(ES) č. 747/2008Nařízení Komise (ES) č. 747/2008 ze dne 30. července 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, pokud jde o definice ukazatelů a zavádění NACE (Rev. 2) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 20-27 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. července 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 20. srpna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2152 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 747/2008

ze dne 30. července 2008,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, pokud jde o definice ukazatelů a zavádění NACE (Rev. 2)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 716/2007 stanovilo společný rámec pro systematické sestavování statistiky Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací.

(2)

Je nezbytné upravit definice pro charakteristiku proměnných výzkumu a vývoje pro společný modul pro vnitřní statistiku zahraničních afiliací.

(3)

Po přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 (2), je rovněž nutné upravit úrovně členění podle činnosti.

(4)

Nařízení (ES) č. 716/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 716/2007 se mění takto:

1)

Oddíl 2 přílohy I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

2)

Tabulka úrovní 1 a 2 členění podle činnosti uvedená v příloze III se nahrazuje tabulkou uvedenou v příloze II tohoto nařízení.

3)

Tabulka úrovně 3 členění podle činnosti uvedená v příloze III se nahrazuje tabulkou uvedenou v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Členské státy použijí přílohu III nařízení (ES) č. 716/2007 ve znění tohoto nařízení:

pokud jde o úrovně 1 a 2, s platností od 1. ledna 2010 (pro sledovaný rok 2010 a následující roky),

pokud jde o úroveň 3, s platností od 1. ledna 2008 (pro sledovaný rok 2008 a následující roky).

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2008.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 295/2008 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13).


PŘÍLOHA I

„ODDÍL 2

Ukazatele

Shromažďují se tyto ukazatele definované v příloze nařízení Komise (ES) č. 2700/98 ze dne 17. prosince 1998 o definicích ukazatelů pro strukturální statistiku podnikání (1):

Kód

Název:

11 11 0

Počet podniků

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

13 11 0

Nákup zboží a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 31 0

Osobní náklady

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob

Členské státy shromažďují rovněž tyto ukazatele pro sledovaný rok 2009 a následující roky:

Kód

Název a definice

22 11 0

Celkové vnitropodnikové výdaje na výzkum a vývoj (2)

Výzkum a experimentální vývoj představují systematickou tvůrčí práci zaměřenou na zvýšení úrovně vědomostí, včetně vědomostí o člověku, kultuře a společnosti, jakož i použití těchto vědomostí pro nalezení nových možností využití.

Vnitropodnikové výdaje jsou všechny výdaje na výzkum a vývoj prováděný v jednotce, bez ohledu na zdroj financování.

Výdaje na výzkum a vývoj je nutné odlišit od výdajů na široký okruh příbuzných činností. Do nákladů na výzkum a vývoj se tudíž nezahrnují:

výdaje na vzdělávání a odbornou přípravu,

výdaje na jiné odborné a technologické činnosti (např. informační služby, zkoušení a standardizace, studie proveditelnosti),

výdaje na jiné průmyslové činnosti (např. výdaje na průmyslové inovace jinde nespecifikované),

výdaje na výhradně finanční činnosti (zahrnují se jiné administrativní a jiné nepřímé podpůrné činnosti).

V závislosti na vnitrostátních právních předpisech se mohou výzkum a vývoj zapisovat do jedné ze tří položek: v změnách nehmotných aktiv, změnách hmotných aktiv nebo v provozních výdajích.

Pokud vnitrostátní právní předpisy připouštějí jejich částečnou nebo úplnou aktivaci, zařazují se tyto výdaje do změn nehmotných aktiv zahrnutých v účetních závěrkách pod položkou dlouhodobá aktiva – nehmotná aktiva – náklady na výzkum a vývoj.

Pokud vnitrostátní předpisy připouštějí jenom částečnou aktivaci nebo nepřipouštějí vůbec žádnou, jsou běžné výdaje součástí položek suroviny a materiál, ostatní externí náklady, osobní náklady a ostatní provozní náklady, a investiční výdaje se zahrnují do změn hmotných aktiv, vedených v účetních závěrkách v položce dlouhodobá aktiva – hmotná aktiva.

22 12 0

Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji celkem (2)

Výzkum a experimentální vývoj představují systematickou tvůrčí práci zaměřenou na zvýšení úrovně vědomostí, včetně vědomostí o člověku, kultuře a společnosti, jakož i použití těchto vědomostí pro nalezení nových možností využití.

Zahrnují se všechny osoby pracující přímo ve výzkumu a vývoji, jakož i pracovní síly zajišťující přímé služby, jako jsou například manažeři, vedoucí pracovníci a úředníci ve výzkumu a vývoji. Osoby poskytující nepřímé služby, například zaměstnanci závodních jídelen a bezpečnostní služby, by se měly vyloučit, třebaže se jejich mzdy a platy zahrnují jako režijní náklady do výdajů.

Pracovníci ve výzkumu a vývoji se musí odlišovat od pracovníků zabývajících se příbuznými činnostmi. Níže uvedení pracovníci se proto do nákladů na výzkum a vývoj nezahrnují:

pracovníci, kteří se zabývají odbornou přípravou,

pracovníci, kteří se zabývají jinými odbornými a technologickými činnostmi (např. informačními službami, zkoušením a standardizací, studiemi proveditelnosti atd.),

pracovníci, kteří se zabývají jinými průmyslovými činnostmi (např. průmyslovými inovacemi jinde nespecifikovanými),

pracovníci, kteří se zabývají administrativními a jinými nepřímými podpůrnými činnostmi.

Vazba na účetní závěrky

Celkový počet výzkumných a vývojových pracovníků se v účetních závěrkách neuvádí odděleně. Je součástí počtu pracujících osob, který se zapisuje do komentáře k účetním závěrkám (čl. 43 odst. 8).

Vazba na jiné proměnné

Jde o součást položky počet pracujících osob (16 11 0).

Pokud není počet pracujících osob dostupný, doplní se počet zaměstnanců (kód 16 13 0).

Ukazatele ‚celkových vnitropodnikových výdajů na výzkum a vývoj‘ (kód 22 11 0) a ‚počet pracovníků ve výzkumu a vývoji celkem‘ (kód 22 12 0) je nezbytné vyplnit pouze pro činnosti v sekcích B, C, D, E a F NACE. Do sledovaného roku 2009 sestaví členské státy tyto ukazatele v souladu s přílohou nařízení Komise (ES) č. 2700/98 ze dne 17. prosince 1998.

Pro sekci K NACE se vyplní pouze počet podniků, obrat (3) a počet pracujících osob (nebo místo toho počet zaměstnanců).


(1)  Úř. věst. L 344, 18.12.1998, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1670/2003 (Úř. věst. L 244, 29.9.2003, s. 74).

(2)  Proměnné 22 11 0 a 22 12 0 se vykazují každý druhý rok. Pokud celkový obrat nebo počet pracujících osob v oddíle NACE Rev. 2 sekce B až F představují v členském státě méně než 1 % celkového výsledku Společenství, nemusejí se pro účely tohoto nařízení shromažďovat informace nutné pro sestavení statistik týkajících se ukazatelů 22 11 0 a 22 12 0.

(3)  Pro Oddíl 64 NACE Rev. 2 bude obrat nahrazen hodnotou produkce.“


PŘÍLOHA II

V příloze III nařízení (ES) č. 716/2007 se tabulka úrovní 1 a 2 členění podle činnosti nahrazuje tímto:

„Úrovně 1 a 2 členění podle činnosti pro vnější statistiku o zahraničních afilacích

Úroveň 1

Úroveň 2

NACE Rev. 2

ČINNOST CELKEM

ČINNOST CELKEM

Sekce B až S (vyjma O)

HORNICTVÍ A POV. DOBÝVÁNÍ

HORNICTVÍ A POVRCHOVÉ DOBÝVÁNÍ

Sekce B

Těžba ropy a plynu a podpůrné činnosti při těžbě

Oddíl 06,09

VÝROBA

VÝROBA

Sekce C

Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků

Oddíl 10, 11, 12

CELKEM textilní a dřevařské činnosti

Oddíl 13, 14, 16, 17, 18

Výroba textilií a oděvů

Oddíl 13, 14

Zpracování dřeva, výroba papíru, tisk a rozmnožování

Oddíl 16, 17, 18

Ropa, chemické látky, farmaceutické výrobky, pryžové a plastové výrobky

Celkem ropné, chemické, farmaceutické výrobky, pryžové a plastové výrobky

Oddíl 19, 20, 21, 22

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

Oddíl 19

Výroba chemických látek a chemických výrobků

Oddíl 20

Výroba pryžových a plastových výrobků

Oddíl 22

Celkem kovové výrobky a výroba strojů a zařízení

Oddíl 24, 25, 26, 28

Výroba základních kovů a kovodělných výrobků

Oddíl 24, 25

Počítače a elektronické a optické přístroje a zařízení

Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení

Oddíl 26

Stroje a zařízení jinde neuvedené

Oddíl 28

Vozidla, ostatní dopravní prostředky a zařízení

Celkem vozidla, ostatní dopravní prostředky a zařízení

Oddíl 29, 30

Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů

Oddíl 29

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

Oddíl 30

Celkem ostatní zpracovatelský průmysl

Oddíl 15, 23, 27, 31, 32, 33

ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZOVANÝ VZDUCH

DODÁVKA ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

Sekce D

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU: ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU: ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

Sekce E

Shromažďování, úprava a rozvod vody

Oddíl 36

Činnosti související s odpadními vodami, odpady, sanace

Oddíl 37, 38, 39

STAVEBNÍ ČINNOST

STAVEBNÍ ČINNOST

Sekce F

SLUŽBY CELKEM

SLUŽBY CELKEM

Sekce G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ

Sekce G

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel a motocyklů

Oddíl 45

Velkoobchod, kromě s motorovými vozidly

Oddíl 46

Maloobchod, kromě s motorovými vozidly

Oddíl 47

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Sekce H

CELKEM doprava a skladování

Oddíl 49, 50, 51, 52

Pozemní a potrubní doprava

Oddíl 49

Vodní doprava

Oddíl 50

Letecká doprava

Oddíl 51

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

Oddíl 52

Poštovní a kurýrní činnosti

Oddíl 53

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

Sekce I

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

Sekce J

Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů, umělecké a ostatní zábavní činnosti

Oddíl 59, 60

Telekomunikační činnosti

Oddíl 61

Ostatní informační činnosti

Oddíl 58, 62, 63

PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Sekce K

Finanční činnosti kromě pojišťovnictví a penzijního financování

Oddíl 64

Činnosti holdingových společností

Skupina 64.2

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

Oddíl 65

Ostatní finanční činnosti

Oddíl 66

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Sekce L

ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

Sekce M

Právní a účetnické činnosti

Oddíl 69

Právní činnosti

Skupina 69,1

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Skupina 69,2

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

Oddíl 70

Činnosti vedení podniků

Skupina 70,1

Poradenství v oblasti řízení

Skupina 70,2

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

Oddíl 71

Vědecký výzkum a vývoj

Vědecký výzkum a vývoj

Oddíl 72

Reklama a průzkum trhu

Oddíl 73

Reklamní činnosti

Skupina 73,1

Průzkum trhu a veřejného mínění

Skupina 73,2

Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti, veterinární činnosti

Oddíl 74, 75

ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

Sekce N

Činnosti v oblasti pronájmu a leasingu

Oddíl 77

Ostatní administrativní a podpůrné činnosti

Oddíl 78, 79, 80, 81, 82

VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce P

ČINNOSTI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Sekce Q

KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI

KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI

Sekce R

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

Oddíl 90

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

Oddíl 91

Sportovní a ostatní rekreační činnosti; Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Oddíl 92, 93

OSTATNÍ ČINNOSTI V OBLASTI SLUŽEB

Sekce S

Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

Oddíl 94

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost, ostatní osobní služby

Oddíl 95, 96

Není přiřazeno“

 


PŘÍLOHA III

V příloze III nařízení (ES) č. 716/2007 se tabulka úrovně 3 členění podle činnosti nahrazuje tímto:

„Úroveň 3 členění podle činnosti pro vnější statistiku o zahraničních afilacích

Úroveň 3 (NACE Rev. 2)

Název

Požadovaná úroveň podrobnosti členění

Podnikatelská ekonomika

Oddíly B až N mimo K

HORNICTVÍ A POVRCHOVÉ DOBÝVÁNÍ

Sekce B

VÝROBA

Sekce C

Všechny oddíly 10 až 33

DODÁVKA ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

Sekce D

Oddíl 35

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU: ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

Sekce E

Všechny oddíly 36 až 39

STAVEBNÍ ČINNOST

Sekce F

Všechny oddíly 41 až 43

Všechny skupiny 41.1 a 41.2, 42.1 až 42.9, 43.1 až 43.9

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ

Sekce G

Všechny oddíly 45 až 47

Všechny skupiny 41.1 až 45.1, 46.1 až 46.9, 47.1 až 47.9

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Sekce H

Všechny oddíly 49 až 53

Skupiny 49.1 až 49.5

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

Oddíl I

Všechny oddíly 55 až 56

Všechny skupiny 55.1 až 55.9, 56.1 až 56.3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

Sekce J

Všechny oddíly 58 až 63

Skupiny 58.1, 58.2, 63.1, 63.9

PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Sekce K

Všechny oddíly 64 až 66

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Sekce L

Oddíl 68

ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

Sekce M

Všechny oddíly 69 až 75

ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

Sekce N

Všechny oddíly 77 až 82

Skupiny 77.1 až 77.4“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU