(ES) č. 453/2008Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 ze dne 23. dubna 2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 234-237 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. dubna 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 24. června 2008 Nabývá účinnosti: 24. června 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 453/2008

ze dne 23. dubna 2008

o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 8. prosince 2003 Rada potvrdila, že se má vypracovávat a zveřejňovat strukturální ukazatel volných pracovních míst.

(2)

Akční plán pro statistické požadavky hospodářské a měnové unie, který byl Radou stvrzen dne 29. září 2000, a následné zprávy o pokroku při provádění tohoto akčního plánu označily jako prioritu vytvoření právního základu pro statistiky volných pracovních míst.

(3)

Výbor pro zaměstnanost, zřízený rozhodnutím Rady 2000/98/ES (4), odsouhlasil, že ukazatel volných pracovních míst je potřebný pro sledování evropské strategie zaměstnanosti uvedené v rozhodnutí Rady 2005/600/ES ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (5).

(4)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress (6), stanoví financování příslušných akcí, zejména těch, které jsou zaměřeny na zlepšování chápání situace v zaměstnanosti a vyhlídek, zvláště prostřednictvím analýz a studií a rozvojem statistik a společných ukazatelů v rámci evropské strategie zaměstnanosti.

(5)

Údaje o volných pracovních místech členěné, kromě jiných charakteristik, podle ekonomických činností jsou Komisí požadovány v rámci evropské strategie zaměstnanosti za účelem sledování a analyzování úrovně a struktury poptávky po pracovních silách.

(6)

Rychlé získávání čtvrtletních údajů o volných pracovních místech je Komisí a Evropskou centrální bankou požadováno za účelem sledování krátkodobých změn v oblasti volných pracovních míst. Údaje o volných pracovních místech očištěné od sezonních vlivů usnadňují vyhodnocení čtvrtletních změn.

(7)

Údaje týkající se volných pracovních míst by měly být relevantní a úplné, přesné a komplexní, aktuální, soudržné, srovnatelné a snadno dostupné pro uživatele.

(8)

Přínos sběru úplných údajů o všech oblastech hospodářství na úrovni Společenství by měl být úměrný možnostem malých a středních podniků poskytovat informace, a zejména jejich zátěži spojené s tímto vykazováním.

(9)

Mělo by se zejména usilovat o to, aby byly do statistik co nejdříve zahrnuty veškeré údaje o jednotkách s méně než deseti zaměstnanci.

(10)

Pro vymezení rozsahu vypracovávaných statistik a požadované úrovně podrobného členění podle ekonomické činnosti je nezbytné uplatňovat současnou platnou verzi statistické klasifikace ekonomických činností ve Společenství (NACE).

(11)

Při vypracovávání a šíření statistik Společenství na základě tohoto nařízení by vnitrostátní statistické úřady a statistický úřad Společenství měly dodržovat zásady stanovené v Kodexu evropských statistik, který byl přijat Výborem pro statistické programy, zřízeným rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (7), dne 24. února 2005 a přiložen k doporučení Komise o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství.

(12)

Je důležité sdílet údaje se sociálními partnery na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství a informovat je o provádění tohoto nařízení. Nadto by členské státy měly vyvíjet zvýšené úsilí k zajištění toho, aby tyto údaje obdrželi poradci pro profesní orientaci působící na školách a subjekty odborného vzdělávání.

(13)

Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (8) stanoví obecný legislativní rámec k vypracovávání statistik Společenství, a vztahuje se tudíž na vypracovávání statistik volných pracovních míst.

(14)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (9).

(15)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k vymezení některých pojmů; ke stanovení konkrétních referenčních dnů, formátů a lhůt; ke stanovení rámce pro studie proveditelnosti a k přijetí opatření na základě výsledků těchto studií. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení mimo jiné jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(16)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vypracovávání statistik volných pracovních míst ve Společenství, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(17)

Výbor pro statistické programy byl konzultován v souladu s článkem 3 rozhodnutí 89/382/EHS, Euratom,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na pravidelná čtvrtletní vypracovávání statistik volných pracovních míst ve Společenství.

2.   Každý členský stát předkládá Komisi (Eurostatu) údaje o volných pracovních místech alespoň za podnikatelské jednotky s jedním nebo více zaměstnanci.

S výhradou odstavce 3 se údaje vztahují na všechny ekonomické činnosti definované platným jednotným systémem klasifikace ekonomických činností ve Společenství (NACE) s výjimkou činností domácností jako zaměstnavatelů a činností extrateritoriálních organizací a institucí. Pokrytí zemědělství, lesnictví a rybářství, definovaných platnou klasifikací NACE, je volitelné. Členské státy, které chtějí poskytovat údaje o těchto odvětvích, tak činí v souladu s tímto nařízením. Vzhledem k rostoucímu významu osobních pečovatelských služeb (tj. ústavní sociální péče a mimoústavní sociální péče) pro tvorbu pracovních míst se členské státy vyzývají, aby na dobrovolném základě poskytovaly údaje o volných pracovních místech v oblasti těchto služeb.

Údaje se člení podle ekonomických činností v souladu s platnou klasifikací NACE na úrovni sekce.

3.   O zahrnutí veřejné správy a obrany, povinného sociálního zabezpečení, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, kulturních, zábavních a rekreačních činností a činností organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, oprav počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost a poskytování ostatních osobních služeb, jak jsou definovány v platné klasifikaci NACE, do oblasti působnosti tohoto nařízení a o zahrnutí jednotek s méně než deseti zaměstnanci se rozhodne s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti uvedených v článku 7.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„volným pracovním místem“ placené místo, které je nově vytvořené, neobsazené nebo které se má brzy uvolnit a:

a)

v případě kterého zaměstnavatel podniká aktivní kroky a je připraven podniknout další kroky k nalezení vhodného uchazeče, který není zaměstnancem podniku, a

b)

v případě kterého má zaměstnavatel v úmyslu obsadit ho buď okamžitě, nebo v rámci stanovené lhůty.

Pojmy „aktivní kroky k nalezení vhodného uchazeče“ a „stanovená lhůta“ se definují regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.

Předávané statistiky volitelně rozlišují volná pracovní místa na dobu určitou a volná pracovní místa na dobou neurčitou;

2)

„obsazeným místem“ placené místo v rámci organizace, ke které byl zaměstnanec přiřazen;

3)

„metadaty“ vysvětlivky potřebné k výkladu změn údajů vyplývajících z metodologických nebo technických změn;

4)

„zpětnými údaji“ historické údaje týkající se specifikací uvedených v článku 1.

Článek 3

Referenční dny a technické specifikace

1.   Členské státy sestavují čtvrtletní údaje ke konkrétním referenčním dnům, které se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.

2.   Členské státy poskytnou údaje o obsazených místech s cílem standardizovat údaje o volných pracovních místech pro srovnávací účely.

3.   Členské státy použijí na čtvrtletní údaje o volných pracovních místech postupy očištění od sezonních vlivů. Požadované postupy očištění od sezonních vlivů se stanoví regulativním postupem podle čl. 9 odst. 3.

Článek 4

Zdroje

1.   Členské státy vypracují údaje na základě šetření podniků. Jiné zdroje, jako jsou například správní údaje, lze použít, pokud jsou vhodné z hlediska kvality podle článku 6.

Zdroje veškerých poskytnutých údajů musí být specifikovány.

2.   Členské státy mohou doplnit zdroje uvedené v odstavci 1 spolehlivými postupy statistického odhadování.

3.   Komise (Eurostat) může za účelem vypracování odhadů Společenství stanovit a koordinovat programy výběrových šetření Společenství, pokud národní programy výběrových šetření nesplňují požadavky Společenství týkající se sběru čtvrtletních údajů. O podrobnostech těchto programů, jejich schválení a provedení se rozhodne regulativním postupem podle čl. 9 odst. 3.

Členské státy se na základě své volby mohou účastnit programů výběrových šetření Společenství, pokud takové programy umožňují významné snížení nákladů na statistický systém nebo menší zatížení podniků spojené s plněním požadavků Společenství.

Článek 5

Předávání údajů

1.   Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje a metadata ve formátu a ve lhůtách pro předávání, které se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2. Datum prvního referenčního čtvrtletí se rovněž určí regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2. Současně se předávají veškeré revize čtvrtletních údajů za předchozí čtvrtletí.

2.   Členské státy rovněž předají zpětné údaje alespoň za čtyři čtvrtletí, která předcházela čtvrtletí, za které se mají údaje předat poprvé. Úhrny se předají nejpozději ke dni prvního předání údajů a podrobná členění nejpozději do jednoho roku poté. V případě potřeby se mohou zpětné údaje zakládat na „nejlepších odhadech“.

Článek 6

Hodnocení kvality

1.   Pro účely tohoto nařízení se na předávané údaje uplatňují tato kritéria hodnocení kvality:

„relevance“ označuje míru, do jaké statistiky uspokojují stávající a potenciální potřeby uživatelů,

„přesnost“ označuje blízkost odhadů neznámým skutečným hodnotám,

„aktuálnost“ a „včasnost“ označují časovou prodlevu mezi dostupností informací a událostí či jevem, které popisují,

„dostupnost“ a „srozumitelnost“ označují, za jakých podmínek a v jaké formě mohou uživatelé údaje získat, používat a vykládat,

„srovnatelnost“ označuje měření dopadu rozdílů mezi použitými statistickými pojmy a nástroji a postupy měření, srovnávají-li se statistiky mezi zeměpisnými oblastmi, odvětvími nebo v čase,

„soudržnost“ označuje, zda lze údaje spolehlivě různými způsoby a pro různé účely kombinovat.

2.   Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě předávaných údajů.

3.   Při uplatňování kritérií hodnocení kvality stanovených v odstavci 1 na údaje, na které se vztahuje toto nařízení, se způsob zpracování, struktura a pravidelnost zpráv o kvalitě vymezí regulativním postupem podle čl. 9 odst. 3. Komise (Eurostat) vyhodnocuje kvalitu předávaných údajů.

Článek 7

Studie proveditelnosti

1.   Komise (Eurostat) stanoví příslušný rámec pro vypracování série studií proveditelnosti regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2. Tyto studie podniknou členské státy, které mají problémy s poskytováním údajů týkajících se:

a)

jednotek s méně než deseti zaměstnanci nebo

b)

těchto činností:

i)

veřejné správy a obrany, povinného sociálního zabezpečení,

ii)

vzdělávání,

iii)

zdravotní a sociální péče,

iv)

kulturních, zábavních a rekreačních činností a

v)

činností organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, oprav počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost a poskytování ostatních osobních služeb.

2.   Členské státy, které podnikají studie proveditelnosti, předloží zprávu o výsledcích těchto studií do dvanácti měsíců od vstupu prováděcích opatření Komise uvedených v odstavci l v platnost.

3.   Co nejdříve poté, co budou k dispozici výsledky studií proveditelnosti, a v rozumném časovém rámci přijme Komise po dohodě s členskými státy opatření regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 2.

4.   Opatření přijatá na základě výsledků studií proveditelnosti dodrží zásadu efektivnosti nákladů definovanou v článku 10 nařízení (ES) č. 322/97, včetně co nejmenšího zatížení respondentů, a zohlední počáteční problémy při provádění.

Článek 8

Financování

1.   Pro první tři roky sběru údajů mohou členské státy obdržet od Společenství finanční příspěvek na pokrytí nákladů na související práce.

2.   Celkové ročně přidělené rozpočtové položky na finanční příspěvek uvedený v odstavci 1 se stanoví v rámci ročního rozpočtového procesu.

3.   Rozpočtový orgán přidělí výši rozpočtových položek, které budou k dispozici v jednotlivých letech.

4.   Může být zváženo poskytnutí dalších finančních prostředků na činnost spojenou s prováděním opatření přijatých na základě výsledků studií proveditelnosti.

Článek 9

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 10

Zpráva o provádění

Do dne 24. června 2010 a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. Tyto zprávy posoudí kvalitu statistických údajů poskytnutých členskými státy i kvalitu evropských souhrnných ukazatelů a určí možné oblasti zlepšení.

Nejlépe do jednoho roku po zveřejnění tříletých zpráv uvedených v prvním pododstavci členské státy určí, jak mají v úmyslu postupovat v možných oblastech zlepšení, které ve svých zprávách Komise určila. Současně členské státy informují o stavu plnění předchozích doporučení.

Článek 11

Zveřejňování statistických údajů

Statistiky poskytované členskými státy a analýza těchto statistik se zveřejňují čtvrtletně na internetových stránkách Komise (Eurostatu). Komise (Eurostat) zajistí, aby k těmto statistikám a analýzám mělo přístup co nejvíce evropských občanů, zejména prostřednictvím portálu EURES.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 23. dubna 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 175, 27.7.2007, s. 11.

(2)  Úř. věst. C 86, 20.4.2007, s. 1.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 29. února 2008.

(4)  Úř. věst. L 29, 4.2.2000, s. 21.

(5)  Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 21.

(6)  Úř. věst. L 315, 15.11.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(8)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU