolních subjektů a kontrolních orgánů by měly být využity tyto zkušenosti a Komise by měla zohledňovat zprávy předložené členskými státy a dalšími odborníky. Související úkoly by měly být rozděleny spravedlivě a úměrně.

(7)

Měla by být také přijata ustanovení pro přechodná opatření vztahující se na žádosti třetích zemí doručené Komisi před 1. lednem 2009, tj. datem, od kterého se používá nařízení (ES) č. 834/2007.

(8)

Aby nebyl narušen mezinárodní obchod a zároveň aby byl usnadněn přechod mezi pravidly stanovenými nařízením (EHS) č. 2092/91 a pravidly stanovenými nařízením (ES) č. 834/2007, je nutné prodloužit pravomoc členských států nadále případ od případu udělovat dovozcům povolení pro uvedení produktů na trh Společenství, a to do doby, než budou zavedena opatření nezbytná pro použití nových dovozních pravidel, zejména pokud jde o uznávání kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uvedených v čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007. Tato pravomoc by měla být v průběhu vytváření seznamu kontrolních subjektů, který je zmíněn v uvedeném článku, postupně omezována.

(9)

Za účelem zlepšení transparentnosti a zajištění použití tohoto nařízení by mělo být stanoveno využití elektronického systému výměny informací mezi Komisí, členskými státy, třetími zeměmi a kontrolními subjekty a kontrolními orgány.

(10)

Podrobná pravidla stanovená v tomto nařízení nahrazují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 345/2008 a v nařízení Komise (ES) č. 605/2008 ze dne 20. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením týkajícím se osvědčení o kontrole při dovozu ze třetích zemí podle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (5). Uvedená nařízení by proto měla být zrušena a nahrazena novým nařízením.

(11)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro dovoz vyhovujících produktů a dovoz produktů poskytujících rovnocenné záruky, jak je stanoveno v článcích 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1)

„potvrzením o kontrole“ rozumí osvědčení o kontrole, které je uvedeno v čl. 33 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 834/2007 a které se týká jedné zásilky;

2)

„osvědčením“ rozumí dokument uvedený v článku 68 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (6) a článku 6 tohoto nařízení, jehož vzor je stanoven v příloze II tohoto nařízení;

3)

„zásilkou“ rozumí množství produktů jednoho nebo více kódů kombinované nomenklatury, na které se vztahuje jedno osvědčení o kontrole, je přepravováno stejným dopravním prostředkem a dovezeno ze stejné třetí země;

4)

„prvním příjemcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba ve smyslu čl. 2 odst. d) nařízení (ES) č. 889/2008;

5)

„ověřením zásilky“ rozumí ověřování osvědčení o kontrole příslušnými orgány členských států tak, aby se vyhovělo článku 13 tohoto nařízení, a tam, kde to tyto orgány pokládají za vhodné, ověřování produktů ve vztahu k požadavkům nařízení (ES) č. 834/2007, nařízení (ES) č. 889/2008 a tohoto nařízení;

6)

„příslušnými orgány členských států“ rozumějí celní orgány nebo jiné orgány jmenované členskými státy;

7)

„hodnotící zprávou“ rozumí hodnotící zpráva uvedená v čl. 32 odst. 2 a čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007, sestavená nezávislou třetí stranou splňující požadavky normy ISO 17011 nebo příslušným orgánem, která obsahuje informace o přezkumech dokumentů včetně popisů uvedených v čl. 4 odst. 3 písm. b) a čl. 11 odst. 3 písm. b) tohoto nařízení, a dále informace o auditech úřadu včetně kritických lokalit a o svědeckých auditech zaměřených na rizika, které se provádějí v reprezentativních třetích zemích.

HLAVA II

DOVOZ VYHOVUJÍCÍCH PRODUKTŮ

KAPITOLA 1

Seznam uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely shody

Článek 3

Sestavení a obsah seznamu uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely shody

1.   Komise sestaví seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uznaných pro účely shody podle čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007. Tento seznam je zveřejněn v příloze I tohoto nařízení. Postupy pro sestavování seznamu a provádění jeho změn jsou stanoveny v článcích 4, 16 a 17 tohoto nařízení. Seznam se zpřístupní veřejnosti na internetu v souladu s čl. 16 odst. 4 a článkem 17 tohoto nařízení.

2.   Seznam obsahuje všechny informace o každém kontrolním subjektu či kontrolním orgánu, které jsou nezbytné pro ověření, zda produkty uvedené na trh Společenství byly zkontrolovány kontrolním subjektem či orgánem uznaným podle čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, a to zejména:

a)

název a adresu kontrolního subjektu či kontrolního orgánu, včetně e-mailu a internetové adresy, spolu s jeho číselným kódem;

b)

dotčené třetí země a země, ze kterých dané produkty pocházejí;

c)

dotčené kategorie produktů pro každou třetí zemi;

d)

dobu trvání zařazení na seznam;

e)

internetovou adresu, na které je k dispozici seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému včetně jejich statusu certifikace a dotčených kategorií produktů, stejně jako seznam hospodářských subjektů a produktů, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena.

Článek 4

Postup pro žádosti o zařazení na seznam uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely shody

1.   Komise posoudí, zda bude kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán uznán a zařazen na seznam uvedený v článku 3, po doručení žádosti o zařazení na tento seznam zaslané zástupcem dotčeného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu. Pro účely sestavení prvního seznamu se posoudí pouze kompletní žádosti doručené před 31. říjnem 2011, sestavené na základě vzoru žádosti zpřístupněného Komisí podle čl. 17 odst. 2. V následujících kalendářních letech se posoudí pouze kompletní žádosti doručené před 31. říjnem každého roku.

2.   Žádost mohou předkládat kontrolní subjekty a kontrolní orgány se sídlem ve Společenství nebo ve třetí zemi.

3.   Žádost zahrnuje technickou dokumentaci obsahující všechny informace, které Komise vyžaduje, aby se ujistila, že byly splněny podmínky stanovené v čl. 32 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 834/2007 pro všechny ekologické produkty, které mají být vyváženy do Společenství, a sice:

a)

přehled činností kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu v dotčené třetí zemi či dotčených třetích zemích, včetně odhadovaného počtu zapojených hospodářských subjektů a údajů o předpokládaném charakteru a množstvích zemědělských produktů a potravin pocházejících z dotčené třetí země či dotčených třetích zemí a určených pro vývoz do Společenství podle pravidel stanovených v čl. 32 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 834/2007;

b)

podrobný popis způsobu, jak byla v dotčené třetí zemi nebo v každé z dotčených třetích zemí provedena ustanovení hlav II, III a IV nařízení (ES) č. 834/2007 a ustanovení nařízení (ES) č. 889/2008;

c)

kopie hodnotící zprávy uvedené v čl. 32 odst. 2 čtvrtém pododstavci nařízení (ES) č. 834/2007:

i)

prokazující, že byla uspokojivě posouzena schopnost kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu splnit podmínky uvedené v čl. 32 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 834/2007,

ii)

poskytující záruky ohledně prvků uvedených v čl. 27 odst. 2, 3, 5, 6 a 12 nařízení (ES) č. 834/2007,

iii)

zajišťující, že kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán splňuje kontrolní požadavky a bezpečnostní opatření stanovená v hlavě IV nařízení (ES) č. 889/2008 a

iv)

potvrzující, že účinně provedl své kontrolní činnosti v souladu s těmito podmínkami a požadavky;

d)

důkaz o tom, že kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán oznámil své činnosti orgánům dotčené třetí země, a jeho závazek dodržovat právní požadavky, které na něj kladou orgány dotčené třetí země;

e)

internetovou adresu, na které je k dispozici seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, stejně jako kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace, o dotčených kategoriích produktů a dále informace o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena;

f)

závazek dodržovat ustanovení článku 5 tohoto nařízení;

g)

veškeré další informace, které kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán či Komise považují za podstatné.

4.   Při posuzování žádosti kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu o zařazení na seznam a také kdykoli po jeho zařazení může Komise požadovat další informace, včetně předložení jedné či více zpráv o šetření na místě, vypracované nezávislými odborníky. Kromě toho je Komise oprávněna na základě posouzení rizik a v případě podezřelých nesrovnalostí nařídit šetření na místě, které provedou odborníci určení Komisí.

5.   Komise posoudí, zda technická dokumentace uvedená v odstavci 3 a informace uvedené v odstavci 4 jsou dostatečné, a následně může rozhodnout o uznání a zařazení kontrolního subjektu či kontrolního orgánu na seznam. Rozhodnutí se vydává v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

Článek 5

Vedení a přezkum seznamu uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely shody

1.   Kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán může být zařazen na seznam uvedený v článku 3, pouze pokud plní následující povinnosti:

a)

jestliže poté, co byl kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zařazen na seznam, dojde ke změnám opatření prováděných kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem, tento kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán oznámí tyto změny Komisi; stejně tak oznámí Komisi i žádosti o provedení změn informací o kontrolním subjektu nebo orgánu, které jsou stanoveny v čl. 3 odst. 2;

b)

kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zařazený na seznam vede a na první požádání předává veškeré informace týkající se jeho kontrolních činností ve třetí zemi; odborníkům určeným Komisí poskytuje přístup do svých kanceláří a zařízení;

c)

do 31. března každého roku kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zašle Komisi stručnou výroční zprávu; výroční zpráva aktualizuje informace o technické dokumentaci uvedené v čl. 4 odst. 3; popisuje zejména kontrolní činnosti prováděné kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem ve třetích zemích v předchozím roce, dosažené výsledky, zjištěné nesrovnalosti a porušení předpisů a přijatá nápravná opatření; dále obsahuje nejnovější hodnotící zprávu nebo aktualizaci této zprávy, která uvádí výsledky pravidelných hodnocení na místě, dohledu a víceletého přehodnocování, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007; Komise může požadovat veškeré další informace, které jsou považovány za nezbytné;

d)

na základě získaných informací může Komise kdykoli změnit specifikace týkající se kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu a dočasně zrušit zápis tohoto subjektu nebo orgánu na seznamu uvedeném v článku 3; obdobné rozhodnutí může být přijato i v případech, kdy kontrolní subjekt nebo orgán nedodal požadované informace nebo kdy nesouhlasil s provedením šetření na místě;

e)

kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zájemcům zpřístupní na internetových stránkách průběžně aktualizovaný seznam hospodářských subjektů a produktů schválených jako ekologické.

2.   Jestliže kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán nezašle výroční zprávu uvedenou v odst. 1 písm. c), nevede nebo nepředává všechny informace týkající se jeho technické dokumentace, kontrolního systému nebo aktualizovaného seznamu hospodářských subjektů a produktů schválených jako ekologické nebo nesouhlasí s provedením šetření na místě poté, co byl Komisí požádán, aby tak učinil ve lhůtě, kterou Komise stanoví v závislosti na závažnosti problému a která obecně nemůže být kratší než 30 dní, daný kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán může být vyřazen ze seznamu kontrolních subjektů a kontrolních orgánů v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

Nepřijme-li kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán vhodná a včasná nápravná opatření, Komise jej ze seznamu neprodleně vyřadí.

KAPITOLA 2

Osvědčení požadovaná pro dovoz vyhovujících produktů

Článek 6

Osvědčení

1.   Osvědčení požadovaná pro dovoz vyhovujících produktů uvedených v čl. 32 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 834/2007 se v souladu s čl. 17 odst. 2 tohoto nařízení vyhotovují podle vzoru uvedeného v příloze II tohoto nařízení a obsahují přinejmenším prvky, které jsou součástí uvedeného vzoru.

2.   Originál osvědčení vyhotoví kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který byl uznán pro vydávání daného osvědčení na základě rozhodnutí uvedeného v článku 4.

3.   Orgán nebo subjekt vydávající osvědčení se řídí pravidly stanovenými v čl. 17 odst. 2 a podle vzoru, poznámek a pokynů zpřístupněných Komisí prostřednictvím výpočetního systému sloužícího pro elektronickou výměnu informací podle čl. 17 odst. 1.

HLAVA III

DOVOZ PRODUKTŮ POSKYTUJÍCÍCH ROVNOCENNÉ ZÁRUKY

KAPITOLA 1

Seznam uznaných třetích zemí

Článek 7

Sestavení a obsah seznamu třetích zemí

1.   Komise sestaví seznam uznaných třetích zemí v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007. Seznam uznaných zemí je uveden v příloze III tohoto nařízení. Postupy pro sestavování seznamu a provádění jeho změn jsou definovány v článcích 8 a 16 tohoto nařízení. Změny seznamu jsou veřejnosti zpřístupněny na internetu podle čl. 16 odst. 4 a článku 17 tohoto nařízení.

2.   Seznam obsáhne všechny informace o každé třetí zemi, které jsou nezbytné pro ověření, zda produkty uvedené na trh Společenství podléhaly kontrolnímu systému třetí země uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, a zejména:

a)

dotčené kategorie produktů;

b)

původ produktů;

c)

odkaz na normy produkce používané ve třetí zemi;

d)

příslušný orgán ve třetí zemi, který nese odpovědnost za kontrolní systém, jeho adresu, včetně e-mailové a internetové adresy;

e)

kontrolní orgán nebo orgány ve třetí zemi a/nebo kontrolní subjekt nebo subjekty uznané zmíněným příslušným orgánem pro provádění kontrol, jejich adresy, včetně případných e-mailových a internetových adres;

f)

orgán nebo orgány či kontrolní subjekt nebo subjekty nesoucí ve třetí zemi odpovědnost za vydávání potvrzení za účelem dovozu do Společenství, jejich adresy a číselné kódy a případně jejich e-mailové a internetové adresy;

g)

dobu trvání zařazení na seznam.

Článek 8

Postup pro žádosti o zařazení na seznam třetích zemí

1.   Komise posoudí, zda po doručení žádosti o zařazení na tento seznam zaslané zástupcem dotčené třetí země, zařadí třetí zemi na seznam uvedený v článku 7.

2.   Komise posoudí pouze takovou žádost o zařazení, která splňuje následující požadavky.

Žádost o zařazení musí být doprovázena technickou dokumentací obsahující všechny informace, které Komise potřebuje, aby se ujistila, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 pro produkty určené k vývozu do Společenství, zejména:

a)

všeobecné informace o vývoji ekologické produkce ve třetí zemi, produkovaných produktech, pěstitelské oblasti, výrobních regionech, počtu producentů a prováděném zpracování potravin;

b)

údaje o předpokládaném charakteru a množstvích ekologických zemědělských produktů a potravin určených k vývozu do Společenství;

c)

normy produkce používané ve třetí zemi a posouzení jejich rovnocennosti s normami používanými ve Společenství;

d)

kontrolní systém používaný ve třetí zemi, včetně činností týkajících se sledování a dohledu, které vykonávají příslušné orgány ve třetí zemi, stejně jako posouzení, zda je účinnost tohoto kontrolního systému rovnocenná účinnosti kontrolního systému používaného ve Společenství;

e)

internetovou či jinou adresu, na které je k dispozici seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, stejně jako kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace a o dotčených kategoriích produktů;

f)

informace, které třetí země navrhuje zařadit na seznam uvedený v článku 7;

g)

závazek dodržovat ustanovení článku 9;

h)

veškeré další informace, které třetí země nebo Komise považují za podstatné.

3.   Při posuzování žádosti o zařazení na seznam uznaných třetích zemí a také kdykoli po jejím zařazení, může Komise požadovat další informace, včetně předložení jedné či více zpráv o šetření na místě vypracované či vypracovaných nezávislými odborníky. Kromě toho může Komise, na základě posouzení rizik a v případě podezřelých nesrovnalostí, nařídit šetření na místě, které provedou odborníci určení Komisí.

4.   Komise posoudí, zda technická dokumentace uvedená v odstavci 2 a informace uvedené v odstavci 3 jsou dostatečné, a následně může rozhodnout o uznání a zařazení třetí země na seznam. Rozhodnutí bude vydáno v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

Článek 9

Vedení a přezkum seznamu třetích zemí

1.   Komise posoudí žádost o zařazení pouze tehdy, pokud se třetí země zaváže přijmout následující podmínky:

a)

jestliže poté, co byla třetí země zařazena na seznam, došlo k jakýmkoli změnám opatření platných v této třetí zemi nebo ke změnám jejich provádění, a zejména ke změnám jejího kontrolního systému, daná třetí země tyto změny oznámí Komisi; stejně tak oznámí Komisi i žádosti o provedení změn informací o třetí zemi stanovených v čl. 7 odst. 2;

b)

výroční zpráva uvedená v čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 aktualizuje informace technické dokumentace uvedené v čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení; popisuje zejména činnosti týkající se sledování a dohledu, které vykonává příslušný orgán třetí země, získané výsledky a přijatá nápravná opatření;

c)

na základě získaných informací může Komise kdykoli změnit specifikace týkající se třetí země a dočasně zrušit zápis dané země na seznamu uvedeném v článku 7; obdobné rozhodnutí může být přijato i v případech, kdy třetí země nedodala požadované informace nebo kdy nesouhlasila s provedením šetření na místě.

2.   Jestliže třetí země nezašle výroční zprávu uvedenou v čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, nevede nebo nepředává všechny informace týkající se její technické dokumentace či kontrolního systému nebo nesouhlasí s provedením šetření na místě poté, co byla Komisí požádána, aby tak učinila ve lhůtě, kterou Komise stanoví v závislosti na závažnosti problému a která obecně nemůže být kratší než 30 dní, daná třetí země může být vyřazena ze seznamu v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

KAPITOLA 2

Seznam uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely rovnocennosti

Článek 10

Sestavení a obsah seznamu uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely rovnocennosti

1.   Komise sestaví seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uznaných pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007. Seznam je zveřejněn v příloze IV tohoto nařízení. Postupy pro sestavování seznamu a provádění jeho změn jsou definovány v článcích 11, 16 a 17 tohoto nařízení. Seznam bude veřejnosti zpřístupněn na internetu podle čl. 16 odst. 4 a článku 17 tohoto nařízení.

2.   Seznam obsáhne všechny informace o každém kontrolním subjektu nebo orgánu, které jsou nezbytné pro ověření, zda produkty uvedené na trh Společenství byly zkontrolovány kontrolním subjektem nebo orgánem uznaným podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007, a to zejména:

a)

název, adresu a číselný kód kontrolního subjektu či orgánu a případně jeho e-mailové a internetové adresy;

b)

třetí země nezařazené na seznam stanovený v článku 7, ze kterých produkty pocházejí;

c)

dotčené kategorie produktů pro každou třetí zemi;

d)

dobu trvání zařazení na seznam a

e)

internetovou adresu, na které je k dispozici seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, stejně jako kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace, o dotčených kategoriích produktů a dále informace o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena.

3.   Odchylně od odst. 2 písm. b) mohou být produkty pocházející ze třetích zemí zařazených na seznam uznaných třetích zemí uvedený v článku 7, které patří do kategorie neuvedené v daném seznamu, zařazeny na seznam uvedený v tomto článku.

Článek 11

Postup pro žádosti o zařazení na seznam uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely rovnocennosti

1.   Komise posoudí, zda zařadí kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán na seznam uvedený v článku 10, po doručení žádosti o zařazení zaslané zástupcem dotčeného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu, sestavené na základě vzoru žádosti zpřístupněného Komisí podle čl. 17 odst. 2. Pro účely sestavení prvního seznamu budou posouzeny pouze kompletní žádosti doručené před 31. říjnem 2009. V následujících kalendářních letech bude Komise podle potřeby provádět pravidelné aktualizace seznamu na základě kompletních žádostí doručených před 31. říjnem každého roku.

2.   Žádost mohou předkládat kontrolní subjekty a kontrolní orgány zřízené ve Společenství nebo ve třetí zemi.

3.   Žádost o zařazení zahrnuje technickou dokumentaci obsahující všechny informace, které Komise potřebuje, aby se ujistila, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 pro produkty určené k vývozu do Společenství, zejména:

a)

přehled činností kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu ve třetí zemi či třetích zemích, včetně odhadovaného počtu zapojených hospodářských subjektů a údajů o předpokládaném charakteru a množstvích zemědělských produktů a potravin určených pro vývoz do Společenství podle pravidel stanovených v čl. 33 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 834/2007;

b)

popis norem produkce a kontrolních opatření používaných ve třetích zemích, včetně posouzení rovnocennosti těchto norem a opatření v porovnání s hlavami III, IV a V nařízení (ES) č. 834/2007 a souvisejícími prováděcími pravidly stanovenými nařízením (ES) č. 889/2008;

c)

kopie hodnotící zprávy uvedené v čl. 33 odst. 3 čtvrtém pododstavci nařízení (ES) č. 834/2007:

i)

prokazující, že byla uspokojivě posouzena schopnost kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu plnit podmínky uvedené v čl. 33 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 834/2007,

ii)

potvrzující, že účinně provedl své kontrolní činnosti v souladu s těmito podmínkami a

iii)

prokazující a potvrzující rovnocennost norem produkce a kontrolních opatření uvedených v písm. b) tohoto odstavce;

d)

důkaz o tom, že kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán oznámil orgánům všech dotčených třetích zemí své činnosti a svůj závazek dodržovat právní požadavky, které na něj kladou orgány všech dotčených třetích zemí;

e)

internetovou adresu, na které může být nalezen seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, stejně jako kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace, o dotčených kategoriích produktů a dále informace o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena;

f)

závazek dodržovat ustanovení článku 12;

g)

veškeré další informace, které kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán či Komise považují za podstatné.

4.   Při posuzování žádosti kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu o zařazení na seznam a také kdykoli po jeho zařazení může Komise požadovat další informace, včetně předložení jedné či více zpráv o šetření na místě, vypracované nezávislým odborníkem. Kromě toho Komise může na základě posouzení rizik a v případě podezřelých nesrovnalostí nařídit šetření na místě, které provedou odborníci určení Komisí.

5.   Komise posoudí, zda technická dokumentace uvedená v odstavci 2 a informace uvedené v odstavci 3 jsou dostatečné, a následně může rozhodnout o uznání a zařazení kontrolního subjektu či kontrolního orgánu na seznam. Rozhodnutí se vydává v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

Článek 12

Vedení a přezkum seznamu uznaných kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely rovnocennosti

1.   Kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán může být zařazen na seznam uvedený v článku 10, pouze pokud plní následující povinnosti:

a)

jestliže poté, co byl kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zařazen na seznam, dojde ke změnám opatření prováděných kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem, tento kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán oznámí tyto změny Komisi; stejně tak oznámí Komisi i žádosti o provedení změn informací o kontrolním subjektu nebo orgánu, které jsou stanoveny v čl. 10 odst. 2;

b)

do 31. března každého roku kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zašle Komisi stručnou výroční zprávu. Výroční zpráva aktualizuje informace technické dokumentace uvedené v čl. 11 odst. 3; popisuje zejména kontrolní činnosti prováděné kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem ve třetích zemích za předchozí rok, dosažené výsledky, zjištěné nesrovnalosti a porušení předpisů a přijatá nápravná opatření; dále obsahuje nejnovější hodnotící zprávu nebo aktualizaci této zprávy, která uvádí výsledky pravidelných hodnocení na místě, dohledu a víceletého přehodnocování, jak je uvedeno v čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007; Komise může požadovat veškeré další informace považované za nezbytné;

c)

na základě získaných informací může Komise kdykoli změnit specifikace týkající se kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu a dočasně zrušit zápis daného subjektu nebo orgánu na seznam uvedený v článku 10; obdobné rozhodnutí může být přijato i v případech, kdy kontrolní subjekt nebo orgán nedodal požadované informace nebo kdy nesouhlasil s provedením šetření na místě;

d)

kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán zájemcům zpřístupní na internetových stránkách průběžně aktualizovaný seznam hospodářských subjektů a produktů schválených jako ekologické.

2.   Jestliže kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán nezašle výroční zprávu uvedenou v odst. 1 písm. b), nevede nebo nepředává všechny informace týkající se jeho technické dokumentace, kontrolního systému nebo aktualizovaného seznamu hospodářských subjektů a produktů schválených jako ekologické nebo nesouhlasí s provedením šetření na místě poté, co byl Komisí požádán, aby tak učinil ve lhůtě, kterou Komise stanoví v závislosti na závažnosti problému a která obecně nemůže být kratší než 30 dní, daný kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán může být vyřazen ze seznamu kontrolních subjektů a kontrolních orgánů v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

Nepřijme-li kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán vhodná a včasná nápravná opatření, Komise jej ze seznamu neprodleně vyřadí.

KAPITOLA 3

Uvádění produktů dovážených v souladu s článkem 33 nařízení (ES) č. 834/2007 do volného oběhu

Článek 13

Potvrzení o kontrole

1.   Uvedení zásilky produktů, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 a dovezeny v souladu s článkem 33 uvedeného nařízení, do volného oběhu ve Společenství je podmíněno:

a)

předložením originálu potvrzení o kontrole příslušnému orgánu členského státu a

b)

ověřením zásilky příslušným orgánem členského státu a podpisem potvrzení o kontrole podle odstavce 8 tohoto článku.

2.   Originál potvrzení o kontrole se vyhotovuje v souladu s čl. 17 odst. 2 a odstavci 3 až 7 tohoto článku, podle vzoru a poznámek uvedených v příloze V. Tento vzor, poznámky a pokyny uvedené v čl. 17 odst. 2 budou Komisí zpřístupněny prostřednictvím výpočetního systému sloužícího pro elektronickou výměnu informací podle článku 17.

3.   Má-li být potvrzení o kontrole akceptováno, musí být vystaveno:

a)

kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem, který byl schválen pro vydávání potvrzení o kontrole, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 2, ze třetí země uznané podle čl. 8 odst. 4, nebo

b)

kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem ve třetí zemi uvedeným na seznamu pro dotčenou uznanou třetí zemi podle čl. 11 odst. 5.

4.   Orgán nebo subjekt vydávající potvrzení o kontrole vydá toto potvrzení a podepíše prohlášení v kolonce 15 potvrzení pouze poté, co

a)

provedl dokumentační kontrolu na základě všech příslušných kontrolních dokumentů, které zahrnují zejména plán produkce pro dotčené produkty, přepravní doklady a obchodní doklady, a

b)

buď fyzicky zkontroloval zásilku nebo obdržel výslovné prohlášení vývozce, v němž se prohlašuje, že dotčená zásilka byla vyprodukována a/nebo připravena v souladu s článkem 33 nařízení (ES) č. 834/2007; provede ověření důvěryhodnosti tohoto prohlášení se zaměřením na rizika.

Dále každému vydanému potvrzení přidělí pořadové číslo a vede seznam vydaných potvrzení v chronologickém pořadí.

5.   Potvrzení o kontrole se vyhotovuje v úředních jazycích Společenství a vyplňuje se, s výjimkou razítek a podpisů, buď celé hůlkovým písmem, nebo celé na stroji.

Potvrzení o kontrole se vyhotovuje v jednom z úředních jazyků členského státu určení. Příslušné orgány členského státu si mohou v případě potřeby vyžádat překlad potvrzení o kontrole v jednom ze svých úředních jazyků.

Nepotvrzené změny nebo vymazání činí potvrzení neplatným.

6.   Potvrzení o kontrole se vypracovává v jednom originálním vyhotovení.

První příjemce nebo případně dovozce může vytvořit kopii pro účely informování kontrolních orgánů nebo kontrolních subjektů v souladu s článkem 83 nařízení (ES) č. 889/2008. Každá taková kopie nese označení „KOPIE“ nebo „DUPLIKÁT“, které je na ní vytištěno nebo otisknuto.

7.   V případě produktů dovážených podle přechodných pravidel stanovených v článku 19 tohoto nařízení platí následující:

a)

potvrzení o kontrole uvedené v odst. 3 písm. b) v době předložení v souladu s odstavcem 1 obsahuje v kolonce 16 prohlášení příslušného orgánu v členském státě, který udělil povolení postupem podle článku 19;

b)

příslušný orgán v členském státě, který udělil povolení, může svěřit pravomoc ohledně prohlášení v kolonce 16 kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu, který kontroluje dovozce v souladu s kontrolními opatřeními stanovenými v hlavě V nařízení (ES) č. 834/2007, nebo orgánům definovaným jako příslušné orgány členského státu;

c)

prohlášení v kolonce 16 se nevyžaduje:

i)

pokud dovozce předloží originál dokladu, který vydal příslušný orgán členského státu, jenž udělil povolení v souladu s článkem 19 tohoto nařízení, a který prokazuje, že se toto povolení týká této zásilky, nebo

ii)

pokud orgán členského státu, jenž udělil povolení uvedené v článku 19, podal přímo orgánu, který je zodpovědný za ověřování zásilky, dostatečný důkaz o tom, že se toto povolení týká této zásilky; tento postup přímého informování je pro členský stát, který udělil povolení, volitelný;

d)

dokument podávající důkaz požadovaný v písm. c bodech i) a ii) obsahuje:

i)

referenční číslo dovozního povolení a datum, kdy končí jeho platnost,

ii)

název (jméno) a adresu dovozce,

iii)

třetí zemi původu,

iv)

podrobné informace o vydávajícím subjektu nebo orgánu a v případě, že se liší, podrobné informace o kontrolním subjektu nebo orgánu ve třetí zemi,

v)

názvy dotčených produktů.

8.   Při ověřování zásilky se příslušné orgány členského státu podepisují v kolonce 17 originálu potvrzení o kontrole, které se vrací osobě, jež potvrzení předložila.

9.   První příjemce při přijetí zásilky vyplní kolonku 18 originálu potvrzení o kontrole, aby potvrdil, že zásilka byla přijata v souladu s článkem 34 nařízení (ES) č. 889/2008.

První příjemce poté zašle originál potvrzení o kontrole dovozci uvedenému v kolonce 11 potvrzení, a to za účelem splnění požadavku stanoveného v čl. 33 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 834/2007, pokud toto potvrzení nadále nemusí doprovázet zásilku uvedenou v odstavci 1 tohoto článku.

10.   Potvrzení o kontrole může být vyhotoveno elektronickými prostředky s využitím postupu, který kontrolním orgánům nebo kontrolním subjektům dal k dispozici dotyčný členský stát. Příslušné orgány členských států mohou požadovat, aby elektronické potvrzení o kontrole bylo doprovázeno zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES (7). Ve všech ostatních případech požadují příslušné orgány elektronický podpis skýtající rovnocenné záruky ohledně požadované funkčnosti podpisu za použití týchž pravidel a podmínek, které jsou vymezeny v Ustanoveních Komise o elektronických a digitálních dokumentech, uvedených v rozhodnutí Komise 2004/563/ES, Euratom (8).

Článek 14

Zvláštní celní režimy

1.   Pokud byla zásilka přicházející z třetí země propuštěna k uskladnění v celním skladu nebo k aktivnímu zušlechťovacímu styku v podmíněném systému, jak je stanoveno v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (9), a podléhá jedné nebo více přípravám, jak je definována v čl. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 834/2007, potom zásilka před provedením první přípravy podléhá opatřením uvedeným v čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.

Příprava může zahrnovat operace jako:

a)

balení nebo přebalování nebo

b)

označování, které odkazuje na ekologické metody produkce.

Po této přípravě zásilku doprovází podepsaný originál potvrzení o kontrole, který se předkládá příslušnému orgánu členského státu, jenž ověřuje zásilku za účelem jejího propuštění do volného oběhu.

Po tomto postupu se originál potvrzení o kontrole v případě potřeby vrací dovozci zásilky, který je uveden v kolonce 11 potvrzení, aby byl splněn požadavek stanovený v čl. 33 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 834/2007.

2.   Pokud je, na základě podmíněného celního režimu podle nařízení (EHS) č. 2913/92, zásilka pocházející ze třetí země určena k tomu, aby se před propuštěním do volného oběhu ve Společenství podrobila v členském státě rozdělení na různé partie, potom zásilka předtím, než dojde k rozdělení, podléhá opatřením uvedeným v čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení.

Příslušnému orgánu členského státu se ohledně každé partie, která vyplynula z rozdělení, předloží výpis z potvrzení o kontrole, a to v souladu se vzorem a poznámkami v příloze VI. Výpis z potvrzení o kontrole podepisují příslušné orgány členských států v kolonce 14.

Kopii každého podepsaného výpisu z potvrzení o kontrole uchovává společně s originálem potvrzení o kontrole osoba, která je označena jako původní dovozce zásilky a která je uvedena v kolonce 11 potvrzení o kontrole. Taková kopie nese označení „KOPIE“ nebo „DUPLIKÁT“, které je na ní vytištěno nebo otisknuto.

Po rozdělení doprovází podepsaný originál každého výpisu z potvrzení o kontrole dotčenou partii a předkládá se příslušnému orgánu členského státu, který ověřuje dotčenou partii za účelem jejího propuštění do volného oběhu.

Příjemce partie při jejím přijetí vyplní originál výpisu z potvrzení o kontrole v kolonce 15, aby potvrdil, že přijetí partie bylo provedeno v souladu s článkem 34 nařízení (ES) č. 889/2008.

Příjemce partie uchovává výpis z potvrzení o kontrole, aby byl k dispozici pro kontrolní subjekty a/nebo kontrolní orgány nejméně po dobu dvou let.

3.   Operace související s přípravou a rozdělováním uvedené v odstavcích 1 a 2 se provádějí v souladu s příslušnými ustanoveními hlavy V nařízení (ES) č. 834/2007 a hlavy IV nařízení (ES) č. 889/2008.

Článek 15

Nevyhovující produkty

Aniž jsou dotčena opatření nebo kroky přijaté v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 834/2007 a/nebo článkem 85 nařízení (ES) č. 889/2008, je propuštění produktů, které nesplňují požadavky uvedeného nařízení, do volného oběhu ve Společenství podmíněno odstraněním odkazů na ekologickou produkci z označení, reklamních materiálů a průvodních dokladů.

HLAVA IV

SPOLEČNÁ PRAVIDLA

Článek 16

Posouzení žádostí a zveřejnění seznamů

1.   Komise přezkoumá žádosti doručené v souladu s články 4, 8 a 11 za pomoci Výboru pro ekologickou produkci uvedeného v čl. 37 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 (dále „výbor“). Pro tyto účely výbor přijme zvláštní vnitřní jednací řád.

Při přezkoumávání žádostí a při vedení a revidování seznamů bude Komisi nápomocna odborná skupina ustanovená Komisí, složená z odborníků z vládního a soukromého sektoru.

2.   Pro každou doručenou žádost a po vhodné konzultaci s členskými státy v souladu se specifickým vnitřním jednacím řádem Komise jmenuje dva členské státy, které budou spolupracovat na sestavení zprávy. Komise rozdělí žádosti mezi členské státy úměrně k počtu hlasů, které má každý členský stát ve Výboru pro ekologickou produkci. Členské státy spolupracující na sestavení zprávy přezkoumají dokumentaci a informace uvedené v článcích 4, 8 a 11, které se týkají žádosti, a sestaví zprávu. Při vedení a revidování seznamů také přezkoumají výroční zprávy a veškeré další informace uvedené v článcích 5, 9 a 12, které se týkají záznamů na seznamu.

3.   S přihlédnutím k výsledkům přezkumu provedeného členskými státy spolupracujícími na sestavení zprávy Komise rozhodne, v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, o uznání třetích zemí, kontrolních subjektů nebo kontrolních orgánů, o jejich zařazení na seznamy nebo o úpravách seznamů, včetně přidělení číselného kódu uvedeným subjektům a orgánům. Rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Komise tyto seznamy zpřístupní veřejnosti za využití vhodných technických prostředků, včetně zveřejnění na internetu.

Článek 17

Sdělení

1.   Při předávání dokumentů či jiných informací, které jsou uvedeny v článcích 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007 a v tomto nařízení, Komisi nebo členským státům používají příslušné orgány třetích zemí, kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty elektronický přenos. Jestliže Komise nebo členské státy poskytnou zvláštní elektronické přenosové systémy, budou používat tyto systémy. Komise a členské státy budou také používat tyto systémy za účelem vzájemného poskytování dotčených dokumentů.

2.   Pokud jde o formu a obsah dokumentů a informací uvedených v článcích 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007 a v tomto nařízení, Komise stanoví pokyny, vzory a případně dotazníky a zpřístupní je ve výpočetních systémech uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto pokyny, vzory a dotazníky Komise upravuje a aktualizuje poté, co o tom informovala členské státy a příslušné úřady třetích zemí, stejně jako kontrolní orgány a kontrolní subjekty uznané v souladu s tímto nařízením.

3.   Výpočetní systém uvedený v odstavci 1 je schopen shromažďovat žádosti, dokumenty a informace uvedené v tomto nařízení, včetně povolení udělených podle článku 19.

4.   Podpůrné dokumenty uvedené v článcích 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007 a v tomto nařízení, zejména v článcích 4, 8 a 11, uchovávají příslušné orgány třetích zemí a kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty pro potřeby Komise a členských států minimálně po dobu tří let následujících po roku, ve kterém proběhly kontroly nebo ve kterém byla dodána potvrzení o kontrole a osvědčení.

5.   Pokud dokument nebo postup uvedený v článcích 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo v prováděcích pravidlech pro jeho použití vyžaduje podpis zplnomocněné osoby nebo schválení některou osobou v jedné nebo více fázích daného postupu, výpočetní systémy zřízené pro přenos těchto dokumentů musí umožňovat jednoznačnou identifikaci každé osoby a poskytovat přiměřenou záruku, že obsah dokumentů nelze měnit, a to i pokud se týče jednotlivých fází postupu, v souladu s právními předpisy Společenství, a zejména s rozhodnutím 2004/563/ES, Euratom.

HLAVA V

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ PRAVIDLA

Článek 18

Přechodná pravidla pro seznam třetích zemí

S žádostmi o zařazení předloženými třetími zeměmi v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 345/2008 před 1. lednem 2009 bude nakládáno jako s žádostmi podle článku 8 tohoto nařízení.

První seznam uznaných zemí zahrnuje Argentinu, Austrálii, Kostariku, Indii, Izrael, Nový Zéland a Švýcarsko. Neobsahuje číselné kódy uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. f) tohoto nařízení. Tyto číselné kódy budou doplněny před 1. červencem 2010 aktualizací seznamu v souladu s čl. 17 odst. 2.

Článek 19

Přechodná pravidla pro rovnocenný dovoz produktů, které nepocházejí ze třetích zemí zařazených na seznam

1.   V souladu s článkem 40 nařízení (ES) č. 834/2007 může příslušný orgán členského státu povolit dovozci v daném členském státě, kde dovozce oznámil svou činnost v souladu se článkem 28 uvedeného nařízení, uvést na trh produkty dovezené z třetích zemí, které nejsou zařazeny na seznamu uvedeném v čl. 33 odst. 2 uvedeného nařízení, za předpokladu, že dovozce poskytne dostatečné důkazy o tom, že jsou splněny podmínky uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení.

Pokud poté, co dotčenému dovozci či jakékoli jiné dotčené osobě umožnil se vyjádřit, je členský stát přesvědčen o tom, že tyto podmínky již nadále nejsou splněny, povolení odejme.

Platnost povolení končí nejpozději 24 měsíců po zveřejnění prvního seznamu kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uznaných podle článku 10 tohoto nařízení.

Na dovážený produkt se vztahuje potvrzení o kontrole uvedené v článku 13, vydané kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem, který příslušný orgán povolujícího členského státu schválil pro vydávání potvrzení o kontrole. Originál potvrzení musí doprovázet zboží do provozoven prvního příjemce. Poté musí dovozce uchovávat potvrzení pro potřeby kontrolního subjektu a případně kontrolního orgánu po dobu minimálně dvou let.

2.   Každý členský stát podá ostatním členským státům a Komisi informace o každém povolení uděleném podle tohoto článku, včetně informací o dotčených normách produkce a kontrolních opatřeních.

3.   Na žádost členského státu nebo z podnětu Komise bude povolení udělené podle tohoto článku přezkoumáno Výborem pro ekologickou produkci. Jestliže tento přezkum ukáže, že podmínky uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 834/2007 nejsou splněny, Komise požádá členský stát, který povolení udělil, aby je odejmul.

4.   Členské státy již nemohou udělovat povolení uvedená v odstavci 1 tohoto článku počínaje datem, které následuje 12 měsíců po zveřejnění prvního seznamu kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uvedeného v čl. 11 odst. 5 s výjimkou případů, kdy jsou předmětné dovážené produkty zbožím, jehož produkci ve třetí zemi zkontroloval kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán, který není na seznamu sestaveném v souladu s článkem 10.

5.   Od 1. ledna 2013 členské státy nebudou udělovat žádná další povolení uvedená v odstavci 1.

6.   Platnost povolení uvést na trh produkty dovezené ze třetích zemí, které dovozci udělil příslušný orgán členského státu podle čl. 11 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2092/91 před 31. prosincem 2008, skončí nejpozději 31. prosince 2009.

Článek 20

Zrušení

Nařízení (ES) č. 345/2008 a (ES) č. 605/2008 se zrušují.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 108, 18.4.2008, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(4)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 166, 27.6.2008, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.

(8)  Úř. věst. L 251, 27.7.2004, s. 9.

(9)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA I

SEZNAM KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ PRO ÚČELY SHODY A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE PODLE ČLÁNKU 3


PŘÍLOHA II

Image


PŘÍLOHA III

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE PODLE ČLÁNKU 7

ARGENTINA

1.   Kategorie produktů:

a)

živé nebo nezpracované zemědělské produkty a vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely s výjimkou:

hospodářských zvířat a živočišných produktů, které nesou nebo mají nést označení odkazující na přechod na ekologickou metodu produkce;

b)

zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny s výjimkou:

živočišných produktů, které nesou nebo mají nést označení odkazující na přechod na ekologickou metodu produkce.

2.   Původ: Produkty kategorie ve smyslu bodu 1 písm. a) a ekologicky vyprodukované složky v produktech kategorie ve smyslu bodu 1 písm. b), které byly vyprodukovány v Argentině.

3.   Normy produkce: Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica“

4.   Příslušný orgán: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.   Kontrolní subjekty:

Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com

Letis SA, www.letis.com.ar

Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar

6.   Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodu 5.

7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2013.

AUSTRÁLIE

1.   Kategorie produktů:

a)

nezpracované rostlinné produkty a vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely;

b)

zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny, složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu.

2.   Původ: produkty kategorie ve smyslu bodu 1 písm. a) a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie ve smyslu bodu 1 písm. b) vypěstované v Austrálii.

3.   Normy produkce: National standard for organic and bio-dynamic produce

4.   Příslušný orgán: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

5.   Kontrolní subjekty a orgány:

Australian Certified Organic Pty. Ltd., www.australianorganic.com.au

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au

Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au

6.   Subjekty a orgány vydávající potvrzení: jako v bodu 5.

7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2013.

KOSTARIKA

1.   Kategorie produktů:

a)

nezpracované rostlinné produkty a vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely;

b)

zpracované rostlinné produkty určené k použití jako potraviny.

2.   Původ: Produkty kategorie ve smyslu bodu 1 písm. a) a ekologicky vyprodukované složky v produktech kategorie ve smyslu bodu 1 písm. b) vypěstované v Kostarice.

3.   Normy produkce: Reglamento sobre la agricultura orgánica

4.   Příslušný orgán: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

5.   Kontrolní subjekty:

BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com

Eco-LOGICA, www.eco-logica.com

6.   Orgán vydávající potvrzení: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2011.

INDIE

1.   Kategorie produktů:

a)

nezpracované rostlinné produkty a vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely;

b)

zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny, složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu.

2.   Původ: produkty kategorie ve smyslu bodu 1 písm. a) a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie ve smyslu bodu 1 písm. b) vypěstované v Indii.

3.   Výrobní normy: National Programme for Organic Production

4.   Příslušný orgán: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic

5.   Kontrolní subjekty a orgány:

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

Ecocert SA (India Branch Office), www.ecocert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

6.   Subjekty a orgány vydávající potvrzení: jako v bodu 5.

7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2009.

IZRAEL

1.   Kategorie produktů:

a)

nezpracované rostlinné produkty a vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely;

b)

zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny, složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu.

2.   Původ: produkty kategorie ve smyslu bodu 1 písm. a) a ekologicky vyprodukované složky v produktech kategorie ve smyslu bodu 1 písm. b) vyprodukované v Izraeli nebo do Izraele dovezené:

ze Společenství nebo

ze třetí země v rámci úpravy uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 za rovnocennou.

3.   Normy produkce: National Standard for organically grown plants and their products

4.   Příslušný orgán: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.   Kontrolní subjekty a orgány:

AGRIOR Ltd.-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il

IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il

6.   Subjekty a orgány vydávající potvrzení: jako v bodu 5.

7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2013.

ŠVÝCARSKO

1.   Kategorie produktů: živé nebo nezpracované zemědělské produkty a vegetativní rozmnožovací materiál, zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny, krmiva a osiva pro pěstitelské účely s výjimkou

produktů vyprodukovaných během přechodného období a produktů obsahujících složku zemědělského původu vyprodukovanou během přechodného období

2.   Původ: produkty a ekologicky vyprodukované složky v produktech, které byly vyprodukované ve Švýcarsku nebo byly do Švýcarska dovezené:

buď ze Společenství,

nebo ze třetí země, v jejímž případě Švýcarsko uznalo, že produkty byly vyprodukovány a zkontrolovány v dané zemi v souladu s pravidly rovnocennými pravidlům stanoveným švýcarskými právními předpisy

3.   Normy produkce: Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs

4.   Příslušný orgán: Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

5.   Kontrolní subjekty:

Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch

bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch

Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch

ProCert Safety AG, www.procert.ch

6.   Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodu 5.

7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2013.

NOVÝ ZÉLAND

1.   Kategorie produktů:

a)

živé nebo nezpracované zemědělské produkty a vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely s výjimkou:

hospodářských zvířat a živočišných produktů, které nesou nebo mají nést označení odkazující na přechod na ekologickou metodu produkce,

produktů pocházejících z akvakultury;

b)

zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny s výjimkou:

živočišných produktů, které nesou nebo mají nést označení odkazující na přechod na ekologickou metodu produkce,

produktů obsahujících produkty pocházející z akvakultury.

2.   Původ: Produkty kategorie ve smyslu bodu 1 písm. a) a ekologicky vyprodukované složky v produktech kategorie ve smyslu bodu 1 písm. b) vyprodukované na Novém Zélandu nebo na Nový Zéland dovezené:

buď ze Společenství,

nebo ze třetí země v rámci režimu uznaného podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 za rovnocenný

nebo ze třetí země, jejíž pravidla produkce a systém kontrol byly uznány za rovnocenné Programu pro zajištění ekologických potravin MAF na základě ujištění a informací poskytnutých příslušným orgánem této země v souladu s ustanoveními zavedenými MAF a za předpokladu, že dováženy budou pouze ekologicky vyprodukované složky určené pro produkty kategorie ve smyslu bodu 1 písm. b) připravené na Novém Zélandu, až do maxima 5 % produktů zemědělského původu.

3.   Normy produkce: NZFSA Technical Rules for Organic Production

4.   Příslušný orgán: New Zealand Food Safety Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.nz/organics/

5.   Kontrolní subjekty:

AsureQuality, www.organiccertification.co.nz

BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz

6.   Orgán vydávající potvrzení: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) – New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2011.


PŘÍLOHA IV

SEZNAM KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ PRO ÚČELY ROVNOCENNOSTI A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE PODLE ČLÁNKU 10


PŘÍLOHA V

VZOR POTVRZENÍ O KONTROLE

pro dovoz produktů ekologického zemědělství do Evropského společenství podle článku 13

Vzor osvědčení o kontrole se stanoví s ohledem na:

text,

formát, na jediném listu papíru,

rozložení a rozměry kolonek.

Image

Image

Image


PŘÍLOHA VI

VZOR VÝPISU Z POTVRZENÍ O KONTROLE

podle článku 14

Vzor výpisu se stanoví s ohledem na:

text,

formát,

rozložení a rozměry kolonek.

Image

Image


PŘÍLOHA VII

Srovnávací tabulka podle článku 20

Nařízení (ES) č. 345/2008

Nařízení (ES) č. 605/2008

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Článek 1

Čl. 1 odst. 2

Článek 2, úvodní slova a bod 1

Článek 2, úvodní slova a bod 1

 

Čl. 2 bod 2

 

Čl. 2 bod 2

Čl. 2 bod 3

 

Čl. 2 bod 3

Čl. 2 bod 4

 

Čl. 2 bod 4

 

Čl. 2 bod 5

Čl. 2 bod 5

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 6

Článek 1

Článek 7

Čl. 2 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Čl. 8 odst. 3

Čl. 2 odst. 4

Čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2

Čl. 8 odst. 4

Čl. 2 odst. 5

 

Čl. 9 odst. 1

Čl. 2 odst. 6

 

Čl. 9 odst. 3 a čl. 9 odst. 4

Článek 10

Článek 11

Článek 12

Články 3 a 4

Článek 13

Článek 5

Článek 14

Článek 6

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Článek 18

Článek 19

Článek 3

Článek 8

Článek 20

Článek 4

Článek 9

Článek 21

Příloha II

Příloha I

Příloha II

Příloha I

Příloha III

Příloha IV

Příloha I

Příloha V

Příloha II

Příloha VI

Příloha III

Příloha IV

Příloha VII


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU