(ES) č. 475/2008Nařízení Komise (ES) č. 475/2008 ze dne 29. května 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

Publikováno: Úř. věst. L 140, 30.5.2008, s. 13-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. května 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2008 Nabývá účinnosti: 30. května 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 475/2008

ze dne 29. května 2008,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 32 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c), d) a g) uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s cukrem by vývozní náhrady měly být stanoveny v souladu s pravidly a určitými kritérii podle článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by měly být poskytovány pouze pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež splňují požadavky nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2).

(5)

Vývozní náhrady mohou být stanoveny, aby pokryly rozdíl v konkurenceschopnosti vývozu Společenství a třetí země. Vývoz Společenství do některých blízkých míst určení a do třetích zemí, které poskytují produktům Společenství preferenční dovozní zacházení, je v současné době ve zvláště příznivém konkurenčním postavení. Vývozní náhrady pro vývoz do těchto míst určení by proto měly být zrušeny.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 32 nařízení (ES) č. 318/2006 se poskytují pro produkty a částky podle přílohy tohoto nařízení, za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Aby byly produkty způsobilé pro poskytnutí náhrady podle odstavce 1, musí splňovat příslušné požadavky uvedené v článcích 3 a 4 nařízení (ES) č. 951/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. května 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. května 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1). Nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. října 2008.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízení (ES) č. 1568/2007 (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 62).


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu platné ode dne 30. května 2008

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

29,84

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

29,84

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2984

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

29,84

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2984

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2984

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2984 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

29,84

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,2984

Pozn.: Místa určení jsou vymezena takto:

S00

všechna místa určení kromě následujících:

a)

třetích zemí: Andorry, Lichtenštejnska, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska (), Černé Hory, Albánie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

b)

území členských států EU, která netvoří součást celního prostoru Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d’Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

Evropská území, ze jejichž zahraniční vztahy převzal odpovědnost členský stát a která netvoří součást celního území Společenství: Gibraltar.


(1)  Včetně Kosova, pod záštitou Organizace spojených národů, podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244 ze dne 10 června 1999.

(2)  Základní částka se nevztahuje na produkt definovaný v bodě 2 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU