(ES) č. 1181/2008Nařízení Komise (ES) č. 1181/2008 ze dne 28. listopadu 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 319, 29.11.2008, s. 47-48 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. listopadu 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. listopadu 2008 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1181/2008

ze dne 28. listopadu 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2007/360/ES ze dne 29. května 2007 o uzavření dohod ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) (2) o změně koncesí u drůbežího masa, a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 616/2007 (3) musí být při podání žádosti o licenci složena jistota ve výši 50 EUR za 100 kilogramů.

(2)

Vzhledem k novým podmínkám, které se vztahují na dovoz produktů pocházejících z Brazílie, je třeba způsobem, který by zaručil hospodářským subjektům uspokojující přístup k uvedeným kvótám, stanovit pro licence jistotu ve vhodné výši k zajištění odpovídající správy celních kvót.

(3)

Vzhledem k poklesu jistoty a v zájmu zajištění odpovídající správy je třeba zvýšit maximální množství, které je každý hospodářský subjekt oprávněn požadovat pro kvóty skupiny 1.

(4)

Nařízení (ES) č. 616/2007 by tedy mělo být změněno.

(5)

Vzhledem ke skutečnosti, že období podávání žádostí na následující podobdobí začíná dne 1. prosince 2008, je nezbytné, aby se toto nařízení použilo od stejného dne.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 4 nařízení (ES) č. 616/2007 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Žádost o licenci se musí týkat alespoň 100 tun a maximálně 10 % množství, které je k dispozici pro danou kvótu v daném období nebo podobdobí. Pro skupiny 2 a 3 se však žádost o licenci smí týkat maximálně 5 % množství, které je k dispozici pro danou kvótu v daném podobdobí.

Pro skupiny 3, 6 a 8 je minimální množství, jehož se žádost o licenci musí týkat, sníženo na 10 tun.“

Článek 2

V článku 5 nařízení (ES) č. 616/2007 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Při podání žádosti o licenci musí být složena jistota ve výši 50 EUR za 100 kilogramů.

Pro žádosti týkající se skupin 1, 4 a 7 však výše jistoty činí 10 EUR za 100 kilogramů“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 138, 30.5.2007, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 5.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU