(ES) č. 967/2008Nařízení Rady (ES) č. 967/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

Publikováno: Úř. věst. L 264, 3.10.2008, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. září 2008 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 10. října 2008 Nabývá účinnosti: 10. října 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/848 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 967/2008

ze dne 29. září 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 37 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 834/2007 (1) zavedlo pravidla pro povinné označování ekologických produktů, které od 1. ledna 2009 zahrnuje používání loga Společenství na balených potravinách v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(2)

Ukázalo se, že současné logo Společenství podle přílohy V nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (2) by mohlo být zaměnitelné s jinými existujícími logy pro chráněná zeměpisná označení, chráněná označení původu podle nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (3) a logem pro zaručené tradiční speciality definovaným nařízením Komise (ES) č. 1216/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (4).

(3)

Z hlediska vnímání spotřebitelů je důležité zajistit informativní označování s výrazným a přitažlivým logem Společenství, které symbolizuje ekologickou produkci a jasně identifikuje produkty. Navržení takového loga Společenství a seznámení veřejnosti s ním vyžaduje určitý čas.

(4)

Aby se zabránilo zbytečnému finančnímu a organizačnímu zatížení hospodářských subjektů, mělo by být povinné používání loga Společenství odloženo po dobu potřebnou pro vytvoření nového loga Společenství. Toto rozhodnutí nebrání hospodářským subjektům používat současné logo definované v příloze V nařízení (EHS) č. 2092/91 na dobrovolném základě.

(5)

Nařízení (ES) č. 834/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 42 nařízení (ES) č. 834/2007 se doplňuje pododstavec, který zní:

„Ustanovení čl. 24 odst. 1 písm. b) a c) se však použijí ode dne 1. července 2010.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 369, 23.12.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 275, 19.10.2007, s. 3.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU