(ES) č. 775/2008Nařízení Komise (ES) č. 775/2008 ze dne 4. srpna 2008 , kterým se stanoví maximální limity reziduí pro doplňkovou látku kanthaxanthin, navíc k podmínkám stanoveným směrnicí 2003/7/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 207, 5.8.2008, s. 5-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. srpna 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 25. srpna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/758 Pozbývá platnosti: 30. května 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 775/2008

ze dne 4. srpna 2008,

kterým se stanoví maximální limity reziduí pro doplňkovou látku kanthaxanthin, navíc k podmínkám stanoveným směrnicí 2003/7/ES

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 třetí větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro doplňkovou látku kanthaxanthin jsou podmínky povolení pro určité kategorie zvířat stanoveny ve směrnici Komise 2003/7/ES ze dne 24. ledna 2003, kterou se mění podmínky pro povolení kanthaxanthinu v krmivech v souladu se směrnicí Rady 70/524/EHS (2). Pro kategorie, na které se vztahuje směrnice 2003/7/ES, nahradila uvedená směrnice podmínky pro povolení stanovené nařízením Komise (ES) č. 2316/98 (3). Uvedená doplňková látka byla v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1831/2003 zapsána do Registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(2)

Na žádost Komise přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dne 14. června 2007 stanovisko k maximálním limitům reziduí (MLR) kanthaxanthinu v potravinách pocházejících ze zvířat (4). Aby byla dodržována přijatelná denní dávka kanthaxanthinu, navrhl úřad stanovit pro tuto látku maximální limity reziduí podle hodnot uvedených ve stanovisku.

(3)

Navíc k podmínkám stávajícího povolení doplňkové látky kanthaxanthinu by proto pro tuto doplňkovou látku měly být odpovídajícím způsobem stanoveny maximální limity reziduí.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Navíc k podmínkám povolení stanoveným ve směrnici 2003/7/ES se na kanthaxanthin vztahují maximální limity reziduí uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. srpna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 22, 25.1.2003, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 4.

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the Maximum Residue Limits for canthaxanthin in foodstuffs coming from animals fed with canthaxanthin used as a feed additive. The EFSA Journal (2007) 507, s. 1–19.


PŘÍLOHA

č. ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální limity reziduí v příslušných potravinách živočišného původu

Barviva včetně pigmentů

1.

Karotenoidy a xantofyly

E161 g

Kanthaxanthin

C40H52O2

Drůbež kromě nosnic

15 mg kanthaxanthinu/kg jater (vlhká tkáň) a 2,5 mg kanthaxanthinu/kg kůže/tuku (vlhká tkáň)

Nosnice

30 mg kanthaxanthinu/kg vaječného žloutku (vlhká tkáň)

Losos

10 mg kanthaxanthinu/kg svalů (vlhká tkáň)

Pstruh

5 mg kanthaxanthinu/kg svalů (vlhká tkáň)

 

3.1

Kanthaxanthin povolený podle pravidel Společenství pro barvení potravin

 

Drůbež kromě nosnic

15 mg kanthaxanthinu/kg jater (vlhká tkáň) a 2,5 mg kanthaxanthinu/kg kůže/tuku (vlhká tkáň)

Nosnice

30 mg kanthaxanthinu/kg vaječného žloutku (vlhká tkáň)

Losos

10 mg kanthaxanthinu/kg svalů (vlhká tkáň)

Pstruh

5 mg kanthaxanthinu/kg svalů (vlhká tkáň)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU