(ES) č. 748/2008Nařízení Komise (ES) č. 748/2008 ze dne 30. července 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 02062991 (Přepracování)

Publikováno: Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 28-36 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. července 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 10. srpna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 748/2008

ze dne 30. července 2008

o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 0206 29 91

(Přepracování)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 996/97 ze dne 3. června 1997 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 0206 29 91 (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Vzhledem k tomu, že mají být provedeny další změny, by uvedené nařízení mělo být v zájmu jasnosti přepracováno.

(2)

Na základě seznamu CXL Společenství souhlasilo s otevřením roční celní kvóty o objemu 1 500 tun pro zmrazená hovězí okruží kódu KN 0206 29 91; je třeba tuto kvótu otevřít na víceletém základě pro období 12 měsíců počínaje 1. červencem, a stanovit prováděcí pravidla.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (4) stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty; nařízení Komise (ES) č. 382/2008 (5) stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních licencí pro hovězí a telecí maso.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (6), se uplatňuje na dovozní licence pro dovozní celní kvótová období počínaje dnem 1. ledna 2007.

(5)

K zajištění účinné správy dovozu masa pocházejícího z Argentiny je třeba, aby tato země vydávala osvědčení o pravosti zaručující původ dotyčných produktů; je třeba stanovit vzory těchto osvědčení a určit podmínky jejich používání.

(6)

Osvědčení o pravosti musí vydat subjekt v Argentině; tento orgán musí poskytnout všechny nezbytné záruky pro zajištění řádného fungování uvedeného režimu.

(7)

K zajištění účinné správy dovozu zmrazených okruží pocházejících z Argentiny je případně třeba stanovit, že vydání dovozních licencí musí být mimo jiné podmíněno ověřením údajů uvedených na osvědčení o pravosti.

(8)

V případě ostatních zemí by kvóta měla být spravována pouze na základě dovozních licencí Společenství, přičemž v některých případech odchylně od předpisů upravujících dotyčnou oblast.

(9)

Členské státy musí poskytovat informace o uvedených dovozech.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Dovozní celní kvóta Společenství pro zmrazená hovězí okruží kódu KN 0206 29 91 se každoročně otevírá pro roční objem 1 500 tun pro období od 1. července do 30. června následujícího roku, dále jen „dovozní celní kvótové období“.

Této kvótě náleží pořadové číslo 09.4020.

2.   Valorické clo pro kvótu uvedenou v odstavci 1 činí 4 %.

3.   Roční kvóta se rozdělí takto:

a)

700 tun pro zboží pocházející a dovážené z Argentiny;

b)

800 tun pro zboží pocházející a dovážené z ostatních třetích zemí.

4.   V rámci této kvóty lze dovážet pouze celá hovězí okruží.

5.   Pro účely tohoto nařízení se „zmrazeným okružím“ rozumí okruží zmrazené při vstupu na celní území Společenství na vnitřní teplotu nejvýše – 12 °C.

6.   Pokud jde o dovozní režim podle odst. 3 písm. a) tohoto článku, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 376/2008, kapitoly III nařízení (ES) č. 1301/2006 a nařízení (ES) č. 382/2008, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Pokud jde o dovozní režim podle odst. 3 písm. b) tohoto článku, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 376/2008, (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 382/2008, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

1.   Žádost o licenci a licence samotné obsahují tyto údaje:

a)

v kolonce 8 údaj o zemi původu, a pokud jde o dovoz množství uvedených v čl. 1 odst. 3 písm. a), je třeba zaškrtnout políčko „ano“;

b)

v kolonce 20 alespoň některý z údajů uvedených v příloze I.

2.   Odchylně od článku 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 382/2008 jsou dovozní licence platné do konce dovozního celního kvótového období.

Článek 3

1.   Osvědčení o pravosti, které má vydat Argentina, se vyhotoví v jednom originále a alespoň jedné kopii na formuláři, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze II.

Formulář má rozměry přibližně 210 x 297 milimetrů. Papír musí mít minimální gramáž 40 gramů na metr čtvereční.

2.   Formuláře musí být vytištěny a vyplněny v jednom z úředních jazyků Společenství a též, je-li to požadováno, v úředním jazyce Argentiny.

3.   Každé osvědčení o pravosti se opatří jedinečným pořadovým číslem, které mu přidělí vydávající subjekt uvedený v příloze III (dále jen „vydávající subjekt“). Kopie se opatří stejným pořadovým číslem jako originál.

4.   Originál a jeho kopie se vyplňují buď na psacím stroji nebo rukou. Pokud se vyplňují rukou, je nutné je vyplnit inkoustem a hůlkovým písmem.

Článek 4

1.   Osvědčení o pravosti je platné pouze tehdy, je-li řádně vyplněno a potvrzeno vydávajícím subjektem v souladu s pokyny uvedenými v příloze II.

2.   Osvědčení o pravosti se považuje za řádně potvrzené, je-li zde uvedeno datum a místo vydání a je-li opatřeno razítkem vydávajícího subjektu a podpisem osoby nebo osob zmocněných uvedené osvědčení podepsat.

Razítko může být na originálu osvědčení a jeho kopiích nahrazeno otištěnou pečetí.

Článek 5

1.   Osvědčení o pravosti je platné tři měsíce od data vydání.

Osvědčení však nelze předkládat příslušnému vnitrostátnímu orgánu po 30. červnu následujícím po datu vydání.

2.   Originál osvědčení o pravosti vyhotovený v souladu s články 3, 4 a 6 se spolu s jednou kopií předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu společně se žádostí o první dovozní licenci, na kterou se osvědčení o pravosti vztahuje.

Osvědčení o pravosti lze použít pro vydání více než jedné dovozní licence pro celkové množství nepřevyšující hodnotu uvedenou na osvědčení. V případech, kdy se pro jedno osvědčení vydá více než jedna licence, potvrdí příslušný vnitrostátní orgán na osvědčení přidělené množství.

Příslušné vnitrostátní orgány mohou vydat dovozní licence až poté, co ověří, že všechny údaje uvedené v osvědčení o pravosti odpovídají údajům, které každý týden dostávají od Komise. Dovozní licence se vydají neprodleně po tomto ověření.

3.   Odchylně od odst. 2 třetího pododstavce mohou příslušné vnitrostátní orgány ve výjimečných případech a na základě řádně odůvodněných žádostí vydat dovozní licence na základě příslušných osvědčení o pravosti dříve, než obdrží údaje od Komise. V takových případech jistota za dovozní licenci činí 50 EUR za 100 kg čisté hmotnosti. Po obdržení údajů týkajících se osvědčení nahradí členské státy tuto jistotu částkou 12 EUR za 100 kg čisté hmotnosti.

Článek 6

1.   Vydávající subjekt:

a)

musí být jako takový uznáván Argentinou;

b)

se musí zavázat, že provede kontrolu jednotlivých údajů uváděných v osvědčeních o pravosti;

c)

se musí zavázat, že na žádost poskytne Komisi a členským státům všechny informace umožňující ověřit údaje uvedené v osvědčeních o pravosti.

2.   Komise může přílohu III upravit, jestliže některý vydávající subjekt přestane být jako takový uznáván nebo neplní-li některý ze svých závazků nebo je-li jmenován nový vydávající subjekt.

Článek 7

Pro vznik nároku na dovozní režim uvedený v čl. 1 odst. 3 písm. b) se žádost o licenci, kterou žadatel podal, může vztahovat na maximálně 80 tun.

Článek 8

1.   Žádosti o licence uvedené v článku 7 lze podat pouze během prvních deseti dnů každého dovozního celního kvótového období.

2.   Nejpozději do 16 hodin bruselského času sedmého pracovního dne po konci období pro podání žádostí oznámí členské státy Komisi celkové množství, které je pro jednotlivé země původu předmětem žádostí.

3.   Dovozní licence se vydávají od sedmého dne a nejpozději šestnáctý pracovní den po konci období pro oznámení podle odstavce 2.

Článek 9

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a)

nejpozději do 31. srpna po skončení každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně množství „žádné“, na něž byly vydány dovozní licence v předchozím dovozním celním kvótovém období;

b)

nejpozději do 31. října po skončení každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně množství „žádné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly licence vydány.

2.   Nejpozději do 31. října po skončení každého dovozního celního kvótového období členské státy oznámí Komisi množství produktů, která byla v předchozím dovozním celním kvótovém období skutečně propuštěna do volného oběhu.

Počínaje dovozním celním kvótovým obdobím, které začíná dnem 1. července 2009, však členské státy předloží Komisi údaje o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu po 1. červenci 2009 v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.

3.   Pro účely oznámení podle odstavců 1 a 2 tohoto článku se množství vyjadřuje jako hmotnost produktu v kilogramech podle kategorií produktů uvedených v příloze V nařízení (ES) č. 382/2008.

Oznámení týkající se množství produktů, na něž odkazuje čl. 1 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení, se učiní v souladu s přílohami IV, V a VI tohoto nařízení.

Článek 10

Nařízení (ES) č. 996/97 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze VIII.

Článek 11

Tato nařízení vstupuje v platnost desátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 962/2007 (Úř. věst. L 213, 15.8.2007, s. 6).

(3)  Viz příloha VII.

(4)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 514/2008 (Úř. věst. L 150, 10.6.2008, s. 7).

(5)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 514/2008.

(6)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).


PŘÍLOHA I

Údaje uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b)

:

bulharsky

:

Месести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),

:

španělsky

:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],

:

česky

:

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),

:

dánsky

:

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),

:

německy

:

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),

:

estonsky

:

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),

:

řecky

:

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],

:

anglicky

:

Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),

:

francouzsky

:

Hampe [règlement (CE) no 748/2008],

:

italsky

:

Pezzi detti „hampes“ [regolamento (CE) n. 748/2008],

:

lotyšsky

:

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),

:

litevsky

:

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),

:

maďarsky

:

Sovány dagadó (748/2008/EK rendelet),

:

maltsky

:

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),

:

nizozemsky

:

Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),

:

polsky

:

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),

:

portugalsky

:

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],

:

rumunsky

:

Fleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],

:

slovensky

:

Bránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),

:

slovinsky

:

Vampi (Uredba (ES) št. 748/2008),

:

finsky

:

Kuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),

:

švédsky

:

Mellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),


PŘÍLOHA II

Image


PŘÍLOHA III

SEZNAM SUBJEKTŮ V ARGENTINĚ, KTERÉ JSOU OPRÁVNĚNY VYDÁVAT OSVĚDČENÍ O PRAVOSTI

Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentos (SAGPyA)

pro okruží pocházející z Argentiny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 3 písm. a).


PŘÍLOHA IV

Oznámení o (vydaných) dovozních licencích – nařízení (ES) č. 748/2008

Členský stát: …

Použití článku 9 nařízení (ES) č. 748/2008

Množství produktů, na která byly vydány dovozní licence

Od: … do: …


Pořadové č.

Kategorie produktu (1)

Množství

(hmotnost produktu v kilogramech)

09.4020

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.


PŘÍLOHA V

Oznámení o dovozních licencích (nevyužitá množství) – nařízení (ES) č. 748/2008

Členský stát: …

Použití článku 9 nařízení (ES) č. 748/2008

Množství produktů, na která nebyly dovozní licence využity

Od: … do: …


Pořadové č.

Kategorie produktu (1)

Nevyužité množství

(hmotnost produktu v kilogramech)

09.4020

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.


PŘÍLOHA VI

Oznámení o množství produktů propuštěných do volného oběhu – nařízení (ES) č. 748/2008

Členský stát: …

Použití článku 9 nařízení (ES) č. 748/2008

Množství produktů propuštěných do volného oběhu

Od: … do: … (dovozní celní kvótové období).


Pořadové č.

Kategorie produktu (1)

Množství produktů propuštěných do volného oběhu

(hmotnost produktu v kilogramech)

09.4020

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.


PŘÍLOHA VII

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Komise (ES) č. 996/97

(Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 6).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2048/97

(Úř. věst. L 287, 21.10.1997, s. 10).

Pouze co se týče odkazu na nařízení (ES) č. 996/97 v článku 1

Nařízení Komise (ES) č. 260/98

(Úř. věst. L 25, 31.1.1998, s. 42).

Pouze článek 6

Nařízení Komise (ES) č. 1266/98

(Úř. věst. L 175, 19.6.1998, s. 9).

 

Nařízení Komise (ES) č. 649/2003

(Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 13).

Pouze článek 3

Nařízení Komise (ES) č. 1118/2004

(Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).

Pouze článek 3

Nařízení Komise (ES) č. 1965/2006

(Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 27).

Pouze článek 3 a příloha III

Nařízení Komise (ES) č. 568/2007

(Úř. věst. L 133, 25.5.2007, s. 15).

 

Nařízení Komise (ES) č. 962/2007

(Úř. věst. L 213, 15.8.2007, s. 6).

 


PŘÍLOHA VIII

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 996/97

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 2

Článek 3 až 8

Článek 3 až 8

Článek 9

Článek 10

Článek 12

Článek 11

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha I

Příloha IV

Příloha V

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VIII


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU