(ES) č. 472/2008Nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2. (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 140, 30.5.2008, s. 5-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. května 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. června 2008 Nabývá účinnosti: 19. června 2008
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2024 zrušen předpisem (EU) 2020/1197) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 472/2008

ze dne 29. května 2008,

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2.

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách (1), a zejména na čl. 17 písm. k) a l) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1165/98 vytvořilo společný rámec pro tvorbu konjunkturálních statistik Společenství. Oblast působnosti těchto statistik je vymezena odkazem na nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (NACE Rev. 1) (2).

(2)

Podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, se konjunkturální statistiky, které upravuje nařízení (ES) č. 1165/98, vypracovávají od 1. ledna 2009 za použití NACE Rev. 2.

(3)

Podle čl. 17 písm. k) a l) nařízení (ES) č. 1165/98 je nutné stanovit první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prvním základním rokem pro konjunkturální statistiky, které upravuje nařízení (ES) č. 1165/98 a které se vypracovávají podle NACE Rev. 2, je rok 2005 (2006 pro D-310).

Článek 2

1.   Specifické požadavky, pokud jde o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, jsou stanoveny v příloze.

2.   Časové řady sestavené podle požadavků podle odstavce 1 se Komisi (Eurostatu) předají takto:

a)

měsíční proměnné ne později než příslušné údaje za leden 2009;

b)

čtvrtletní údaje ne později než příslušné údaje za první čtvrtletí roku 2009.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 29. května 2008.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1893/2006.


PŘÍLOHA

Specifické požadavky na časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2

Úroveň podrobnosti pro jednotlivé předávané proměnné je shodná jako v oddíle f) příloh A, B, C a D nařízení (ES) č. 1165/98 (dále jen „nařízení o konjunkturálních statistikách“).

Forma jednotlivých předávaných proměnných je shodná jako v oddíle d) příloh A, B, C a D nařízení o konjunkturálních statistikách.

Následující tabulka udává první referenční období, za které se jednotlivé proměnné předávají podle NACE Rev. 2. Všechny údaje jsou uvedeny ve formátu mm/rrrr pro měsíční a qq/rrrr pro čtvrtletní údaje.

Zejména u přílohy D (Ostatní služby) nařízení o konjunkturálních statistikách znamená zavedení NACE Rev. 2 požadavek dostupnosti podrobnějších údajů než podle předchozího NACE nebo údajů o jednotlivých činnostech, které před zavedením NACE Rev. 2 nebyly do konjunkturálních statistik zahrnuty. V případě, kdy navíc není možné vypracovat kvalitní odhady, si může dotčený členský stát s předchozím souhlasem Komise (Eurostatu) zvolit první referenční období pozdější než 2000.

Proměnná č.

Název

První referenční období

PRŮMYSL

A-110

Výroba

01/2000

A-120

Obrat

01/2000

A-121

Domácí obrat

01/2000

A-122

Zahraniční obrat

01/2000

01/2005 odděleně pro eurozónu a oblasti mimo eurozónu

A-130

Nové objednávky

01/2000

A-131

Nové domácí objednávky

01/2000

A-132

Nové zahraniční objednávky

01/2000

01/2005 odděleně pro eurozónu a oblasti mimo eurozónu

A-210

Počet pracujících osob

Q1/2000

A-220

Odpracované hodiny

Q1/2000

A-230

Hrubé mzdy a platy

Q1/2000

A-310

Výrobní ceny

01/2000

A-311

Domácí výrobní ceny

01/2000

A-312

Zahraniční výrobní ceny

01/2000

01/2005 odděleně pro eurozónu a oblasti mimo eurozónu

A-340

Dovozní ceny

01/2006

STAVEBNICTVÍ

B-110

Výroba

01/2005 pro měsíční údaje

Q1/2000 pro čtvrtletní údaje

B-115

Pozemní stavitelství

01/2005 pro měsíční údaje

Q1/2000 pro čtvrtletní údaje

B-116

Inženýrské stavitelství

01/2005 pro měsíční údaje

Q1/2000 pro čtvrtletní údaje

B-210

Počet pracujících osob

Q1/2000

B-220

Odpracované hodiny

Q1/2000

B-230

Hrubé mzdy a platy

Q1/2000

B-320

Stavební náklady

Q1/2000

B-321

Materiálové náklady

Q1/2000

B-322

Mzdové náklady

Q1/2000

B-411

Stavební povolení: počet bytových jednotek

Q1/2000

B-412

Stavební povolení: čtvereční metry užitné plochy nebo jiná vhodná jednotka

Q1/2000

MALOOBCHOD A OPRAVY

C-120

Obrat

01/2000

C-210

Počet pracujících osob

Q1/2000

C-330

Deflátor tržeb

01/2000

C-123

Objem tržeb

01/2000

OSTATNÍ SLUŽBY

D-120

Obrat

Q1/2000

D-210

Počet pracujících osob

Q1/2000

D-310

Výrobní ceny

Q1/2006

Referenční období pro jednotlivé proměnné je shodné jako sledované období v oddíle e) příloh A, B, C a D nařízení o konjunkturálních statistikách.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU