(ES) č. 1166/2008Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 14-34 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. listopadu 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 21. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/1091 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1166/2008

ze dne 19. listopadu 2008

o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 571/88 ze dne 29. února 1988 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků (2) stanoví program statistických zjišťování Společenství s cílem zajistit statistiky o struktuře zemědělských podniků do roku 2007.

(2)

Program statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků, prováděných na úrovni Společenství od hospodářského roku 1966/67, by měl pokračovat v zájmu zkoumání tendencí ve Společenství. V zájmu přehlednosti by mělo být nařízení (EHS) č. 571/88 nahrazeno tímto nařízením.

(3)

Za účelem aktualizace základních registrů zemědělských podniků a ostatních informací nezbytných ke stratifikaci výběrových šetření je třeba alespoň jednou za deset let provést cenzus zemědělských podniků ve Společenství. Poslední cenzus před přijetím tohoto nařízení se konal v hospodářském roce 1999/2000.

(4)

Je třeba sbírat údaje o provádění opatření týkajících se rozvoje venkova, jak jsou vymezena v nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (3).

(5)

Rada v závěrech ze dne 19. prosince 2006 o agroenvironmentálních ukazatelích uznala potřebu srovnatelných údajů o zemědělských činnostech, a to na vhodné zeměpisné úrovni a pro celé Společenství. Rada požádala Komisi, aby provedla opatření stanovená ve sdělení Komise ze dne 15. září 2006 (4), jež zahrnují vypracovávání statistických údajů, zejména pokud jde o postupy hospodaření v zemědělských podnicích a využívání zemědělských vstupů.

(6)

Nejsou k dispozici dostatečné statistické informace o různých metodách zemědělské výroby na úrovni jednotlivých podniků. Je proto nezbytné zlepšit shromažďování informací o metodách zemědělské výroby v souvislosti s informacemi o struktuře zemědělských podniků, aby byly vytvořeny doplňkové statistiky potřebné k vypracování agroenvironmentální politiky a ke zlepšení kvality agroenvironmentálních ukazatelů.

(7)

Srovnatelné statistiky ze všech členských států týkající se struktury zemědělských podniků jsou důležité k určování vývoje zemědělské politiky ve Společenství. Proto by se měly v co největší míře pro ukazatele statistických zjišťování použít standardní klasifikace a společné definice.

(8)

Provedení zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 2010 a desetiletého sčítání lidu v roce 2011 by kladlo velké nároky na statistické zdroje členských států, pokud by se období práce v terénu v rámci těchto dvou významných zjišťování překrývala. Proto by měla být stanovena výjimka, která členským státům umožní provést zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 2009.

(9)

Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (5) představuje referenční rámec pro ustanovení tohoto nařízení, zejména pokud jde o soulad s požadavky na nestrannost, spolehlivost, relevantnost, efektivnost nákladů, statistickou důvěrnost a transparentnost. Nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství (6) představuje referenční rámec pro předávání a ochranu důvěrných statistických údajů podle tohoto nařízení s cílem zajistit, aby při vytváření a šíření statistik Společenství nedocházelo k nedovolenému zpřístupnění a použití k jiným než statistickým účelům.

(10)

Využití zeměpisné polohy zemědělských podniků ze strany Komise by se mělo omezit na statistické analýzy a nemělo by zahrnovat sestavování vzorků a provádění šetření. Měla by být zajištěna nezbytná ochrana důvěrnosti údajů, mimo jiné omezením úrovně přesnosti parametrů polohy a přiměřenou agregací při zveřejňování statistik.

(11)

Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 (7) stanovilo statistickou klasifikaci ekonomických činností ve Společenství.

(12)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (8) by měly být územní jednotky definovány podle klasifikace NUTS.

(13)

V zájmu co největšího snížení zátěže respondentů a členských států spojené se sběrem údajů by se měla zajistit možnost využívání výběrových šetření a administrativních zdrojů.

(14)

K provádění statistických zjišťování bude zapotřebí, aby členské státy i Komise po řadu let vydávaly značné finanční prostředky, z nichž velká část bude použita ke splnění požadavků Společenství.

(15)

Uznává se, že požadavky související se satelitním vyhledáváním a identifikací zemědělských podniků představují v mnoha členských státech značné metodické a technické obtíže.

(16)

Měla by proto být stanovena finanční podpora Společenství pro tento program zjišťování prostřednictvím Evropského zemědělského záručního fondu podle nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (9).

(17)

Toto nařízení stanoví pro celou dobu trvání programu finanční krytí, které představuje pro rozpočtový orgán hlavní referenční hodnotu při ročním rozpočtovém procesu ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (10).

(18)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž systematického vytváření statistik Společenství o struktuře zemědělských podniků a o metodách zemědělské výroby, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinku tohoto nařízení lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(19)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (11).

(20)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k definování koeficientů pro velké dobytčí jednotky, definování ukazatelů a úpravě příloh tohoto nařízení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(21)

Byl konzultován Stálý výbor pro zemědělskou statistiku, zřízený rozhodnutím Rady 72/279/EHS (12),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví rámec pro vytvoření srovnatelných statistik Společenství o struktuře zemědělských podniků a pro zjišťování o metodách zemědělské výroby.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„zemědělským podnikem“ nebo „podnikem“ technicko-hospodářská jednotka, která podléhá jednotnému řízení a provádí zemědělské činnosti uvedené v příloze I na hospodářském území Evropské unie jako svou primární nebo sekundární činnost;

b)

„velkou dobytčí jednotkou“ standardní měřicí jednotka, umožňující sdružení různých kategorií hospodářských zvířat za účelem jejich srovnávání. Velké dobytčí jednotky jsou definovány na základě krmivových požadavků jednotlivých kategorií zvířat, pro něž se regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2 přijmou koeficienty;

c)

„výběrovým šetřením“ statistická zjišťování založená na stratifikovaném náhodném výběru, jejichž cílem je poskytnout reprezentativní statistiky o zemědělských podnicích na regionální a celostátní úrovni. Stratifikace zahrnuje velikost a typ zemědělského podniku, čímž se zajistí přiměřené zastoupení zemědělských podniků různých typů a různé velikosti;

d)

„oblastí“ územní jednotka NUTS 2 definovaná v nařízení (ES) č. 1059/2003;

e)

„zeměpisnou polohou podniku“ souřadnice zeměpisné délky a šířky ve výseči pěti minut, které neumožňují přímou identifikaci jednotlivých podniků. Obsahuje-li zeměpisná poloha podle zeměpisné délky a šířky pouze jeden zemědělský podnik, pak se tento podnik přiřadí k sousední zeměpisné poloze, která obsahuje alespoň jeden další zemědělský podnik.

Článek 3

Předmět statistiky

1.   Statistická zjišťování uvedená v tomto nařízení se týkají:

a)

zemědělských podniků, jejichž zemědělsky využitá půda činí nejméně jeden hektar;

b)

zemědělských podniků, jejichž zemědělsky využitá půda činí méně než jeden hektar, jestliže tyto podniky produkují určitou část na prodej nebo jestliže jejich produkční jednotka přesahuje některou fyzickou prahovou hodnotu.

2.   Členské státy, které používají pro zjišťování práh větší než jeden hektar, jej stanoví na takové úrovni, aby se vyloučily jen nejmenší zemědělské podniky, které tvoří celkem nejvýše 2 % z celkové využívané zemědělské půdy kromě veřejných pozemků a nejvýše 2 % z celkového počtu velkých dobytčích jednotek.

3.   Do zjišťování jsou v každém případě zahrnuty všechny zemědělské podniky dosahující některé fyzické prahové hodnoty uvedené v příloze II.

Článek 4

Zdroje údajů

1.   Členské státy využívají informace z integrovaného administrativního a kontrolního systému stanoveného nařízením (ES) č. 1782/2003 (13), systému identifikace a evidence skotu stanoveného nařízením (ES) č. 1760/2000 (14) a registru hospodářských subjektů ekologického zemědělství zřízeného na základě nařízení (ES) č. 834/2007 (15), pokud jsou tyto informace nejméně stejné kvality jako informace získané na základě statistických zjišťování. Členské státy mohou rovněž využít administrativních zdrojů týkajících se pěstování geneticky modifikovaných plodin a zvláštních opatření pro rozvoj venkova uvedených v příloze III.

2.   Rozhodne-li se některý členský stát použít administrativní zdroj jiný než uvedený v odstavci 1, uvědomí o tom Komisi předem a poskytne podrobné údaje týkající se metody, která má být použita, a kvality údajů z tohoto administrativního zdroje.

Článek 5

Požadavky na přesnost

1.   Členské státy provádějící výběrová šetření zajistí, aby vážené výsledky statistického zjišťování byly statisticky reprezentativní, pokud jde o zemědělské podniky v každé oblasti, a aby splňovaly požadavky na přesnost stanovené v příloze IV.

2.   V řádně odůvodněných případech Komise povolí členským státům pro konkrétní oblasti výjimky z požadavků na přesnost uvedených v odstavci 1.

KAPITOLA II

STATISTIKA O STRUKTUŘE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Článek 6

Zjišťování o struktuře zemědělských podniků

1.   Členské státy provedou v letech 2010, 2013 a 2016 zjišťování o struktuře zemědělských podniků (dále jen „zjišťování o struktuře zemědělských podniků“).

2.   Zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 2010 bude provedeno formou cenzu. V případě ukazatelů týkajících se jiných výdělečných činností pracovníků uvedených v oddíle V bodě ii) přílohy III je však možné využít výběrových šetření.

3.   Zjišťování o struktuře zemědělských podniků v letech 2013 a 2016 mohou být provedena formou výběrového šetření.

Článek 7

Ukazatele zjišťování

1.   Členské státy poskytnou informace o ukazatelích uvedených v příloze III.

2.   Komise může regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2 změnit seznam ukazatelů stanovených v příloze III pro zjišťování o struktuře zemědělských podniků v letech 2013 a 2016.

3.   Zjistí-li některý členský stát, že se určitý ukazatel vyskytuje zřídka, nebo se nevyskytuje vůbec, může být takový ukazatel ze sběru údajů vyloučen. Tento členský stát uvědomí Komisi v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím roku zjišťování o každém ukazateli vyloučeném ze sběru údajů.

4.   Definice ukazatelů se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.

Článek 8

Referenční období

Referenční období pro zjišťování o struktuře zemědělských podniků v letech 2010, 2013 a 2016 jsou definována takto:

a)

pokud jde o ukazatele půdy uvedené v příloze III, období dvanácti měsíců končící referenčním dnem mezi 1. březnem a 31. říjnem roku, kdy se provádí statistické zjišťování;

b)

pokud jde o ukazatele hospodářských zvířat uvedené v příloze III, referenční den mezi 1. březnem a 31. prosincem roku, kdy se provádí statistické zjišťování;

c)

pokud jde o ukazatele pracovní síly uvedené v příloze III, období dvanácti měsíců končící referenčním dnem mezi 1. březnem a 31. říjnem roku, kdy se provádí statistické zjišťování;

d)

pokud jde o opatření pro rozvoj venkova uvedené v příloze III, období tří let končící 31. prosincem roku, kdy se provádí statistické zjišťování.

Článek 9

Předávání

1.   Členské státy předají Komisi ověřené údaje ze zjišťování o struktuře zemědělských podniků provedeného v roce 2010 do 31. března 2012.

2.   Pokud jde o zjišťování o struktuře zemědělských podniků provedená v letech 2013 a 2016, předají členské státy Komisi ověřené údaje do dvanácti měsíců od konce roku, kdy se provádí zjišťování.

3.   Údaje týkající se opatření pro rozvoj venkova uvedených v příloze III a založené na administrativních záznamech mohou být Komisi předány samostatně do osmnácti měsíců od konce roku, kdy se provádí zjišťování.

4.   Údaje ze zjišťování o struktuře zemědělských podniků se Komisi předávají v elektronické podobě a na úrovni jednotlivých zemědělských podniků.

5.   Komise určí formát pro předávání údajů ze zjišťování.

6.   Údaje ze zjišťování o struktuře zemědělských podniků nesmí Komise využít k sestavování vzorků ani k provádění šetření.

Článek 10

Opora výběru

Pro účely aktualizace opory výběru pro zjišťování o struktuře zemědělských podniků v letech 2013 a 2016 poskytnou členské státy vnitrostátním orgánům příslušným pro provádění zjišťování o struktuře zemědělských podniků přístup k informacím o zemědělských podnicích obsaženým v administrativních spisech vedených na území daného státu.

KAPITOLA III

STATISTIKA O METODÁCH ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

Článek 11

Zjišťování o metodách zemědělské výroby

1.   Členské státy provedou zjišťování o metodách zemědělské výroby používaných v zemědělských podnicích. Toto zjišťování může být prováděno jako výběrové šetření.

2.   Komise může v řádně odůvodněných případech členským státům povolit provedení výběrového šetření za použití samostatných dílčích vzorků.

3.   Členské státy poskytnou údaje o ukazatelích metod zemědělské výroby uvedených v příloze V.

4.   Za každý zjišťovaný podnik členské státy rovněž uvedou odhad objemu vody použité pro zavlažování v daném podniku (v metrech krychlových). Odhad může být proveden prostřednictvím modelu.

5.   Komise poskytne členským státům metodickou a jinou podporu s cílem sestavit model uvedený v odstavci 4. Komise podporuje rovněž nutnou spolupráci a sdílení zkušeností mezi členskými státy s cílem dosahovat srovnatelných výsledků.

6.   Zjistí-li některý členský stát, že se určitý ukazatel vyskytuje zřídka, nebo se nevyskytuje vůbec, může být takový ukazatel ze sběru údajů vyloučen. Tento členský stát uvědomí Komisi v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím roku zjišťování o každém ukazateli vyloučeném ze sběru údajů.

7.   Definice ukazatelů se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.

8.   Referenční období je stejné jako referenční období použitá pro ukazatele zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 2010.

9.   Výsledky tohoto zjišťování se propojí s údaji získanými ze zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 2010 na úrovni jednotlivých zemědělských podniků. Propojené a ověřené údaje se předají Komisi v elektronické podobě do 31. prosince 2012.

10.   Komise určí formát pro předávání údajů ze statistických zjišťování.

11.   Údaje o metodách zemědělské výroby nesmí Komise využít k sestavování vzorků ani k provádění šetření.

KAPITOLA IV

ZPRÁVY, FINANCOVÁNÍ A PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ

Článek 12

Zprávy

1.   Členské státy předloží národní metodické zprávy o statistických zjišťováních prováděných podle tohoto nařízení, v nichž uvedou

a)

organizaci a použitou metodiku;

b)

úrovně přesnosti, jichž bylo dosaženo při výběrových šetřeních uvedených v tomto nařízení;

c)

informace o kvalitě veškerých použitých administrativních zdrojů údajů a

d)

kritéria pro začlenění a vyloučení použitá za účelem splnění požadavků na předmět statistiky uvedených v článku 3.

2.   Národní metodické zprávy se předkládají Komisi současně s ověřenými výsledky zjišťování ve lhůtách stanovených v čl. 9 odst. 1 a 2.

3.   Vedle národních metodických zpráv požadovaných na konci každého zjišťování poskytnou členské státy Komisi veškeré další údaje, které mohou být požadovány a které se týkají organizace a metodiky daného zjišťování.

Článek 13

Příspěvek Společenství

1.   Členské státy obdrží maximální finanční příspěvek ze strany Společenství ve výši 75 % na náklady na provádění statistických zjišťování definovaných v tomto nařízení, přičemž tento příspěvek je omezen maximálními částkami uvedenými v odstavcích 3 a 4.

2.   Po vstupu tohoto nařízení v platnost poskytne Komise nezbytnou technickou pomoc a poradenství při satelitním vyhledávání zemědělských podniků těm členským státům, které podají odpovídající žádost.

3.   Pokud jde o souhrnné náklady na zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 2010 a zjišťování o metodách zemědělské výroby, je příspěvek Společenství omezen na tyto maximální částky:

pro Lucembursko a Maltu po 50 000 EUR,

pro Irsko, Litvu a Rakousko po 1 000 000 EUR,

pro Bulharsko, Maďarsko, Německo, Portugalsko a Spojené království po 2 000 000 EUR,

pro Francii, Řecko a Španělsko po 3 000 000 EUR,

pro Itálii, Polsko a Rumunsko po 4 000 000 EUR a

pro všechny ostatní členské státy po 300 000 EUR.

4.   Pro zjišťování o struktuře zemědělských podniků v letech 2013 a 2016 se maximální částky stanovené v odstavci 3 snižují o 50 %.

5.   Finanční příspěvek Společenství poskytuje Evropský zemědělský záruční fond podle čl. 3 odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 1290/2005.

Článek 14

Finanční rámec

1.   Finanční krytí určené na provádění tohoto programu zjišťování, včetně rozpočtových prostředků na řízení, údržbu a rozvoj databází používaných v Komisi na zpracování údajů odevzdaných členskými státy podle tohoto nařízení, činí 58 850 000 EUR na období 2008 až 2013.

2.   Částku na období 2014 až 2018 stanoví rozpočtový a legislativní orgán na návrh Komise na základě nového finančního rámce pro období začínající rokem 2014.

3.   Roční rozpočtové prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 15

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku, zřízený rozhodnutím 72/279/EHS.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 16

Odchylky

1.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 a 2, článku 8, čl. 9 odst. 1, čl. 11 odst. 8 a 9, čl. 13 odst. 3, přílohy III a přílohy IV se odkazy na rok 2010 pro Řecko, Španělsko a Portugalsko nahrazují odkazy na rok 2009.

2.   Odchylně od čl. 9 odst. 1 se odkaz na 31. březen 2012 nahrazuje odkazem na

a)

31. březen 2011 pro Portugalsko a Řecko;

b)

30. červen 2011 pro Španělsko;

c)

30. červen 2012 pro Itálii a Rumunsko.

3.   Odchylně od čl. 11 odst. 9 se odkaz na 31. prosinec 2012 nahrazuje odkazem na 31. prosinec 2011 pro Portugalsko, Řecko a Španělsko.

Článek 17

Zrušení

1.   Zrušuje se nařízení (EHS) č. 571/88.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 19. listopadu 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

J.-P. JOUYET


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. května 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 56, 2.3.1988, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(4)  Nazvané „Vytvoření agro-environmentálních ukazatelů pro sledování stupně začlenění environmentálních hledisek do společné zemědělské politiky“.

(5)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(10)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(12)  Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.

(13)  Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).

(15)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznam zemědělských činností uvedených v definici zemědělského podniku

Následující činnosti (primární nebo sekundární) jsou založeny na evropské statistické klasifikaci ekonomických činností (NACE Revize 2) pro rostlinnou a živočišnou výrobu, myslivost a související činnosti a použijí se pro definici zemědělského podniku:

Popis činnosti

Kód NACE Revize 2

Doplňkové poznámky o činnostech zahrnutých do definice zemědělských činností nebo z ní vyjmutých

Pěstování plodin jiných než trvalých

01.1

 

Pěstování trvalých plodin

01.2

Do působnosti tohoto nařízení spadají zemědělské podniky produkující víno z hroznů pocházejících z vlastní produkce nebo olivový olej z oliv pocházejících z vlastní produkce.

Množení rostlin

01.3

 

Živočišná výroba

01.4

Z působnosti tohoto nařízení se vyjímají všechny činnosti klasifikované v NACE Revizi 2 pod kódem 01.49 (Chov ostatních zvířat), kromě:

i)

chovu pštrosů, emu a králíků;

ii)

chovu včel a výroby medu a včelího vosku.

Smíšené hospodářství

01.5

 

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti

01.6

Z působnosti tohoto nařízení se obecně vyjímají všechny zemědělské podniky provádějící činnosti podle kódu 01.6 NACE Revize 2, pokud provádějí výhradně tyto činnosti.

Avšak podniky, které výhradně udržují zemědělskou půdu v dobrých zemědělských a environmentálních podmínkách (kód 01.61 podle NACE Revize 2), do působnosti tohoto nařízení spadají.


PŘÍLOHA II

Prahové hodnoty pro zjišťování o struktuře zemědělských podniků a zjišťování o metodách zemědělské výroby

Ukazatele

Prahová hodnota

Využívaná zemědělská půda

Orná půda, zelinářské zahrady, trvalé travní porosty, trvalé kultury

5 ha

Venkovní trvalé kultury

Ovocné sady včetně porostů bobulovin, citrusové sady, olivové háje, vinice a školky

1 ha

Jiná intenzivní produkce

Čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

0,5 ha

Tabák

0,5 ha

Chmel

0,5 ha

Bavlna

0,5 ha

Plodiny ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem

Čerstvá zelenina, melouny a jahody

0,1 ha

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

0,1 ha

Skot

Vše

10 kusů

Prasata

Vše

50 kusů

Chovné prasnice

10 kusů

Ovce

Vše

20 kusů

Kozy

Vše

20 kusů

Drůbež

Vše

1 000 kusů


PŘÍLOHA III

Seznam ukazatelů pro účely zjišťování o struktuře zemědělských podniků

UKAZATELE

JEDNOTKY/KATEGORIE

I.   

Obecné ukazatele

Zeměpisná poloha podniku:

 

– –

Zeměpisná šířka (ve výseči pěti minut nebo méně)

stupně: minuty

– –

Zeměpisná délka (ve výseči pěti minut nebo méně)

stupně: minuty

Právní subjektivita zemědělského podniku:

 

– –

Nese právní a ekonomickou odpovědnost za zemědělský podnik:

 

– – –

fyzická osoba, která je jediným vlastníkem (v případě nezávislého podniku)?

ano/ne

– – – –

Jestliže ano, je tato osoba (vlastník) také vedoucím pracovníkem?

ano/ne

– – – – –

Jestliže tato osoba není vedoucím, je vedoucí pracovník rodinným příslušníkem vlastníka zemědělského podniku?

ano/ne

– – – – –

Jestliže je vedoucí rodinným příslušníkem vlastníka zemědělského podniku, jedná se o jeho manžela/manželku? (1)

ano/ne

– – –

jedna fyzická osoba nebo více fyzických osob, jež jsou partnery (v případě podniku ve skupině)?

ano/ne

– – –

právnická osoba?

ano/ne

Forma vlastnictví (ve vztahu k vlastníkovi) a členění zemědělského podniku:

 

– –

Využívaná zemědělská půda:

 

– – –

obhospodařovaná majitelem

ha

– – –

obhospodařovaná v peněžním pachtu

ha

– – –

obhospodařovaná v naturálním pachtu nebo jinak

ha

– –

Ekologické zemědělství:

 

– – –

Celková využívaná zemědělská půda zemědělského podniku, na níž se uplatňují metody ekologického zemědělství certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropského společenství

ha

– – –

Celková využívaná zemědělská půda zemědělského podniku, která přechází na metody ekologického zemědělství certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropského společenství

ha

– – –

Půda zemědělského podniku, na níž se uplatňují metody ekologického zemědělství certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropského společenství anebo která na takové metody přechází:

 

– – – –

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiva)

ha

– – – –

Sušené luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)

ha

– – – –

Brambory (včetně raných a sadbových)

ha

– – – –

Cukrovka (kromě sadbové)

ha

– – – –

Olejniny

ha

– – – –

Čerstvá zelenina, melouny a jahody

ha

– – – –

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

ha

– – – –

Ovocné sady včetně porostů bobulovin

ha

– – – –

Citrusové sady

ha

– – – –

Olivové háje

ha

– – – –

Vinice

ha

– – – –

Ostatní plodiny (přadné plodiny atd.)

ha

– – –

Metody ekologického zemědělství používané v živočišné výrobě a certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropského společenství:

 

– – – –

Skot

kusů

– – – –

Prasata

kusů

– – – –

Ovce a kozy

kusů

– – – –

Drůbež

kusů

– – – –

Jiná zvířata

ano/ne

– –

Určení produkce podniku:

 

– – –

V domácnosti vlastníka se spotřebuje více než 50 % celkové hodnoty konečné produkce podniku

ano/ne

– – –

Přímý prodej konečným spotřebitelům představuje více než 50 % celkového prodeje podniku (1)

ano/ne

II.   

Půda

Orná půda:

 

– –

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiva):

 

– – –

Pšenice obecná a špalda

ha

– – –

Pšenice tvrdá

ha

– – –

Žito

ha

– – –

Ječmen

ha

– – –

Oves

ha

– – –

Kukuřice na zrno

ha

– – –

Rýže

ha

– – –

Ostatní obiloviny pěstované na zrno

ha

– –

Sušené luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)

ha

– – –

z toho hrách, bob polní a sladká lupina

ha

– –

Brambory (včetně raných a sadbových)

ha

– –

Cukrovka (kromě sadbové);

ha

– –

Krmné okopaniny a hlízy (kromě sadbových)

ha

– –

Technické plodiny:

 

– – –

Tabák

ha

– – –

Chmel

ha

– – –

Bavlna

ha

– – –

Řepka a řepice

ha

– – –

Slunečnice

ha

– – –

Sója

ha

– – –

Len setý olejný

ha

– – –

Ostatní olejniny

ha

– – –

Len setý přadný

ha

– – –

Konopí

ha

– – –

Ostatní přadné plodiny

ha

– – –

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

ha

– – –

Ostatní technické plodiny jinde neuvedené

ha

– –

Čerstvá zelenina, melouny a jahody, z toho:

 

– – –

pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

ha

– – – –

Polní produkce

ha

– – – –

Zahradní produkce

ha

– – –

pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem

ha

– –

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek):

 

– – –

pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

ha

– – –

pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem

ha

– –

Plodiny sklízené v zeleném stavu:

 

– – –

Dočasné travní porosty

ha

– – –

Ostatní plodiny sklízené v zeleném stavu:

 

– – – –

Kukuřice na zelené krmení

ha

– – – –

Luskoviny

ha

– – – –

Ostatní plodiny sklízené v zeleném stavu jinde neuvedené

ha

– –

Osivo a sadba na orné půdě

ha

– –

Ostatní plodiny na orné půdě

ha

– –

Půda ležící ladem, na kterou se nevztahují žádné subvence

ha

– –

Půda ležící ladem, na kterou se vztahují subvence, bez hospodářského využití

ha

Zelinářské zahrady

ha

Trvalé travní porosty

ha

– –

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

ha

– –

Extenzivní pastviny

ha

– –

Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce a na které se vztahují subvence

ha

Trvalé kultury:

 

– –

Ovocné sady včetně porostů bobulovin

ha

– – –

Druhy ovoce, z toho:

ha

– – – –

Ovoce mírného klimatického pásma

ha

– – – –

Ovoce subtropického klimatického pásma

ha

– – –

Bobuloviny

ha

– – –

Skořápkové ovoce

ha

– –

Citrusové sady

ha

– –

Olivové háje

ha

– – –

produkující běžně stolní olivy

ha

– – –

produkující běžně olivy na olej

ha

– –

Vinice, jejichž produkcí je obvykle:

ha

– – –

Jakostní víno

ha

– – –

Ostatní vína

ha

– – –

Hrozny stolní

ha

– – –

Rozinky

ha

– –

Školky

ha

– –

Ostatní trvalé kultury

ha

– – –

z toho vánoční stromky (1)

ha

– –

Trvalé kultury pěstované ve skleníku

ha

Ostatní plochy

 

– –

Nevyužívaná zemědělská půda

ha

– –

Zalesněná plocha

ha

– – –

z toho rychle rostoucí dřeviny

ha

– –

Ostatní půda (půda zabraná budovami, hospodářskými dvory, cestami, rybníky a lomy, neúrodná půda, skála atd.)

ha

Houby, zavlažovaná plocha, energetické plodiny a geneticky modifikované plodiny

 

– –

Houby

ha

– –

Zavlažovaná plocha:

 

– – –

Celková zavlažovatelná plocha

ha

– – –

Celková obdělávaná půda zavlažovaná nejméně jednou za předchozích 12 měsíců

ha

– –

Energetické plodiny (k výrobě biopaliv nebo jiné obnovitelné energie)

ha

– – –

z toho na ploše vyňaté z produkce

ha

– –

Geneticky modifikované plodiny

ha

III.   

Hospodářská zvířata

Koňovití

kusů

Skot:

 

– –

Skot, mladší než jeden rok, býci a jalovice

kusů

– –

Býci, nejméně 1 rok staří, avšak mladší než 2 roky

kusů

– –

Jalovice, nejméně 1 rok staré, avšak mladší než 2 roky

kusů

– –

Býci, nejméně 2 roky staří

kusů

– –

Jalovice, nejméně 2 roky staré

kusů

– –

Dojnice

kusů

– –

Ostatní krávy

kusů

Ovce a kozy:

 

– –

Ovce (jakéhokoli stáří)

kusů

– – –

Chovné samice

kusů

– – –

Ostatní ovce

kusů

– –

Kozy (jakéhokoli stáří)

kusů

– – –

Chovné samice

kusů

– – –

Ostatní kozy

kusů

Prasata:

 

– –

Selata s živou hmotností méně než 20 kg

kusů

– –

Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg

kusů

– –

Ostatní prasata

kusů

Drůbež:

 

– –

Brojleři

kusů

– –

Nosnice

kusů

– –

Ostatní drůbež:

kusů

– – –

Krůty (1)

kusů

– – –

Kachny (1)

kusů

– – –

Husy (1)

kusů

– – –

Pštrosi (1)

kusů

– – –

Ostatní drůbež jinde neuvedená (1)

kusů

Králíci, chovné samice

kusů

Včely

včelstev

Živočišná výroba jinde neuvedená

ano/ne

IV.   

Stroje a zařízení

IV. (i)

Stroje (1)

Vlastněné zemědělským podnikem samotným:

 

– –

Čtyřkolové traktory, pásové traktory, nosiče nářadí

počet

– –

Kultivátory, plečkovací stroje (včetně rotačních) a motorové žací stroje

počet

– –

Sklízecí kombajny

počet

– –

Jiné plně mechanizované sklízeče

počet

Používané více zemědělskými podniky:

– –

Čtyřkolové traktory, pásové traktory, nosiče nářadí

ano/ne

– –

Kultivátory, plečkovací stroje (včetně rotačních) a motorové žací stroje

ano/ne

– –

Sklízecí kombajny

ano/ne

– –

Jiné plně mechanizované sklízeče

ano/ne

IV. (ii)   

Zařízení

Vybavení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů podle druhu zdroje:

 

– –

Větrná energie

ano/ne

– –

Energie z biomasy

ano/ne

– – –

z toho z bioplynu

ano/ne

– –

Solární energie

ano/ne

– –

Vodní energie

ano/ne

– –

Energie z ostatních druhů obnovitelných zdrojů

ano/ne

V.   

Pracovní síla

V. (i)   

Zemědělské práce v podniku

Vlastník:

 

– –

Pohlaví

muž/žena

– –

Věk

věkové skupiny (2)

– –

Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací)

roční pracovní jednotka – procentní rozpětí 1 (3)

Vedoucí:

 

– –

Pohlaví

muž/žena

– –

Věk

věkové skupiny

– –

Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací)

roční pracovní jednotka – procentní rozpětí 2 (4)

Odborná příprava vedoucího pracovníka:

 

– –

Zemědělská příprava vedoucího pracovníka

kódy přípravy (5)

– –

Odborná příprava vedoucího pracovníka za posledních 12 měsíců (6)

ano/ne

Rodinní příslušníci jediného vlastníka vykonávající zemědělské práce v podniku: muži

 

– –

Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací)

roční pracovní jednotka – procentní rozpětí 2

Rodinní příslušníci jediného vlastníka vykonávající zemědělské práce v podniku: ženy

 

– –

Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací)

roční pracovní jednotka – procentní rozpětí 2

Pravidelně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky: muži

 

– –

Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací)

roční pracovní jednotka – procentní rozpětí 2

Pravidelně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky: ženy

 

– –

Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací)

roční pracovní jednotka – procentní rozpětí 2

Nepravidelně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky: muži a ženy

pracovní dny odpracované na plný pracovní úvazek

Celkový počet pracovních dnů zemědělské práce (v přepočtu na plný pracovní úvazek) během 12 měsíců předcházejících dni statistického zjišťování nezahrnutých do předchozích kategorií odpracovaných v zemědělském podniku osobami, které jím nejsou přímo zaměstnány (např. zaměstnanci dodavatelů)

pracovní dny odpracované na plný pracovní úvazek

V. (ii)   

Jiné výdělečné činnosti (jiná než zemědělská práce v podniku a práce mimo podnik)

Jiné výdělečné činnosti vlastníka, který je zároveň vedoucím pracovníkem:

 

– –

v rámci hlavní pracovní činnosti

ano/ne

– –

v rámci vedlejší pracovní činnosti

ano/ne

– –

Pokud je vykonávána jiná výdělečná činnost:

 

– – –

Činnosti přímo související se zemědělským podnikem

ano/ne

– – –

Činnosti nesouvisející přímo se zemědělským podnikem

ano/ne

Jiné výdělečné činnosti manžela/manželky jediného vlastníka:

 

– –

v rámci hlavní pracovní činnosti

ano/ne

– –

v rámci vedlejší pracovní činnosti

ano/ne

– –

Pokud je vykonávána jiná výdělečná činnost:

 

– – –

Činnosti přímo související se zemědělským podnikem

ano/ne

– – –

Činnosti nesouvisející přímo se zemědělským podnikem

ano/ne

Jiné výdělečné činnosti ostatních členů rodiny jediného vlastníka:

 

– –

v rámci hlavní pracovní činnosti

ano/ne

– –

v rámci vedlejší pracovní činnosti

ano/ne

– –

Pokud je vykonávána jiná výdělečná činnost:

 

– – –

Činnosti přímo související se zemědělským podnikem

ano/ne

– – –

Činnosti nesouvisející přímo se zemědělským podnikem

ano/ne

Přímo a pravidelně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky a jsou zapojeny do jiných výdělečných činností přímo souvisejících s podnikem:

 

– –

v rámci hlavní pracovní činnosti

ano/ne

– –

v rámci vedlejší pracovní činnosti

ano/ne

VI.   

Jiné výdělečné činnosti v zemědělském podniku (přímo související s podnikem)

VI (i)   

Seznam jiných výdělečných činností

Cestovní ruch, ubytování a ostatní rekreační činnosti

ano/ne

Rukodělná výroba

ano/ne

Zpracování zemědělských produktů

ano/ne

Výroba energie z obnovitelných zdrojů

ano/ne

Zpracování dřeva (např. řezání)

ano/ne

Akvakultura

ano/ne

Smluvní práce (za použití výrobních prostředků zemědělského podniku):

 

– –

Zemědělské práce (pro jiný podnik)

ano/ne

– –

Jiné než zemědělské práce

ano/ne

Lesnictví

ano/ne

Ostatní

ano/ne

VI. (ii)   

Podíl ostatních výdělečných činností přímo souvisejících s podnikem

Procentní podíl z hodnoty konečné produkce podniku

Procentní rozpětí (7)

VII.   

Podpora rozvoje venkova

Podnik v posledních třech letech využíval jednoho z následujících opatření pro rozvoj venkova

ano/ne

– –

Využívání poradenských služeb

ano/ne

– –

Modernizace zemědělských podniků

ano/ne

– –

Přidávání hodnoty zemědělským a lesnickým produktům

ano/ne

– –

Dodržování norem založených na právních předpisech Společenství

ano/ne

– –

Účast zemědělců v programech jakosti potravin

ano/ne

– –

Platby programu Natura 2000 na zemědělskou plochu

ano/ne

– –

Platby spojené s rámcovou směrnicí o vodě (8)

ano/ne

– –

Agroenvironmentální platby

ano/ne

– – –

z toho v rámci ekologického zemědělství

ano/ne

– –

Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat

ano/ne

– –

Diverzifikace zaměřená na jiné než zemědělské činnosti

ano/ne

– –

Podpora cestovního ruchu

ano/ne


(1)  V roce 2010 nebude poskytnuto.

(2)  Věkové skupiny: (od věku skončení povinné školní docházky do 24 let), (25–34), (35–44), (45–54), (55–64), (65 a více).

(3)  Roční pracovní jednotka – procentní rozpětí 1: (0), (> 0–< 25), (≥ 2–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(4)  Roční pracovní jednotka – procentní rozpětí 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(5)  Kódy přípravy: (pouze praktické zkušenosti), (základní zemědělská příprava), (úplná zemědělská příprava).

(6)  V roce 2013 nebude poskytnuto.

(7)  Procentní rozpětí: (≥ 0–≤ 10).(> 10–≤ 50).(> 50–< 100).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).


PŘÍLOHA IV

POŽADAVKY NA PŘESNOST

Výběrová šetření stanovená v tomto nařízení musí být statisticky reprezentativní na úrovni oblastí NUTS 2 a pro agregace znevýhodněných oblastí v rámci členských států (1), pokud jde o typ a velikost zemědělských podniků, v souladu s rozhodnutím Komise 85/377/EHS ze dne 7. června 1985 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství (2). Kromě toho jsou pro ukazatele zemědělských podniků týkající se plodin a hospodářských zvířat vyžadovány určité úrovně přesnosti.

Tyto úrovně přesnosti jsou uvedeny v tabulkách přesnosti níže a platí pro všechny oblasti úrovně NUTS 2, které mají nejméně 10 000 podniků. V případě oblastí NUTS 2, v nichž je méně než 10 000 zemědělských podniků, se tyto úrovně přesnosti vztahují místo toho na nadřazené území NUTS 1, pokud je v tomto území NUTS 1 nejméně 1 000 zemědělských podniků. Pro zjišťování o metodách zemědělské výroby budou k dispozici příslušné ukazatele týkající se plodin a hospodářských zvířat na základě výsledků zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 2010.

Kategorie přesnosti pro zjišťování o struktuře zemědělských podniků v letech 2013 A 2016

Ukazatele plodin:

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv), včetně pšenice obecné a špaldy, pšenice tvrdé, žita, ječmene, ovsa, kukuřice na zrno, rýže a ostatních obilovin pěstovaných na zrno

Sušené luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)

Brambory (včetně raných a sadbových)

Cukrovka (kromě sadbové)

Olejniny včetně řepky, řepice, slunečnice, sóji, lnu setého olejného a ostatních olejnin

Čerstvá zelenina, melouny a jahody

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

Rostliny sklízené v zeleném stavu

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

Ovocné sady včetně porostů bobulovin

Citrusové sady

Olivové háje

Vinice

Ukazatele hospodářských zvířat:

Dojnice

Ostatní krávy

Ostatní skot

Chovné prasnice

Ostatní prasata

Ovce

Kozy

Drůbež

Kategorie přesnosti pro výběrová šetření provedená jako součást zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 2010 a zjišťování o metodách zemědělské výroby

Ukazatele plodin:

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiva), včetně pšenice obecné a špaldy, pšenice tvrdé, žita, ječmene, ovsa, kukuřice na zrno, rýže a ostatních obilovin pěstovaných na zrno

Brambory (včetně raných a sadbových) a cukrovka (kromě sadbové)

Olejniny včetně řepky, řepice, slunečnice, sóji, lnu setého olejného a ostatních olejnin

Trvalé kultury pěstované venku, včetně ovocných sadů včetně porostů bobulovin, citrusových sadů a olivových hájů, vinic, školek a ostatních trvalých kultur pěstovaných venku

Čerstvá zelenina, melouny, jahody, květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

Dočasné a trvalé travní porosty

Ukazatele hospodářských zvířat:

Skot (jakéhokoli stáří)

Ovce a kozy (jakéhokoli stáří)

Prasata

Drůbež

Tabulka přesnosti pro oblasti NUTS 2 s nejméně 10 000 zemědělských podniků

Kategorie přesnosti

Zjišťování o struktuře zemědělských podniků 2013 a 2016

Zjišťování o metodách zemědělské výroby

Výskyt ukazatele v oblasti NUTS 2

Relativní směrodatná chyba

Výskyt ukazatele v oblasti NUTS 2

Relativní směrodatná chyba

Ukazatele plodin zemědělského podniku

7,5 % nebo více využité zemědělské půdy

< 5 %

10 % nebo více využité zemědělské půdy

< 10 %

Ukazatele hospodářských zvířat zemědělského podniku

7,5 % nebo více velkých dobytčích jednotek a více než 5 % celostátního podílu v každé kategorii

< 5 %

10 % nebo více velkých dobytčích jednotek a více než 5 % celostátního podílu v každé kategorii

< 10 %

Tabulka přesnosti pro oblasti NUTS 2 s méně 10 000 zemědělských podniků

Kategorie přesnosti

Zjišťování o struktuře zemědělských podniků 2013 a 2016

Zjišťování o metodách zemědělské výroby

Výskyt ukazatele v nadřazeném území NUTS 1, v němž je nejméně 1 000 zemědělských podniků

Relativní směrodatná chyba

Výskyt ukazatele v nadřazeném území NUTS 1, v němž je nejméně 1 000 zemědělských podniků

Relativní směrodatná chyba

Ukazatele plodin zemědělského podniku

7,5 % nebo více využité zemědělské půdy

< 5 %

10 % nebo více využité zemědělské půdy

< 10 %

Ukazatele hospodářských zvířat zemědělského podniku

7,5 % nebo více velkých dobytčích jednotek a více než 5 % celostátního podílu v každé kategorii

< 5 %

10 % nebo více velkých dobytčích jednotek a více než 5 % celostátního podílu v každé kategorii

< 10 %


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).

(2)  Úř. věst. L 220, 17.8.1985, s. 1.


PŘÍLOHA V

Seznam ukazatelů pro zjišťování o metodách zemědělské výroby

Ukazatel

Jednotky/kategorie

Metody orby

Konvenční zpracování půdy (radličný pluh nebo diskový pluh)

ha

Ochranné zpracování půdy (mělká orba)

ha

Bezorebné zpracování půdy (přímý výsev)

ha

Ochrana půdy

Krytí půdy v zimě:

Běžné ozimy

ha

Krycí plodiny nebo meziplodiny

ha

Rostlinné zbytky

ha

Holá půda

ha

Střídání plodin:

Podíl orné půdy nezapojené do střídání plodin

Orná půda – procentní rozpětí (1)

Krajinné prvky

Lineární prvky udržované zemědělcem za poslední tři roky, z toho:

Živé ploty

ano/ne

Větrolamy

ano/ne

Kamenné zídky

ano/ne

Lineární prvky zřízené za poslední tři roky, z toho:

Živé ploty

ano/ne

Větrolamy

ano/ne

Kamenné zídky

ano/ne

Pastva hospodářských zvířat

Pastva na pozemcích podniku:

Plocha využívaná k pastvě za poslední rok

ha

Celkový čas, kdy jsou zvířata venku na pastvině

měsíce v roce

Pastva na veřejných pozemcích:

Celkový počet zvířat pasoucích se na veřejných pozemcích

kusů

Celkový čas, kdy se zvířata pasou na veřejných pozemcích

měsíce v roce

Ustájení zvířat

Skot:

Vazná stáj – s chlévskou mrvou a močůvkou

míst

Vazná stáj – s kejdou

míst

Volné ustájení – s chlévskou mrvou a močůvkou

míst

Volné ustájení – s kejdou

míst

Ostatní

míst

Prasata:

Na částečně zaroštovaných podlahách

míst

Na kompletně zaroštovaných podlahách

míst

Na podestýlce (na hluboké podestýlce – ve volném ustájení)

míst

Ostatní

míst

Nosnice:

Na podestýlce (na hluboké podestýlce – ve volném ustájení)

míst

Bateriové klece (všechny druhy)

míst

 

Bateriové klece s pásem na odklízení trusu

míst

 

Bateriové klece s jímkou na trus

míst

 

Vícepodlažní bateriové klece

míst

Ostatní

míst

Aplikace statkových hnojiv

Využívaná zemědělská půda hnojená chlévským hnojem

Celkem

Využívaná zemědělská půda – procentní rozpětí (2)

S okamžitým zapravováním

Využívaná zemědělská půda – procentní rozpětí (2)

Využívaná zemědělská půda hnojená kejdou

Celkem

Využívaná zemědělská půda – procentní rozpětí (2)

S okamžitým zapravováním nebo injektáží

Využívaná zemědělská půda – procentní rozpětí (2)

Podíl statkových hnojiv vyvezených z podniku na celkovém vyprodukovaném množství statkových hnojiv

Procentní rozpětí (3)

Uskladňování statkových hnojiv a zařízení na zpracování

Prostory na uskladnění:

Chlévská mrva

ano/ne

Močůvka

ano/ne

Kejda

Nádrže na kejdu

ano/ne

Kalové laguny

ano/ne

Jsou prostory na uskladnění kryté?

Chlévská mrva

ano/ne

Močůvka

ano/ne

Kejda

ano/ne

Zavlažování

Zavlažovaná plocha

Průměrná zavlažovaná plocha za poslední tři roky

ha

Celková obdělávaná půda zavlažovaná nejméně jednou za předchozích 12 měsíců

Celkem

ha

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiva) (kromě kukuřice a rýže)

ha

Kukuřice (na zrno a na píci)

ha

Rýže

ha

Sušené luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)

ha

Brambory (včetně raných a sadbových)

ha

Cukrovka (kromě sadbové)

ha

Řepka a řepice

ha

Slunečnice

ha

Přadné plodiny (len, konopí, ostatní přadné plodiny)

ha

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – polní produkce

ha

Dočasné a trvalé travní porosty

ha

Ostatní plodiny na orné půdě

ha

Ovocné sady včetně porostů bobulovin

ha

Citrusové sady

ha

Olivové háje

ha

Vinice

ha

Uplatňované metody zavlažování:

Povrchové zavlažování (zaplavování, brázdy)

ano/ne

Postřikové zavlažování

ano/ne

Kapkové zavlažování

ano/ne

Zdroj vody na zavlažování používané podnikem:

Podzemní voda na pozemcích podniku

ano/ne

Povrchová voda na pozemcích podniku (rybníky či nádrže)

ano/ne

Povrchová voda mimo zemědělský podnik z jezer, řek či vodních toků

ano/ne

Voda mimo zemědělský podnik z veřejných sítí dodávek vody

ano/ne

Jiné zdroje

ano/ne


(1)  Orná půda – procentní rozpětí: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75).

(2)  Využívaná zemědělská plocha – procentní rozpětí: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75).

(3)  Procentní rozpětí: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU