(ES) č. 1067/2008Nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 ze dne 30. října 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (kodifikované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. října 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. listopadu 2008 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1067/2008

ze dne 30. října 2008

o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/333/ES ze dne 20. března 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/444/ES ze dne 22. února 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT (3), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2375/2002 ze dne 27. prosince 2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 (4) bylo několikrát podstatně změněno (5). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

V důsledku obchodních jednání Společenství změnilo podmínky pro dovoz pšenice obecné nízké a střední jakosti, tj. pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní, jak je definována v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (6), zavedení dovozní kvóty.

(3)

Tato dovozní kvóta se týká maximálního ročního množství 2 989 240 tun, z čehož 572 000 tun je pro dovoz pocházejí ze Spojených států amerických a 38 853 tun pro dovoz pocházející z Kanady.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (7), se použije na dovozní licence na kvótová období začínající dnem 1. ledna 2007.

(5)

Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 se použijí, aniž jsou dotčeny doplňkové podmínky nebo odchylky, které by mohly být stanoveny v tomto nařízení.

(6)

Aby bylo zajištěno, že dovozy pšenice obecné, na kterou se vztahuje tato celní kvóta, budou řádné a nespekulativní, měly by být podmíněny předložením dovozní licence.

(7)

K zajištění řádné správy této kvóty je třeba stanovit lhůty pro podání žádostí o licence a upřesnit údaje, které mají být uvedeny v žádostech a licencích.

(8)

Za účelem zohlednění dodacích podmínek by měla být stanovena odchylka týkající se doby platnosti licencí.

(9)

Za účelem zajištění účinné správy kvót by měla být jistota k dovozním licencím odchylně od článku 12 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (8), stanovena na poměrně vysoké úrovni.

(10)

Je třeba zajistit rychlou a vzájemnou komunikaci mezi Komisí a členskými státy ve věci požadovaných a dovezených množství.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 135 a čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, kódu KN 1001 90 99 podle přílohy I nařízení (ES) č. 1249/96 stanovuje v rámci kvóty otevřené tímto nařízením.

Ustanovení článku 135 nařízení (ES) č. 1234/2007 se použije v případě dovozu produktů, které jsou uvedeny v tomto nařízení a jejichž množství je vyšší než množství uvedené v článku 3 tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Celní kvóta ve výši 2 989 240 tun pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní, kódu KN 1001 90 99 se otevírá každý rok dne 1. ledna.

2.   Dovozní clo v rámci celní kvóty činí 12 EUR za tunu.

3.   Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (9) a nařízení (ES) č. 1342/2003 a nařízení (ES) č. 1301/2006 se použijí, pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak.

Článek 3

1.   Celková roční celní kvóta je rozdělena do tří podkvót:

podkvóta I (pořadové číslo 09.4123): 572 000 tun pro Spojené státy americké,

podkvóta II (pořadové číslo 09.4124): 38 853 tun pro Kanadu,

podkvóta III (pořadové číslo 09.4125): 2 378 387 tun pro ostatní třetí země.

2.   Pokud se v průběhu roku zjistí, že jsou podkvóty I nebo II čerpány nedostatečně, může Komise se souhlasem příslušných třetích zemí přijmout postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 opatření k zajištění převodu nevyužitého množství do jiných podkvót.

3.   Podkvóta III se dělí na čtyři čtvrtletní tranše, jež se vztahují k těmto obdobím a množstvím:

a)

tranše 1: 1. leden až 31. březen – 594 597 tun;

b)

tranše 2: 1. duben až 30. červen – 594 597 tun;

c)

tranše 3: 1. červenec až 30. září – 594 597 tun;

b)

tranše 4: 1. říjen až 31. prosinec – 594 596 tun.

4.   Pokud jsou množství pro tranše 1 až 3 vyčerpána, může Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 otevřít následující tranši dříve.

Článek 4

1.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 smí žadatel podat jenom jednu žádost o licenci na pořadové číslo a týden. Pokud žadatel podá více než jednu žádost, jsou všechny žádosti nepřípustné a jistoty složené při podání žádostí propadnou ve prospěch dotyčného členského státu.

Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušných orgánů členských států každý týden nejpozději v pátek do 13:00 hodin bruselského času.

2.   V každé žádosti o licenci se uvede množství v kilogramech bez desetinného čísla, přičemž uvedené množství nesmí přesahovat:

u podkvót I a II celkové množství otevřené na rok pro dotyčnou podkvótu,

u podkvóty III celkové množství otevřené pro dotyčnou tranši.

Žádost o dovozní licenci a dovozní licence uvádějí jen jednu zemi původu.

3.   Nejpozději v pondělí následující po podání žádostí o licence předají příslušné orgány Komisi elektronicky nejpozději do 18:00 hodin bruselského času sdělení, ve kterém uvedou všechny žádosti podle pořadového čísla s původem produktu a požadovaným množstvím, včetně sdělení „žádné“.

4.   Licence se vydávají čtvrtý pracovní den po konečném termínu oznámení podle odstavce 3.

V den vydání dovozních licencí zašlou členské státy Komisi elektronickou cestou informace týkající se vydaných licencí podle čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1301/2006 s celkovými množstvími, pro něž byly vydány dovozní licence.

Článek 5

V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 se doba platnosti licence počítá ode dne jejího skutečného vydání.

Článek 6

V žádosti o dovozní licenci a v dovozní licenci se v kolonce 8 uvádí název země původu produktu a zaškrtne se kolonka „ano“. Licence jsou platné pouze pro produkty s původem v zemi uvedené v kolonce 8.

Článek 7

Odchylně od čl. 12 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1342/2003 činí jistota k dovozním licencím podle tohoto nařízení 30 EUR za tunu.

Článek 8

V rámci celní kvóty je propuštění pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí do volného oběhu ve Společenství podmíněno předložením osvědčení o původu, které v souladu s článkem 47 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (10) vydal příslušný vnitrostátní orgán těchto zemí.

Článek 9

Nařízení (ES) č. 2375/2002 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 53.

(4)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 88.

(5)  Viz příloha I.

(6)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125.

(7)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.

(9)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(10)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 2375/2002

(Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 88)

 

Nařízení Komise (ES) č. 531/2003

(Úř. věst. L 79, 26.3.2003, s. 3)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1111/2003

(Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 21)

 

Nařízení Komise (ES) č. 777/2004

(Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50)

Pouze článek 12

Nařízení Komise (ES) č. 491/2006

(Úř. věst. L 89, 28.3.2006, s. 3)

 

Nařízení Komise (ES) č. 971/2006

(Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 51)

 

Nařízení Komise (ES) č. 2022/2006

(Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 70)

Pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 932/2007

(Úř. věst. L 204, 4.8.2007, s. 3)

Pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 1456/2007

(Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 76)

Pouze článek 2


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2375/2002

Toto nařízení

Články 1, 2 a 3

Články 1, 2 a 3

Článek 5

Článek 4

Článek 6

Článek 5

Článek 9

Článek 6

Článek 10

Článek 7

Článek 11

Článek 8

Článek 9

Čl. 12 první pododstavec

Článek 10

Čl. 12 druhý pododstavec

Příloha I

Příloha II


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU