(ES) č. 467/2008Nařízení Komise (ES) č. 467/2008 ze dne 28. května 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 139, 29.5.2008, s. 12-15 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. května 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. června 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 467/2008

ze dne 28. května 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 a čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 4 nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ze dne 21. ledna 2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavsko a o změně nařízení (ES) č. 980/2005 a rozhodnutí Komise 2005/924/ES (2) zavádí celní kvótu pro mléčné výrobky. Uvedená celní kvóta by měla být spravována v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2535/2001 (3).

(2)

Článek 26 nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (4), zrušil nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim pro zemědělské produkty a zboží vyrobené jejich zpracováním pocházející z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 (5). Příslušné úpravy by měly být provedeny v nařízení (ES) č. 2535/2001.

(3)

Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci (dále jen „DORS“) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, schválena rozhodnutím Rady 2004/441/ES (6), vstoupila v platnost dne 1. května 2004. Uvedená dohoda zavádí kvóty pro sýr, které budou otevřeny oběma stranami na ročním základě. V rámci jednání o urychlené liberalizaci obchodu se sýry mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou se usoudilo, že obě strany by měly kvóty pro sýry spravovat na základě „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, v souladu s články 308 písmeno a) až 308 písmeno c) odstavec 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7).

(4)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1)

Článek 5 se mění takto:

a)

zrušují se písmena c) a e);

b)

doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)

kvóta č. 09.4210 stanovená v příloze I nařízení Rady (ES) č. 55/2008 (8).

2)

V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Žádost o licenci se vztahuje nejméně na deset tun a nejvýše na množství stanovené v rámci kvóty na půlroční období uvedené v článku 6.

Nicméně v případě kvót uvedených v článku 5 písmeno a) se žádosti o licence vztahují nejvýše na 10 % množství, které je k dispozici.“

3)

Článek 19 se mění takto:

a)

zrušují se písmena b) a d);

b)

doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)

ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 1 písmeno a) nařízení (ES) č. 55/2008.“

4)

Článek 19 písmeno a) se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Články 308 písmeno a) až 308 písmeno c) odst. 1) nařízení (EHS) č. 2454/93 se použijí na kvóty uvedené v příloze VIIa a zavedené:

a)

v nařízení (ES) č. 312/2003 (9);

b)

v nařízení (ES) č. 747/2001 (10);

c)

v příloze IV, seznamu 4 k dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci s Jihoafrickou republikou (11).

b)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Uplatnění snížené sazby cla podléhá předložení dokladu o původu vydanému v souladu s:

a)

přílohou III dohody s Chile;

b)

protokolem 4 k dohodě s Izraelem;

c)

protokolem 1 k dohodě s Jihoafrickou republikou (12)

5)

V čl. 20 odst. 1 se zrušuje písmeno a).

6)

V článku 22 se zrušuje písmeno a).

7)

Příloha I se mění takto:

a)

části I.C a I.E se zrušují;

b)

znění přílohy I tohoto nařízení se doplňuje jako část I.J.

8)

V příloze II se zrušuje část A.

9)

V příloze VIIa se doplňuje část 3, jejíž znění je uvedeno v příloze II této směrnice.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1152/2007 (Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3). Nařízení (ES) č. 1255/1999 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) s platností ode dne 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 20, 24.1.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1565/2007 (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 37).

(4)  Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.

(6)  Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 109.

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(8)  Úř. věst. L 20, 24.1.2008, s. 1.“

(9)  Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2.

(11)  Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 1.“

(12)  Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 298.“


PŘÍLOHA I

„I.J

CELNÍ KVÓTA PODLE PŘÍLOHY I SMĚRNICE (ES) č. 55/2008

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Země původu

Dovozní rok

Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince

(v tunách)

(v hmotnosti produktů)

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

Ročně

Půlročně

09.4210

0401 až 0406

 

Moldavsko

 

 

 

0

Mléčné výrobky

Od 1. července do 31. prosince 2008

 

1 000

 

2009

1 000

500

 

2010 až 2012

1 500

750


(1)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódu KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně vzhledem ke kódu KN a odpovídajícímu popisu.“


PŘÍLOHA II

„3.   Celní kvóta podle přílohy iv dohody mezi Evropským Společenstvím a Jižní Afrikou

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Země původu

Dovozní rok

Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince

(v tunách)

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

 

 

09.1810

(od 1. července 2008)

0406 10

0406 20 90

0406 30

0406 40 90

0406 90 01

0406 90 21

0406 90 50

0406 90 69

0406 90 78

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

0406 90 93

0406 90 99

Sýry

Jižní Afrika

 

 

 

0

 

2008

7 000

 

 

2009

7 250

 

 

2010

neomezeně

 


(1)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódu KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně vzhledem ke kódu KN a odpovídajícímu popisu.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU