(ES) č. 972/2008Nařízení Komise (ES) č. 972/2008 ze dne 3. října 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 341/2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 265, 4.10.2008, s. 6-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. října 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. října 2008 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 972/2008

ze dne 3. října 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 341/2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na články 134 a 148 uvedeného nařízení ve spojení s článkem 4,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle kapitoly II nařízení Komise (ES) č. 341/2007 (2) se žádosti o licence „A“ musí předkládat v dubnu, červenci, říjnu a lednu každého roku a licence „A“ platí pouze na podobdobí, na které byly vydány.

(2)

Podle Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí pro česnek stanovených v seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT (3), schválené rozhodnutím Rady 2001/404/ES (4), by dovozní celní kvótové období pro česnek mělo být rozděleno do čtyř podobdobí.

(3)

Aby bylo možné poskytnout dovozcům větší volnost, období, v němž smějí podávat žádosti o licence „A“, by mělo začínat o šest týdnů dříve.

(4)

Ve snaze zajistit, aby mohl být přerozdělen co největší počet nevyužitých nebo částečně využitých dovozních licencí, by množství, včetně nulových, na která se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány, měla být oznámena do konce listopadu na základě momentálně dostupných informací. Pozdější oznámení slouží pouze pro statistické účely, takže by pro tato množství mělo stačit jedno oznámení na konci července.

(5)

Podle nařízení Komise (ES) č. 1084/95 ze dne 15. května 1995, kterým se ruší ochranná opatření použitelná na dovozy česneku pocházejícího z Tchaj-wanu a nahrazují se osvědčením o původu (5), se pro dovoz česneku z Tchaj-wanu vyžaduje osvědčení o původu. Uvedené nařízení stanoví režim podobný tomu, který je pro česnek jiného původu stanoven v kapitole IV nařízení (ES) č. 341/2007. V zájmu zjednodušení a srozumitelnosti právních předpisů je vhodné vytvořit jeden seznam všech zemí, u kterých je třeba předložit osvědčení o původu pro česnek. Je tudíž třeba připojit Tchaj-wan k seznamu zemí v příloze IV nařízení (ES) č. 341/2007, na něž se vztahuje kapitola IV uvedeného nařízení. Nařízení (ES) č. 1084/95 by proto mělo být zrušeno.

(6)

Nařízení (ES) č. 341/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 341/2007 se mění takto:

1)

V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Dovozci předloží své žádosti o licence ‚A‘ během prvních pěti pracovních dnů po 15. dni měsíce února na první podobdobí (červen až srpen), po 15. dni měsíce května na druhé podobdobí (září až listopad), po 15. dni měsíce srpna na třetí podobdobí (prosinec až únor) a po 15. dni měsíce listopadu na čtvrté podobdobí (březen až květen).“.

2)

V čl. 12 odst. 1 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„Členské státy oznámí Komisi do konce každého měsíce uvedeného v čl. 10 odst. 1 množství v kilogramech, včetně nulových, na která byly podány žádosti o licenci ‚A‘ pro příslušné podobdobí.

Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy informace stanovené v čl. 11 odst. 1 prvním pododstavci písm. c) uvedeného nařízení do

a)

konce listopadu pro množství, pro která byly informace k uvedenému dni k dispozici, a

b)

konce července pro zbývající množství za dotyčné dovozní celní kvótové období.“

3)

Příloha IV se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1084/95 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. listopadu 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. října 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 142, 29.5.2001, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 142, 29.5.2001, s. 7.

(5)  Úř. věst. L 109, 16.5.1995, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IV

Seznam třetích zemí uvedených v článcích 15, 16 a 17

 

Írán

 

Libanon

 

Malajsie

 

Tchaj-wan

 

Spojené arabské emiráty

 

Vietnam“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU