(ES) č. 1192/2008Nařízení Komise (ES) č. 1192/2008 ze dne 17. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 329, 6.12.2008, s. 1-51 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. listopadu 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/481 Pozbývá platnosti: 1. května 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1192/2008

ze dne 17. listopadu 2008,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (2) v současnosti obsahuje ustanovení o jednotných povoleních, která se týkají celních orgánů ve více než jednom členském státě, pouze pro celní režimy s hospodářským účinkem a v případě zvláštního použití.

(2)

Vzhledem k Lisabonské strategii, jejímž cílem je učinit EU nejkonkurenceschopnějším hospodářstvím na světě, je zásadní vytvořit moderní a jednoduché prostředí s podmínkami pro skutečný vnitřní trh, na němž se zvýší obchodní konkurenceschopnost a je zamezeno narušení hospodářské soutěže mezi společnostmi v různých členských státech. Jednotná povolení zjednodušených postupů, jakož i integrované jednotné povolení hospodářským subjektům umožní centralizovat a integrovat účetní, logistické a distribuční funkce s následnými úsporami administrativních a transakčních nákladů a znamená skutečné zjednodušení. Je proto vhodné rozšířit ustanovení o jednotných povoleních na používání zjednodušeného celního prohlášení a na místní celní řízení.

(3)

V souladu s tím je vhodné sloučit stávající definice „jednotného povolení“ v souvislosti s celními režimy s hospodářským účinkem a v případě zvláštního použití s definicemi pro zjednodušené celní prohlášení a místní celní řízení vzhledem k tomu, že tyto režimy lze při jejich použití spojit.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 (3), kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, stanovilo minimální údaje, které je nutno uvést v celním prohlášení v rámci postupu zjednodušeného celního prohlášení nebo v záznamech v rámci místního celního řízení. Na základě jednotného povolení by měly být minimální údaje, které je nutno uvést v celním prohlášení v rámci postupu zjednodušeného celního prohlášení, maximálními údaji, které lze zpřístupnit celnímu úřadu v jiném členském státě.

(5)

Jelikož osvědčení AEO, a zejména osvědčení pro zjednodušené celní postupy, budou často kombinována s jednotnými povoleními, je vhodné pokud možno co nejvíce sladit pravidla pro udělování, pozastavení a zrušení obou druhů povolení, včetně ustanovení o záznamech umožňujících patřičnou kontrolu postupu.

(6)

Přepravci, zasílatelé a celní zástupci, kteří jsou držiteli osvědčení AEO, mají snazší přístup k zjednodušeným celním postupům, včetně používání zjednodušeného celního prohlášení a místního celního řízení. Je proto vhodné stanovit, že zástupcům je možno udělit povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení, jestliže splňují určité podmínky a kritéria.

(7)

Je nezbytné zlepšit postup podávání žádostí a schvalování, pokud jde o jednotná povolení, a to zkrácením doby potřebné k výměně informací a vypracováním společných pravidel s cílem zamezit prodlevám při udělování těchto povolení. Tato pravidla by měla umožnit celním orgánům vykonávat dohled nad operacemi probíhajícími na základě jednotných povolení a sledovat tyto operace, aniž by byla přijímána správní opatření neúměrná hospodářským potřebám.

(8)

Podmínky a kritéria pro udělování vnitrostátních i jednotných povolení zjednodušeného celního prohlášení a místního celního řízení by měly být totožné, aby bylo dosaženo harmonizace v rámci jednotného trhu.

(9)

Je nezbytné stanovit společná pravidla pro změnu, pozastavení a zrušení povolení zjednodušeného celního prohlášení a místního celního řízení s cílem zajistit společný postup na celém celním území Společenství.

(10)

K dosažení cíle zlepšit postupy podávání žádostí a schvalování je pro jednotná povolení nutné zavést elektronickou komunikaci a databázový systém, jež se budou používat v rámci výměny informací a komunikace mezi celními orgány a k informování Komise a hospodářských subjektů. Tento systém by měl představovat rozšíření informačního a komunikačního systému pro udělování osvědčení AEO.

(11)

Používání zjednodušeného celního prohlášení a místního celního řízení by po přechodném období mělo být povoleno pouze pro hospodářské subjekty, které podávají elektronická celní prohlášení nebo oznámení, jak se požaduje pro jednoduché prostředí bez papírových dokumentů.

(12)

Je nutno objasnit, že celní prohlášení může být se souhlasem celního orgánu nebo orgánů podílejících se na udělování povolení podáno u jiného celního úřadu, než je celní úřad, jemuž zboží je nebo bude předloženo nebo zpřístupněno k provedení kontroly.

(13)

Pokud se týká tranzitních formalit, je vhodné, aby se v případě vyřizování těchto formalit za použití elektronického zpracování dat předtím, než se začne používat nařízení (ES) č. 1875/2006, přijímalo souhrnné celní prohlášení na základě sdělení „zprávy o očekávaném příchodu zboží“.

(14)

V souladu s nařízením (EHS) č. 2454/93, ve znění nařízení Rady (ES) č. 837/2005 (4), podle kterého mají být tranzitní prohlášení ode dne 1. července 2005 podávána prostřednictvím počítačových postupů, by všechny hospodářské subjekty měly tranzitní prohlášení podávat prostřednictvím informatizovaného tranzitního systému. Dále by mělo být cestujícím umožněno podávat písemná tranzitní prohlášení celním orgánům, které by měly zajistit, aby mezi celními orgány docházelo k výměně údajů z tranzitních prohlášení za použití informační technologie a počítačových sítí.

(15)

Úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu (5) byla změněna v souladu s povinností podávat společná tranzitní prohlášení standardním postupem za použití elektronického zpracování dat a souběžná ustanovení právních předpisů Společenství by měla být odpovídajícím způsobem upravena.

(16)

Prováděcí ustanovení tranzitního režimu Společenství založená na podávání písemného tranzitního prohlášení, včetně prováděcích ustanovení týkajících se prohlášení, by za těchto okolností měla být přizpůsobena povinnosti podávat tranzitní prohlášení Společenství standardním postupem za použití elektronického zpracování dat.

(17)

Používání písemných celních prohlášení a souvisejících dokladů by s výjimkou cestujících mělo být omezeno na nouzový postup umožňující hospodářským subjektům provádět tranzitní operace v případě, kdy nefunguje celní informatizovaný tranzitní systém nebo informatizovaný systém schváleného odesílatele nebo hlavního povinného, nebo nefunguje-li síť mezi hlavním povinným a celními orgány.

(18)

Pro operace TIR, které probíhají na celním území Společenství, je nutné používat počítačové zpracování dat, aby se zajistila efektivní výměna údajů a stejná úroveň celní kontroly jako v rámci Společenství/společného tranzitního režimu.

(19)

Operace TIR probíhající na celním území Společenství by měly být začleněny do elektronického prostředí zavedeného nařízením (ES) č. 1875/2006, které stanoví podávání prohlášení před příchodem a odesláním elektronickou cestou.

(20)

Používáním elektronických údajů by měla zaniknout potřeba vracet příslušnou část útržkového listu č. 2 karnetu TIR v rámci celního území Společenství, kdykoli je používán informatizovaný systém, a následně snížit počet zbytečných šetření. Mělo by také zlepšit účinnost a bezpečnost operací TIR, jelikož informatizovaný systém nad nimi urychlí dohled, což by bylo spojeno s konkrétními přínosy jak pro celní správy, tak pro hospodářské subjekty.

(21)

Je vhodné stanovit, aby držitel karnetu TIR podal údaje karnetu TIR na celním úřadě odeslání nebo vstupu za použití počítačového zpracování dat. Jakékoli právní následky vyplývající z nesouladu mezi podanými elektronickými údaji karnetu TIR a karnetem TIR by se však v souladu s Úmluvou TIR měly zakládat na náležitostech karnetu TIR. Formality týkající se jiných stran než celních orgánů Společenství by měly být i nadále plněny na základě karnetu TIR, včetně použití karnetu TIR jako důkazu mezinárodní jistoty.

(22)

Zproštění povinnosti podat údaje karnetu TIR za použití počítačového zpracování dat by mělo být povoleno pouze ve výjimečných případech, kdy nefunguje celní informatizovaný tranzitní systém nebo aplikace pro podání prohlášení a rovněž kdy nefunguje síť mezi těmito dvěma systémy.

(23)

Z důvodu jasnosti je v čl. 453 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2454/93 třeba odkázat na pravidlo povolující prokázání statusu zboží Společenství propuštěného do režimu TIR.

(24)

Náležitosti údajů poskytnutých v informatizovaném systému pro elektronické údaje karnetu TIR by měly být včleněny do pravidel a kódů elektronických tranzitních prohlášení stanovených v přílohách 37 A a 37 C.

(25)

Aby se zjednodušilo a urychlilo zveřejňování veškerých změn na seznamu úřadů ke koordinaci určených členskými státy za účelem opatření pro případy porušení předpisů nebo nesrovnalostí týkajících se karnetů ATA, bude se toto zveřejňování uskutečňovat prostřednictvím oficiálních internetových stránek Evropské unie.

(26)

Pravidelný přezkum seznamu zboží, které představuje vyšší riziko podvodu v průběhu tranzitní operace, stanoveného v příloze 44C nařízení (EHS) č. 2454/93, provedený podle článku 340a uvedeného nařízení na základě informací získaných od členských států, ukázal, že určité zboží uvedené na tomto seznamu již není považováno za zboží představující vyšší riziko podvodu. Seznam v příloze 44C je proto vhodné odpovídajícím způsobem upravit.

(27)

Příloha 67 nařízení (EHS) č. 2454/93 obsahuje společný tiskopis žádosti a povolení pro režimy s hospodářským účinkem a pro zvláštní použití. Tento tiskopis je nutno použít v případě, je-li dotčen jeden celní orgán, i v případě zapojení více celních orgánů. Je vhodné rozšířit používání přílohy 67 na případy, kdy se předkládá žádost o povolení používat zjednodušené celní prohlášení nebo místní celní řízení, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak i v případě zapojení více než jednoho celního orgánu.

(28)

Nařízení (EHS) č. 2454/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(29)

Jelikož se změny stanovené v rozhodnutí smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzit č. 1/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se mění Úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu použijí od 1. července 2008 a 1. července 2009, měla by se odpovídající ustanovení tohoto nařízení použít od stejného dne.

(30)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2454/93 se mění takto:

1)

V článku 1 se vkládají nové body, které znějí:

„13.

jednotným povolením se rozumí:

povolení, do něhož jsou zapojeny celní orgány ve více než jednom členském státě pro jeden z těchto postupů:

postup zjednodušeného celního prohlášení podle čl. 76 odst. 1 kodexu nebo

místní celní řízení podle čl. 76 odst. 1 kodexu nebo

celní režimy s hospodářským účinkem podle čl. 84 odst. 1 písm. b) kodexu nebo

zvláštní použití podle čl. 21 odst. 1 kodexu;

14.

integrovaným povolením se rozumí:

povolení používat více než jeden z postupů uvedených v bodě 13; může mít podobu integrovaného jednotného povolení, je-li dotčena více než jedna celní správa;

15.

schvalujícím celním orgánem se rozumí:

celní orgán, který uděluje povolení.“

2)

V článku 183 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Souhrnné celní prohlášení pro zboží přepravované v tranzitním režimu, pro který se formality provedou za použití elektronického zpracování dat předtím, než jsou předloženy celnímu orgánu, má podobu tranzitního prohlášení předaného celnímu úřadu určení za použití ‚zprávy o očekávaném příchodu zboží‘.

Souhrnné celní prohlášení má podobu kopie tranzitního dokladu nebo tranzitního doprovodného dokladu, je-li použit čl. 353 odst. 2.“

3)

V článku 199 se odstavce 1 a 2 nahrazují těmito:

„1.   Aniž je dotčeno případné použití trestněprávních předpisů, má se za to, že podáním celního prohlášení podepsaného deklarantem nebo jeho zástupcem nebo tranzitního celního prohlášení podaného za použití elektronického zpracování dat celnímu úřadu vzniká v souladu s platnými předpisy odpovědnost deklaranta nebo jeho zástupce za:

správnost údajů uvedených v celním prohlášení,

pravost přiložených dokladů a

splnění všech povinností v souvislosti s propuštěním dotyčného zboží do daného celního režimu.

2.   Používá-li deklarant k vyhotovení svých celních prohlášení, včetně tranzitních celních prohlášení vyhotovených v souladu s čl. 353 odst. 2 písm. b), systémy počítačového zpracování dat, mohou celní orgány stanovit, že vlastnoruční podpis lze nahradit jiným identifikačním technickým postupem, který může být založen na použití kódů. Tato možnost se poskytuje pouze při splnění technických a administrativních podmínek stanovených celními orgány.

Celní orgány mohou také stanovit, že celní prohlášení vyhotovená pomocí celních systémů počítačového zpracování dat, včetně tranzitních prohlášení vyhotovených v souladu s čl. 353 odst. 2 písm. b), jsou ověřována přímo těmito systémy namísto ručního nebo mechanického otisku razítka celního úřadu a podpisu příslušného úředníka.“

4)

V článku 201 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Celní orgány mohou povolit, aby celní prohlášení bylo podáno u jiného celního úřadu, než je celní úřad, jemuž zboží je nebo bude předloženo nebo zpřístupněno k provedení kontroly, je-li splněna jedna z těchto podmínek:

a)

celní úřady uvedené v návětí se nacházejí v témže členském státě;

b)

zboží má být do celního režimu propuštěno držitelem jednotného povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení.“

5)

V článku 202 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Tranzitní celní prohlášení musí být celnímu úřadu odeslání podáno a zboží předloženo v jeho úředních hodinách.

Celní úřad odeslání však může na žádost hlavního povinného a na jeho náklady povolit, aby zboží bylo předloženo na jiném místě.“

6)

Článek 203 se nahrazuje tímto:

„Článek 203

1.   Na celním prohlášení se vyznačí datum jeho přijetí.

2.   Tranzitní prohlášení Společenství celní úřad odeslání přijme a zaeviduje v úředních hodinách stanovených celními orgány.“

7)

V čl. 205 odst. 3 se pátá a šestá odrážka nahrazují tímto:

„—

možnost, aby zúčastněné osoby u zásilek obsahujících více druhů zboží použily ke splnění formalit tranzitního režimu Společenství ložné listy, použije-li se čl. 353 odst. 2 a článek 441,

možnost, aby celní prohlášení pro vývoz, dovoz a tranzit, použije-li se čl. 353 odst. 2, a doklady, kterými se prokazuje původ ve Společenství u zboží, které nebylo přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Společenství, bylo vyhotoveno pomocí veřejných nebo soukromých systémů počítačového zpracování dat nebo případně na čistém bílém papíře za podmínek, které stanoví členské státy.“

8)

V článku 208 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud se zboží před propuštěním do tranzitního režimu Společenství nebo společného tranzitního režimu nachází v jiném celním režimu nebo je do něj propuštěno následně, může se použít sada obsahující počet výtisků potřebný pro tranzitní režim, použije-li se čl. 353 odst. 2, a pro předchozí nebo následující celní režim.“

9)

V čl. 215 odst. 1 se druhý a třetí pododstavec nahrazují těmito:

„Pro všechny výtisky se používá bílý papír. Na výtiscích pro tranzitní režim Společenství používaných v souladu s čl. 353 odst. 2 však mají kolonky 1 (první a třetí dílčí kolonka), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (první dílčí kolonka vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 zelený podtisk.

Tiskopisy jsou tištěny zeleným tiskem.“

10)

V článku 219 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zboží, které je předmětem tranzitního prohlášení, se předkládá společně s přepravním dokladem.

Celní úřad odeslání může zprostit povinnosti předložit tento doklad při plnění formalit za podmínky, že má tento doklad nadále k dispozici.

Přepravní doklad však musí být během přepravy předložen celním orgánům nebo jakýmkoli jiným pověřeným orgánům na jejich vyžádání.“

11)

V článku 247 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Při uplatnění tranzitního režimu Společenství uvede celní úřad odeslání v souladu s výsledky kontroly příslušné údaje na tranzitním prohlášení.“

12)

V článku 249 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Při uplatnění tranzitního režimu Společenství, pokud to výsledky kontroly prohlášení umožňují, povolí celní úřad odeslání propuštění zboží a zaznamená datum tohoto propuštění do informatizovaného systému.“

13)

V části I hlavě IX kapitole 1 se před článek 253 vkládá nový název, který zní:

Oddíl 1

Obecná ustanovení .

14)

V článku 253 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„4.   Kdokoli může požádat o povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení, které bude této osobě uděleno pro vlastní použití nebo k použití jako zástupce, jsou-li zavedeny dostatečné záznamy a postupy, které celnímu orgánu umožní identifikovat zastoupené osoby a vykonávat patřičné celní kontroly.

Tato žádost se může týkat rovněž integrovaného povolení, aniž je dotčen článek 64 kodexu.

5.   Používání zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení je podmíněno poskytnutím jistoty pro dovozní cla a jiné poplatky.

6.   Držitel povolení splní podmínky a kritéria stanovená v této kapitole a povinnosti vyplývající z povolení, aniž jsou dotčeny povinnosti deklaranta a pravidla týkající se vzniku celního dluhu.

7.   Držitel povolení schvalující celní orgán informuje o všech činitelích, které nastaly po udělení povolení a které mohou mít vliv na další trvání nebo obsah povolení.

8.   Nové posouzení povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení provádí schvalující celní orgán v těchto případech:

a)

významné změny příslušných právních předpisů Společenství;

b)

přiměřené náznaky, že držitel povolení již nesplňuje příslušné podmínky.

Pokud je povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení vydáno žadateli, jehož společnost byla založena před méně než třemi lety, provádí se v průběhu prvního roku po vydání podrobné sledování.“

15)

V článku 253a se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Používání zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení je podmíněno podáváním elektronických celních prohlášení a oznámení.“

16)

V části I hlavě IX kapitole 1 se za článek 253a vkládá nový oddíl, který zní:

Oddíl 2

Udělování, pozastavení a zrušení povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení

Článek 253b

1.   Žádosti o povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení se předkládají pomocí vzoru žádosti uvedeného v příloze 67 nebo odpovídajícího elektronického formátu.

2.   Pokud se schvalující celní orgán domnívá, že žádost neobsahuje veškeré požadované údaje, vyzve žadatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení žádosti, aby příslušné informace doplnil, a svou výzvu odůvodní.

3.   Žádost není přijata, pokud:

a)

není v souladu s odstavcem 1;

b)

nebyla předložena příslušným celním orgánům;

c)

byl žadatel odsouzen za závažný trestný čin související s jeho hospodářskou činností;

d)

bylo v okamžiku předložení žádosti proti žadateli zahájeno řízení o prohlášení konkursu.

4.   Před udělením povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení celní orgány zkontrolují záznamy žadatele, nelze-li využít výsledků předchozího auditu.

Článek 253c

1.   Povolení zjednodušeného celního prohlášení se udělí za předpokladu, že jsou splněny podmínky a kritéria stanovené v článku 14h s výjimkou odst. 1 písm. c), v čl. 14i písm. d), e) a g) a v článku 14j.

Povolení místního celního řízení se udělí za předpokladu, že jsou splněny podmínky a kritéria stanovené v článku 14h s výjimkou odst. 1 písm. c), v článku 14i a v článku 14j.

Při udělování povolení uvedených v prvním a druhém pododstavci celní orgány použijí čl. 14a odst. 2 a tiskopis povolení uvedený v příloze 67.

2.   Je-li žadatel držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. a) nebo c), má se za to, že byly splněny podmínky a kritéria stanovené v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 253d

1.   Schvalující celní orgán pozastaví povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení, jestliže:

a)

je zjištěno nesplnění podmínek a kritérií uvedených v čl. 253c odst. 1;

b)

se celní orgány důvodně domnívají, že držitel povolení nebo jiná osoba uvedená v čl. 14h odst. 1 písm. a), b) nebo d) spáchali čin, jenž povede k trestnímu řízení a souvisí s porušením celních předpisů.

V případě podle prvního pododstavce písmena b) tohoto článku však může schvalující celní orgán rozhodnout nepozastavit povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení, pokud má za to, že takové porušení je zanedbatelné ve vztahu k množství nebo objemu celních operací a že v souvislosti s tímto porušením nevzniká pochybnost o dobré víře držitele povolení.

Před přijetím rozhodnutí sdělí schvalující celní orgán svá zjištění držiteli povolení. Držitel povolení je oprávněn provést nápravu a/nebo vyjádřit své stanovisko do třiceti kalendářních dnů počínaje dnem sdělení.

2.   Jestliže držitel povolení nezjedná nápravu situace uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, schvalující celní orgán držiteli oprávnění oznámí, že povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení se pozastavuje na dobu třiceti kalendářních dnů s cílem umožnit držiteli povolení přijmout požadovaná opatření k nápravě.

3.   V případech podle odst. 1 prvního pododstavce písm. b) schvalující celní orgán pozastaví povolení do konce soudního řízení. Tuto skutečnost sdělí držiteli povolení.

4.   Pokud držitel povolení není schopen zjednat nápravu během třiceti kalendářních dnů, avšak prokáže, že podmínky může splnit, jestliže bude prodloužena doba pozastavení, pozastaví schvalující celní orgán povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení o dalších 30 kalendářních dnů.

5.   Pozastavením povolení není dotčen celní režim, který začal již před datem pozastavení, ale nebyl ještě ukončen.

Článek 253e

1.   Jestliže držitel povolení schvalujícímu celnímu orgánu věrohodně prokázal, že přijal nutná opatření k dodržování podmínek a kritérií, které musí být splněny při povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení, zruší schvalující celní orgán pozastavení a vyrozumí držitele povolení. Pozastavení může být zrušeno před uplynutím lhůty stanovené v čl. 253d odst. 2 nebo 4.

2.   Jestliže držitel povolení nepřijme nezbytná opatření v průběhu doby pozastavení stanovené v čl. 253d odst. 2 nebo 4, použije se článek 253g.

Článek 253f

1.   Pokud držitel povolení není dočasně schopen plnit některou z podmínek a kritérií stanovených pro povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení, může požádat o pozastavení povolení. V tomto případě držitel povolení oznámí tuto skutečnost schvalujícímu celnímu orgánu a uvede den, kdy bude opět schopen plnit podmínky a kritéria. Schvalujícímu celnímu orgánu oznámí rovněž plánovaná opatření a harmonogram jejich provedení.

2.   Jestliže držitel povolení není schopen zjednat nápravu ve lhůtě stanovené v jeho oznámení, může schvalující celní orgán povolit přiměřené prodloužení, pokud držitel povolení jednal v dobré víře.

Článek 253g

Aniž je dotčen článek 9 kodexu a článek 4 tohoto nařízení, schvalující celní orgán zruší povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení v těchto případech:

a)

držitel povolení nezjedná nápravu podle čl. 253d odst. 2 a čl. 253f odst. 1;

b)

držitel povolení nebo jiné osoby uvedené v čl. 14h odst. 1 písm. a), b) nebo d) se dopustili závažných nebo opakovaných porušení celních předpisů a neexistuje žádné další právo odvolání;

c)

na žádost držitele povolení.

V případě podle prvního pododstavce písm. b) však může schvalující celní orgán rozhodnout, že povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení nezruší, pokud má za to, že taková porušení jsou zanedbatelná ve vztahu k množství nebo objemu celních operací a že v souvislosti s těmito porušeními nevzniká pochybnost o dobré víře držitele povolení.“

17)

V části I hlavě IX se za kapitolu 1 vkládá nová kapitola, která zní:

„KAPITOLA 1A

Jednotné povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení

Oddíl 1

Podávání žádosti

Článek 253h

1.   Žádost o jednotné povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení se předkládá jednomu z celních orgánů uvedených v čl. 14d odst. 1 a 2.

Pokud se však povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení požaduje v rámci žádosti o jednotné povolení k zvláštnímu použití nebo pro celní režim s hospodářským účinkem nebo na základě takové žádosti, použije se čl. 292 odst. 5 a 6 nebo články 500 a 501.

2.   Jestliže je část příslušných záznamů a dokumentace vedena v jiném členském státě, než ve kterém byla předložena žádost, žadatel řádně vyplní kolonky 5a, 5b a 7 tiskopisu žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze 67.

3.   Žadatel uvede snadno přístupné ústřední místo nebo jmenuje kontaktní osobu v rámci své organizace v členském státě, v němž byla předložena žádost, tak aby měly celní orgány k dispozici veškeré informace nezbytné k prokázání splnění požadavků pro udělení jednotného povolení.

4.   Žadatelé v možném rozsahu předloží celním orgánům nezbytné údaje v elektronické podobě.

5.   Do zavedení elektronického systému výměny údajů mezi dotčenými členskými státy, které je nezbytné pro účely příslušného celního režimu, může schvalující celní orgán zamítnout žádosti předložené podle odstavce 1, pokud by žádost o jednotné povolení znamenala neúměrný správní poplatek.

Článek 253i

1.   Členské státy oznámí Komisi seznamy celních orgánů uvedených v čl. 253h odst. 1, jimž mají být žádosti podávány, a jakékoli jejich následné změny. Komise tyto informace zpřístupní na internetu. Tyto orgány působí jako celní orgány udělující jednotná povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení.

2.   Členské státy jmenují ústřední úřad odpovědný za výměnu informací mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a Komisí a informují o tomto úřadu Komisi.

Oddíl 2

Postup při vydávání

Článek 253j

1.   Předkládá-li se žádost o jednotné povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení, schvalující celní orgán zpřístupní ostatním dotčeným celním orgánům tyto informace:

a)

žádost;

b)

předlohu povolení;

c)

veškeré informace nezbytné pro udělení povolení.

Informace jsou zpřístupněny pomocí komunikačního systému uvedeného v článku 253m, jakmile je tento systém k dispozici.

2.   Informace uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) schvalující celní orgán zpřístupní v těchto lhůtách:

a)

30 kalendářních dnů, pokud bylo žadateli dříve povoleno zjednodušené celní prohlášení nebo místní celní řízení nebo uděleno osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. a) nebo c);

b)

90 kalendářních dnů ve všech ostatních případech.

Pokud schvalující celní orgán není schopen tyto lhůty dodržet, může je prodloužit o dalších 30 kalendářních dnů. V těchto případech schvalující celní orgán sdělí žadateli důvody prodloužení před uplynutím těchto lhůt.

Lhůta počíná běžet okamžikem, kdy schvalující celní orgán obdrží veškeré nezbytné informace uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c). Schvalující celní orgán vyrozumí žadatele o přijetí žádosti a o datu, kdy začíná běžet příslušná lhůta.

3.   Do dne 31. prosince 2009 se maximální lhůty v délce 30 nebo 90 kalendářních dnů stanovené v prvním pododstavci odstavce 2 nahrazují 90 nebo 210 kalendářními dny.

Článek 253k

1.   Schvalující celní orgán členského státu, v němž byla předložena žádost, a celní orgány ostatních členských států, jež jsou zapojeny do požadovaného jednotného povolení, spolupracují při stanovování provozních požadavků a požadavků na vykazování, včetně plánu kontrol pro dohled nad celním režimem používaným na základě jednotného povolení. Údaje, které mají být mezi dotčenými celními orgány vyměňovány pro účely celního režimu nebo režimů, však nejdou nad rámec údajů stanovených v příloze 30 A.

2.   Celní orgány ostatních členských států, jichž se týká požadované jednotné povolení, sdělí schvalujícímu celnímu orgánu případné námitky do třiceti kalendářních dnů ode dne obdržení předlohy povolení. Je-li pro toto oznámení zapotřebí delší lhůta, schvalující celní orgán musí být vyrozuměn co nejdříve, v každém případě nejpozději v uvedené lhůtě. Tuto dodatečnou lhůtu lze prodloužit nejvýše o dalších 30 kalendářních dnů. Je-li lhůta prodloužena, schvalující celní orgán vyrozumí žadatele o prodloužení lhůty.

Pokud byly sděleny námitky a celní orgány v uvedené lhůtě nedosáhly dohody, žádost je zamítnuta v rozsahu, v němž byly vzneseny námitky.

Pokud konzultovaný celní orgán neodpoví ve lhůtě nebo lhůtách stanovených v prvním pododstavci, schvalující celní orgán může na odpovědnost konzultovaného celního orgánu předpokládat, že neexistují žádné námitky ohledně vydání takovéhoto povolení.

3.   Před částečným nebo úplným zamítnutím žádosti schvalující celní orgán sdělí žadateli důvody, na nichž hodlá založit své rozhodnutí, a žadatel může sdělit své stanovisko do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení.

Článek 253l

1.   Jestliže o jednotné povolení žádá žadatel, jenž je držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. a) nebo c), povolení se udělí, pokud došlo k nezbytné výměně informací mezi:

a)

žadatelem a schvalujícím celním orgánem;

b)

schvalujícím celním orgánem a ostatními celními orgány, jichž se týká požadované jednotné povolení.

Pokud žadatel není držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. a) nebo c), povolení se udělí, jestliže se schvalující celní orgán ujistí, že žadatel bude schopen plnit podmínky a kritéria pro povolení stanovené nebo uvedené v článcích 253, 253a a 253c, a jestliže došlo k nezbytné výměně informací podle prvního pododstavce tohoto odstavce.

2.   Poté, co schvalující celní orgán od ostatních dotčených celních orgánů obdrží souhlas či neobdrží žádné odůvodněné námitky, vydá povolení v souladu s tiskopisem povolení uvedeným v příloze 67 do 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůt stanovených v čl. 253k odst. 2 nebo 3.

Schvalující celní orgán zpřístupní povolení celním orgánům v zúčastněných členských státech pomocí informačního a komunikačního systému uvedeného v článku 253m, jakmile je tento systém k dispozici.

3.   Jednotná povolení zjednodušeného celního prohlášení a místního celního řízení jsou uznávána ve všech členských státech uvedených v kolonce 10 nebo kolonce 11 povolení, či případně v obou těchto kolonkách.

Oddíl 3

Předávání informací

Článek 253m

1.   Pro informování a komunikaci mezi celními orgány a k informování Komise a hospodářských subjektů se použije, jakmile bude k dispozici, elektronický informační a komunikační systém, který vymezí Komise a celní orgány po vzájemné dohodě. Informace poskytnuté hospodářským subjektům jsou omezeny na údaje, které nemají důvěrnou povahu a které jsou vymezeny v hlavě II bodu 16 vysvětlivek k tiskopisu žádosti o zjednodušené celní postupy uvedenému v příloze 67.

2.   Komise a celní orgány si pomocí systému uvedeného v odstavci 1 vyměňují, ukládají a zpřístupňují tyto informace:

a)

údaje žádostí;

b)

informace nezbytné pro proces vydání povolení;

c)

jednotná povolení vydaná pro postupy uvedené v čl. 1 bodech 13 a 14 a popřípadě jejich změny, pozastavení a zrušení;

d)

výsledky nového posouzení podle čl. 253 odst. 8.

3.   S předchozím souhlasem držitele povolení mohou Komise a členské státy prostřednictvím internetu zveřejnit seznam jednotných povolení, jakož i údaje, které nemají důvěrnou povahu a které jsou vymezeny v hlavě II bodu 16 vysvětlivek k tiskopisu žádosti o zjednodušené postupy uvedenému v příloze 67. Tento seznam se aktualizuje.“

18)

V čl. 260 odst. 1 se slovo „deklarant“ nahrazuje slovem „žadatel“.

19)

Článek 261 se nahrazuje tímto:

„Článek 261

1.   Povolení používat postup zjednodušeného celního prohlášení se žadateli udělí, jsou-li splněny podmínky a kritéria uvedené v článcích 253, 253a a 253c.

2.   Je-li žadatel držitelem osvědčení AEO uvedeného v čl. 14a odst. 1 písm. a) nebo c), schvalující celní orgán povolení udělí, pokud mezi žadatelem a schvalujícím celním orgánem došlo k nezbytné výměně informací. Veškeré podmínky a kritéria stanovené v odstavci 1 tohoto článku se považují za splněné.“

20)

Článek 264 se nahrazuje tímto:

„Článek 264

1.   Povolení používat místní celní řízení se žadateli udělí, jsou-li splněny podmínky a kritéria uvedené v článcích 253, 253a a 253c.

2.   Je-li žadatel držitelem osvědčení AEO uvedeného v čl. 14a odst. 1 písm. a) nebo c), schvalující celní orgán povolení udělí, pokud mezi žadatelem a schvalujícím celním orgánem došlo k nezbytné výměně informací. Veškeré podmínky a kritéria stanovené v odstavci 1 tohoto článku se považují za splněné.“

21)

Článek 265 se zrušuje.

22)

V článku 269 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Povolení používat postup zjednodušeného celního prohlášení se žadateli udělí v souladu s podmínkami a kritérii a způsobem stanoveným v článcích 253, 253a a 253c a 270.“

23)

Článek 270 se mění takto:

a)

odstavce 2, 3 a 4 se zrušují;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Je-li žadatel držitelem osvědčení AEO uvedeného v čl. 14a odst. 1 písm. a) nebo c), schvalující celní orgán povolení udělí, pokud mezi žadatelem a schvalujícím celním orgánem došlo k nezbytné výměně informací. Veškeré podmínky a kritéria stanovené v odstavci 1 tohoto článku se považují za splněné.“

24)

V článku 282 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Povolení používat postup zjednodušeného celního prohlášení se žadateli udělí, jsou-li splněny podmínky a kritéria uvedené v článcích 261 a 262, které se použijí přiměřeně.“

25)

Článek 288 se zrušuje.

26)

V čl. 291 odst. 2 se zrušuje písmeno a).

27)

V článku 340b se doplňují nové body, které znějí:

„6.   ‚tranzitním doprovodným dokladem‘ doklad vytištěný počítačovým systémem doprovázející zboží a vycházející z údajů tranzitního prohlášení;

7.   ‚nouzovým postupem‘ postup založený na papírových dokladech vyhotovených s cílem umožnit podání a kontrolu tranzitního prohlášení a sledování tranzitní operace, nemůže-li být použit standardní postup elektronickou cestou.“

28)

V článku 340c se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zboží Společenství se propouští do režimu vnitřního tranzitu Společenství, pokud je odesláno:

a)

z části celního území Společenství, na kterou se vztahuje směrnice 2006/112/ES, do části celního území Společenství, na kterou se uvedená směrnice nevztahuje, nebo

b)

z části celního území Společenství, na kterou se nevztahuje směrnice 2006/112/ES, do části celního území Společenství, na kterou se uvedená směrnice vztahuje, nebo

c)

z části celního území Společenství, na kterou se nevztahuje směrnice 2006/112/ES, do části celního území Společenství, na kterou se uvedená směrnice rovněž nevztahuje.“

29)

V článku 342 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Je-li jistota poskytnuta ručením u celního úřadu záruky:

a)

pro použití jistoty a pro identifikaci každého závazku ručitele se hlavnímu povinnému přiděluje ‚referenční číslo jistoty‘;

b)

hlavnímu povinnému se přidělí a sdělí přístupový kód spojený s ‚referenčním číslem jistoty‘.“

30)

Článek 343 se nahrazuje tímto:

„Článek 343

Každý členský stát vloží do informatizovaného systému seznam celních úřadů příslušných pro tranzitní operace Společenství, jejich identifikační čísla, působnost a jejich pracovní dobu (dny a hodiny). Do informatizovaného systému musí být rovněž zaznamenány veškeré změny těchto údajů.

Komise předá tyto informace ostatním členským státům prostřednictvím informatizovaného systému.“

31)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 343a

Každý členský stát uvědomí Komisi o vytvoření ústředních celních úřadů a o kompetencích přidělených těmto úřadům při řízení a kontrole tranzitního režimu Společenství a rovněž při přijímání a předávání dokladů s uvedením typu příslušných dokladů.

Komise sdělí tyto údaje ostatním členským státům.“

32)

V části II hlavě II kapitole 4 oddílu 1 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 344a

1.   V rámci tranzitního režimu Společenství se formality plní za použití elektronického zpracování dat.

2.   Mezi správními orgány se používají zprávy, které jsou v souladu se strukturou a náležitostmi, které po dohodě určily celní orgány.“

33)

V článku 345 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Při poskytnutí jednotlivé jistoty ručením nemůže hlavní povinný měnit přístupový kód spojený s ‚referenčním číslem jistoty‘ s výjimkou případů, kdy se uplatňují ustanovení přílohy 47A bodu 3.“

34)

V článku 346 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Při poskytnutí jednotlivé jistoty ručením musí být vystavena záruční listina podle vzoru uvedeného v příloze 49.

Záruční listina je ponechána na celním úřadě záruky.“

35)

Článek 347 se nahrazuje tímto:

„Článek 347

1.   V případě uvedeném v čl. 345 odst. 3 musí být pro jednotlivou jistotu vystavena záruční listina podle vzoru uvedeného v příloze 50.

Ustanovení čl. 346 odst. 2 se použijí přiměřeně.

2.   Ručitel poskytne celnímu úřadu záruky za podmínek stanovených celními orgány veškeré podrobnosti o záručních dokladech jednotlivé jistoty, které vystavil.

Poslední den, kdy lze doklad použít, nesmí nastat později než 1 rok ode dne vystavení.

3.   Ručitel sdělí hlavnímu povinnému ‚referenční číslo jistoty‘ u každého záručního dokladu jednotlivé jistoty, který mu byl přidělen. Přiřazený přístupový kód hlavní povinný nesmí měnit.

4.   Pro účely čl. 353 odst. 2 písm. b) ručitel vydá hlavnímu povinnému záruční doklady jednotlivé jistoty na tiskopise, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze 54. Na záručním dokladu je uvedeno identifikační číslo.

5.   Ručitel může vystavit záruční doklady jednotlivé jistoty, které neplatí pro operaci tranzitu Společenství týkající se zboží uvedeného v příloze 44 C. V tom případě ručitel přes každý záruční doklad jednotlivé jistoty v papírové formě uvede diagonálně následující poznámku:

Omezená platnost – 99200.

6.   Hlavní povinný předloží na celním úřadu odeslání počet záručních dokladů jednotlivé jistoty odpovídající násobku částky 7 000 EUR, který je nezbytný k pokrytí celkové částky uvedené v čl. 345 odst. 1. Pro účely čl. 353 odst. 2 písm. b) se záruční doklady v papírové formě předkládají celnímu úřadu odeslání, který si je ponechá a sdělí celnímu úřadu záruky uvedenému na záručním dokladu identifikační číslo každého záručního dokladu.“

36)

V článku 348 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Celní orgány členského státu, o jehož celní úřad záruky se jedná, zaznamenají informaci o zrušení nebo odstoupení a den nabytí účinku do informatizovaného systému.“

37)

Článek 350 se zrušuje.

38)

Článek 351 se nahrazuje tímto:

„Článek 351

Jestliže zásilky obsahují zboží, které má být propuštěno do režimu vnějšího tranzitu Společenství, a zároveň zboží, které má být propuštěno do režimu vnitřního tranzitu Společenství, doplní se tranzitní prohlášení označené symbolem ‚T‘ u každé jednotlivé položky symbolem ‚T1‘, ‚T2‘ nebo ‚T2F‘.“

39)

Článek 352 se zrušuje.

40)

Článek 353 se nahrazuje tímto:

„Článek 353

1.   Tranzitní prohlášení dodržují strukturu a náležitosti stanovené v příloze 37A.

2.   Celní orgány přijímají tranzitní prohlášení vyhotovená písemně na formuláři odpovídajícím vzoru uvedenému v příloze 31 a v souladu s postupem, který celní orgány vymezily po vzájemné dohodě, v těchto případech:

a)

převážejí-li zboží cestující, kteří nemají přímý přístup k informatizovanému systému celních orgánů, způsobem uvedeným v článku 353a;

b)

je-li zaveden nouzový postup za podmínek a způsoby, které jsou stanoveny v příloze 37D.

3.   Nefunguje-li aplikace hlavního povinného a/nebo síť, podléhá použití písemného tranzitního prohlášení podle odst. 2 písm. b) schválení celními orgány.

4.   Tranzitní prohlášení může být doplněno doplňkovými listy podle vzoru uvedeného v příloze 33. Listy tvoří nedílnou součást prohlášení.

5.   Namísto doplňkových listů lze použít ložné listy vyhotovené v souladu s přílohou 44A a podle vzoru uvedeného v příloze 45 jako popisnou část písemného tranzitního prohlášení, jehož nedílnou součást tvoří.“

41)

V části II hlavě II kapitole 4 oddílu 2 pododdílu 2 se vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 353a

1.   Pro účely čl. 353 odst. 2 písm. a) cestující vyhotoví tranzitní prohlášení v souladu s článkem 208 a přílohou 37.

2.   Celní orgány zajistí, aby mezi příslušnými orgány došlo k výměně údajů o tranzitu za použití informační technologie a počítačových sítí.“

42)

V článku 356 se zrušuje odstavec 3.

43)

Článek 357 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Aniž je dotčen odstavec 4, může být zboží, které má být propuštěno do tranzitního režimu Společenství, propuštěno, pouze je-li opatřeno celní závěrou. Celní úřad odeslání přijme identifikační opatření, která uzná za potřebná, a uvede příslušné informace do tranzitního prohlášení.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Celní úřad odeslání může zprostit povinnosti použít celní závěru, lze-li totožnost zboží určit popisem v tranzitním prohlášení nebo v průvodních dokladech s ohledem na případná jiná opatření ke ztotožnění zboží.

Popis zboží se považuje za dostatečný k určení jeho totožnosti, je-li dostatečně přesný pro snadné zjištění jeho množství a povahy.“

44)

Články 358 a 359 se nahrazují tímto:

„Článek 358

1.   Po propuštění zboží předá celní úřad odeslání podrobnosti o tranzitní operaci Společenství celnímu úřadu určení uvedenému v celním prohlášení prostřednictvím ‚zprávy o očekávaném příchodu zboží‘ a všem celním úřadům tranzitu uvedeným v celním prohlášení prostřednictvím ‚zprávy o očekávaném tranzitu‘. Tyto zprávy vycházejí z údajů uvedených v tranzitním prohlášení, případně opravených.

2.   Po propuštění zboží doprovází přepravované zboží propuštěné do tranzitního režimu Společenství tranzitní doprovodný doklad. Jeho vzor a náležitosti jsou uvedeny v příloze 45A. Tento doklad se zpřístupní hospodářskému subjektu jedním z následujících způsobů:

a)

hlavnímu povinnému ho předá celní úřad odeslání nebo na základě povolení celních orgánů je vytištěn v systému počítačového zpracování dat hlavního povinného;

b)

vytiskne se v systému počítačového zpracování dat schváleného odesílatele po přijetí zprávy o povolení propuštění zboží, kterou zašle celní úřad odeslání.

3.   Tranzitní doprovodný doklad se případně doplní seznamem položek, který odpovídá vzoru a vysvětlivkám uvedeným v příloze 45B. Tento seznam tvoří nedílnou součást tranzitního doprovodného dokladu.

Článek 359

1.   Zásilka se spolu s tranzitním doprovodným dokladem předkládá každému celnímu úřadu tranzitu.

2.   Celní úřad tranzitu zaznamená průjezd, o kterém byl vyrozuměn prostřednictvím ‚zprávy o očekávaném tranzitu‘ celním úřadem odeslání. Celní úřad odeslání je vyrozuměn o překročení hranice prostřednictvím zprávy ‚potvrzení o přestupu hranice‘.

3.   Celní úřady tranzitu provedou prohlídku zboží, považují-li to za nutné. Případná prohlídka zboží se provádí zejména na podkladě ‚zprávy o očekávaném tranzitu‘.

4.   Je-li zboží dopravováno přes celní úřad tranzitu, který není totožný s původně určeným celním úřadem uvedeným v tranzitním doprovodném dokladu, celní úřad tranzitu si od celního úřadu odeslání vyžádá ‚zprávu o očekávaném tranzitu‘ a informuje celní úřad odeslání o tranzitu prostřednictvím zprávy ‚potvrzení o přestupu hranice‘.“

45)

Článek 360 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„Dopravce je povinen opatřit záznamem tranzitní doprovodný doklad a předložit jej spolu se zásilkou celním orgánům členského státu, na jehož území se nachází dopravní prostředek:“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pokud celní orgány dojdou k názoru, že daná tranzitní operace Společenství může pokračovat obvyklým způsobem, učiní případná nezbytná opatření a potvrdí tranzitní doprovodný doklad.

Příslušné celní orgány tranzitu nebo místa určení uvedou do informatizovaného systému příslušné nezbytné informace týkající se překládky nebo jiné události.“

46)

Články 361, 362 a 363 se nahrazují těmito:

„Článek 361

1.   Zboží a požadované doklady se předloží celnímu úřadu určení v jeho úředních hodinách. Na žádost zúčastněné osoby a na její náklady však může tento úřad povolit předložení požadovaných dokladů a zboží mimo tuto úřední dobu. Celní úřad určení může rovněž na žádost zúčastněné osoby a na její náklady povolit předložení zboží a požadovaných dokladů na jiném místě.

2.   Je-li zboží předloženo celnímu úřadu určení po uplynutí lhůty stanovené celním úřadem odeslání a je-li její nedodržení způsobeno okolnostmi, které jsou celnímu úřadu určení uspokojivě vysvětleny a které nelze přičítat dopravci ani hlavnímu povinnému, má se za to, že hlavní povinný lhůtu dodržel.

3.   Celní úřad určení si ponechá tranzitní doprovodný doklad a prohlídka zboží se provádí zejména na základě ‚zprávy o očekávaném příchodu zboží‘ obdržené od celního úřadu odeslání.

4.   Na žádost hlavního povinného a jako důkaz ukončení režimu v souladu s čl. 366 odst. 1 uvede celní úřad určení v tranzitním doprovodném dokladu tuto poznámku:

Alternativní důkaz – 99202.

5.   Tranzitní operace může být ukončena u jiného celního úřadu, než který je uveden v tranzitním prohlášení. Tento úřad se tím stává celním úřadem určení.

Pokud je nový celní úřad určení úřadem jiného členského státu, než tomu bylo u původně určeného celního úřadu, vyžádá si nový celní úřad určení od celního úřadu odeslání ‚zprávu o očekávaném příchodu zboží‘.

Článek 362

1.   Celní úřad určení vydá osobě, která předloží zboží a požadované doklady, na vyžádání stvrzenku.

2.   Stvrzenka se vystavuje na tiskopise, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze 47.

3.   Stvrzenku předem vyplní zúčastněná osoba. Mimo místa vyhrazeného pro celní úřad určení může obsahovat i další údaje o zásilce. Stvrzenku nelze použít k prokázání ukončení režimu ve smyslu čl. 366 odst. 1.

Článek 363

1.   Celní úřad určení vyrozumí celní úřad odeslání o příchodu zboží ve stejný den, kdy je zboží předloženo celnímu úřadu určení pomocí ‚zprávy o příchodu zboží‘.

2.   Je-li tranzitní operace ukončena u jiného celního úřadu, než který byl původně uveden v tranzitním prohlášení, informuje nový celní úřad určení o příchodu zboží celní úřad odeslání pomocí ‚zprávy o příchodu zboží‘.

Celní úřad odeslání informuje o příchodu zboží původně určený celní úřad určení ‚předanou zprávou o příchodu zboží‘.

3.   ‚Zprávu o příchodu zboží‘ uvedenou v odstavci 1 a 2 nelze použít jako důkaz ukončení režimu ve smyslu čl. 366 odst. 1.

4.   S výjimkou oprávněných případů zašle celní úřad určení ‚zprávu o výsledcích kontroly‘ celnímu úřadu odeslání nejpozději třetí den následující po dni, kdy je zboží předloženo celnímu úřadu určení. Použije-li se však článek 408, celní úřad určení zašle ‚zprávu o výsledcích kontroly‘ celnímu úřadu odeslání nejpozději šestý den následující po dni, kdy je zboží předloženo.“

47)

Článek 364 se zrušuje.

48)

V části II hlavě II kapitole 4 oddílu 2 se název pododdílu 6 nahrazuje tímto:

„Postup šetření“.

49)

Článek 365 se nahrazuje tímto:

„Článek 365

1.   Neobdrží-li celní orgány členského státu odeslání ‚zprávu o příchodu zboží‘ ve lhůtě stanovené pro předložení zboží celnímu úřadu určení, nebo ‚zprávu o výsledcích kontroly‘ ve lhůtě do šesti dnů po obdržení ‚zprávy o příchodu zboží‘, zváží tyto orgány, zda zahájí šetření k získání informací nezbytných buď k vyřízení režimu nebo, není-li to možné:

ke zjištění vzniku celního dluhu,

ke zjištění dlužníka a

k určení celních orgánů příslušných k vymáhání dluhu.

2.   Šetření se zahájí nejpozději sedm dní po uplynutí jedné ze lhůt uvedených v odstavci 1 s výjimkou mimořádných případů, které určí členské státy dohodou. Jestliže celní orgány obdrží informace nebo nabudou podezření o neukončení tranzitního režimu dříve, zahájí se šetření ihned.

3.   Obdrží-li celní orgány členského státu odeslání pouze ‚zprávu o příchodu zboží‘, zahájí šetření žádostí o ‚zprávu o výsledcích kontroly‘ směrovanou na celní úřad určení, který zaslal ‚zprávu o příchodu zboží‘.

4.   Neobdrží-li celní orgány členského státu odeslání ‚zprávu o příchodu zboží‘, zahájí šetření žádostí hlavnímu povinnému o informace potřebné pro ukončení režimu nebo celnímu úřadu určení, jsou-li k dispozici dostatečné informace pro šetření na místě určení.

Nemůže-li být tranzitní operace vyřízena, je hlavní povinný požádán o informace nezbytné k vyřízení režimu nejpozději dvacet osm dnů po zahájení šetření u celního úřadu určení.

5.   Celní úřad určení a hlavní povinný odpoví na žádost uvedenou v odstavci 4 ve lhůtě dvaceti osmi dnů. Poskytne-li hlavní povinný v průběhu této lhůty dostatečné informace, celní orgány členského státu odeslání k těmto informacím přihlédnou nebo vyřídí operaci, pokud to poskytnuté informace umožňují.

6.   Neumožní-li informace poskytnuté hlavním povinným vyřídit režim, avšak celní orgány členského státu odeslání je považují za dostatečné pro pokračování v šetření, musí být neodkladně zaslána žádost příslušnému celnímu úřadu.

7.   Pokud šetření prokáže, že byl tranzitní režim řádně ukončen, celní orgány členského státu odeslání vyřídí režim a neprodleně vyrozumí hlavního povinného a případně všechny celní orgány, které zahájily vymáhání podle článků 217 až 232 kodexu.“

50)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 365a

1.   Pokud během šetření a před uplynutím lhůty uvedené v článku 450a první odrážce získají celní orgány členského státu odeslání (dále jen ‚žádající orgány‘) jakýmkoli způsobem důkaz týkající se místa, kde došlo k událostem rozhodným pro vznik celního dluhu, a toto místo se nachází v jiném členském státě, zašlou tyto celní orgány bezodkladně veškeré informace, které mají k dispozici, orgánům pro toto místo příslušným, dále jen ‚dožádané orgány‘.

2.   Dožádané orgány potvrdí příjem oznámení a uvedou, zda jsou příslušné k vymáhání. Neodpovědí-li do dvaceti osmi dnů, žádající orgány bezodkladně pokračují v šetření.“

51)

Články 366 a 367 se nahrazují těmito:

„Článek 366

1.   Hlavní povinný může celním orgánům poskytnout věrohodný důkaz o ukončení režimu ve lhůtě uvedené v prohlášení předložením dokladu ověřeného celními orgány členského státu určení, který obsahuje ztotožnění dotyčného zboží a prokazuje, že zboží bylo předloženo celnímu úřadu určení nebo, použije-li se článek 406, schválenému příjemci.

2.   Tranzitní režim Společenství se rovněž považuje za ukončený, jestliže hlavní povinný způsobem uspokojivým pro celní orgány předloží jeden z následujících dokladů:

a)

celní doklad o propuštění zboží k celně schválenému určení nebo použití ve třetí zemi;

b)

doklad vydaný ve třetí zemi, potvrzený celními orgány této země a osvědčující, že zboží je považováno za zboží propuštěné do volného oběhu v příslušné třetí zemi.

3.   Doklady uvedené v odstavci 2 lze nahradit jejich kopiemi nebo fotokopiemi, ověřenými subjektem, který potvrdil původní doklady, orgány příslušných třetích zemí nebo orgány některého z členských států.

Článek 367

Ustanovení o výměně zpráv mezi celními orgány pomocí informačních technologií a datových sítí se nepoužijí na zjednodušené postupy stanovené u konkrétních způsobů přepravy a na jiné zjednodušené postupy založené na čl. 97 odst. 2 celního kodexu, které jsou uvedeny v čl. 372 odst. 1 písm. f) a g).“

52)

Články 368a, 369, 369a, 370 a 371 se zrušují.

53)

Článek 372 se nahrazuje tímto:

„Článek 372

1.   Na žádost hlavního povinného nebo příjemce mohou celní orgány povolit následující zjednodušení:

a)

použití souborné jistoty nebo zproštění povinnosti poskytnout jistotu;

b)

použití zvláštního typu celních závěr;

c)

zproštění povinnosti závazné trasy;

d)

status schváleného odesílatele;

e)

status schváleného příjemce;

f)

použití zjednodušených postupů na zboží:

i)

dopravované po železnici nebo ve velkokapacitních kontejnerech,

ii)

dopravované letecky,

iii)

dopravované po moři,

iv)

přepravované potrubím;

g)

použití jiných zjednodušených postupů na základě čl. 97 odst. 2 kodexu.

2.   Není-li v tomto oddíle nebo v povolení stanoveno jinak, platí povolená zjednodušení uvedená v odst. 1 písm. a) a f) ve všech členských státech. Jsou-li povolena zjednodušení uvedená v odst. 1 písm. b), c) a d), platí pouze pro tranzitní operace Společenství, které jsou zahájeny v členském státě, kde bylo povolení uděleno. Je-li povoleno zjednodušení uvedené v odst. 1 písm. e), platí toto povolení výlučně v členském státě, kde bylo uděleno.“

54)

V čl. 373 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

pravidelně využívají tranzitní režim Společenství, nebo o kterých celní orgány vědí, že jsou schopny splnit povinnosti vyplývající z tohoto režimu, anebo, pokud jde o zjednodušení uvedené v čl. 372 odst. 1 písm. e), které pravidelně přijímají zboží propuštěné do tranzitního režimu Společenství, a“.

55)

V článku 374 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Žádost o povolení používat zjednodušení (dále jen ‚žádost‘) musí být opatřena datem a podepsána. Žádost musí mít písemnou formu nebo musí být podána za použití elektronického zpracování dat za podmínek a způsobem stanoveným celními orgány.“

56)

V článku 376 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   V případě zjednodušení uvedených v čl. 372 odst. 1 písm. b), c) a f) se povolení předloží celnímu úřadu odeslání, kdykoliv o ně požádá.“

57)

Článek 379 se nahrazuje tímto:

„Článek 379

1.   Hlavní povinný může využívat soubornou jistotu nebo zproštění povinnosti poskytnout jistotu až do výše referenční částky.

2.   Referenční částka se rovná částce celního dluhu, který může vzniknout v souvislosti se zbožím, které bylo hlavnímu povinnému propuštěno do tranzitního režimu Společenství po dobu alespoň jednoho týdne.

Celní úřad záruky stanoví tuto částku ve spolupráci se zúčastněnou osobou:

a)

na základě údajů o zboží, které hlavní povinný přepravoval v minulosti, a na základě odhadu objemu předpokládaných operací tranzitu Společenství, jak vyplývá mimo jiné z jeho obchodní dokumentace a účetnictví;

b)

při stanovení referenční částky se vychází z nejvyšší sazby cel a poplatků platných pro dané zboží v členském státě, o jehož celní úřad záruky se jedná. Pro účely tohoto výpočtu se se zbožím Společenství, které se přepravuje nebo které se má přepravovat podle Úmluvy o společném tranzitním režimu, musí zacházet jako se zbožím, které není zbožím Společenství.

Provádí se výpočet výše možného celního dluhu pro každou tranzitní operaci. Nejsou-li potřebné údaje dostupné, stanoví se částka ve výši 7 000 EUR, pokud jiné informace, které jsou celním orgánům známy, nepoukazují na částku jinou.

3.   Celní úřad záruky prověří referenční částku zejména na základě žádosti hlavního povinného a v případě potřeby tuto částku upraví.

4.   Hlavní povinný zajistí, že částky pro jím uskutečňované a dosud neukončené tranzitní operace nepřekročí referenční částku.

Informatizované systémy celních orgánů zpracovávají a mohou sledovat použití referenční částky u každé tranzitní operace.“

58)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 380a

Při použití souborné jistoty a/nebo zproštění povinnosti poskytnout jistotu:

a)

se hlavnímu povinnému pro použití souborné jistoty přidělí ‚referenční číslo jistoty‘ spojené se stanovenou referenční částkou;

b)

celní úřad záruky přidělí a sdělí hlavnímu povinnému počáteční přístupový kód spojený s ‚referenčním číslem jistoty‘.

Hlavní povinný může pro sebe nebo své zástupce přidělit jeden nebo více přístupových kódů k této jistotě.“

59)

Článek 382 se nahrazuje tímto:

„Článek 382

1.   Soubornou jistotu poskytuje ručitel.

2.   K souborné jistotě musí být vystavena záruční listina podle vzoru uvedeného v příloze 48. Záruční listinu si ponechá celní úřad záruky.

3.   Ustanovení čl. 346 odst. 2 se použijí přiměřeně.“

60)

Článek 383 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Platnost osvědčení nesmí být delší než dva roky. Celní úřad záruky ji však může jednou prodloužit, a to nejvýše o dva roky.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje.

61)

Článek 384 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Celní úřad záruky uvede do informatizovaného systému informaci o zrušení povolení používat soubornou jistotu nebo zproštění povinnosti poskytnout jistotu, které vydají celní orgány, den účinku zrušení závazku ručitele, které vydá celní úřad záruky, nebo den účinku odstoupení ručitele od závazku.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Ode dne účinku zrušení nebo odstoupení nelze osvědčení vydaná podle čl. 353 odst. 2 písm. b) dále použít při propouštění zboží do tranzitního režimu Společenství a hlavní povinný je neprodleně vrátí celnímu úřadu záruky.

Každý členský stát sdělí Komisi identifikační znaky platných osvědčení, která dosud nebyla vrácená nebo která byla ohlášena jako odcizená, ztracená nebo padělaná. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.“;

c)

odstavec 4 se zrušuje.

62)

Článek 385 se zrušuje.

63)

V článku 386 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Hlavní povinný uvede typ, počet a značky přiložených celních závěr v údajích tranzitního prohlášení.

Hlavní povinný přiloží celní závěry nejpozději při propuštění zboží.“

64)

V článku 387 se zrušuje odstavec 2.

65)

V článku 398 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Kterékoli osobě, která hodlá uskutečňovat operace tranzitu Společenství, aniž by toto zboží a odpovídající tranzitní prohlášení předkládala celnímu úřadu odeslání nebo kterémukoli jinému schválenému místu, může být udělen status schváleného odesílatele.“

66)

V článku 399 se písm. b) nahrazuje tímto:

„b)

lhůta, kterou mají celní orgány po podání tranzitního prohlášení schváleným odesílatelem k dispozici, aby mohly případně před odesláním zboží provést jeho kontrolu;“

67)

Článek 400 se nahrazuje tímto:

„Článek 400

Schválený odesílatel podává tranzitní prohlášení celnímu úřadu odeslání. Propuštění zboží nemůže nastat před koncem lhůty, která je stanovena v čl. 399 písm. b).“

68)

Článek 401 se zrušuje.

69)

Článek 402 se nahrazuje tímto:

„Článek 402

Schválený odesílatel vloží v případě potřeby do informatizovaného systému informaci o závazné trase stanovené podle čl. 355 odst. 2 a o lhůtě stanovené podle článku 356, ve které musí být zboží předloženo celnímu úřadu určení, a rovněž o počtu, typu a značce celních závěr.“

70)

Články 403 a 404 se zrušují.

71)

Článek 406 se nahrazuje tímto:

„Článek 406

1.   Kterékoli osobě, která hodlá ve svých prostorách nebo na jiném vymezeném místě přijímat zboží propuštěné do tranzitního režimu Společenství, aniž by toto zboží a tranzitní doprovodný doklad předkládala celnímu úřadu určení, může být udělen status schváleného příjemce.

2.   Povinnosti hlavního povinného jsou splněny podle čl. 96 odst. 1 písm. a) kodexu a tranzitní režim Společenství se považuje za ukončený, jakmile ve stanovené lhůtě předá tranzitní doprovodný doklad, který zásilku doprovázel, a zboží v nezměněném stavu schválenému příjemci v jeho prostorách nebo na místě určeném v povolení, jestliže byla dodržena opatření ke ztotožnění zboží.

3.   Pro každou zásilku, která mu je předána za podmínek uvedených v odstavci 2, vystaví schválený příjemce na žádost dopravce stvrzenku uvedenou v článku 362, který se použije přiměřeně.“

72)

V článku 407 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   V povolení se zejména stanoví:

a)

jeden nebo více celních úřadů určení příslušných pro zboží, které obdrží schválený příjemce;

b)

lhůta, ve které schválený příjemce obdrží od celního úřadu určení prostřednictvím zprávy ‚povolení k vykládce‘ potřebné údaje ze ‚zprávy o očekávaném příchodu zboží‘ pro účely přiměřeného použití čl. 361 odst. 3;

c)

vyloučené kategorie nebo pohyby zboží.“

73)

Článek 408 se nahrazuje tímto:

„Článek 408

1.   Pokud jde o zboží, které došlo do jeho prostor nebo na místo určené v povolení, je schválený příjemce povinen:

a)

neprodleně oznámit příslušnému celnímu úřadu určení příchod zboží prostřednictvím ‚zprávy o příchodu zboží‘ s uvedením mimořádných událostí, ke kterým došlo během přepravy;

b)

před vykládkou vyčkat na zprávu ‚povolení k vykládce‘;

c)

po obdržení zprávy ‚povolení k vykládce‘ zaslat nejpozději třetí den po příchodu zboží celnímu úřadu určení zprávu ‚informace o vykládce‘, včetně veškerých rozdílů, v souladu s pravidly stanovenými v povolení;

d)

uchovat pro potřeby celního úřadu určení nebo mu zaslat výtisk tranzitního doprovodného dokladu, který doprovázel zboží, podle pravidel stanovených v povolení.

2.   Celní úřad určení zaznamená do informatizovaného systému data obsažená ve ‚zprávě o výsledcích kontroly‘.“

74)

Článek 408a se zrušuje.

75)

V čl. 441 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

‚Článek 353 odst. 5 a bod 23 přílohy 37 D se vztahují na ložné listy, které se případně přikládají k nákladnímu listu CIM nebo k předávacímu listu TR.“

76)

V článku 442 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Jestliže se zboží přepravuje v tranzitní režimu Společenství, nevylučují články 412 až 441 použití postupů stanovených v článcích 344 až 362, 367 a v bodu 22 přílohy 37 D. Články 415 a 417 nebo 429 a 432 se přesto použijí.“

77)

Článek 450a se nahrazuje tímto:

„Článek 450a

Lhůta uvedená v čl. 215 odst. 1 třetí odrážce kodexu činí:

sedm měsíců od data, ke kterému mělo být zboží předloženo celnímu úřadu určení, není-li zaslána žádost o vymáhání dle článku 365a; v opačném případě je tato doba prodloužena nejvýše o jeden měsíc, nebo

jeden měsíc po uplynutí lhůty uvedené v čl. 365 odst. 5, poskytl-li hlavní povinný nedostatečné informace nebo neposkytl-li žádné informace.“

78)

V článku 450c se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud nebyl režim ještě vyřízen, celní orgány členského státu odeslání do devíti měsíců ode dne, kdy mělo být zboží předloženo celnímu úřadu určení, oznámí ručiteli, že režim nebyl vyřízen.“

79)

V článku 450d se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tyto orgány sdělí celnímu úřadu odeslání a celnímu úřadu záruky všechny případy, kdy vznikl celní dluh v souvislosti s celními prohlášeními pro tranzit Společenství přijatými celním úřadem odeslání a o postupu vymáhání dotyčných částek u dlužníka. Mimoto informují celní úřad odeslání o výběru cel a jiných poplatků s cílem umožnit tomuto úřadu vyřízení tranzitní operace.“

80)

V čl. 453 odst. 2 se slova „článků 314b“ nahrazují slovy „článků 314“.

81)

Článek 454 se nahrazuje tímto:

„Článek 454

1.   Ustanovení tohoto oddílu se použijí v případě dopravy zboží na podkladě karnetu TIR na celním území Společenství.

2.   Zprávy uvedené v tomto oddíle jsou v souladu se strukturou a náležitostmi, které po dohodě určily celní orgány.

3.   Držitel karnetu TIR podá údaje karnetu TIR za použití počítačového zpracování dat v souladu se strukturou a odpovídajícími náležitostmi stanovenými v příloze 37A a 37C na celním úřadě odeslání nebo vstupu.

4.   Při propuštění zboží pro operaci TIR vytiskne celní úřad odeslání nebo vstupu tranzitní doprovodný doklad, který se připojí k útržkovému listu č. 2, a předá elektronické údaje uvedenému celnímu úřadu určení nebo výstupu prostřednictvím sdělení ‚zprávy o očekávaném příchodu zboží‘.

5.   Náležitosti karnetu TIR se použijí za účelem určení jakýchkoli právních následků vyplývajících z nesouladu mezi elektronickými údaji karnetu TIR a náležitostmi karnetu TIR.

6.   Ke zproštění povinnosti podat údaje karnetu za použití počítačového zpracování dat smí dojít pouze ve výjimečných případech, kdy:

a)

nefunguje informatizovaný tranzitní systém používaný celními orgány;

b)

nefunguje aplikace pro podání údajů karnetu TIR za použití počítačového zpracování dat;

c)

nefunguje síť mezi aplikací pro podání údajů karnetu TIR za použití počítačového zpracování dat a celními orgány.

7.   Zproštění povinnosti podle odst. 6 písm. b) a c) podléhá souhlasu celních orgánů.“

82)

V čl. 454a odst. 2 se vkládá nové písmeno, které zní:

„d)

používají ke komunikaci s celním úřadem určení počítačové zpracování dat.“

83)

Článek 454b se nahrazuje tímto:

„Článek 454b

1.   V okamžiku, kdy zboží dorazí do jeho prostor nebo na místo vymezené v povolení uvedeném v článku 454a, je schválený příjemce v souladu s postupem stanoveným v povolení povinen dodržet tyto povinnosti:

a)

neprodleně oznámit celnímu úřadu určení došlou zásilku zboží ‚zprávou o příchodu zboží‘, včetně informací o veškerých nesrovnalostech a událostech, které nastaly během přepravy;

b)

před vykládkou vyčkat na zprávu ‚povolení k vykládce‘;

c)

bezodkladně zapsat výsledky vykládky do svých výkazů;

d)

zaslat nejpozději třetí den po příchodu zboží celnímu úřadu určení zprávu ‚informace o vykládce‘ včetně informací o veškerých nesrovnalostech nebo událostech.

2.   Schválený příjemce dbá na to, aby byl karnet TIR a tranzitní doprovodný doklad bezodkladně předložen celním orgánům celního úřadu určení. Tyto celní orgány vyplní kmenový list č. 2 karnetu TIR a zajistí, aby karnet TIR byl navrácen držiteli karnetu TIR nebo osobě, která jedná jeho jménem. Útržkový list č. 2 si ponechá celní úřad určení nebo výstupu.

3.   Dnem ukončení operace TIR je dnem zápisu do výkazů uvedených v odst. 1 písm. c).

V případech, kdy během přepravy nastala jakákoli nesrovnalost nebo událost, je však dnem ukončení operace TIR den ‚zprávy o výsledcích kontroly‘ uvedené v čl. 455 odst. 4.

4.   Na žádost držitele karnetu TIR vydá schválený příjemce stvrzenku, která potvrzuje příchod zboží do prostor schváleného příjemce a obsahuje odkaz na tranzitní doprovodný doklad a karnet TIR. Stvrzenku nelze použít jako důkaz o ukončení operace TIR ve smyslu čl. 1 písm. d) Úmluvy TIR nebo článku 455b.

5.   Celní úřad určení zaznamená do informatizovaného systému data obsažená ve ‚zprávě o výsledcích kontroly‘.

Celní orgány také zašlou údaje dle přílohy 10 Úmluvy TIR.

6.   V případě, kdy nefunguje aplikace schváleného příjemce pro zpracování dat, příslušné orgány mohou povolit jiné metody komunikace s celními orgány na celním úřadě určení.“

84)

V článku 454c se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Operace TIR ve smyslu čl. 1 písm. d) Úmluvy TIR je ukončena, pokud jsou splněny požadavky čl. 454b odst. 1 a 2 první věty.“

85)

Článek 455 se nahrazuje tímto:

„Článek 455

1.   Celní úřad určení nebo výstupu vyplní kmenový list č. 2, ponechá si útržkový list č. 2 a tranzitní doprovodný doklad a použije ‚zprávu o příchodu zboží‘, čímž vyrozumí celní úřad odeslání nebo vstupu o příchodu zboží v den, kdy je předloženo celnímu úřadu určení nebo výstupu.

2.   Je-li operace TIR ukončena u jiného celního úřadu, než který byl původně uveden v tranzitním prohlášení, informuje nový celní úřad určení nebo výstupu o příchodu zboží celní úřad odeslání pomocí ‚zprávy o příchodu zboží‘.

O příchodu bude původně uvedený celní úřad určení nebo výstupu vyrozuměn celním úřadem odeslání nebo vstupu ‚předanou zprávou o příchodu zboží‘.

3.   ‚Zprávu o příchodu zboží‘ uvedenou v odstavci 1 a 2 nelze použít jako důkaz ukončení režimu ve smyslu článku 455b.

4.   S výjimkou oprávněných případů předá celní úřad určení nebo výstupu ‚zprávu o výsledcích kontroly‘ celnímu úřadu odeslání nebo vstupu nejpozději třetí den následující po dni, kdy je zboží předloženo celnímu úřadu určení nebo výstupu. Nicméně v případě, kdy se uplatňuje článek 454b, předá celní úřad určení ‚zprávu o výsledcích kontroly‘ celnímu úřadu odeslání nebo vstupu nejpozději šestý den po příchodu zboží do prostor schváleného příjemce.

Celní orgány také zašlou údaje dle přílohy 10 Úmluvy TIR.

5.   V případě, že se uplatňuje čl. 454 odst. 6, vrátí celní orgány členského státu určení nebo výstupu příslušnou část útržkového listu č. 2 karnetu TIR celním orgánům členského státu odeslání nebo vstupu, a to bez prodlení a nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy byla operace TIR ukončena.“

86)

Článek 455a se nahrazuje tímto:

„Článek 455a

1.   Neobdrží-li celní orgány členského státu odeslání nebo vstupu ‚zprávu o příchodu zboží‘ ve lhůtě stanovené pro předložení zboží celnímu úřadu určení nebo výstupu, nebo ‚zprávu o výsledcích kontroly‘ ve lhůtě do šesti dnů po obdržení ‚zprávy o příchodu zboží‘, zváží tyto orgány, zda zahájí šetření k získání údajů potřebných buď k vyřízení operace TIR, nebo, není-li to možné:

ke zjištění vzniku celního dluhu,

ke zjištění dlužníka a

k určení celních orgánů příslušných k zaúčtování dluhu.

2.   Šetření se zahájí nejpozději sedm dní po uplynutí jedné ze lhůt uvedených v odstavci 1 s výjimkou mimořádných případů, které určí členské státy dohodou. Jestliže celní orgány obdrží informace nebo nabudou podezření o neukončení operace TIR dříve, zahájí šetření okamžitě.

3.   Pokud celní orgány členského státu odeslání nebo vstupu obdržely pouze ‚zprávu o příchodu zboží‘, zahájí šetření žádostí o ‚zprávu o výsledcích kontroly‘ směrovanou na celní úřad určení nebo výstupu, který zaslal ‚zprávu o příchodu zboží‘.

4.   Pokud celní orgány na celním úřadu odeslání nebo vstupu neobdrží ‚zprávu o příchodu zboží‘, zahájí šetření žádostí o informace nezbytné k vyřízení operace TIR směrovanou na celní úřad určení nebo výstupu. Tento úřad na žádost odpoví do dvaceti osmi dnů.

5.   Nemůže-li být operace TIR vyřízena, držitel karnetu TIR je požádán o poskytnutí informací nezbytných k vyřízení režimu nejpozději dvacet osm dnů po zahájení šetření u celního úřadu určení nebo výstupu. Držitel karnetu TIR na žádost odpoví do dvaceti osmi dnů. Na žádost držitele karnetu TIR může být tato lhůta prodloužena o dalších dvacet osm dnů.

Celní orgány členského státu odeslání nebo vstupu také vyrozumějí dotyčné záruční sdružení, aniž je dotčeno oznámení, jež má být učiněno v souladu s čl. 11 odst. 1 Úmluvy TIR, a vyzvou ji, aby poskytla důkaz o tom, že operace TIR byla ukončena.

6.   Použije-li se čl. 454 odst. 6, celní orgány členského státu odeslání nebo vstupu zahájí šetření uvedené v odstavci 1, neobdrží-li důkaz, že operace TIR byla ukončena do dvou měsíců od data přijetí karnetu TIR. K tomuto účelu tyto orgány zašlou celním orgánům členského státu určení nebo výstupu žádost spolu s veškerými nezbytnými informacemi. Jestliže celní orgány obdrží informace nebo nabudou podezření o neukončení operace TIR dříve, zahájí šetření ihned. Šetření se zahájí také v případě, že se dodatečně ukáže, že doklad o ukončení operace TIR byl padělán a že je nutné zahájit šetření, které by dosáhlo cílů uvedených v odstavci 1.

Postup stanovený v odstavci 5 se použije přiměřeně.

Celní orgány členského státu určení nebo výstupu odpoví ve lhůtě do dvaceti osmi dnů.

7.   Pokud šetření prokáže, že operace TIR byla řádně ukončena, celní orgány členského státu odeslání nebo vstupu vyřídí režim a neprodleně vyrozumí záruční sdružení a držitele karnetu TIR a případně všechny celní orgány, které zahájily vymáhání podle článků 217 až 232 kodexu.“

87)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 455b

1.   Důkaz o ukončení operace TIR ve lhůtě uvedené v karnetu TIR lze celním orgánům věrohodně poskytnout formou dokladu ověřeného celními orgány členského státu určení nebo výstupu, který obsahuje ztotožnění dotyčného zboží a prokazuje, že zboží bylo předloženo celnímu úřadu určení nebo výstupu nebo, použije-li se článek 454a, schválenému příjemci.

2.   Operace TIR se rovněž považuje za ukončenou, jestliže držitel karnetu TIR nebo záruční sdružení způsobem uspokojivým pro celní orgány předloží jeden z následujících dokladů identifikujících zboží:

a)

celní doklad o propuštění zboží k celně schválenému určení nebo použití ve třetí zemi;

b)

doklad vydaný ve třetí zemi, potvrzený celními orgány této země a osvědčující, že zboží je považováno za zboží propuštěné do volného oběhu v příslušné třetí zemi.

3.   Doklady uvedené v písmeně a) a b) lze nahradit jejich kopiemi nebo fotokopiemi ověřenými subjektem, který potvrdil původní doklady, orgány příslušných třetích zemí nebo orgány některého z členských států.“

88)

Článek 456 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Lhůta uvedená v čl. 215 odst. 1 třetí odrážce celního kodexu činí sedm měsíců od data, ke kterému mělo být zboží předloženo celnímu úřadu určení nebo výstupu.“

b)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„Články 450b a 450d se použijí přiměřeně v rámci vymáhání celního dluhu v souvislosti s režimem TIR.“

89)

Článek 457b se nahrazuje tímto:

„Článek 457b

1.   Pokud se operace TIR týká stejného zboží, jako je zboží uvedené v článku 340a, nebo pokud to celní orgány považují za nutné, může celní úřad odeslání nebo vstupu pro zásilku stanovit závaznou trasu.

2.   Celní orgány členského státu, ve kterém se zásilka nachází, učiní odpovídající záznamy v tranzitním doprovodném dokladu a kmenovém listu č. 1 karnetu TIR v případech, kdy:

a)

dojde ke změně závazné trasy na žádost držitele karnetu TIR;

b)

se přepravce odchýlí od závazné trasy z důvodu zásahu vyšší moci.

Celní úřad určení nebo výstupu zaznamená příslušné informace do informatizovaného systému.

3.   V případech uvedených v odst. 2 písm. b) musí být zásilka, tranzitní doprovodný doklad a karnet TIR neprodleně předloženy nejbližším celním orgánům.“

90)

V čl. 458 odst. 1 druhém pododstavci se poslední věta nahrazuje tímto:

„Komise tyto informace sdělí ostatním členským státům prostřednictvím oficiálních internetových stránek Evropské unie.“

91)

V článku 496 se zrušuje písmeno c).

92)

V článku 843 se zrušuje odstavec 2.

93)

V příloze 30A bodě 1 „Úvodní poznámky k tabulkám“ poznámce 5 „Zjednodušené postupy“ se v bodě 5.1 zrušuje číslo „288“.

94)

V příloze 37 hlavě I oddílu A písm. c) se první věta nahrazuje tímto:

„c)

pokud tak výslovně stanoví předpisy Společenství, zejména v rámci tranzitního režimu Společenství pro tranzitní prohlášení podávané cestujícími, a rovněž pro nouzový postup.“

95)

Příloha 37A hlava II oddíl B „Údaje uváděné v tranzitním prohlášení“ se mění takto:

a)

V datové skupině „TRANZITNÍ OPERACE“ se text atributu „Poznávací značka dopr. prostředku překračujícího hranice“ (kolonka 21) nahrazuje tímto:

„Typ/délka: an ..27

V souladu s přílohou 37 je používání tohoto atributu ponecháno na vůli členských států.“

b)

V datové skupině „POLOŽKA ZBOŽÍ – KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ“ (kolonka 31) se text nahrazuje tímto:

Kódy citlivého zboží

(kolonka 31)

Počet: 9

Tato datová skupina se použije v případě, že se tranzitní prohlášení týká zboží uvedeného v příloze 44C.

Kódy citlivého zboží

(kolonka 31)

Typ/délka: n ..2

Kód uvedený v příloze 37C musí být uveden v případě, že zbožový kód nestačí pro jedinečnou identifikaci zboží uvedeného na seznamu v příloze 44C.

Množství citlivého zboží

(kolonka 31)

Typ/délka: n ..11,3

Tento atribut se použije v případě, že se tranzitní prohlášení týká zboží uvedeného na seznamu v příloze 44C.“

c)

V datové skupině „POLOŽKA ZBOŽÍ – NÁKLADOVÉ KUSY“ (kolonka 31) se text atributů „Značky a čísla nákladových kusů“, „Druh nákladových kusů“ a „Počet kusů“ nahrazuje tímto:

Značky a čísla nákladových kusů

(kolonka 31)

Typ/délka: an ..42

Tento atribut se použije v případě, že atribut ‚Druh nákladových kusů‘ obsahuje jiné kódy uvedené v příloze 37 C, než kódy používané pro ‚volně loženo‘ (VQ, VG, VL, VY, VR nebo VO) nebo ‚nebaleno‘ (NE, NF, NG). Jeho používání je nepovinné, pokud atribut ‚Druh nákladových kusů‘ obsahuje jeden z výše uvedených kódů.

Druh nákladových kusů

(kolonka 31)

Typ/délka: a2

Použijí se kódy stanovené v položce ‚kolonka 31‘ přílohy 38.

Počet nákladových kusů

(kolonka 31)

Typ/délka: n ..5

Tento atribut se použije v případě, že atribut ‚Druh nákladových kusů‘ obsahuje jiné kódy uvedené v příloze 37C, než jsou kódy používané pro ‚volně loženo‘ (VQ, VG, VL, VY, VR nebo VO) nebo pro ‚nebaleno‘ (NE, NF, NG). Nelze ho použít, obsahuje-li atribut ‚Druh nákladových kusů‘ jeden z výše uvedených kódů.“

d)

V datové skupině „POLOŽKA ZBOŽÍ – PŘEDLOŽENÉ DOKLADY/OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ“ (kolonka 44) se text položky „Počet: 99“ nahrazuje tímto:

„Tato datová skupina se použije pro zprávy TIR. V ostatních případech se použije v souladu s přílohou 37. Použije-li se tato datová skupina, musí obsahovat alespoň jeden z následujících atributů:“.

96)

V příloze 37C se doplňují nové body, které znějí:

„9.

Pro atribut ‚Typ celního prohlášení‘ (kolonka 1): Pro prohlášení TIR použijte kód ‚TIR‘.

10.

Pro atribut ‚Druh jistoty‘ (kolonka 52): Pro zprávy TIR použijte kód ‚B‘.“

97)

Vkládá se nová příloha ve znění uvedeném v příloze I tohoto nařízení.

98)

Příloha 38 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

99)

V příloze 44A hlavě I se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Definice

1.1

Ložným listem se rozumí doklad, který má charakteristické rysy popsané v této příloze.

1.2

Pro účely čl. 353 odst. 2 se může používat s tranzitním prohlášením.“

100)

Příloha 44B se mění takto:

a)

bod 3.1 se nahrazuje tímto:

„3.1

Tiskopisy musí být vytištěny na papíře dostatečně pevném, aby se při běžném používání netrhal ani nemačkal. Papír má bílou barvu.“;

b)

bod 4.3 se nahrazuje tímto:

„4.3

Na tiskopisech musí být uveden název a adresa tiskárny nebo značka umožňující její identifikaci, a identifikační číslo.“

101)

Příloha 44C se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

102)

Příloha 45A se mění takto:

a)

v kapitole I „Vzor tranzitního doprovodného dokladu“ se zrušuje výtisk „B“;

b)

kapitola II se nahrazuje textem uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

103)

Příloha 45B se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

104)

V příloze 46B se druhý sloupec tabulky mění takto:

a)

komentář ke kritériu 1 „Dostatečné zkušenosti“ se nahrazuje tímto:

„Dostatečné zkušenosti se prokazují pravidelným a správným používáním tranzitního režimu Společenství ve funkci hlavního povinného po jedno z následujících období před podáním žádosti o zkrácení:

šest měsíců v případě, že se použije čl. 380 odst. 2 písm. a) a čl. 381 odst. 1,

jeden rok v případě, že se použije čl. 380 odst. 2 písm. b) a čl. 381 odst. 2 písm. a),

dva roky v případě, že se použije čl. 380 odst. 3 a čl. 381 odst. 2 písm. b)“;

b)

komentář ke kritériu 2 „Vysoká úroveň spolupráce s celními úřady“ se nahrazuje tímto:

„Hlavní povinný dosáhne vysoké úrovně spolupráce s celními orgány tím, že do řízení svých operací začlení specifická opatření, která usnadní celním orgánům provádění kontrol a ochranu příslušných zájmů.

Tato opatření se za předpokladu, že jsou vyhovující pro celní orgány, mohou mimo jiné týkat:

jednotlivých metod vyplňování tranzitních celních prohlášení, nebo

obsahu těchto celních prohlášení, pokud hlavní povinný poskytne doplňující informace v případě, kdy jejich poskytování není povinné, nebo

způsobů plnění formalit pro umístění zboží do určitého režimu (například hlavní povinný vždy předkládá svá celní prohlášení na stejném celním úřadě).“

105)

Příloha 47A se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Situace, v nichž je možné dočasně zakázat používání souborné jistoty se sníženou zaručenou částkou nebo souborné jistoty

1.1

Dočasný zákaz používání souborné jistoty se sníženou zaručenou částkou

‚Zvláštními okolnostmi‘ ve smyslu čl. 94 odst. 6 kodexu se rozumí situace, kdy je ve velkém počtu případů, které zahrnují více než jednoho hlavního povinného a v jejichž případě hrozí nebezpečí narušení plynulého chodu režimu, prokázáno, že i přes případné použití článku 384 a článku 9 kodexu již souborná jistota se sníženou zaručenou částkou uvedená v čl. 94 odst. 4 kodexu není dostačující k uhrazení celního dluhu vzniklého při odnětí zboží uvedeného na seznamu v příloze 44C tranzitnímu režimu Společenství ve stanovené lhůtě.

1.2

Dočasný zákaz používání souborné jistoty

‚Rozsáhlými podvody‘ ve smyslu čl. 94 odst. 7 se rozumí situace, kdy je prokázáno, že i přes případné použití článku 384, článku 9 kodexu a případně čl. 94 odst. 6 kodexu již souborná jistota uvedená v čl. 94 odst. 2 písm. b) kodexu není dostačující k uhrazení celního dluhu vzniklého při odnětí zboží uvedeného na seznamu v příloze 44C tranzitnímu režimu Společenství ve stanovené lhůtě. V této souvislosti je nutné vzít v úvahu, v jakém objemu a za jakých okolností bylo zboží odňato, zejména pokud se jedná o důsledek mezinárodní organizované trestné činnosti.“;

b)

v bodě 2 se zrušuje bod 2.2;

c)

v bodě 3 se zrušuje druhá odrážka;

d)

v bodě 4 se bod 4.3 nahrazuje tímto:

„4.3

Pokud celní úřady tuto výjimku povolí, uvedou do kolonky 8 osvědčení o souborné jistotě tuto větu:

NEOMEZENÉ POUŽITÍ – 99209“.

106)

V příloze 51B se bod 1.2.1 nahrazuje tímto:

„1.2.1

Není-li možné použít soubornou jistotu, protože je zboží uvedeno na seznamu v příloze 44C, musí být do kolonky 8 osvědčení uvedeno:

Omezená platnost – 99200“.

107)

Příloha 67 – „TISKOPISY ŽÁDOSTÍ A POVOLENÍ“ – se mění takto:

a)

V druhém řádku názvu se mezi slova „Články“ a „292“ vkládají čísla „253b“, „253c“, „253h“ a „253l“.

b)

Po „Všeobecných poznámkách“ a před tiskopisem „Žádost o povolení celního režimu s hospodářským účinkem/zvláštní použití“ se vkládají tiskopisy a vysvětlivky uvedené v příloze VII tohoto nařízení.

c)

Za tiskopisem „Žádost o povolení pasivního zušlechťovacího styku, dodatkový tiskopis“ se název „VYSVĚTLIVKY“ nahrazuje tímto:

„VYSVĚTLIVKY K TISKOPISU PRO CELNÍ REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM A ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ“.

Článek 2

Do dne 1. ledna 2012 posoudí celní orgány v souladu s čl. 253 odst. 8 nařízení (EHS) č. 2454/93 opětovně povolení pro zjednodušené celní prohlášení a pro místní celní řízení udělená přede dnem uvedeným v čl. 3 odst. 3 a vydají nová povolení v souladu s nařízením (EHS) č. 2454/93, ve znění tohoto nařízení.

Článek 3

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Ustanovení čl. 1 bodů 2, 3, 5 až 12, 27 až 48, 51 až 76, 92 a 94, bodu 95 písm. a), b) a c) a bodů 97 až 100 a 102 až 106 se použijí ode dne 1. července 2008.

3.   Ustanovení čl. 1 bodů 1, 4, 13, 14, 16 až 24, 26, 80 až 85, 87, 89, 90 a 91, bodu 95 písm. d) a bodů 96, 101 a 107 se použijí ode dne 1. ledna 2009.

4.   Ustanovení čl. 1 bodů 49, 50, 77, 78, 79, 86 a 88 se použijí ode dne 1. července 2009.

5.   Ustanovení čl. 1 bodů 15, 25 a 93 se použijí ode dne 1. ledna 2011.

6.   Ustanovení čl. 1 bodu 2 se použije do dne 30. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2008.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 360, 19.12.2006, s. 64.

(4)  Úř. věst. L 139, 2.6.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA 37D

(uvedená v čl. 353 odst. 2 písm. b))

ČÁST I

NOUZOVÝ POSTUP

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

1.

Tato příloha stanoví zvláštní pravidla, která umožní využití nouzového postupu podle čl. 353 odst. 2 v následujících případech:

a)

pro cestující:

nefunguje-li informatizovaný systém celních orgánů;

b)

pro hlavní povinné, včetně schválených odesílatelů:

nefunguje-li informatizovaný systém celních orgánů, nebo

nefunguje-li informatizovaný systém hlavního povinného, nebo

není-li dostupná síť mezi hlavním povinným a celními orgány.

2.

Část I hlavy VII a VIII a část II hlava II kapitola 4 oddíly 1 a 2 a oddíl 3 pododdíly 1 až 7 se použijí na nouzový postup, pokud body 3 až 31 této přílohy nestanoví jinak.

3.

Tranzitní prohlášení.

3.1

Tranzitní prohlášení pro nouzový postup musí být rozpoznatelné všemi příslušnými stranami dotčenými tranzitní operací, aby se zamezilo problémům na celním úřadě/celních úřadech tranzitu a na celním úřadě určení. Z toho důvodu jsou používané doklady vymezeny následujícím způsobem:

používání jednotného správního dokladu (dále jen ‚JSD‘),

používání JSD vytištěného na běžném papíře ze systému hospodářského subjektu dle ustanovení přílohy 37, nebo

se souhlasem celních orgánů, které mají za to, že potřeby hospodářského subjektu jsou odůvodněné, lze JSD nahradit výtiskem tranzitního doprovodného dokladu (dále jen ‚TDD‘).

3.2

Pro účely bodu 3.1 třetí odrážky této přílohy se TDD vyplní v souladu s přílohou 37 a 45A.

3.3

Odkazuje-li tato příloha na výtisky tranzitního prohlášení, které doprovázejí zásilku, tato ustanovení se použijí přiměřeně i na TDD.

KAPITOLA II

Prováděcí pravidla

4.

Nedostupnost informatizovaného systému celních orgánů.

4.1

Pravidla se bez ohledu na použitý doklad uplatní následujícím způsobem:

tranzitní prohlášení se vyplňuje a předkládá na celním úřadě odeslání ve třech vyhotoveních v souladu s přílohou 37 pro JSD a v souladu s přílohami 37 a 45A pro TDD,

tranzitní prohlášení se zaeviduje v kolonce C za použití systému číslování, který je odlišný od číslování informatizovaného systému,

nouzový postup se vyznačí na jednotlivých výtiscích tranzitního celního prohlášení otiskem razítka, které odpovídá vzoru uvedenému v části II této přílohy, a to v kolonce A jednotného správního dokladu (JSD) nebo na místě MRN a čárového kódu na TDD,

je-li použit zjednodušený postup, hospodářský subjekt splní všechny povinnosti a podmínky týkající se záznamů v prohlášení a používání zvláštního razítka, jak je uvedeno v bodech 26 až 29, za použití kolonek D, resp. C,

při standardním postupu doklad potvrdí celní úřad odeslání; použije-li se zjednodušený postup, potvrdí doklad schválený odesílatel,

použije-li se TDD, na prohlášení se neuvádí žádný čárový kód a referenční číslo tranzitní operace (MRN).

4.2

Je-li přijato rozhodnutí o použití nouzového postupu, musí být zrušeno každé prohlášení, které bylo zaznamenáno do informatizovaného systému, ale nebylo zpracováno z důvodu selhání systému. Hospodářský subjekt je povinen celním orgánům poskytnout informace pokaždé, kdy je prohlášení odesláno do systému; poté je však pro toto prohlášení použit nouzový postup.

4.3

Celní orgán sleduje používání nouzového postupu, aby zamezil jeho zneužití.

5.

Nedostupnost aplikace hlavního povinného a/nebo sítě.

Použijí se ustanovení bodu 4 s výjimkou ustanovení o zjednodušeném postupu.

Je-li aplikace a/nebo síť znovu dostupná, informuje hlavní povinný o této skutečnosti celní orgány.

6.

Nedostupnost aplikace a/nebo sítě schváleného odesílatele.

Není-li dostupná aplikace a/nebo síť schváleného odesílatele, použije se následující postup:

použijí se ustanovení bodu 4,

je-li aplikace a/nebo síť znovu dostupná, informuje schválený odesílatel o této skutečnosti celní orgány,

podává-li schválený odesílatel za uvedených okolností nebo v případě poruch sítí ročně více než 2 % svých celních prohlášení nouzovým postupem, povolení se přezkoumá a vyhodnotí se, zda jsou i nadále splněny všechny podmínky pro jeho udělení.

7.

Sběr dat vnitrostátními celními orgány.

V případech uvedených v bodech 5 a 6 však vnitrostátní celní orgány mohou hospodářským subjektům povolit, aby úřadu odeslání předkládaly ke zpracování celním informatizovaným systémem jedno vyhotovení tranzitního prohlášení (za použití JSD nebo případně TDD).

KAPITOLA III

Provádění režimu

8.

Přeprava zboží propuštěného do tranzitního režimu Společenství se provádí na základě výtisku 4 a 5 JSD nebo na základě výtisku TDD, který hlavnímu povinnému předá celní úřad odeslání.

9.

Podmínky jednotlivé jistoty poskytnuté ručitelem.

Není-li celní úřad záruky totožný s celním úřadem odeslání, uchovává kopii aktu, kterým přijal závazek ručitele. Prvopis předloží hlavní povinný celnímu úřadu odeslání a ten si jej ponechá. V případě potřeby může tento celní úřad požadovat překlad do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků daného členského státu.

10.

Smíšené zásilky.

Jestliže zásilky obsahují zboží, které má být přepravováno v režimu T1, a zároveň zboží, které má být přepravováno v režimu T2, doplní se tranzitní prohlášení označené ‚T‘:

doplňkovými listy označenými případně ‚T1bis‘, ‚T2bis‘ nebo ‚T2Fbis‘, nebo

ložnými listy označenými případně ‚T1‘, ‚T2‘ nebo ‚T2F‘.

11.

Režim T1, není-li stanoveno jinak.

Není-li značka ‚T1‘, ‚T2‘ nebo ‚T2F‘ uvedena v pravém pododdílu kolonky 1 tranzitního prohlášení, nebo obsahuje-li zásilka zboží propuštěné do režimu T1 a zároveň zboží propuštěné do režimu T2 a ustanovení bodu 10 nebylo dodrženo, považuje se zboží za propuštěné do režimu T1.

12.

Podpis tranzitního prohlášení a závazek hlavního povinného.

Podpisem tranzitního prohlášení se hlavní povinný zavazuje k odpovědnosti za dodržení ustanovení čl. 199 odst. 1.

13.

Opatření pro zajištění totožnosti.

Pro účely čl. 357 odst. 4 uvede celní úřad odeslání v kolonce ‚D. Kontrola celním úřadem odeslání‘ tranzitního prohlášení v poznámce ‚Přiložené celní závěry‘ následující poznámku:

Osvobození – 99201.

14.

Poznámky v tranzitním prohlášení a propuštění zboží.

Celní úřad odeslání zaznamená výsledky kontroly na každém výtisku tranzitního prohlášení.

Jsou-li výsledky kontroly v souladu s prohlášením, celní úřad odeslání propustí zboží a uvede datum propuštění na výtiscích tranzitního prohlášení.

15.

Celní úřad tranzitu.

15.1

Dopravce předloží potvrzení o přestupu hranice vyhotovené na tiskopise, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze 46, každému celnímu úřadu tranzitu, a ten si je ponechá.

15.2

Je-li zboží dopravováno přes celní úřad tranzitu, který není totožný s úřadem uvedeným ve výtiscích 4 a 5 tranzitního prohlášení, celní úřad tranzitu, přes nějž bylo zboží dopraveno

neprodleně zašle potvrzení o přestupu hranice celnímu úřadu tranzitu původně určenému nebo

informuje celní úřad odeslání v případech stanovených vzájemnou dohodu mezi celními orgány a rovněž způsobem jimi stanoveným.

16.

Předložení celnímu úřadu určení.

16.1

Celní úřad určení zaregistruje výtisky 4 a 5 tranzitního prohlášení, zapíše do nich datum příchodu a uvede údaje o provedené kontrole.

16.2

Tranzitní operace může být ukončena u jiného celního úřadu, než který je uveden v tranzitním prohlášení. Tento úřad se tím stává celním úřadem určení.

Pokud je nový celní úřad určení úřadem jiného členského státu, než tomu bylo u původně určeného úřadu, uvede nový celní úřad určení v kolonce ‚I. Kontrola celním úřadem určení‘ na výtisku 5 tranzitního prohlášení, kromě obvyklých poznámek celního úřadu určení, následující poznámku:

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země) – 99203.

16.3

V případě uvedeném v bodě 16.2 druhém pododstavci a pokud tranzitní prohlášení obsahuje následující poznámku, zůstává zboží pod dohledem nového celního úřadu určení a bez výslovného povolení celního úřadu odeslání se nesmí doručit jinam než na území členského státu, které podléhá celnímu úřadu odeslání:

Výstup ze Společenství podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. ... – 99204.

17.

Stvrzenka.

Stvrzenka může být vyhotovena na zadní straně výtisku 5 tranzitního prohlášení JSD na určeném místě.

18.

Vrácení výtisku 5.

Příslušné orgány členského státu určení vrátí výtisk 5 tranzitního prohlášení neprodleně celním orgánům členského státu odeslání, nejpozději do osmi dnů ode dne ukončení operace. Je-li použit TDD, vrátí se kopie předloženého TDD za stejných podmínek jako u výtisku 5.

19.

Informování hlavního povinného a alternativní důkaz o ukončení režimu.

Pokud není výtisk 5 tranzitního prohlášení vrácen celním orgánům členského státu odeslání do jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro předložení zboží celnímu úřadu určení, uvědomí tyto orgány hlavního povinného a vyzvou jej, aby prokázal ukončení režimu.

20.

Postup šetření.

20.1

Není-li celním orgánům členského státu odeslání do dvou měsíců od uplynutí lhůty pro předložení zboží celnímu úřadu určení prokázáno ukončení režimu, neprodleně zahájí šetření k získání údajů potřebných buď k vyřízení režimu, nebo, není-li to možné:

ke zjištění vzniku celního dluhu,

ke zjištění dlužníka,

k určení celních orgánů příslušných k vymáhání dluhu.

20.2

Jestliže celní orgány obdrží informace nebo nabudou podezření o neukončení tranzitního režimu dříve, zahájí se šetření ihned.

20.3

Šetření se zahájí také v případě, že se dodatečně zjistí, že doklad o ukončení režimu byl padělán a že je nutné zahájit šetření, které by dosáhlo cílů uvedených v bodě 20.1.

21.

Jistota – referenční částka.

21.1

Při uplatňování čl. 379 odst. 1 hlavní povinný provede výpočet částky dluhu, který by mohl vzniknout pro každou tranzitní operaci, a s ohledem na veškeré dosud neukončené operace zajistí, že dotyčná částka nepřekročí referenční částku.

21.2

Hlavní povinný uvědomí celní úřad záruky, pokud referenční částka poklesne pod úroveň, která postačuje k pokrytí jeho operací tranzitu Společenství.

22.

Osvědčení o souborné jistotě a zproštění povinnosti poskytnout jistotu.

Na základě povolení v souladu s čl. 372 odst. 1 písm. a) musí být osvědčení o souborné jistotě nebo o zproštění povinnosti poskytnout jistotu vydaná celními orgány předložena celnímu úřadu odeslání. Náležitosti těchto osvědčení se uvedou na tranzitní prohlášení.

23.

Zvláštní ložné listy.

23.1

Celní orgány mohou hlavnímu povinnému, který splňuje obecné podmínky uvedené v článku 373 povolit, aby používal ložné listy, které nesplňují všechny podmínky stanovené v přílohách 44A, 44B a 45.

Jejich používání se povolí pouze tehdy,

jsou-li vystaveny podniky, které pro vedení svých záznamů používají integrovaný počítačový systém zpracování dat,

jsou-li vystaveny a vyplněny tak, že je mohou celní orgány používat bez obtíží,

obsahují-li pro každou položku údaje požadované v příloze 44A.

23.2

Lze rovněž povolit, aby byly místo ložných listů podle bodu 23.1 používány popisné seznamy, sestavené pro účely splnění formalit souvisejících s odesláním nebo vývozem, i pokud tyto seznamy vystavují podniky, které pro vedení svých záznamů nepoužívají integrovaný počítačový systém zpracování dat.

23.3

Podnikům, které pro vedení svých záznamů používají integrovaný počítačový systém zpracování dat a kterým již bylo na základě bodů 23.1 a 23.2 povoleno používat ložné listy zvláštního typu, může být také povoleno používat tyto listy pro operace tranzitu Společenství, které zahrnují pouze jeden druh zboží, pokud je toto opatření nezbytné s ohledem na počítačové programy daného podniku.

24.

Používání zvláštního typu celních závěr.

Hlavní povinný uvede značky, typ a počet přiložených celních závěr v poznámce ‚Přiložené celní závěry‘ v kolonce ‚D. Kontrola celním úřadem odeslání‘ tranzitního prohlášení.

25.

Zproštění povinnosti závazné trasy.

Držitel zproštění uvede v odpovídající kolonce 44 tranzitního prohlášení následující poznámku:

Osvobození od stanovené trasy – 99205.

26.

Schválený odesílatel – Potvrzení v předstihu a formality při odeslání.

26.1

Při použití bodů 4 a 6 povolení stanoví, že kolonka ‚C. Celní úřad odeslání‘ na tiskopise tranzitního prohlášení:

se předem opatří otiskem razítka celního úřadu odeslání a podpisem úředníka tohoto celního úřadu, nebo

je schváleným odesílatelem opatřena otiskem zvláštního kovového razítka schváleného příslušnými orgány, které odpovídá vzoru uvedenému v příloze 62. Tento otisk může být na tiskopisy předtištěn, jestliže tisk provádí tiskárna k tomu schválená.

Schválený odesílatel musí v této kolonce uvést datum odeslání a opatřit tranzitní prohlášení číslem podle pravidel stanovených v povolení.

26.2

Celní orgány mohou předepsat použití tiskopisů, které jsou opatřeny rozlišovacím znakem.

27.

Schválený odesílatel – bezpečností opatření k uchovávání razítka.

27.1

Schválený odesílatel je povinen přijmout všechna potřebná opatření, aby bezpečně uchovával zvláštní razítka a/nebo tiskopisy opatřené otiskem razítka celního úřadu odeslání nebo zvláštního razítka.

O bezpečnostních opatřeních uskutečněných v souladu s prvním pododstavcem informuje celní orgány.

27.2

Zneužije-li někdo tiskopisy, které jsou předem opatřeny otiskem razítka celního úřadu nebo zvláštního razítka, odpovídá schválený odesílatel, aniž jsou dotčena trestněprávní opatření, za zaplacení dlužného cla a dalších poplatků uložených v příslušné zemi na přepravované zboží provázené těmito tiskopisy, pokud neprokáže celním orgánům, které jej schválily, že přijal opatření uvedená v bodě 27.1.

28.

Schválený odesílatel – údaje uváděné na prohlášení.

28.1

Nejpozději při odeslání zboží vyplní schválený odesílatel tranzitní prohlášení a případně uvede v kolonce 44 závaznou trasu stanovenou podle čl. 355 odst. 2 a v kolonce ‚D. Kontrola celním úřadem odeslání‘ uvede lhůtu stanovenou podle článku 356, ve které musí být zboží předloženo celnímu úřadu určení, přijatá opatření ke ztotožnění zboží a tuto poznámku:

Schválený odesílatel – 99206.

28.2

Pokud celní orgány členského státu odeslání zkontrolují zásilku před odesláním, učiní úřední záznam v tranzitním prohlášení v kolonce ‚D. Kontrola celním úřadem odeslání‘.

28.3

Neprodleně po odeslání zásilky se celnímu úřadu odeslání zašle výtisk 1 tranzitního prohlášení. Celní orgány mohou v povolení stanovit, že se výtisk 1 zašle celním úřadům členského státu odeslání ihned po vyhotovení tranzitního prohlášení. Ostatní výtisky doprovázejí zboží za podmínek stanovených v bodě 8 této přílohy.

29.

Schválený odesílatel – Zproštění povinnosti podpisu.

29.1

Schválenému odesílateli může být povoleno, aby tranzitní prohlášení opatřené otiskem zvláštního razítka uvedeného v příloze 62 vytvořené pomocí integrovaného počítačového systému zpracování dat nepodepisoval. Toto povolení lze udělit za podmínky, že se schválený odesílatel celním orgánům předem písemně zaváže, že bude hlavním povinným u všech operací tranzitu Společenství, které budou provedeny na podkladě tranzitního prohlášení s otiskem zvláštního razítka.

29.2

Tranzitní prohlášení vystavená podle bodu 29.1 musí být v kolonce vyhrazené pro podpis hlavního povinného opatřena touto poznámkou:

Podpis se nevyžaduje – 99207.

30.

Schválený příjemce – Povinnosti.

30.1

Pokud jde o zboží, které došlo do jeho prostor nebo na místo určené v povolení, je schválený příjemce povinen předat celnímu úřadu určení neprodleně TDD nebo výtisky 4 a 5 tranzitního prohlášení, které provázely zboží, a sdělit datum příchodu, stav přiložených celních závěr a případné nesrovnalosti.

30.2

Celní úřad určení opatří výtisky 4 a 5 tranzitního prohlášení záznamy stanovenými v bodě 16 této přílohy.

31.

Dočasný zákaz použití souborné jistoty se sníženou referenční částkou nebo souborné jistoty.

Prováděcí pravidla k čl. 381 odst. 4 uvedená v příloze 47A se doplňují o tato ustanovení:

31.1

Pro tranzitní operace týkající se zboží, na které se vztahuje rozhodnutí o zákazu používání souborné jistoty, platí následující opatření:

na všech vyhotoveních tranzitního prohlášení se diagonálně červeně a velkým písmem uvede následující poznámka o rozměrech nejméně 100 × 10 mm:

ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY – 99208,

odchylně od bodu 18 vrátí celní úřad určení výtisk 5 tranzitního prohlášení opatřené touto větou nejpozději v pracovní den následující po pracovním dni, kdy byly zásilka a požadované kopie celního prohlášení předloženy tomuto úřadu. Je-li zásilka předkládána schválenému příjemci ve smyslu článku 406, předloží schválený příjemce výtisk 5 svému místnímu celnímu úřadu určení nejpozději v pracovní den následující po pracovním dni, kdy potvrdil příjem zásilky.

31.2

Opatření pro zmírnění finančních následků zákazu používání souborné jistoty.

Pokud bylo používání souborné jistoty dočasně zakázáno pro zboží uvedené v příloze 44C, mohou držitelé souborných jistot na základě žádosti použít jednotlivou jistotu. Platí však tyto zvláštní podmínky:

jednotlivou jistotu lze použít v rámci nouzového postupu pouze u celního úřadu odeslání, který je uveden v záruční listině.

ČÁST II

VZOR RAZÍTKA PRO NOUZOVÝ POSTUP

NCTS NOUZOVÝ POSTUP DATA NEJSOU V SYSTÉMU ZAHÁJEN DNE ____________________ (datum/hodina)

(rozměry: 26 × 59 mm, červený inkoust)“.


PŘÍLOHA II

V příloze 38 nařízení (EHS) č. 2454/93 se doplňuje nová hlava, která zní:

„HLAVA III

SEZNAM POZNÁMEK A JEJICH KÓDŮ

Poznámky

Kódy

— BG

Ограничена валидност

— CS

Omezená platnost

— DA

Begrænset gyldighed

— DE

Beschränkte Geltung

— EE

Piiratud kehtivus

— EL

Περιορισμένη ισχύς

— ES

Validez limitada

— FR

Validité limitée

— IT

Validità limitata

— LV

Ierobežots derīgums

— LT

Galiojimas apribotas

— HU

Korlátozott érvényű

— MT

Validità limitata

— NL

Beperkte geldigheid

— PL

Ograniczona ważność

— PT

Validade limitada

— RO

Validitate limitată

— SL

Omejena veljavnost

— SK

Obmedzená platnosť

— FI

Voimassa rajoitetusti

— SV

Begränsad giltighet

— EN

Limited validity

Omezená platnost – 99200

— BG

Освободено

— CS

Osvobození

— DA

Fritaget

— DE

Befreiung

— EE

Loobutud

— EL

Απαλλαγή

— ES

Dispensa

— FR

Dispense

— IT

Dispensa

— LV

Derīgs bez zīmoga

— LT

Leista neplombuoti

— HU

Mentesség

— MT

Tneħħija

— NL

Vrijstelling

— PL

Zwolnienie

— PT

Dispensa

— RO

Dispensă

— SL

Opustitev

— SK

Oslobodenie

— FI

Vapautettu

— SV

Befrielse

— EN

Waiver

Osvobození – 99201

— BG

Алтернативно доказателство

— CS

Alternativní důkaz

— DA

Alternativt bevis

— DE

Alternativnachweis

— EE

Alternatiivsed tõendid

— EL

Εναλλακτική απόδειξη

— ES

Prueba alternativa

— FR

Preuve alternative

— IT

Prova alternativa

— LV

Alternatīvs pierādījums

— LT

Alternatyvusis įrodymas

— HU

Alternatív igazolás

— MT

Prova alternattiva

— NL

Alternatief bewijs

— PL

Alternatywny dowód

— PT

Prova alternativa

— RO

Probă alternativă

— SL

Alternativno dokazilo

— SK

Alternatívny dôkaz

— FI

Vaihtoehtoinen todiste

— SV

Alternativt bevis

— EN

Alternative proof

Alternativní důkaz – 99202

— BG

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна)

— CS

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo ….. (název a země)

— DA

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)

— DE

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)

— EE

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati………….(nimi ja riik)

— EL

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… ('Ονομα και χώρα)

— ES

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país)

— FR

Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)

— IT

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)

— LV

Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)

— LT

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)

— HU

Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország)

— MT

Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

— NL

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)

— PL

Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj)

— PT

Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)

— RO

Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal …..(nume şi ţara)

— SL

Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država)

— SK

Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina).

— FI

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

— SV

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

— EN

Differences: office where goods were presented …… (name and country)

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo ……. (název a země) – 99203

— BG

Излизането от ............... подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

— CS

Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. …

— DA

Udpassage fra …………….. undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ...

— DE

Ausgang aus ……………..- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

— EE

… territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr….

— EL

Η έξοδος από ……………. υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

— ES

Salida de…………….. sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ...

— FR

Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no ...

— IT

Uscita dalla ………………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...

— LV

Izvešana no ……………., piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu No…,

— LT

Išvežimui iš ................. taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,

— HU

A kilépés………. területéről a ...rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

— MT

Ħruġ mill-................... suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…

— NL

Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing.

— PL

Wyprowadzenie z…………………. podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

— PT

Saída da ……………….. sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o ...

— RO

Ieşire din....... supusă restricţiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr …

— SL

Iznos iz ……………….. zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

— SK

Výstup z........................... podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. ….“

— FI

…………….. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin./päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja

— SV

Utförsel från ………………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr ...

— EN

Exit from ………………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ...

Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. … – 99204

— BG

Освободено от задължителен маршрут

— CS

Osvobození od stanovené trasy

— DA

Fritaget for bindende transportrute

— DE

Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

— EE

Ettenähtud marsruudist loobutud

— EL

Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

— ES

Dispensa de itinerario obligatorio

— FR

Dispense d’itinéraire contraignant

— IT

Dispensa dall’itinerario vincolante

— LV

Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta

— LT

Leista nenustatyti maršruto

— HU

Előírt útvonal alól mentesítve

— MT

Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt

— NL

Geen verplichte route

— PL

Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

— PT

Dispensa de itinerário vinculativo

— RO

Dispensă de la itinerarul obligatoriu

— SL

Opustitev predpisane poti

— SK

Oslobodenie od predpísanej trasy

— FI

Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

— SV

Befrielse från bindande färdväg

— EN

Prescribed itinerary waived

Osvobození od stanovené trasy – 99205

— BG

Одобрен изпращач

— CS

Schválený odesílatel

— DA

Godkendt afsender

— DE

Zugelassener Versender

— EE

Volitatud kaubasaatja

— EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

— ES

Expedidor autorizado

— FR

Expéditeur agréé

— IT

Speditore autorizzato

— LV

Atzītais nosūtītājs

— LT

Įgaliotas siuntėjas

— HU

Engedélyezett feladó

— MT

Awtorizzat li jibgħat

— NL

Toegelaten afzender

— PL

Upoważniony nadawca

— PT

Expedidor autorizado

— RO

Expeditor agreat

— SL

Pooblaščeni pošiljatelj

— SK

Schválený odosielateľ

— FI

Valtuutettu lähettäjä

— SV

Godkänd avsändare

— EN

Authorised consignor

Schválený odesílatel – 99206

— BG

Освободен от подпис

— CS

Podpis se nevyžaduje

— DA

Fritaget for underskrift

— DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

— EE

Allkirjanõudest loobutud

— EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

— ES

Dispensa de firma

— FR

Dispense de signature

— IT

Dispensa dalla firma

— LV

Derīgs bez paraksta

— LT

Leista nepasirašyti

— HU

Aláírás alól mentesítve

— MT

Firma mhux meħtieġa

— NL

Van ondertekening vrijgesteld

— PL

Zwolniony ze składania podpisu

— PT

Dispensada a assinatura

— RO

Dispensă de semnătură

— SL

Opustitev podpisa

— SK

Oslobodenie od podpisu

— FI

Vapautettu allekirjoituksesta

— SV

Befrielse från underskrift

— EN

Signature waived

Podpis se nevyžaduje – 99207

— BG

ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

— CS

ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

— DA

FORBUD MOD SAMLET KAUTION

— DE

GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

— EE

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

— EL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

— ES

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

— FR

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

— IT

GARANZIA GLOBALE VIETATA

— LV

VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

— LT

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

— HU

ÖSSZKEZESSÉG TILOS

— MT

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

— NL

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

— PL

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

— PT

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

— RO

GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ

— SL

PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

— SK

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

— FI

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

— SV

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

— EN

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED.

ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY – 99208

— BG

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

— CS

NEOMEZENÉ POUŽITÍ

— DA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

— DE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

— EE

PIIRAMATU KASUTAMINE

— ΕL

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

— ES

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

— FR

UTILISATION NON LIMITEE

— IT

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

— LV

NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

— LT

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

— HU

KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

— MT

UŻU MHUX RISTRETT

— NL

GEBRUIK ONBEPERKT

— PL

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

— PT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

— RO

UTILIZARE NELIMITATĂ

— SL

NEOMEJENA UPORABA

— SK

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

— FI

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

— SV

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

— EN

UNRESTRICTED USE

NEOMEZENÉ POUŽITÍ – 99209

— BG

Разни

— CS

Různí

— DA

Diverse

— DE

Verschiedene

— EE

Erinevad

— EL

Διάφορα

— ES

Varios

— FR

Divers

— IT

Vari

— LV

Dažādi

— LT

Įvairūs

— HU

Többféle

— MT

Diversi

— NL

Diverse

— PL

Różne

— PT

Diversos

— RO

Diverşi

— SL

Razno

— SK

Rôzne

— FI

Useita

— SV

Flera

— EN

Various

Různí – 99211

— BG

Насипно

— CS

Volně loženo

— DA

Bulk

— DE

Lose

— EE

Pakendamata

— EL

Χύμα

— ES

A granel

— FR

Vrac

— IT

Alla rinfusa

— LV

Berams

— LT

Nesupakuota

— HU

Ömlesztett

— MT

Bil-kwantitá

— NL

Los gestort

— PL

Luzem

— PT

A granel

— RO

Vrac

— SL

Razsuto

— SK

Voľne

— FI

Irtotavaraa

— SV

Bulk

— EN

Bulk

Volně loženo – 99212

— BG

Изпращач

— CS

Odesílatel

— DA

Afsender

— DE

Versender

— EE

Saatja

— EL

Αποστολέας

— ES

Expedidor

— FR

Expéditeur

— IT

Speditore

— LV

Nosūtītājs

— LT

Siuntėjas

— HU

Feladó

— MT

Min jikkonsenja

— NL

Afzender

— PL

Nadawca

— PT

Expedidor

— RO

Expeditor

— SL

Pošiljatelj

— SK

Odosielateľ

— FI

Lähettäjä

— SV

Avsändare

— EN

Consignor“

Odesílatel – 99213


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA 44C

ZBOŽÍ PŘEDSTAVUJÍCÍ VYŠŠÍ NEBEZPEČÍ PODVODU

(podle čl. 340 písm. a))

1

2

3

4

5

Kód HS

Popis zboží

Minimální množství

Kód citlivého zboží (1)

Minimální sazba jednotlivé jistoty

0207 12

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, zmrazené

3 000 kg

 

0207 14

 

 

 

 

1701 11

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu

7 000 kg

 

1701 12

 

 

 

1701 91

 

 

 

1701 99

 

 

 

2208 20

Destiláty, likéry a jiné lihoviny

5 hl

 

2 500 EUR/hl čistý alkohol

2208 30

 

 

 

 

2208 40

 

 

 

 

2208 50

 

 

 

 

2208 60

 

 

 

 

2208 70

 

 

 

 

ex ex 2208 90

 

 

1

 

2402 20

Cigarety obsahující tabák

35 000 kusů

 

120 EUR/1 000 ks

2403 10

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru

35 kg

 


(1)  Pokud se údaje o tranzitu vyměňují za použití elektronického zpracování dat a kód HS nepostačuje k jednoznačné identifikaci zboží uvedeného v sloupci 2, musí se použít kód citlivého zboží uvedený v sloupci 4 i kód HS uvedený v sloupci 1.“


PŘÍLOHA IV

„KAPITOLA II

Vysvětlivky k tranzitnímu doprovodnému dokladu a jeho náležitosti

Papír použitý na tranzitní doprovodný doklad může mít zelenou barvu.

Tranzitní doprovodný doklad se tiskne na základě dat získaných z tranzitního prohlášení, které bylo případně změněno hlavním povinným nebo ověřeno celním úřadem odeslání, a které je doplněno o tyto údaje:

1.

MRN (referenční číslo tranzitní operace)

Informace se uvádí v alfanumerické formě s osmnácti znaky podle tohoto vzoru:

Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Příklady

1

Poslední dvě číslice roku úředního přijetí tranzitní operace (RR)

numerické 2

97

2

Kód země, ve které je tranzitní operace zahájena (kód země ISO-alfa 2)

alfabetické 2

IT

3

Jedinečný kód pro tranzitní operaci podle roku a země

alfanumerické 13

9876AB8890123

4

Kontrolní číslice

alfanumerické 1

5

Kolonka 1 a 2 se vyplňují v souladu s výše uvedenými vysvětlivkami.

V kolonce 3 se vyplní kód identifikující tranzitní operaci. O způsobu, jakým je kolonka použita, rozhodují národní celní správy, ale každé tranzitní operaci projednané během jednoho roku v dané zemi musí být přiděleno jedinečné číslo.

Národní celní správy, které chtějí mít v MRN zahrnuto též identifikační číslo celního úřadu, mohou za tímto účelem použít až prvních šest znaků.

Kolonka 4 musí obsahovat hodnotu, která slouží jako kontrolní číslice pro MRN. Kolonka umožňuje odhalit chyby při evidenci MRN.

MRN se také vytiskne ve formě čárového kódu s použitím standardního ‚kódu 128‘ a skupiny znaků ‚B‘.

2.

Kolonka 3:

první pododstavec: pořadové číslo vytištěného listu,

druhý pododstavec: celkový počet vytištěných listů (včetně seznamu položek),

nepoužije se, jedná-li se pouze o jednu položku.

3.

Vpravo vedle kolonky 8:

název a adresa celního úřadu, kterému se má zaslat zpětný list tranzitního doprovodného dokladu v případě použití nouzového postupu.

4.

Kolonka C:

název celního úřadu odeslání,

identifikační číslo celního úřadu odeslání,

datum přijetí tranzitního prohlášení,

název/jméno a číslo povolení schváleného odesílatele (pokud existuje).

5.

Kolonka D:

výsledky kontroly,

přiložené celní závěry nebo uvedení ‚—‘ identifikující ‚Osvobození – 99201‘,

případně záznam ‚Závazná trasa‘.

Nestanoví-li toto nařízení jinak, nejsou v tranzitním doprovodném dokladu přípustné žádné změny, doplňky ani výmazy.

6.

Formality během přepravy

Mezi dobou, kdy zboží opustí celní úřad odeslání, a dobou, kdy je dodáno celnímu úřadu určení, může nastat potřeba vyplnit některé údaje na tranzitní doprovodný doklad, který doprovází zboží. Tyto údaje se týkají přepravy a musí je do dokladu doplnit dopravce odpovědný za dopravní prostředek, na kterém je zboží naloženo tak, jak probíhají odpovídající činnosti. Údaje mohou být vyplněny čitelně rukou; v takovém případě se záznam do dokladu provádí inkoustem a hůlkovým písmem.

Dopravce může přistoupit k překládce teprve poté, kdy obdrží povolení od celních orgánů státu, na jehož území se má překládka uskutečnit.

Pokud tyto orgány usoudí, že dotyčná tranzitní operace Společenství může pokračovat běžným způsobem, potvrdí po podniknutí veškerých nezbytných opatření tranzitní doprovodné doklady.

Celní orgány úřadu tranzitu nebo úřadu určení jsou povinny uvést do systému údaje, které byly doplněny na tranzitní doprovodný doklad. Tyto údaje může do systému zaznamenat rovněž schválený příjemce.

Tyto údaje se týkají následujících kolonek:

Překládka: vyplní se kolonka 55

Kolonka 55: Překládka

První tři řádky této kolonky vyplní dopravce, pokud je během dané přepravy zboží překládáno z jednoho dopravního prostředku na druhý nebo z jednoho kontejneru do druhého.

Jestliže se však zboží přepravuje v kontejnerech, jež se mají přepravovat silničními vozidly, mohou celní orgány oprávnit hlavního povinného, aby nevyplňoval kolonku 18, pokud by logistické řešení v místě odjezdu mohlo znemožňovat poskytnutí údajů o totožnosti a státní příslušnosti dopravního prostředku, jež se mají uvádět v okamžiku vydání tranzitního prohlášení, a kdy celní orgány mohou zaručit, že příslušné údaje týkající se dopravního prostředku budou dodatečně uvedeny v kolonce 55.

Jiné události: vyplní se kolonka 56

Kolonka 56: Jiné události během přepravy

Kolonka se vyplňuje v souladu se stávajícími povinnostmi pro tranzit.

Pokud je zboží nakládáno na návěs a během cesty dochází pouze k výměně tahače (aniž by bylo se zbožím manipulováno nebo bylo zboží překládáno), uvede se dále v této kolonce poznávací značka a státní příslušnost nového tahače. V takovém případě není potvrzení příslušných orgánů nutné.“


PŘÍLOHA V

V příloze 45B nařízení (EHS) č. 2454/93 se kapitola II nahrazuje touto:

„KAPITOLA II

Vysvětlivky k seznamu položek a jeho náležitosti

Týká-li se přeprava více než jedné položky, vytiskne se list A seznamu položek pomocí systému počítačového zpracování dat a připojí se k tranzitnímu doprovodnému dokladu.

Jednotlivé kolonky seznamu položek lze vertikálně zvětšovat.

Je nutno vytisknout tyto údaje:

1)

v identifikační kolonce (levý horní roh):

a)

seznam položek;

b)

pořadové číslo příslušného listu a celkový počet listů (včetně tranzitního doprovodného dokladu);

2)

celní úřad odeslání – název celního úřadu odeslání;

3)

datum – datum přijetí tranzitního prohlášení;

4)

MRN – referenční číslo tranzitní operace podle definice uvedené v příloze 45A;

5)

v jednotlivých kolonkách části ‚Položka zboží‘ se vytisknou tyto údaje:

a)

pořadové číslo položky – pořadové číslo dotyčného zboží;

b)

režim – jestliže je status zboží v celém prohlášení jednotný, tato kolonka se nevyplňuje;

c)

v případě smíšené zásilky se vytiskne skutečný status T1, T2 nebo T2F.“


PŘÍLOHA VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

„VYSVĚTLIVKY K TISKOPISŮM ŽÁDOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY

HLAVA I

Údaje, jež mají být vyplněny v jednotlivých kolonkách tiskopisu žádosti

Všeobecná poznámka:

V případě potřeby lze požadované informace uvést ve zvláštní příloze tiskopisu žádosti s uvedením dotčené kolonky tiskopisu.

Členské státy mohou požadovat další údaje.

1.

Uveďte jméno, příjmení a úplnou adresu žadatele. Žadatelem se rozumí osoba, které je povolení vydáno.

1.a

Uveďte IČ.

1.b

Popřípadě uveďte interní číslo jednací k odkazu na tuto žádost v povolení.

1.c

Uveďte příslušné kontaktní údaje (kontaktní osoba, kontaktní adresa, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa).

1.d

Označte druh zastoupení pro podávání celních prohlášení tak, že do příslušné kolonky vepíšete ‚X‘.

2.

Označte druh požadovaného zjednodušeného postupu (místní celní řízení a/nebo zjednodušené celní prohlášení) a celního režimu (pro dovoz a/nebo vývoz) tak, že do příslušné kolonky vepíšete ‚X‘.

2.a a 2.b

V případě aktivního zušlechťovacího styku uveďte kód 1 pro podmíněný systém a kód 2 pro systém navracení.

V případě zpětného vývozu se o zjednodušené postupy žádá v případě, požaduje-li se celní prohlášení.

3.

Uveďte příslušný kód:

1

první žádost o povolení jiné než jednotné povolení;

2

žádost o změnu nebo obnovení povolení (uveďte rovněž příslušné číslo povolení);

3

první žádost o jednotné povolení.

4.a

Uveďte, zda je osvědčeno postavení schváleného hospodářského subjektu; pokud ‚ANO‘, uveďte příslušné číslo.

4.b

Uveďte druh, číslo jednací a popřípadě datum ukončení platnosti příslušného povolení, v jehož souvislosti se budou používat požadované zjednodušené postupy; pokud se o povolení právě žádá, uveďte druh požadovaného povolení a datum předložení žádosti.

U druhu povolení uveďte jeden z těchto kódů:

Kód

Schválený postup

1

Uskladňování v celním skladu

2

Ulehčení aktivního zušlechťovacího styku

3

Dočasné použití

4

Zvláštní použití

5

Přepracování pod celním dohledem

6

Ulehčení pasivního zušlechťovacího styku

5.

Informace o hlavním účetnictví.

Obchodní, daňové nebo jiné účetní údaje.

5.a

Uveďte úplnou adresu místa, kde je vedeno hlavní účetnictví.

5.b

Uveďte typ účetnictví (elektronické nebo papírové a druh používaného systému a programového vybavení).

6.

Uveďte počet dodatkových tiskopisů připojených k této žádosti.

HLAVA II

Údaje, jež mají být vyplněny v jednotlivých kolonkách dodatkového tiskopisu pro dovoz a vývoz

7.

Informace o záznamech (účetnictví v souvislosti s celními režimy).

7.a

Uveďte úplnou adresu místa, kde jsou záznamy uchovávány.

7.b

Uveďte druh záznamů (elektronické nebo papírové a druh používaného systému a programového vybavení).

7.c

Popřípadě uveďte jiné příslušné informace týkající se záznamů.

8.

Informace o druhu zboží a operacích.

8.a

Popřípadě uveďte příslušný kód KN; v opačném případě uveďte alespoň kapitoly KN a popis zboží.

8.b–e

Uveďte příslušné informace pro jednotlivé měsíce.

8.f

Při dovozu může žadatel uvést, že v souladu s článkem 172 hodlá používat směnný kurz, který platí první den období, na něž se vztahuje celní prohlášení.

Do příslušné kolonky vepište ‚X‘, jestliže se to požaduje.

9.

Uveďte příslušné kódy celního režimu uvedené v příloze 38 (např. kód 40 pro propuštění do volného oběhu a domácí použití).

10.

Informace o schváleném umístění zboží a příslušném celním úřadu.

10.a

V případě místního celního řízení uveďte pomocí kódu země (ISO alfa-2) zúčastněný členský stát, v němž je zboží umístěno podle kolonky 10.b.

10.b

V případě místního celního řízení uveďte úplnou adresu místa, kde se zboží nachází.

10.c

Uveďte úplný název, adresu a kontaktní údaje místního celního úřadu příslušného pro umístění zboží podle kolonky 10.b.

11.

Uveďte úplný název, adresu a kontaktní údaje příslušných celních úřadů, u nichž má být podáváno zjednodušené celní prohlášení.

12.

Popřípadě uveďte příslušné údaje o společnostech zahrnutých v jednotném povolení, které jednají jménem držitele jednotného povolení.

12.a

Uveďte zúčastněný členský stát pomocí kódu země (ISO alfa-2).

12.b

Uveďte úplný název a adresu společnosti, která jedná jménem držitele jednotného povolení v členském státě uvedeném v kolonce 12.a.

13.

Popřípadě uveďte úplný název, adresu a kontaktní údaje celního úřadu vykonávajícího dohled.

14.

Vepsáním ‚X‘ do příslušné kolonky označte druh zjednodušeného celního prohlášení; jestliže se používají obchodní nebo jiné administrativní dokumenty, je nutno uvést druh používaných dokumentů.

15.

Popřípadě uveďte doplňkové informace nebo podmínky, které mohou být důležité pro dotčený zjednodušený postup, jako např. postup a lhůtu pro podání doplňkového celního prohlášení.

16.

V okamžiku podání žádosti o jednotné povolení žadatel:

souhlasí s výměnou informací s celními orgány kteréhokoliv členského státu a s Komisí;

může souhlasit se zveřejněním údajů, které nemají důvěrnou povahu, prostřednictvím internetu, a to vepsáním ‚X‘ do příslušné kolonky.

Údaje, které nemají důvěrnou povahu a které jsou k dispozici širší veřejnosti:

Širší veřejnosti jsou dostupné tyto údaje (s odkazem na číslo kolonky v tiskopise žádosti):

jméno a adresa držitele jednotného povolení zjednodušených postupů (kolonka 1),

číslo povolení (přidělené celním orgánem),

kód režimu nebo režimů podle přílohy 38 (kolonka 9),

údaj, zda byl zjednodušený postup udělen pro dovoz nebo vývoz (kolonka 2.a nebo 2.b),

kód ISO alfa-2 dotčeného členského státu podle přílohy 38 (kolonka 10.a),

název a adresa společností zahrnutých v jednotném povolení, které jednají jménem držitele jednotného povolení (kolonka 12.b).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU