(ES) č. 452/2008Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 227-233 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. dubna 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 24. června 2008 Nabývá účinnosti: 24. června 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 452/2008

ze dne 23. dubna 2008

o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Usnesení Rady ze dne 5. prosince 1994 o podpoře statistik o vzdělávání a odborné přípravě v Evropské unii (2) vyzvalo Komisi, aby v úzké spolupráci s členskými státy urychlila rozvoj statistik o vzdělávání a odborné přípravě.

(2)

Evropská rada se na zasedání konaném v Bruselu ve dnech 22. a 23. března 2005 rozhodla znovu zahájit lisabonskou strategii. Dospěla k závěru, že Evropa musí obnovit základ své konkurenceschopnosti, zvýšit svůj potenciál růstu a svoji produktivitu a posílit sociální soudržnost, a přitom klást hlavní důraz na znalosti, inovace a optimalizaci lidského kapitálu. V tomto ohledu je zaměstnatelnost, přizpůsobivost a mobilita občanů pro Evropu zcela zásadní.

(3)

Pro dosažení těchto cílů se evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy musí přizpůsobit požadavkům společnosti založené na znalostech, požadavkům na vyšší úroveň vzdělávání a lepší kvalitu zaměstnání. Statistiky o vzdělávání, odborné přípravě a celoživotním učení mají velký význam jako základ pro politická rozhodnutí.

(4)

Celoživotní učení je klíčovým prvkem k rozvoji a podpoře kvalifikované, vyškolené a přizpůsobivé pracovní síly. V závěrech předsednictví ze zasedání Evropské rady na jaře 2005 bylo zdůrazněno, „že lidský kapitál je nejdůležitějším aktivem Evropy“. Integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost, včetně hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států, schválených Radou v rozhodnutí 2005/600/ES (3) si kladou za cíl lépe se podílet na lisabonské strategii a stanovit komplexní strategie celoživotní učení.

(5)

Přijetí zprávy Rady „Cíle systémů vzdělávání a odborné přípravy“ v únoru 2001 a v návaznosti na ně přijetí pracovního programu pro období 2001/2011 v únoru 2002 představují významný krok při dodržování závazku modernizovat systémy vzdělávání a odborné přípravy členských států a zlepšovat jejich kvalitu. Mezi nástroje otevřené metody koordinace patří ukazatele a referenční úrovně průměrné evropské výkonnosti (referenční kritéria), které jsou důležité pro pracovní program „Vzdělávání a odborná příprava 2010“. Ministři školství učinili rozhodující krok v květnu 2003, kdy se dohodli na pěti evropských referenčních kritériích, jež mají být splněna do roku 2010, přičemž zdůraznili, že tato kritéria nevymezují cíle členských států, ani nepředepisují, jaká rozhodnutí mají vlády členských států učinit.

(6)

Dne 24. května 2005 přijala Rada závěry o „nových ukazatelích v oblasti vzdělávání a odborné přípravy“ (4). V těchto závěrech Rada vyzvala Komisi, aby jí předložila strategie a návrhy na vytvoření nových ukazatelů v devíti konkrétních oblastech vzdělávání a odborné přípravy, a zdůraznila, že vytváření nových ukazatelů by mělo plně respektovat odpovědnost členských států za organizaci jejich vzdělávacích systémů, dotčené organizace a instituce by neměly být po administrativní ani finanční stránce nepřiměřené zatěžovány a nemělo by nevyhnutelně vést ke zvyšování počtu ukazatelů používaných pro sledování pokroku.

(7)

V listopadu 2004 přijala Rada také závěry o evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a souhlasila s tím, že na evropské úrovni by mělo být prioritou „zlepšit rozsah, přesnost a spolehlivost statistických údajů týkajících se odborného vzdělávání a přípravy, aby bylo možné hodnotit dosažený pokrok“.

(8)

Srovnatelné statistické informace na úrovni Společenství jsou nezbytné pro vypracovávání strategií vzdělávání a celoživotního učení a pro sledování pokroku při jejich provádění. Statistiky by měly být vypracovávány na základě soudržných konceptů a srovnatelných údajů s cílem vybudovat integrovaný evropský statistický informační systém o vzdělávání, odborné přípravě a celoživotním učení.

(9)

Při uplatňování tohoto nařízení by se měl brát v úvahu pojem osob znevýhodněných na trhu práce, na který se odkazuje v hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států.

(10)

Komise (Eurostat) shromažďuje údaje o odborném vzdělávání v podnicích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích (5). K zajištění udržitelného vypracovávání a rozvoje statistik o vzdělávání a celoživotním učení je však nutný širší právní rámec, jenž by se vztahoval přinejmenším na všechny příslušné stávající a plánované činnosti. Komise (Eurostat) shromažďuje roční údaje o vzdělávání od členských států na základě dobrovolnosti prostřednictvím společné akce prováděné společně se statistickým úřadem při Unesco a s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jež je obvykle označována jako „sběr údajů UOE“. Komise (Eurostat) také shromažďuje údaje o vzdělávání, odborné přípravě a celoživotním učení prostřednictvím dalších šetření o domácnostech, jako je šetření o pracovních silách Evropské unie (6), statistika Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (7), i prostřednictvím jejich modulů ad hoc.

(11)

Vzhledem k tomu, že vypracování a sledování politiky v oblasti vzdělávání a celoživotního učení má dynamickou povahu a přizpůsobuje se proměnlivému prostředí, měl by i statistický regulační rámec umožňovat jistý stupeň pružnosti v určité omezené a kontrolované míře s přihlédnutím k zátěži respondentů a členských států.

(12)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření společných statistických norem, které umožní vypracovávání harmonizovaných údajů, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(13)

Vypracovávání konkrétních statistik Společenství se řídí pravidly stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (8).

(14)

Toto nařízení zaručuje plné dodržování práva na ochranu osobních údajů, jak je stanoveno v článku 8 Listiny základních práv Evropské unie.

(15)

Předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, se řídí pravidly stanovenými v nařízení (ES) č. 322/97 a v nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství (9).

(16)

Nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (10), stanovilo podmínky, za kterých je možný přístup k důvěrným údajům sdělovaným orgánu Společenství.

(17)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (11).

(18)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k výběru a určení témat statistických šetření, jejich sledovaných parametrů v závislosti na politických nebo technických potřebách, rozpisu těchto parametrů, sledovaného období a lhůt pro předávání výsledků a požadavků na kvalitu včetně požadované přesnosti a rámce pro podávání zpráv o kvalitě. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(19)

Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (12), byl konzultován v souladu s článkem 3 uvedeného rozhodnutí,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistik Společenství v oblasti vzdělávání a celoživotního učení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„statistikami Společenství“ statistika Společenství podle definice v čl. 2 první odrážce nařízení (ES) č. 322/97;

b)

„vypracováváním statistik“ vypracovávání statistik podle definice v čl. 2 druhé odrážce nařízení (ES) č. 322/97;

c)

„vnitrostátními orgány“ vnitrostátní orgány podle definice v čl. 2 třetí odrážce nařízení (ES) č. 322/97;

d)

„vzděláváním“ organizované a soustavné sdělování, které má mít za následek učení (13);

e)

„celoživotním učením“ veškeré činnosti učení podniknuté během celého života s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a schopnosti v rámci osobního, občanského, sociálního nebo zaměstnaneckého hlediska (14);

f)

„mikrodaty“ jednotlivé statistické záznamy;

g)

„důvěrnými údaji“ údaje, které umožňují pouze nepřímou identifikaci příslušných statistických jednotek v souladu s nařízením (ES) č. 322/97 a nařízením (Euratom, EHS) č. 1588/90.

Článek 3

Oblasti

Toto rozhodnutí se vztahuje na vypracovávání statistik ve třech oblastech:

a)

oblast 1 zahrnuje statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy;

b)

oblast 2 zahrnuje statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení;

c)

oblast 3 zahrnuje další statistiky o vzdělávání a celoživotním učení, jako jsou statistiky o lidském kapitálu a o sociálním a ekonomickém přínosu vzdělávání, které nespadají do oblastí 1 a 2.

Vypracovávání statistik v těchto oblastech probíhá v souladu s přílohou.

Článek 4

Statistická opatření

1.   Vypracovávání statistik Společenství v oblasti vzdělávání a celoživotního učení se provádí prostřednictvím jednotlivých statistických opatření takto:

a)

pravidelným předáváním statistik o vzdělávání a celoživotním učení členskými státy, a to ve stanovených lhůtách pro oblasti 1 a 2;

b)

využitím dalších statistických informačních systémů a zjišťování k poskytnutí dodatečných statistických proměnných a ukazatelů o vzdělávání a celoživotním učení, odpovídajících oblasti 3;

c)

vytvořením, zdokonalením a aktualizací norem a příruček týkajících se statistických rámců, konceptů a metod;

d)

zlepšováním kvality údajů v souvislosti s kvalitativním rámcem včetně:

relevance,

přesnosti,

aktuálnosti a včasnosti,

dostupnosti a srozumitelnosti,

srovnatelnosti a

soudržnosti.

Komise přihlíží k dostupným kapacitám členských států pro sběr a zpracování údajů a pro vytváření koncepcí a metod.

U shromažďovaných údajů se případně věnuje zvláštní pozornost regionálnímu rozměru. Údaje se případně systematicky rozepisují podle pohlaví.

2.   Komise (Eurostat) usiluje o spolupráci se statistickým úřadem při Unesco, s OECD a s dalšími mezinárodními organizacemi, kdykoli je to možné, s cílem zajistit mezinárodní srovnatelnost údajů a zamezit duplicitě činností, zejména pokud jde o vytváření a zdokonalování statistických koncepcí a metod a o předávání statistik členskými státy.

3.   V případě, že vyvstanou významné nové požadavky na údaje nebo je shledána nedostatečná kvalita údajů, a před každým sběrem údajů zavede Komise (Eurostat) pilotní studie, jež členské státy provádějí na základě dobrovolnosti. Účelem pilotních studií je zhodnocení proveditelnosti příslušného sběru údajů s ohledem na prospěšnost dostupnosti daných údajů v poměru k nákladům spojeným s takovým sběrem údajů a se zátěží respondentů. Pilotní studie nemusí nutně vést k odpovídajícím prováděcím opatřením.

Článek 5

Sdělování mikrodat o jednotlivcích

Je-li to nezbytné pro vypracovávání statistik Společenství, členské státy sdělují Komisi (Eurostatu) důvěrná mikrodata získaná na základě výběrových šetření, a to v souladu s ustanoveními o sdělování důvěrných údajů stanovenými v nařízení (ES) č. 322/97 a nařízení (Euratom, EHS) č. 1588/90. Členské státy zajistí, aby sdělované údaje neumožňovaly přímou identifikaci statistických jednotek (jednotlivců).

Článek 6

Prováděcí opatření

1.   Následující opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, včetně opatření k zohlednění hospodářského a technického rozvoje v souvislosti se sběrem, předáváním a zpracováním údajů, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3 za účelem zajištění předávání vysoce kvalitních údajů:

a)

výběr a určení témat v jednotlivých oblastech a jejich sledovaných parametrů v závislosti na politických nebo technických potřebách;

b)

rozpis parametrů;

c)

sledované období a lhůty pro předávání výsledků;

d)

požadavky na kvalitu, včetně požadované přesnosti;

e)

rámec pro podávání zpráv o kvalitě.

Pokud z těchto opatření vyplývá požadavek na výrazné rozšíření stávajícího sběru údajů nebo na nový sběr údajů či zjišťování, vycházejí prováděcí rozhodnutí z analýzy nákladů a přínosů, která se provádí v rámci souborné analýzy účinků a dopadů a která zohledňuje přínos těchto opatření, náklady, které ponesou členské státy, a zátěž respondentů.

2.   Opatření uvedená v odstavci 1 zohlední:

a)

u všech oblastí možné zatížení vzdělávacích institucí a jednotlivců;

b)

u všech oblastí výsledky pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3;

c)

u oblasti 1 poslední dohody mezi statistickým úřadem při Unesco, OECD a Komisí (Eurostatem) ohledně konceptů, definic, formátu sběru údajů, zpracování údajů, periodicity a lhůt pro předávání výsledků;

d)

u oblasti 2 výsledky pilotního zjišťování o vzdělávání dospělých provedeného mezi lety 2005 a 2007 a další potřeby rozvoje;

e)

u oblasti 3 dostupnost, vhodnost a právní kontext stávajících zdrojů údajů Společenství po důkladném prověření všech stávajících zdrojů údajů.

3.   V případě nutnosti se omezené výjimky a přechodná období pro jeden nebo více členských států přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2, přičemž tyto výjimky a přechodná období musí být založeny na objektivních důvodech.

Článek 7

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 23. dubna 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 25. září 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2008.

(2)  Úř. věst. C 374, 30.12.1994, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 21.

(4)  Úř. věst. C 141, 10.6.2005, s. 7.

(5)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 1.

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 2104/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství a nařízení Komise (ES) č. 1575/2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98, pokud jde o seznam proměnných vzdělávání a odborná příprava a jejich kódování používané pro přenos dat od roku 2003 (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 14).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 1983/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových primárních proměnných (Úř. věst. L 298, 17.11.2003, s. 34).

(8)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 322/97.

(10)  Úř. věst. L 133, 18.5.2002, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1000/2007 (Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 7).

(11)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(12)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(13)  Podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání, verze z roku 1997 (ISCED).

(14)  Usnesení Rady ze dne 27. června 2002 o celoživotním učení (Úř. věst. C 163, 9.7.2002, s. 1).


PŘÍLOHA

OBLASTI

Oblast 1: Systémy vzdělávání a odborné přípravy

1.   Cíl

Cílem tohoto sběru údajů je poskytnout srovnatelné údaje o klíčových aspektech systémů vzdělávání a odborné přípravy, konkrétně o účasti na vzdělávacích programech a o jejich absolvování, jakož i o nákladech a druzích zdrojů vyčleněných pro vzdělávání a odbornou přípravu.

2.   Rozsah

Sběr údajů se týká veškerých vnitrostátních vzdělávacích činností bez ohledu na způsob vlastnictví či sponzorování dotčených institucí (veřejné či soukromé, domácí či zahraniční) a bez ohledu na to, jakým způsobem se vzdělávání poskytuje. Sběr údajů tedy zahrnuje všechny kategorie a věkové skupiny studentů.

3.   Témata

Shromažďují se údaje o:

a)

zápisech studentů včetně charakteristiky studentů;

b)

nových studentech;

c)

absolventech a dokončení studia;

d)

nákladech na vzdělávání;

e)

pedagogických pracovnících;

f)

vyučovaných cizích jazycích;

g)

velikosti tříd,

jež umožňují vypočítat ukazatele ohledně vstupů, postupů a výstupů systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Členské státy předají příslušné informace (metadata) popisující zvláštnosti vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich shodu s mezinárodními klasifikacemi a případné odchylky od specifikací v žádosti o údaje a případné další informace, jež jsou pro interpretaci údajů a sestavení srovnatelných ukazatelů nezbytné.

4.   Periodicita

Údaje a metadata se odevzdávají jednou za rok, není-li uvedeno jinak, ve lhůtách dohodnutých Komisí (Eurostatem) a vnitrostátními orgány a se zřetelem na poslední dohody mezi statistickým úřadem při Unesco, OECD a Komisí (Eurostatem).

Oblast 2: Účast dospělých na celoživotním učení

1.   Cíl

Cílem tohoto zjišťování je poskytnout srovnatelné údaje o účasti a neúčasti dospělých na celoživotním učení.

2.   Rozsah

Statistickou jednotkou je jednotlivec ve věku od 25 do 64 let. V případě sběru informací dotazováním je třeba se pokud možno vyhnout odpovědím v zastoupení.

3.   Témata

Tématy zjišťování jsou:

a)

účast a neúčast na činnostech učení;

b)

charakteristiky těchto činností učení;

c)

informace o dovednostech uváděných respondenty;

d)

sociálně demografické informace.

Informace o účasti na sociálních a kulturních činnostech se budou rovněž shromažďovat na základě dobrovolnosti jako vysvětlující ukazatele užitečné pro další analýzu profilů účastnících i neúčastnících se osob.

4.   Zdroje údajů a velikost vzorků

Zdrojem údajů je výběrové šetření. Pro snížení zátěže respondentů lze jako zdroje použít administrativní údaje. Velikost vzorku je vypočítávána na základě požadavků na přesnost, které nevyžadují, aby platné vnitrostátní vzorky zahrnovaly více než 5 000 osob, přičemž výpočet vychází z předpokladu, že se provádí prostý náhodný výběr. V rámci těchto omezení je u určitých skupin obyvatelstva nutné zvážit provedení výběru zvláštním způsobem.

5.   Periodicita

Údaje se shromažďují každých pět let. Prvním rokem sběru je nejdříve rok 2010.

Oblast 3: Další statistiky o vzdělávání a celoživotním učení

1.   Cíl

Cílem tohoto sběru údajů je poskytnout další srovnatelné údaje o vzdělávání a celoživotním učení k podpoře určitých politik na úrovni Společenství, jež nejsou zahrnuty v oblastech 1 a 2.

2.   Rozsah

Další statistiky o vzdělávání a celoživotním učení se vztahují na tyto aspekty:

a)

statistiky o vzdělávání a hospodářství, jež jsou na úrovni Společenství zapotřebí ke sledování politik v oblasti vzdělávání, výzkumu, konkurenceschopnosti a růstu;

b)

statistiky o vzdělávání a trhu práce, jež jsou na úrovni Společenství zapotřebí ke sledování politik zaměstnanosti;

c)

statistiky o vzdělávání a sociálním začlenění, jež jsou na úrovni Společenství zapotřebí ke sledování politik v oblasti chudoby, sociálního začlenění a integrace přistěhovalců.

U aspektů uvedených výše se požadované údaje získávají ze stávajících statistických zdrojů Společenství.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU