(ES) č. 451/2008Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008 kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 65-226 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. dubna 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 24. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 451/2008

ze dne 23. dubna 2008

kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EHS) č. 3696/93 (2) zavedlo statistickou klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství.

(2)

Za účelem zohlednění technologického rozvoje a strukturálních změn v hospodářství je třeba zavést aktuální CPA.

(3)

Uspořádání klasifikace produkce podle příslušné výrobní činnosti zabrání nadměrnému výskytu systémů kódování bez vzájemné návaznosti a usnadňuje výrobcům identifikaci relevantních trhů.

(4)

Je nezbytné vytvořit referenční rámec umožňující srovnávat statistické údaje o produkci, spotřebě, zahraničním obchodu a dopravě.

(5)

Aktualizovaná CPA je důležitá z hlediska současných snah Komise podrobit statistiky Společenství celkové revizi; od této klasifikace se očekává, že zajistí srovnatelnější a relevantnější údaje, a tím umožní lepší hospodářské řízení na úrovni Společenství a na úrovni členských států.

(6)

Fungování vnitřního trhu vyžaduje vytvoření statistických norem pro sběr, předávání a zveřejňování statistických údajů členských států a Společenství, aby podniky, finanční instituce, orgány státní správy a všechny ostatní subjekty jednotného trhu měly k dispozici spolehlivé a srovnatelné statistické údaje. Proto je nezbytné, aby jednotlivé položky CPA byly ve všech členských státech vykládány jednotně.

(7)

Spolehlivé a srovnatelné statistické údaje jsou nezbytné k tomu, aby podniky mohly posoudit svoji konkurenceschopnost, a jsou užitečné pro orgány Společenství při zabraňování narušování hospodářské soutěže.

(8)

Zavedení společné statistické klasifikace produkce podle ekonomických činností samo o sobě nezavazuje členské státy ke sběru, zveřejňování nebo poskytování údajů. Poskytování integrovaných informací s takovým stupněm spolehlivosti, rychlosti, pružnosti a podrobnosti, jaký vyžaduje řízení vnitřního trhu, je možné jen tehdy, budou-li členské státy používat klasifikaci produkce propojenou s klasifikací Společenství.

(9)

Je nezbytné stanovit, že s ohledem na své vnitrostátní potřeby mohou členské státy do svých národních klasifikací přidávat dodatečné položky vycházející z položek CPA.

(10)

Pro dosažení mezinárodní srovnatelnosti hospodářských statistik je nezbytné, aby členské státy a orgány Společenství používaly klasifikace produkce, které přímo navazují na Centrální klasifikaci produkce (CPC) Ver. 2 přijatou Statistickou komisí Organizace spojených národů.

(11)

Používání CPA vyžaduje, aby při posuzování obtíží vzniklých při používání CPA a zapracovávání změn do CPA byl Komisi nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (3).

(12)

V důsledku zavedení nové statistické klasifikace produkce bude nutné změnit jednotlivé odkazy na CPA. Nařízení (EHS) č. 3696/93 by tedy mělo být zrušeno.

(13)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4). Zejména je třeba zmocnit Komisi ke změně CPA za účelem zohlednění technologického a hospodářského vývoje a harmonizace a jejího přizpůsobení jiným hospodářským a sociálním klasifikacím. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(14)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zavedení nové CPA, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(15)

Byl konzultován Výbor pro statistické programy,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení zavádí novou společnou CPA v rámci Společenství za účelem zajištění relevantnosti s ohledem na hospodářskou realitu a srovnatelnosti klasifikací členských států, klasifikací Společenství a mezinárodních klasifikací, a tím i srovnatelnosti statistik členských států, statistik Společenství a mezinárodních statistik.

2.   „Produkcí“ se rozumí výstupy ekonomických činností, a to statky nebo služby.

3.   Toto nařízení se vztahuje pouze na používání klasifikace pro statistické účely.

Článek 2

Úrovně a struktura CPA

1.   CPA obsahuje:

a)

první úroveň, jejíž položky jsou označeny alfabetickým kódem (sekce);

b)

druhou úroveň, jejíž položky jsou označeny dvoumístným číselným kódem (oddíly);

c)

třetí úroveň, jejíž položky jsou označeny trojmístným číselným kódem (skupiny);

d)

čtvrtou úroveň, jejíž položky jsou označeny čtyřmístným číselným kódem (třídy);

e)

pátou úroveň, jejíž položky jsou označeny pětimístným číselným kódem (kategorie);

f)

šestou úroveň, jejíž položky jsou označeny šestimístným číselným kódem (subkategorie).

2.   CPA je uvedena v příloze.

Článek 3

Použití CPA

Komise používá CPA pro všechny statistiky zakládající se na klasifikaci produkce podle činností.

Článek 4

Národní klasifikace produkce podle ekonomických činností

1.   Členské státy mohou CPA používat pro agregované nebo podrobné národní, specifické nebo funkční klasifikace založené na subkategoriích CPA.

2.   Tyto klasifikace navazují na CPA v souladu s těmito pravidly:

a)

klasifikace agregovanější než CPA se skládají z přesných agregací subkategorií CPA;

b)

klasifikace podrobnější než CPA se skládají z položek, které jsou plně obsaženy v rámci subkategorií CPA.

Takto odvozené klasifikace mohou mít odlišné kódování.

3.   ***Členské státy mohou používat národní klasifikaci produkce podle ekonomických činností odvozenou od CPA. V takovém případě zašlou Komisi návrhy, v nichž vymezí svou národní klasifikaci. Komise do tří měsíců po obdržení návrhu zkontroluje, zda národní klasifikace odpovídá odstavci 2, a předá tuto národní klasifikaci ostatním členským státům pro informaci. Národní klasifikace členských států obsahují tabulku srovnávající národní klasifikace s CPA.

Článek 5

Činnosti Komise

Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí šíření, správu a podporu CPA, zejména prostřednictvím:

a)

vypracování, aktualizace a zveřejnění vysvětlivek k CPA;

b)

vypracování a zveřejnění pokynů k používání CPA;

c)

zveřejnění srovnávacích tabulek mezi novým zněním CPA a předchozím zněním CPA, mezi předchozím zněním CPA a novým zněním CPA a mezi CPA a kombinovanou nomenklaturou (KN) uvedenou v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (5);

d)

zlepšování návaznosti na ostatní klasifikace.

Článek 6

Prováděcí opatření

1.   Následující prováděcí opatření a opatření pro aktualizaci tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2:

a)

rozhodnutí potřebná v případě obtíží vzniklých při používání CPA, včetně zařazování produkce do konkrétních tříd, a

b)

technická opatření zaručující plně koordinovaný přechod od předcházejícího znění CPA.

2.   Následující opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním o nové prvky, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3:

a)

změny CPA přijaté za účelem zohlednění technologického nebo hospodářského vývoje;

b)

změny CPA přijaté za účelem jejího přizpůsobení jiným ekonomickým a sociálním klasifikacím.

3.   Je třeba zohlednit zásadu, že přínos aktualizace musí převyšovat její náklady, a zásadu, že dodatečné náklady a zatížení musejí zůstat v rozumných mezích.

Článek 7

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůta stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 8

Zrušení nařízení (EHS) č. 3696/93

Nařízení (EHS) č. 3696/93 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2008.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 23. dubna 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2008.

(2)  Úř. věst. L 342, 31.12.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 360/2008 (Úř. věst. L 111, 23.4.2008, s. 9).


PŘÍLOHA

CPA 2008

(j. n.: jinde neuvedené; (*): součást)

Kód

Položka

CPC ver. 2

A

PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

 

01

Produkty zemědělství a myslivosti a související služby

 

01.1

Plodiny jiné než trvalé

 

01.11

Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá semena

 

01.11.1

Pšenice

 

01.11.11

Pšenice tvrdá

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Pšenice, kromě pšenice tvrdé

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Kukuřice

 

01.11.20

Kukuřice

01121

01122

01.11.3

Ječmen, žito a oves

 

01.11.31

Ječmen

01151

01152

01.11.32

Žito

01161

01162

01.11.33

Oves

01171

01172

01.11.4

Čirok, proso a ostatní obiloviny

 

01.11.41

Čirok

01141

01142

01.11.42

Proso

01181

01182

01.11.49

Ostatní obiloviny

01190

01.11.5

Sláma a plevy

 

01.11.50

Sláma a plevy

01913

01.11.6

Zelené luštěniny

 

01.11.61

Fazole, zelené

01241

01.11.62

Hrách, zelený

01242

01.11.69

Ostatní zelené luštěniny

01249

01.11.7

Sušené luštěniny

 

01.11.71

Fazole, sušené

01701

01.11.72

Boby obecné, sušené

01702

01.11.73

Cizrna, sušená

01703

01.11.74

Čočka, sušená

01704

01.11.75

Hrách, sušený

01705

01.11.79

Luštěniny (sušené luštěniny) j. n.

01709

01.11.8

Sójové boby, podzemnice olejná a bavlníková semena

 

01.11.81

Sójové boby

01411

01412

01.11.82

Podzemnice olejná, neloupaná

01421

01422

01.11.83

Podzemnice olejná, loupaná

21421

01.11.84

Bavlníková semena

01431

01432

01.11.9

Ostatní olejnatá semena

 

01.11.91

Lněná semena

01441

01.11.92

Hořčičná semena

01442

01.11.93

Semena řepky nebo řepice

01443

01.11.94

Sezamová semena

01444

01.11.95

Slunečnicová semena

01445

01.11.99

Ostatní olejnatá semena j. n.

01446

01449

01.12

Rýže, neloupaná

 

01.12.1

Rýže, neloupaná

 

01.12.10

Rýže, neloupaná

01131

01132

01.13

Zelenina a melouny, kořeny a hlízy

 

01.13.1

Listová nebo řapíkatá a stonková zelenina

 

01.13.11

Chřest

01211

01.13.12

Zelí

01212

01.13.13

Květák a brokolice

01213

01.13.14

Salát hlávkový

01214 (*)

01.13.15

Čekanka

01214 (*)

01.13.16

Špenát

01215

01.13.17

Artyčoky

01216

01.13.19

Ostatní listová nebo řapíkatá a stonková zelenina

01219

01.13.2

Melouny

 

01.13.21

Vodní melouny

01221

01.13.29

Ostatní melouny

01229

01.13.3

Ostatní plodová zelenina

 

01.13.31

Čili papričky a paprika zeleninová (pouze paprika rodu Capsicum)

01231

01.13.32

Okurky salátové a okurky nakládačky

01232

01.13.33

Lilek

01233

01.13.34

Rajčata

01234

01.13.39

Ostatní plodová zelenina j. n.

01235

01239

01.13.4

Zelenina kořenová, cibulová a hlízová

 

01.13.41

Mrkev, vodnice a tuřín

01251

01.13.42

Česnek

01252

01.13.43

Cibule

01253

01.13.44

Pór a jiná cibulová zelenina

01254

01.13.49

Ostatní kořenová a hlízová zelenina (bez vysokého obsahu škrobu nebo inulinu)

01259

01.13.5

Kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu

 

01.13.51

Brambory

01510

01.13.52

Batáty (sladké brambory)

01591

01.13.53

Kasava

01592

01.13.59

Ostatní kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu

01593

01599

01.13.6

Semena zeleniny, kromě semen řepy

 

01.13.60

Semena zeleniny, kromě semen řepy

01260

01.13.7

Cukrová řepa a semena cukrové řepy

 

01.13.71

Cukrová řepa

01801

01.13.72

Semena cukrové řepy

01803

01.13.8

Houby a lanýže

 

01.13.80

Houby a lanýže

01270

01.13.9

Zelenina, čerstvá, j. n.

 

01.13.90

Zelenina, čerstvá, j. n.

01290

01.14

Cukrová třtina

 

01.14.1

Cukrová třtina

 

01.14.10

Cukrová třtina

01802

01809

01.15

Tabák, nezpracovaný

 

01.15.1

Tabák, nezpracovaný

 

01.15.10

Tabák, nezpracovaný

01970

25010

01.16

Přadné plodiny

 

01.16.1

Přadné plodiny

 

01.16.11

Bavlna, též vyzrněná

01921

01.16.12

Juta, kenaf a podobná textilní lýková vlákna, surová nebo máčená, kromě lnu, pravého konopí a ramie

01922

01.16.19

Len, pravé konopí a surové přadné rostliny j. n.

01929

01.19

Ostatní plodiny jiné než trvalé

 

01.19.1

Pícniny

 

01.19.10

Pícniny

01911

01912

01919

01.19.2

Řezané květiny a poupata květin; semena květin

 

01.19.21

Řezané květiny a poupata květin

01962

01.19.22

Semena květin

01963

01.19.3

Semena cukrové řepy a pícnin; ostatní rostlinné suroviny

 

01.19.31

Semena řepy (kromě semen cukrové řepy) a pícnin

01940

01.19.39

Rostlinné suroviny j. n.

01990

01.2

Trvalé plodiny

 

01.21

Vinné hrozny

 

01.21.1

Vinné hrozny

 

01.21.11

Stolní hrozny, čerstvé

01330 (*)

01.21.12

Ostatní vinné hrozny, čerstvé

01330 (*)

01.22

Tropické a subtropické ovoce

 

01.22.1

Tropické a subtropické ovoce

 

01.22.11

Avokádo

01311

01.22.12

Banány, plantejny a podobné ovoce

01312

01313

01.22.13

Datle

01314

01.22.14

Fíky

01315

01.22.19

Ostatní tropické a subtropické ovoce

01316

01317

01318

01319

01.23

Citrusové plody

 

01.23.1

Citrusové plody

 

01.23.11

Šedok (pomela) a grapefruity

01321

01.23.12

Citrony a limety

01322

01.23.13

Pomeranče

01323

01.23.14

Tangerinky, mandarinky, klementinky

01324

01.23.19

Ostatní citrusové plody

01329

01.24

Jádrové a peckové ovoce

 

01.24.1

Jablka

 

01.24.10

Jablka

01351

01.24.2

Ostatní jádrové a peckové ovoce

 

01.24.21

Hrušky

01352 (*)

01.24.22

Kdoule

01352 (*)

01.24.23

Meruňky

01353

01.24.24

Třešně

01354

01.24.25

Broskve

01355 (*)

01.24.26

Nektarinky

01355 (*)

01.24.27

Švestky

01356 (*)

01.24.28

Trnky

01356 (*)

01.24.29

Ostatní jádrové a peckové ovoce j. n.

01359

01.25

Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy

 

01.25.1

Bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium

 

01.25.11

Kiwi

01342

01.25.12

Maliny

01343

01.25.13

Jahody

01344

01.25.19

Ostatní bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium j. n.

01341

01349

01.25.2

Semena ovoce

 

01.25.20

Semena ovoce

01360

01.25.3

Ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových ořechů)

 

01.25.31

Mandle

01371

21422

01.25.32

Kaštany

01373

21429 (*)

01.25.33

Lískové oříšky

01374

21423

01.25.34

Pistácie

01375

21429 (*)

01.25.35

Vlašské ořechy

01376

21429 (*)

01.25.39

Ostatní ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových ořechů)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n.

 

01.25.90

Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n.

01391

01399

01.26

Olejnaté plody

 

01.26.1

Olivy

 

01.26.11

Stolní olivy

01450 (*)

01.26.12

Olivy pro výrobu olivového oleje

01450 (*)

01.26.2

Kokosové ořechy

 

01.26.20

Kokosové ořechy

01460

21429 (*)

01.26.9

Ostatní olejnaté plody

 

01.26.90

Ostatní olejnaté plody

01491

01499

01.27

Rostliny pěstované pro výrobu nápojů

 

01.27.1

Rostliny pěstované pro výrobu nápojů

 

01.27.11

Kávová zrna, nepražená

01610

01.27.12

Listy čaje

01620

01.27.13

Listy maté

01630

01.27.14

Kakaové boby

01640

01.28

Koření a aromatické, léčivé a farmaceutické rostliny

 

01.28.1

Koření, nezpracované

 

01.28.11

Pepř (rodu Piper), surový

01651

01.28.12

Čili papričky a paprika zeleninová, suché (pouze paprika rodu Capsicum), surové

01652

01.28.13

Muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a kardamomy, surové

01653

01.28.14

Anýz, badyán, koriandr, kmín, kořenný kmín, fenykl a jalovcové bobule, surové

01654

01.28.15

Skořice (canella), surová

01655

01.28.16

Hřebíček (celé stopky), surový

01656

01.28.17

Zázvor, sušený, surový

01657

01.28.18

Vanilka, surová

01658

01.28.19

Ostatní koření, nezpracované

01690

01.28.2

Chmelové šištice

 

01.28.20

Chmelové šištice

01659

01.28.3

Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy apod.

 

01.28.30

Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy apod.

01930 (*)

01.29

Ostatní trvalé plodiny

 

01.29.1

Přírodní kaučuk

 

01.29.10

Přírodní kaučuk

01950

01.29.2

Vánoční stromky, řezané

 

01.29.20

Vánoční stromky, řezané

03241

01.29.3

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo proutěného zboží, k vycpávání, barvení nebo vyčiňování

 

01.29.30

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo proutěného zboží, k vycpávání, barvení nebo vyčiňování

03250

01.3

Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí

 

01.30

Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí

 

01.30.1

Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí

 

01.30.10

Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí

01961 (*)

01.4

Živá zvířata a živočišné produkty

 

01.41

Živý mléčný skot a syrové mléko mléčného skotu

 

01.41.1

Živý mléčný skot

 

01.41.10

Živý mléčný skot

0211 (*)

01.41.2

Syrové mléko mléčného skotu

 

01.41.20

Syrové mléko mléčného skotu

0221

01.42

Jiný skot a buvoli, živí, a jejich sperma

 

01.42.1

Jiný skot a buvoli, živí

 

01.42.11

Jiný skot a buvoli, živí, kromě telat

0211 (*)

01.42.12

Telata skotu a buvolů, živá

0211 (*)

01.42.2

Sperma skotu a buvolů

 

01.42.20

Sperma skotu a buvolů

02411

01.43

Koně a jiní koňovití, živí

 

01.43.1

Koně a jiní koňovití, živí

 

01.43.10

Koně a jiní koňovití, živí

02130

01.44

Velbloudi a velbloudovití, živí

 

01.44.1

Velbloudi a velbloudovití, živí

 

01.44.10

Velbloudi a velbloudovití, živí

02121

01.45

Ovce a kozy, živé; syrové mléko a střižní vlna ovcí a koz

 

01.45.1

Ovce a kozy, živé

 

01.45.11

Ovce, živé

02122

01.45.12

Kozy, živé

02123

01.45.2

Syrové mléko ovčí a kozí

 

01.45.21

Syrové mléko ovčí

02291

01.45.22

Syrové mléko kozí

02292

01.45.3

Střižní vlna potní ovcí a koz, včetně poloprané

 

01.45.30

Střižní vlna potní ovcí a koz, včetně poloprané

02941

01.46

Prasata, živá

 

01.46.1

Prasata, živá

 

01.46.10

Prasata, živá

02140

01.47

Drůbež, živá, a vejce

 

01.47.1

Drůbež, živá

 

01.47.11

Kuřata, živá

02151

01.47.12

Krůty, živé

02152

01.47.13

Husy, živé

02153

01.47.14

Kachny a perličky, živé

02154

02155

01.47.2

Vejce ve skořápkách, čerstvá

 

01.47.21

Slepičí vejce ve skořápkách, čerstvá

02310

01.47.22

Vejce jiné drůbeže ve skořápkách, čerstvá

02320

01.47.23

Násadová vejce

02330

01.49

Ostatní hospodářská zvířata a živočišné produkty

 

01.49.1

Ostatní hospodářská zvířata, živá

 

01.49.11

Domácí králíci, živí

02191

01.49.12

Hospodářské ptactvo j. n., živé

02193

02194

01.49.13

Hospodářští plazi (včetně hadů a želv), živí

02195

01.49.19

Ostatní hospodářská zvířata j. n., živá

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Ostatní živočišné produkty z hospodářských zvířat

 

01.49.21

Přírodní med

02910

01.49.22

Syrové mléko j. n.

02293

02299

01.49.23

Plži živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, kromě mořských

02920

01.49.24

Jedlé produkty z hospodářských zvířat j. n.

02930

01.49.25

Zámotky bource morušového

02944

01.49.26

Hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené

02960

01.49.27

Zvířecí embrya k reprodukci

02419

02420

01.49.28

Nejedlé produkty z hospodářských zvířat j. n.

02943

01.49.3

Surové kožešiny a různé kůže a kožky

 

01.49.31

Surové kožešiny, kromě jehněčích

02955 (*)

01.49.32

Surové kožešiny jehněčí

02955 (*)

01.49.39

Surové kůže zvířat j. n. (čerstvé nebo konzervované, avšak jinak neupravené)

02959

01.6

Zemědělské a chovatelské služby (kromě veterinárních)

 

01.61

Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu

 

01.61.1

Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu

 

01.61.10

Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu

86119

01.62

Podpůrné služby pro živočišnou výrobu

 

01.62.1

Podpůrné služby pro živočišnou výrobu

 

01.62.10

Podpůrné služby pro živočišnou výrobu

86121

01.63

Posklizňové služby

 

01.63.1

Posklizňové služby

 

01.63.10

Posklizňové služby

86111

01.64

Zpracování osiva pro účely množení

 

01.64.1

Zpracování osiva pro účely množení

 

01.64.10

Zpracování osiva pro účely množení

86112

01.7

Lov a odchyt divokých zvířat a související služby

 

01.70

Lov a odchyt divokých zvířat a související služby

 

01.70.1

Lov a odchyt divokých zvířat a související služby

 

01.70.10

Lov a odchyt divokých zvířat a související služby

86130

02

Produkty lesnictví, těžby dřeva a související služby

 

02.1

Lesní stromy a služby lesních školek

 

02.10

Lesní stromy a služby lesních školek

 

02.10.1

Živé lesní stromy; semena lesních stromů

 

02.10.11

Živé lesní stromy

01961 (*)

02.10.12

Semena lesních stromů

01360

02.10.2

Služby lesních školek

 

02.10.20

Služby lesních školek

86140 (*)

02.10.3

Lesní stromy

 

02.10.30

Lesní stromy

03300

02.2

Dřevo surové

 

02.20

Dřevo surové

 

02.20.1

Dřevo surové

 

02.20.11

Dřevo surové jehličnaté – kulatina

03110

02.20.12

Dřevo jiné než jehličnaté – kulatina, kromě tropického dřeva

03120 (*)

02.20.13

Dřevo tropické – kulatina

03120 (*)

02.20.14

Dřevo palivové

03130 (*)

02.3

Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva

 

02.30

Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva

 

02.30.1

Přírodní gumy

 

02.30.11

Balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy

03211

02.30.12

Šelak, balzámy a jiné přírodní gumy a pryskyřice

03219

02.30.2

Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený

 

02.30.20

Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený

03220

02.30.3

Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro dekorativní účely

 

02.30.30

Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro dekorativní účely

03249

02.30.4

Volně rostoucí jedlé produkty

 

02.30.40

Volně rostoucí jedlé produkty

03230

02.4

Podpůrné činnosti pro lesnictví

 

02.40

Podpůrné činnosti pro lesnictví

 

02.40.1

Podpůrné činnosti pro lesnictví

 

02.40.10

Podpůrné činnosti pro lesnictví

86140 (*)

03

Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro rybolov

 

03.0

Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro rybolov

 

03.00

Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro rybolov

 

03.00.1

Ryby, živé

 

03.00.11

Okrasné ryby, živé

04111

03.00.12

Ryby živé, mořské, jiné než farmové

04119 (*)

03.00.13

Ryby živé, sladkovodní, jiné než farmové

04119 (*)

03.00.14

Ryby živé, mořské, farmové

04119 (*)

03.00.15

Ryby živé, sladkovodní, farmové

04119 (*)

03.00.2

Ryby, čerstvé nebo chlazené

 

03.00.21

Ryby čerstvé nebo chlazené, mořské, jiné než farmové

04120 (*)

03.00.22

Ryby čerstvé nebo chlazené, sladkovodní, jiné než farmové

04120 (*)

03.00.23

Ryby čerstvé nebo chlazené, mořské, farmové

04120 (*)

03.00.24

Ryby čerstvé nebo chlazené, sladkovodní, farmové

04120 (*)

03.00.3

Korýši, nezmrazení

 

03.00.31

Korýši, nezmrazení, jiní než farmoví

04210 (*)

03.00.32

Korýši, nezmrazení, farmoví

04210 (*)

03.00.4

Měkkýši a ostatní vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení

 

03.00.41

Ústřice, živé, čerstvé nebo chlazené, jiné než farmové

04220 (*)

03.00.42

Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví

0429 (*)

03.00.43

Ústřice, živé, čerstvé nebo chlazené, farmové

04220 (*)

03.00.44

Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, farmoví

0429 (*)

03.00.5

Perly, neopracované

 

03.00.51

Přírodní perly, neopracované

38210 (*)

03.00.52

Uměle pěstované perly, neopracované

38210 (*)

03.00.6

Ostatní vodní rostliny, živočichové a produkty z nich

 

03.00.61

Korály a podobné produkty, ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti

04910

03.00.62

Přírodní houby živočišného původu

04920

03.00.63

Chaluhy a jiné řasy, jiné než farmové

04930 (*)

03.00.64

Chaluhy a jiné řasy, farmové

04930 (*)

03.00.69

Ostatní vodní rostliny, živočichové a produkty z nich, j. n.

0 (*)

03.00.7

Podpůrné služby pro rybolov a akvakulturu

 

03.00.71

Podpůrné služby pro rybolov

86150 (*)

03.00.72

Podpůrné služby pro akvakulturu

86150 (*)

B

TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

 

05

Černé a hnědé uhlí a lignit

 

05.1

Černé uhlí

 

05.10

Černé uhlí

 

05.10.1

Černé uhlí

 

05.10.10

Černé uhlí

11010

05.2

Hnědé uhlí a lignit

 

05.20

Hnědé uhlí a lignit

 

05.20.1

Hnědé uhlí a lignit

 

05.20.10

Hnědé uhlí a lignit

11030 (*)

06

Ropa a zemní plyn

 

06.1

Ropa

 

06.10

Ropa

 

06.10.1

Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

 

06.10.10

Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

12010

06.10.2

Živičné nebo ropné břidlice a roponosné písky

 

06.10.20

Živičné nebo ropné břidlice a roponosné písky

12030

06.2

Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu

 

06.20

Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu

 

06.20.1

Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu

 

06.20.10

Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu

12020

07

Rudy

 

07.1

Železné rudy

 

07.10

Železné rudy

 

07.10.1

Železné rudy

 

07.10.10

Železné rudy

14100

07.2

Neželezné rudy

 

07.21

Uranové a thoriové rudy

 

07.21.1

Uranové a thoriové rudy

 

07.21.10

Uranové a thoriové rudy

13000

07.29

Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty

 

07.29.1

Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty

 

07.29.11

Měděné rudy a jejich koncentráty

14210

07.29.12

Niklové rudy a jejich koncentráty

14220

07.29.13

Hliníkové rudy a jejich koncentráty

14230

07.29.14

Rudy drahých kovů a jejich koncentráty

14240

07.29.15

Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty

14290 (*)

07.29.19

Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty j. n.

14290 (*)

08

Ostatní těžba a dobývání nerostných surovin

 

08.1

Kámen, písek a jíl

 

08.11

Kámen pro výtvarné nebo stavební účely, vápenec, sádrovec, křída a břidlice

 

08.11.1

Kámen pro výtvarné nebo stavební účely

 

08.11.11

Mramor a jiné vápencové kameny pro výtvarné nebo stavební účely

15120

08.11.12

Žula, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely

15130

08.11.2

Vápenec a sádrovec

 

08.11.20

Vápenec a sádrovec

15200

08.11.3

Křída a nekalcinovaný dolomit

 

08.11.30

Křída a nekalcinovaný dolomit

16330

08.11.4

Břidlice

 

08.11.40

Břidlice

15110

08.12

Štěrk, písek, jíly a kaolin

 

08.12.1

Štěrk a písek

 

08.12.11

Přírodní písky

15310

08.12.12

Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk

15320 (*)

08.12.13

Směsi strusky a podobný průmyslový odpad, též obsahující kamínky, oblázky, štěrk a křemen pro stavební účely

15320 (*)

08.12.2

Jíly a kaolin

 

08.12.21

Kaolin a jiné kaolinitické jíly

15400 (*)

08.12.22

Jiné jíly, andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotové nebo dinasové zeminy

15400 (*)

08.9

Produkty těžby a dobývání j. n.

 

08.91

Chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv

 

08.91.1

Chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv

 

08.91.11

Přírodní fosfáty vápenaté nebo přírodní fosfáty hlinitovápenaté

16110

08.91.12

Pyrit (kyz železný), nepražený; surová nebo nerafinovaná síra

16120

08.91.19

Ostatní chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv

16190 (*)

08.92

Rašelina

 

08.92.1

Rašelina

 

08.92.10

Rašelina

11040 (*)

08.93

Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda

 

08.93.1

Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda

 

08.93.10

Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda

16200 (*)

08.99

Ostatní produkty těžby a dobývání j. n.

 

08.99.1

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové horniny

 

08.99.10

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové horniny

15330

08.99.2

Drahokamy a polodrahokamy; průmyslové diamanty; neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva; ostatní nerostné suroviny

 

08.99.21

Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových diamantů), neopracované nebo jednoduše řezané, nebo hrubě tvarované

16310

08.99.22

Průmyslové diamanty; neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva

16320

08.99.29

Ostatní nerostné suroviny

16390

09

Podpůrné služby při těžbě

 

09.1

Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu

 

09.10

Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu

 

09.10.1

Podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu

 

09.10.11

Vrtné služby při těžbě ropy a zemního plynu

86211 (*)

09.10.12

Montáž (instalace), opravy a demontáž vrtných zařízení a související podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu

86211 (*)

09.10.13

Zkapalnění a zpětné zplynování zemního plynu za účelem dopravy prováděné v místě těžby

86211 (*)

09.9

Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání

 

09.90

Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání

 

09.90.1

Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání

 

09.90.11

Podpůrné služby související s těžbou černého uhlí

86219 (*)

09.90.19

Podpůrné služby při ostatní těžbě a dobývání j. n.

86219 (*)

C

VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

 

10

Potravinářské výrobky

 

10.1

Konzervované maso a masné výrobky

 

10.11

Zpracované a konzervované maso (kromě drůbežího)

 

10.11.1

Hovězí, vepřové, skopové, kozí a koňské maso a maso jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

 

10.11.11

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

21111

21112

10.11.12

Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené

21113

10.11.13

Skopové maso, čerstvé nebo chlazené

21115

10.11.14

Kozí maso, čerstvé nebo chlazené

21116

10.11.15

Koňské maso a maso jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

21118

10.11.2

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

 

10.11.20

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Maso a jedlé droby, zmrazené; ostatní maso a jedlé droby

 

10.11.31

Hovězí maso, zmrazené

21131

21132

10.11.32

Vepřové maso, zmrazené

21133

10.11.33

Skopové maso, zmrazené

21135

10.11.34

Kozí maso, zmrazené

21136

10.11.35

Koňské maso a maso jiných koňovitých, zmrazené

21138

10.11.39

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Potní vlna a surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých, ovcí a koz

 

10.11.41

Střižní vlna potní, včetně prané na hřbetě

02942

10.11.42

Celé surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých

02951

10.11.43

Ostatní surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých

02952

10.11.44

Surové kůže ovčí nebo jehněčí

02953

10.11.45

Surové kůže a kožky koz nebo kůzlat

02954

10.11.5

Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový

 

10.11.50

Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě

 

10.11.60

Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě

39110 (*)

10.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného masa

 

10.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného masa

88111 (*)

10.12

Zpracované a konzervované drůbeží maso

 

10.12.1

Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené

 

10.12.10

Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Drůbeží maso, zmrazené

 

10.12.20

Drůbeží maso, zmrazené

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Drůbeží tuk

 

10.12.30

Drůbeží tuk

21511 (*)

21522

10.12.4

Jedlé drůbeží droby

 

10.12.40

Jedlé drůbeží droby

21160

10.12.5

Peří a kůže ptáků s peřím

 

10.12.50

Peří a kůže ptáků s peřím

39110 (*)

10.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného drůbežího masa

 

10.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného drůbežího masa

88111 (*)

10.13

Maso a výrobky z drůbežího masa

 

10.13.1

Konzervy a přípravky z masa, drobů a krve

 

10.13.11

Vepřové maso, kusy, solené, sušené nebo uzené (slanina a kýta)

21171

10.13.12

Hovězí maso, solené, sušené nebo uzené

21172

10.13.13

Ostatní maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (kromě vepřového a hovězího masa); jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

21173

10.13.14

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve

21174

10.13.15

Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev, kromě pokrmů z upraveného masa a drobů

21179

10.13.16

Moučky, šroty, pelety z masa, nevhodné k lidské spotřebě; škvarky

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Tepelné zpracování a jiné přípravné služby pro výrobu masných výrobků; subdodavatelské práce při výrobě masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

 

10.13.91

Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava masných výrobků

88111 (*)

10.13.99

Subdodavatelské práce při výrobě masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

88111 (*)

10.2

Zpracované a konzervované ryby, korýši a měkkýši

 

10.20

Zpracované a konzervované ryby, korýši a měkkýši

 

10.20.1

Ryby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

10.20.11

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené

21221

10.20.12

Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené

21225

10.20.13

Ryby, zmrazené

21210

10.20.14

Rybí filé, zmrazené

21222

10.20.15

Rybí maso (též mleté), zmrazené

21223

10.20.16

Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené

21226

10.20.2

Ryby, jinak upravené nebo konzervované; kaviár a kaviárové náhražky

 

10.20.21

Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené

21224

10.20.22

Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

21227

21233 (*)

10.20.23

Ryby sušené, též solené nebo ve slaném nálevu

21231

10.20.24

Ryby, včetně filé, uzené

21232

10.20.25

Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů z ryb

21242 (*)

10.20.26

Kaviár a kaviárové náhražky

21243

10.20.3

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, zmrazení, upravení nebo v konzervách

 

10.20.31

Korýši, zmrazení

21250

10.20.32

Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení

21261

10.20.33

Ostatní vodní bezobratlí, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení

21269

10.20.34

Korýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo v konzervách

21270

21280

10.20.4

Moučky, šroty a pelety a jiné produkty j. n. z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě

 

10.20.41

Moučky, šroty a pelety z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě

21291

10.20.42

Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě

21299

10.20.9

Uzení a jiné služby při konzervování a úpravě pro výrobu rybích výrobků; subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných ryb, korýšů a měkkýšů

 

10.20.91

Uzení a jiné služby při konzervování a úpravě rybích výrobků

88111 (*)

10.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných ryb, korýšů a měkkýšů

88111 (*)

10.3

Zpracované a konzervované ovoce a zelenina

 

10.31

Zpracované a konzervované brambory

 

10.31.1

Zpracované a konzervované brambory

 

10.31.11

Brambory zmrazené

21313

10.31.12

Sušené brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené

21393 (*)

10.31.13

Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet

21392

10.31.14

Brambory upravené nebo konzervované

21323 (*)

10.31.9

Tepelné zpracování a ostatní služby při úpravě brambor a výrobků z nich; subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných brambor

 

10.31.91

Tepelné zpracování a ostatní služby při úpravě brambor a výrobků z nich

88111 (*)

10.31.99

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaných a konzervovaných brambor

88111 (*)

10.32

Ovocné a zeleninové šťávy

 

10.32.1

Ovocné a zeleninové šťávy

 

10.32.11

Šťáva z rajských jablek

21331

10.32.12

Pomerančová šťáva

21431

10.32.13

Grapefruitová šťáva

21432

10.32.14

Ananasová šťáva

21433

10.32.15

Hroznová šťáva

21434

10.32.16

Jablečná šťáva

21435

10.32.17

Směsi ovocných a zeleninových šťáv

21339

10.32.19

Ostatní ovocné a zeleninové šťávy

21439

10.32.9

Subdodavatelské práce při výrobě ovocných a zeleninových šťáv

 

10.32.99

Subdodavatelské práce při výrobě ovocných a zeleninových šťáv

88111 (*)

10.39

Ostatní zpracované a konzervované ovoce a zelenina

 

10.39.1

Zpracovaná a konzervovaná zelenina, kromě brambor

 

10.39.11

Zelenina, zmrazená

21311

21312

21319

10.39.12

Zelenina prozatímně konzervovaná

21399 (*)

10.39.13

Sušená zelenina

21393 (*)

10.39.14

Krájená a balená zelenina a ovoce

0 (*)

10.39.15

Fazole, konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů

21321

10.39.16

Hrách, konzervovaný jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů

21322

10.39.17

Ostatní zelenina (kromě brambor), konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů

21329 (*)

21399

10.39.18

Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

21394

10.39.2

Zpracované a konzervované ovoce a ořechy

 

10.39.21

Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené

21493

10.39.22

Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty

21494

10.39.23

Ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, pražené, solené nebo jinak upravené

21495

10.39.24

Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné k okamžité spotřebě

21496

10.39.25

Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty

 

10.39.30

Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty

39120 (*)

10.39.9

Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a zeleniny; subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného ovoce a zeleniny

 

10.39.91

Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a zeleniny

88111 (*)

10.39.99

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného a konzervovaného ovoce a zeleniny

88111 (*)

10.4

Rostlinné a živočišné oleje a tuky

 

10.41

Oleje a tuky

 

10.41.1

Živočišné oleje a tuky, jejich frakce, surové

 

10.41.11

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

21529 (*)

10.41.12

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb a mořských savců

21524

21525

21526

10.41.19

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Rostlinné oleje, surové

 

10.41.21

Sójový olej, surový

21531

10.41.22

Podzemnicový olej, surový

21532

10.41.23

Olivový olej, surový

21537

10.41.24

Slunečnicový olej, surový

21533

10.41.25

Bavlníkový olej, surový

21538

10.41.26

Řepkový, řepicový a hořčičný olej, surové

21534

10.41.27

Palmový olej, surový

21535

10.41.28

Kokosový olej, surový

21536

10.41.29

Ostatní rostlinné oleje, surové

21539 (*)

10.41.3

Bavlněný lintr

 

10.41.30

Bavlněný lintr

21600

10.41.4

Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů; mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů

 

10.41.41

Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů

21710

10.41.42

Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu

21720

10.41.5

Rafinované oleje, kromě zbytků

 

10.41.51

Sójový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

21541

10.41.52

Podzemnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

21542

10.41.53

Olivový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

21547

10.41.54

Slunečnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

21543

10.41.55

Bavlníkový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

21548

10.41.56

Řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

21544

10.41.57

Palmový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

21545

10.41.58

Kokosový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

21546

10.41.59

Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; pevné rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce j. n., rafinované, ale chemicky neupravené

21549 (*)

10.41.6

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené

 

10.41.60

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené

21590 (*)

10.41.7

Rostlinné vosky (kromě triglyceridů); degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

 

10.41.71

Rostlinné vosky (kromě triglyceridů)

21731

10.41.72

Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

21732

10.41.9

Subdodavatelské práce při výrobě olejů a tuků

 

10.41.99

Subdodavatelské práce při výrobě olejů a tuků

88111 (*)

10.42

Margarín a podobné jedlé tuky

 

10.42.1

Margarín a podobné jedlé tuky

 

10.42.10

Margarín a podobné jedlé tuky

21550

10.42.9

Subdodavatelské práce při výrobě margarínu a podobných jedlých tuků

 

10.42.99

Subdodavatelské práce při výrobě margarínu a podobných jedlých tuků

88111 (*)

10.5

Mléčné výrobky

 

10.51

Mléčné a sýrové výrobky

 

10.51.1

Upravené tekuté mléko a smetana

 

10.51.11

Upravené tekuté mléko

22110

10.51.12

Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, nezahuštěné ani slazené

22120

10.51.2

Mléko v pevné formě

 

10.51.21

Sušené odstředěné mléko

22212

10.51.22

Sušené plnotučné mléko

22211

10.51.3

Máslo a mléčné pomazánky

 

10.51.30

Máslo a mléčné pomazánky

22241

22242

22249

10.51.4

Sýry a tvaroh

 

10.51.40

Sýry a tvaroh

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Ostatní mléčné výrobky

 

10.51.51

Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr a jiná sladidla, jiné než sušené

22221

22222

22229

10.51.52

Jogurt a jiné fermentované nebo acidofilní mléko nebo smetana

22230

10.51.53

Kasein

22260

10.51.54

Laktosa a laktosový sirup

23210 (*)

10.51.55

Syrovátka

22130

22219 (*)

10.51.56

Mléčné výrobky j. n.

22290

10.51.9

Subdodavatelské práce při výrobě mléčných a sýrových výrobků

 

10.51.99

Subdodavatelské práce při výrobě mléčných a sýrových výrobků

88111 (*)

10.52

Zmrzlina

 

10.52.1

Zmrzlina a podobné výrobky

 

10.52.10

Zmrzlina a podobné výrobky

22270

10.52.9

Subdodavatelské práce při výrobě zmrzliny

 

10.52.99

Subdodavatelské práce při výrobě zmrzliny

88111 (*)

10.6

Mlýnské a škrobárenské výrobky

 

10.61

Mlýnské výrobky

 

10.61.1

Rýže, poloomletá nebo celoomletá nebo loupaná nebo zlomková

 

10.61.11

Loupaná rýže

23162

10.61.12

Rýže, poloomletá nebo celoomletá nebo zlomková

23161

10.61.2

Obilné a zeleninové mouky; jejich směsi

 

10.61.21

Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže

23110

10.61.22

Ostatní obilné mouky

23120

10.61.23

Zeleninové mouky a krupice

23170

10.61.24

Směsi pro přípravu pekařského zboží

23180

10.61.3

Krupice, krupička a pelety a ostatní výrobky z obilných zrn

 

10.61.31

Krupice a krupička z pšenice

23130 (*)

10.61.32

Krupice, krupička a pelety z obilovin j. n.

23130 (*)

10.61.33

Snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných zrn

23140

10.61.4

Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním obilovin

 

10.61.40

Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním obilovin

39120 (*)

10.61.9

Subdodavatelské práce při výrobě mlýnských výrobků

 

10.61.99

Subdodavatelské práce při výrobě mlýnských výrobků

88111 (*)

10.62

Škrobárenské výrobky

 

10.62.1

Škrobárenské výrobky; cukry a cukerné sirupy j. n.

 

10.62.11

Škroby; inulin; pšeničný lepek; dextriny a jiné modifikované škroby

23220

10.62.12

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn a v podobných formách

23230

10.62.13

Glukosa a glukosový sirup; fruktosa a fruktosový sirup; invertní cukr; cukry a cukerné sirupy j. n.

23210 (*)

10.62.14

Kukuřičný olej

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Škrobárenské a podobné zbytky

 

10.62.20

Škrobárenské a podobné zbytky

39130

10.62.9

Subdodavatelské práce při výrobě škrobárenských výrobků

 

10.62.99

Subdodavatelské práce při výrobě škrobárenských výrobků

88111 (*)

10.7

Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky

 

10.71

Pekařské a cukrářské výrobky, kromě trvanlivých

 

10.71.1

Pekařské a cukrářské výrobky, kromě trvanlivých

 

10.71.11

Chléb, čerstvý

23491

10.71.12

Ostatní pekařské a cukrářské výrobky, čerstvé

23431

10.71.9

Subdodavatelské práce při výrobě čerstvého nebo zmrazeného chleba a ostatních pekařských a cukrářských výrobků

 

10.71.99

Subdodavatelské práce při výrobě čerstvého nebo zmrazeného chleba a ostatních pekařských a cukrářských výrobků

88111 (*)

10.72

Suchary a sušenky; trvanlivé pekařské a cukrářské výrobky

 

10.72.1

Suchary a sušenky; trvanlivé pekařské a cukrářské výrobky

 

10.72.11

Suchary, opékaný chléb

23410

10.72.12

Perník a podobné výrobky; sladké sušenky; vafle a oplatky

23420

10.72.19

Ostatní suché nebo trvanlivé pekařské výrobky

23439

23499

10.72.9

Subdodavatelské práce při výrobě sucharů a sušenek, trvanlivých pekařských a cukrářských výrobků

 

10.72.99

Subdodavatelské práce při výrobě sucharů a sušenek, trvanlivých pekařských a cukrářských výrobků

88111 (*)

10.73

Makarony, nudle, kuskus a podobné moučné výrobky

 

10.73.1

Makarony, nudle, kuskus a podobné moučné výrobky

 

10.73.11

Makarony, nudle a podobné moučné výrobky

23710

10.73.12

Kuskus

23721 (*)

10.73.9

Subdodavatelské práce při výrobě makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

 

10.73.99

Subdodavatelské práce při výrobě makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

88111 (*)

10.8

Ostatní potravinářské výrobky

 

10.81

Cukr

 

10.81.1

Surový nebo rafinovaný třtinový nebo řepný cukr; melasy

 

10.81.11

Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu

23511

23512

10.81.12

Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv

23520

10.81.13

Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv; javorový cukr a javorový sirup

23530

10.81.14

Melasy

23540

10.81.2

Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady

 

10.81.20

Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady

39140

10.81.9

Subdodavatelské práce při výrobě cukru

 

10.81.99

Subdodavatelské práce při výrobě cukru

88111 (*)

10.82

Kakao, čokoláda a cukrovinky

 

10.82.1

Kakaová hmota, též odtučněná, kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový prášek

 

10.82.11

Kakaová hmota, též odtučněná

23610

10.82.12

Kakaové máslo, kakaový tuk a olej

23620

10.82.13

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

23630

10.82.14

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

23640

10.82.2

Čokoláda a cukrovinky

 

10.82.21

Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), ve velkém balení

23650

10.82.22

Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), jiné než ve velkém balení

23660

10.82.23

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao

23670

10.82.24

Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin konzervované cukrem

21499

10.82.3

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad

 

10.82.30

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpad

39150

10.82.9

Subdodavatelské práce při výrobě kakaa, čokolády a cukrovinek

 

10.82.99

Subdodavatelské práce při výrobě kakaa, čokolády a cukrovinek

88111 (*)

10.83

Káva a čaj, zpracované

 

10.83.1

Káva a čaj, zpracované

 

10.83.11

Káva bez kofeinu nebo pražená

23911

10.83.12

Kávové náhražky; výtažky, tresti a koncentráty vyrobené z kávy nebo kávové náhražky kávové slupky a pulpy

23912

10.83.13

Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 3 kg

23913

10.83.14

Výtažky, tresti, koncentráty a přípravky z čaje nebo maté

23914

10.83.15

Bylinné čaje

01930 (*)

10.83.9

Subdodavatelské práce při výrobě kávy a čaje

 

10.83.99

Subdodavatelské práce při výrobě kávy a čaje

88111 (*)

10.84

Koření a aromatické výtažky

 

10.84.1

Ocet; hotové omáčky; směsi s obsahem koření; hořčičná mouka a moučka; připravená hořčice

 

10.84.11

Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové

23994

10.84.12

Hotové omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a moučka a připravená hořčice

23995

10.84.2

Koření, zpracované

 

10.84.21

Pepř (rodu Piper), zpracovaný

23921

10.84.22

Čili papričky a paprika zeleninová (rodu Capsicum), suché, zpracované

23922

10.84.23

Skořice (canella), zpracovaná; ostatní zpracované koření

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Potravinářská sůl

 

10.84.30

Potravinářská sůl

16200 (*)

10.84.9

Subdodavatelské práce při výrobě koření a aromatických výtažků

 

10.84.99

Subdodavatelské práce při výrobě koření a aromatických výtažků

88111 (*)

10.85

Hotové pokrmy

 

10.85.1

Hotové pokrmy

 

10.85.11

Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve

21176

10.85.12

Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů

21241

21242 (*)

10.85.13

Hotové pokrmy ze zeleniny

21391

10.85.14

Hotové pokrmy z těstovin

23721 (*)

23722

10.85.19

Ostatní hotové pokrmy (včetně zmrazené pizzy)

23997

10.85.9

Subdodavatelské práce při výrobě hotových pokrmů

 

10.85.99

Subdodavatelské práce při výrobě hotových pokrmů

88111 (*)

10.86

Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny

 

10.86.1

Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny

 

10.86.10

Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny

23991

10.86.9

Subdodavatelské práce při výrobě homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

 

10.86.99

Subdodavatelské práce při výrobě homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

88111 (*)

10.89

Ostatní potravinářské výrobky j. n.

 

10.89.1

Polévky, vaječné hmoty, droždí a ostatní potravinářské výrobky; výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých

 

10.89.11

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

23992

10.89.12

Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo konzervované; vejce ve skořápkách čerstvá nebo konzervovaná; vaječný albumin

22300

23993

10.89.13

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy; hotové prášky do pečiva

23996

10.89.14

Výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých

21175

10.89.15

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky; slizy a zahušťovadla

23999 (*)

10.89.19

Různé potravinářské výrobky j. n.

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potravinářských výrobků j. n.

 

10.89.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních potravinářských výrobků j. n.

88111 (*)

10.9

Průmyslová krmiva

 

10.91

Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata

 

10.91.1

Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky

 

10.91.10

Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Moučka a pelety z vojtěšky

 

10.91.20

Moučka a pelety z vojtěšky

23320

10.91.9

Subdodavatelské práce při výrobě krmiv pro hospodářská zvířata

 

10.91.99

Subdodavatelské práce při výrobě krmiv pro hospodářská zvířata

88111 (*)

10.92

Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

 

10.92.1

Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

 

10.92.10

Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

23314

10.92.9

Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

 

10.92.99

Subdodavatelské práce při výrobě průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

88111 (*)

11

Nápoje

 

11.0

Nápoje

 

11.01

Destilované alkoholické nápoje

 

11.01.1

Destilované alkoholické nápoje

 

11.01.10

Destilované alkoholické nápoje

24131

24139

11.01.9

Subdodavatelské práce při výrobě destilovaných alkoholických nápojů

 

11.01.99

Subdodavatelské práce při výrobě destilovaných alkoholických nápojů

88111 (*)

11.02

Víno z vinných hroznů

 

11.02.1

Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt

 

11.02.11

Šumivé víno z čerstvých hroznů

24211

11.02.12

Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

24212

11.02.2

Vinný kal; surový vinný kámen

 

11.02.20

Vinný kal; surový vinný kámen

39170

11.02.9

Subdodavatelské práce při výrobě vína z vinných hroznů

 

11.02.99

Subdodavatelské práce při výrobě vína z vinných hroznů

88111 (*)

11.03

Jablečné víno a jiná ovocná vína

 

11.03.1

Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané nápoje s obsahem alkoholu

 

11.03.10

Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané nápoje s obsahem alkoholu

24230

11.03.9

Subdodavatelské práce při výrobě jablečného vína a ostatních ovocných vín

 

11.03.99

Subdodavatelské práce při výrobě jablečného vína a ostatních ovocných vín

88111 (*)

11.04

Ostatní nedestilované kvašené nápoje

 

11.04.1

Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů

 

11.04.10

Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů

24220

11.04.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

 

11.04.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

88111 (*)

11.05

Pivo

 

11.05.1

Pivo, kromě pivovarnického mláta

 

11.05.10

Pivo, kromě pivovarnického mláta

24310

11.05.2

Pivovarnické nebo lihovarnické mláto

 

11.05.20

Pivovarnické nebo lihovarnické mláto

39160

11.05.9

Subdodavatelské práce při výrobě piva

 

11.05.99

Subdodavatelské práce při výrobě piva

88111 (*)

11.06

Slad

 

11.06.1

Slad

 

11.06.10

Slad

24320

11.06.9

Subdodavatelské práce při výrobě sladu

 

11.06.99

Subdodavatelské práce při výrobě sladu

88111 (*)

11.07

Nealkoholické nápoje; minerální vody a ostatní vody v lahvích

 

11.07.1

Minerální vody a nealkoholické nápoje

 

11.07.11

Minerální vody a sodovky, neslazené a nearomatizované

24410

11.07.19

Ostatní nealkoholické nápoje

24490

11.07.9

Subdodavatelské práce při výrobě minerálních vod a nealkoholických nápojů

 

11.07.99

Subdodavatelské práce při výrobě minerálních vod a nealkoholických nápojů

88111 (*)

12

Tabákové výrobky

 

12.0

Tabákové výrobky

 

12.00

Tabákové výrobky

 

12.00.1

Tabákové výrobky, kromě tabákového odpadu

 

12.00.11

Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

25020

12.00.19

Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence

25090

12.00.2

Tabákový odpad

 

12.00.20

Tabákový odpad

39180

12.00.9

Subdodavatelské práce při výrobě tabákových výrobků

 

12.00.99

Subdodavatelské práce při výrobě tabákových výrobků

88112

13

Textilie

 

13.1

Textilní vlákna a příze

 

13.10

Textilní vlákna a příze

 

13.10.1

Tuk z ovčí vlny (včetně lanolinu)

 

13.10.10

Tuk z ovčí vlny (včetně lanolinu)

21519 (*)

13.10.2

Přírodní textilní vlákna připravená pro spřádání

 

13.10.21

Surové hedvábí (neskané)

26110

13.10.22

Ovčí vlna odmaštěná nebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

26130

13.10.23

Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů

26140

13.10.24

Vlna a jemné či hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

26150

13.10.25

Bavlna, mykaná nebo česaná

26160

13.10.26

Juta a jiná textilní vlákna (kromě lnu, pravého konopí a ramie), zpracovaná, avšak nespředená

26170

13.10.29

Jiná rostlinná textilní vlákna, zpracovaná, avšak nespředená

26190

13.10.3

Chemická střižová vlákna zpracovaná pro spřádání

 

13.10.31

Syntetická střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

26210

13.10.32

Umělá střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

26220

13.10.4

Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu

 

13.10.40

Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu

26310

13.10.5

Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej; příze z jemných či hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

 

13.10.50

Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej; příze z jemných či hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

26320

26330

26340

13.10.6

Bavlněná příze; bavlněné šicí nitě

 

13.10.61

Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)

26360

26370

13.10.62

Bavlněné šicí nitě

26350

13.10.7

Nitě z rostlinných textilních vláken, jiných než bavlněných (včetně lnu, juty, kokosu a pravého konopí); papírové nitě

 

13.10.71

Lněné nitě

26380 (*)

13.10.72

Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken; nitě z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě

26380 (*)

13.10.8

Textilní příze a nitě z chemických nekonečných nebo střižových vláken

 

13.10.81

Nitě z chemických nekonečných vláken, skané nebo kablové (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě z polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna), neupravené pro maloobchodní prodej; nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené pro maloobchodní prodej

26420

13.10.82

Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, obsahující ≥ 85 % hmotnosti takovýchto vláken

26430

13.10.83

Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střížových vláken, obsahující < 85 % hmotnosti takovýchto vláken

26440

13.10.84

Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej

26450

26460

13.10.85

Šicí nitě a příze z chemických nekonečných nebo střižových vláken

26410

13.10.9

Rozvlákněný materiál; služby při úpravě přírodních textilních vláken; subdodavatelské práce při výrobě textilní příze a nití

 

13.10.91

Rozvlákněný materiál z vlny nebo jemných či hrubých zvířecích chlupů

39213

13.10.92

Rozvlákněný materiál a ostatní bavlněný odpad

39215

13.10.93

Služby při úpravě přírodních textilních vláken

88121 (*)

13.10.99

Subdodavatelské práce při výrobě textilní příze a nití

88121 (*)

13.2

Tkaniny

 

13.20

Tkaniny

 

13.20.1

Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z přízí z přírodních vláken, jiných než bavlněných

 

13.20.11

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

26510

13.20.12

Tkaniny z mykané nebo česané vlny nebo z jemných či hrubých zvířecích chlupů či žíní

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Lněné tkaniny

26560

13.20.14

Tkaniny z juty a jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu, pravého konopí a ramie)

26570

13.20.19

Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití

26590

13.20.2

Bavlněné tkaniny

 

13.20.20

Bavlněné tkaniny

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Tkaniny (kromě speciálních tkanin) z nití z chemických nekonečných nebo střižových vláken

 

13.20.31

Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

26710

26720

26730

13.20.32

Tkaniny ze syntetických střižových vláken

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Tkaniny z umělých střižových vláken

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Vlasové textilie, froté a jiné speciální tkaniny

 

13.20.41

Tkané vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté a úzké tkaniny)

26810

26820

26830

13.20.42

Froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny) z bavlny

26840

13.20.43

Ostatní froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny)

26850

13.20.44

Gáza (jiné než úzké tkaniny)

26860

13.20.45

Všívané tkaniny, jiné než koberce

26880

13.20.46

Tkaniny (včetně úzkých tkanin) ze skleněných vláken

26890

13.20.5

Imitace kožešiny tkaním

 

13.20.50

Imitace kožešiny tkaním

28330

13.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě tkanin

 

13.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě tkanin

88121 (*)

13.3

Konečná úprava textilií

 

13.30

Konečná úprava textilií

 

13.30.1

Konečná úprava textilií

 

13.30.11

Bělení a barvení textilních vláken a přízí

88122 (*)

13.30.12

Bělení vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

88122 (*)

13.30.13

Barvení vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

88122 (*)

13.30.14

Potiskování vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

88122 (*)

13.30.19

Jiná konečná úprava vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

88122 (*)

13.9

Ostatní textilie

 

13.91

Pletené nebo háčkované materiály

 

13.91.1

Pletené nebo háčkované materiály

 

13.91.11

Vlasové textilie, froté, pletené nebo háčkované

28110

13.91.19

Ostatní pletené nebo háčkované materiály, včetně pletených napodobenin kožešiny

28190

28330

13.91.9

Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných materiálů

 

13.91.99

Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných materiálů

88121 (*)

13.92

Konfekční textilní výrobky, kromě oděvů

 

13.92.1

Konfekční bytové textilní výrobky

 

13.92.11

Přikrývky a plédy, jiné než elektricky vyhřívané

27110

13.92.12

Prádlo ložní

27120 (*)

13.92.13

Prádlo stolní

27120 (*)

13.92.14

Prádlo toaletní a kuchyňské

27120 (*)

13.92.15

Záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové draperie

27130

13.92.16

Bytové textilie j. n.; soupravy sestávající z tkanin a nití pro výrobu koberečků, tapiserií apod.

27140

13.92.2

Ostatní konfekční textilní výrobky

 

13.92.21

Pytle a pytlíky používané k balení zboží

27150

13.92.22

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; stany a kempinkové výrobky (včetně nafukovacích matrací)

27160

13.92.23

Padáky (včetně řiditelných padáků) a rotorové padáky; jejich díly

27170

13.92.24

Prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy, podušky, spací pytle apod., pérované, vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoli materiálem nebo z lehčené pryže nebo lehčených plastů

27180

13.92.29

Ostatní konfekční textilní výrobky (včetně hadrů na podlahu, na nádobí, prachovek a podobných čisticích hadrů, záchranných vest a záchranných pásů)

27190

13.92.9

Subdodavatelské práce při výrobě konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů

 

13.92.99

Subdodavatelské práce při výrobě konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů

88121 (*)

13.93

Koberce a kobercové předložky

 

13.93.1

Koberce a kobercové předložky

 

13.93.11

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané

27210

13.93.12

Koberce a jiné textilní podlahové textilní krytiny, tkané, jiné než všívané nebo povločkované

27220

13.93.13

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané

27230

13.93.19

Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny (včetně plstěných)

27290

13.93.9

Subdodavatelské práce při výrobě koberců a kobercových předložek

 

13.93.99

Subdodavatelské práce při výrobě koberců a kobercových předložek

88121 (*)

13.94

Lana, provazy a síťované výrobky

 

13.94.1

Lana, provazy a síťované výrobky, kromě odpadu

 

13.94.11

Motouzy, šňůry, provazy a lana z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken

27310

13.94.12

Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů, sítě z textilních materiálů; výrobky z nití, pásků j. n.

27320

13.94.2

Hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebené výrobky z textilních materiálů

 

13.94.20

Hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana a opotřebené výrobky z textilních materiálů

39218

13.94.9

Subdodavatelské práce při výrobě lan, provazů a síťovaných výrobků

 

13.94.99

Subdodavatelské práce při výrobě lan, provazů a síťovaných výrobků

88121 (*)

13.95

Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů

 

13.95.1

Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů

 

13.95.10

Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů

27922

13.95.9

Subdodavatelské práce při výrobě netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

 

13.95.99

Subdodavatelské práce při výrobě netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

88121 (*)

13.96

Ostatní technické a průmyslové textilie

 

13.96.1

Metalizované nitě, vlákna nebo příze (též ztužené drátkem); tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, nití; vlákna a kabely potažené pryží opředené a textilní výrobky pro technické účely

 

13.96.11

Metalizované vlákno nebo příze, nitě, opředené

27993

13.96.12

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, přízí j. n.

27994

13.96.13

Pryžové nitě a provazy (lana) potažené textilem; textilní příze a pásy impregnované nebo potažené pryží nebo plasty

27992

13.96.14

Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené j. n.

27997

13.96.15

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových vláken

27996

13.96.16

Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (včetně knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a filtračních plachetek)

27998

13.96.17

Úzké tkaniny; stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken, spojených pojivy (bolduky); prýmky a podobné výrobky

27911

13.96.9

Subdodavatelské práce při výrobě technických a průmyslových textilií

 

13.96.99

Subdodavatelské práce při výrobě technických a průmyslových textilií

88121 (*)

13.99

Ostatní textilie j. n.

 

13.99.1

Tyly, krajky a výšivky; opředené nitě a pásky; žinylkové nitě; nitě nazývané řetízkové

 

13.99.11

Tyly a jiné síťové textilie, kromě tkanin, pletených nebo háčkovaných textilií; krajky v metráži, pásech nebo jako motivy

27912

13.99.12

Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy

27913

13.99.13

Plsť povrstvená, potažená nebo laminovaná

27921

13.99.14

Textilní vlákna o délce ≤ 5 mm (vločky), textilní prach a nopky

27991 (*)

13.99.15

Opředené nitě a pásky; žinylkové nitě; nitě nazývané řetízkové

27995

13.99.16

Prošívané textilní výrobky v metráži

27999

13.99.19

Ostatní textilie a textilní výrobky j. n.

38994 (*)

13.99.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních textilií j. n.

 

13.99.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních textilií j. n.

88121 (*)

14

Oděvy

 

14.1

Oděvy, kromě kožešinových výrobků

 

14.11

Kožené oděvy

 

14.11.1

Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže

 

14.11.10

Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže

28241

14.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě kožených oděvů

 

14.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě kožených oděvů

88124 (*)

14.12

Pracovní oděvy

 

14.12.1

Pánské pracovní oděvy

 

14.12.11

Pánské komplety, saka a blejzry, pracovní

28231 (*)

14.12.12

Pánské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pracovní

28231 (*)

14.12.2

Dámské pracovní oděvy

 

14.12.21

Dámské komplety, saka a blejzry, pracovní

28233 (*)

14.12.22

Dámské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pracovní

28233 (*)

14.12.3

Ostatní pracovní oděvy

 

14.12.30

Ostatní pracovní oděvy

28236 (*)

14.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě pracovních oděvů

 

14.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě pracovních oděvů

88123 (*)

14.13

Ostatní svrchní oděvy

 

14.13.1

Svrchní oděvy, pletené nebo háčkované

 

14.13.11

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

28221 (*)

14.13.12

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, pletené nebo háčkované

28221 (*)

14.13.13

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

28223 (*)

14.13.14

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka a blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované

28223 (*)

14.13.2

Ostatní svrchní oděvy, pánské nebo chlapecké

 

14.13.21

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

28231 (*)

14.13.22

Pánské nebo chlapecké textilní obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

28231 (*)

14.13.23

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované

28231 (*)

14.13.24

Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

28231 (*)

14.13.3

Ostatní svrchní oděvy, dámské nebo dívčí

 

14.13.31

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

28233 (*)

14.13.32

Dámské nebo dívčí textilní obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

28233 (*)

14.13.33

Dámská nebo dívčí textilní saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované

28233 (*)

14.13.34

Dámské nebo dívčí textilní šaty, sukně a kalhotové sukně, jiné než pletené nebo háčkované

28233 (*)

14.13.35

Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

28233 (*)

14.13.4

Obnošené oděvy a jiné obnošené textilní výrobky

 

14.13.40

Obnošené oděvy a jiné obnošené textilní výrobky

39217

14.13.9

Subdodavatelské práce při výrobě svrchních oděvů

 

14.13.99

Subdodavatelské práce při výrobě svrchních oděvů

88123 (*)

14.14

Osobní prádlo

 

14.14.1

Osobní prádlo, pletené nebo háčkované

 

14.14.11

Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované

28222 (*)

14.14.12

Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

28222 (*)

14.14.13

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované

28224 (*)

14.14.14

Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

28224 (*)

14.14.2

Osobní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované

 

14.14.21

Pánské nebo chlapecké košile z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

28232 (*)

14.14.22

Pánské nebo chlapecké nátělníky, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany, koupací pláště a podobné výrobky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

28232 (*)

14.14.23

Dámské nebo dívčí halenky a košile z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

28234 (*)

14.14.24

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

28234 (*)

14.14.25

Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

28237

14.14.3

Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

 

14.14.30

Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

28225

14.14.9

Subdodavatelské práce při výrobě osobního prádla

 

14.14.99

Subdodavatelské práce při výrobě osobního prádla

88123 (*)

14.19

Ostatní oděvy a oděvní doplňky

 

14.19.1

Kojenecké oděvy, tepláky a ostatní oděvy, oděvní doplňky a jejich části, pletené nebo háčkované

 

14.19.11

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

28227

14.19.12

Tepláky, lyžařské oděvy, plavky a jiné druhy oděvů, pletené nebo háčkované

28228

14.19.13

Prstové rukavice, rukavice bez prstů a palčáky, pletené nebo háčkované

28229 (*)

14.19.19

Ostatní oděvní doplňky a části oděvů nebo oděvních doplňků, pletené nebo háčkované

28229 (*)

14.19.2

Kojenecké a ostatní oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

 

14.19.21

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

28235

14.19.22

Teplákové soupravy, lyžařské oděvy a plavky; jiné oděvy z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

28236 (*)

14.19.23

Kapesníky, šátky, šály, přehozy, vázanky, kravaty, rukavice a ostatní oděvní doplňky; části oděvů a oděvních doplňků z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované, j. n.

28238

14.19.3

Oděvní doplňky z usně; oděvy z plsti nebo netkaných textilií; oděvy z potahovaných textilních materiálů

 

14.19.31

Oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně, kromě sportovních rukavic

28242

14.19.32

Oděvy z plsti nebo netkaných materiálů, impregnované nebo potahované textilní výrobky

28250

14.19.4

Klobouky a pokrývky hlavy

 

14.19.41

Kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti; šišákové ploché kotouče a tzv. manchons z plsti; kloboukové šišáky, splétané nebo vyrobené spojením pásků z jakéhokoli materiálu

28261

14.19.42

Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, splétané nebo vyrobené spojením pásků z jakéhokoli materiálu, též pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek nebo jiných textilních látek v metráži; síťky na vlasy

28262

14.19.43

Ostatní pokrývky hlavy, kromě pokrývek z pryže nebo plastů, ochranných a azbestových pokrývek hlavy; pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (stínítka) a podbradní pásky, pro pokrývky hlavy

28269

14.19.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních oděvů a oděvních doplňků

 

14.19.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních oděvů a oděvních doplňků

88123 (*)

14.2

Kožešinové výrobky

 

14.20

Kožešinové výrobky

 

14.20.1

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek hlavy

 

14.20.10

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek hlavy

28320

14.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě kožešinových výrobků

 

14.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě kožešinových výrobků

88123 (*)

14.3

Pletené a háčkované oděvy

 

14.31

Pletené a háčkované punčochové výrobky

 

14.31.1

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované

 

14.31.10

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované

28210

14.31.9

Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných punčochových výrobků

 

14.31.99

Subdodavatelské práce při výrobě pletených nebo háčkovaných punčochových výrobků

88123 (*)

14.39

Ostatní pletené a háčkované oděvy

 

14.39.1

Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

 

14.39.10

Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

28226

14.39.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pletených nebo háčkovaných oděvů

 

14.39.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pletených nebo háčkovaných oděvů

88123 (*)

15

Usně a související výrobky

 

15.1

Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); brašnářské a sedlářské výrobky; zpracované a obarvené kožešiny

 

15.11

Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); zpracované a obarvené kožešiny

 

15.11.1

Činěné a zpracované kožešiny

 

15.11.10

Činěné a zpracované kožešiny

28310

15.11.2

Zámišové usně; lakové usně a lakové laminované usně; metalizované usně

 

15.11.21

Zámišové usně

29110 (*)

15.11.22

Lakové usně a lakové laminované usně; metalizované usně

29110 (*)

15.11.3

Usně z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků, odchlupené

 

15.11.31

Usně skotu odchlupené, celé

29120 (*)

15.11.32

Usně skotu odchlupené, ostatní

29120 (*)

15.11.33

Usně z koní a jiných lichokopytníků, odchlupené

29120 (*)

15.11.4

Usně ovčí, kozí nebo vepřové, odchlupené

 

15.11.41

Usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené

29130 (*)

15.11.42

Usně kozí nebo kozlečí, odchlupené

29130 (*)

15.11.43

Usně vepřové, odchlupené

29130 (*)

15.11.5

Usně ostatních zvířat; kompozitní usně se základy z kůže

 

15.11.51

Usně ostatních zvířat, odchlupené

29130 (*)

15.11.52

Kompozitní usně se základy z kůže nebo kožených vláken

29130 (*)

15.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě činěných a upravených usní, zpracovaných a obarvených kožešin

 

15.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě činěných a upravených usní, zpracovaných a obarvených kožešin

88124 (*)

15.12

Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky

 

15.12.1

Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní

 

15.12.11

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata z jakéhokoli materiálu

29210

15.12.12

Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky z usní, kompozitních usní, plastových fólií, textilních materiálů, vulkanizovaného vlákna nebo lepenky; cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů

29220

15.12.13

Hodinkové řemínky (kromě kovových), pásky a náramky k hodinářským výrobkům a jejich díly

29230

15.12.19

Ostatní výrobky z přírodních nebo kompozitních usní (včetně výrobků pro strojní nebo strojírenské použití nebo pro ostatní technické použití) j. n.

29290

15.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

 

15.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

88124 (*)

15.2

Obuv

 

15.20

Obuv

 

15.20.1

Obuv, kromě sportovní a ochranné obuvi a ortopedické obuvi

 

15.20.11

Nepromokavá obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě obuvi s kovovou ochrannou špičkou

29310

15.20.12

Obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě nepromokavé nebo sportovní obuvi

29320

15.20.13

Obuv se svrškem z usně, kromě sportovní obuvi, obuvi s kovovou ochrannou špičkou a různé speciální obuvi

29330

15.20.14

Obuv se svrškem z textilních materiálů, kromě sportovní obuvi

29340

15.20.2

Sportovní obuv

 

15.20.21

Obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení apod.

29420

15.20.29

Ostatní sportovní obuv, kromě lyžařské a bruslařské obuvi

29490

15.20.3

Ochranná a ostatní obuv j. n.

 

15.20.31

Obuv s kovovou ochrannou špičkou

29510

15.20.32

Obuv s dřevěným základním dílem, různá speciální a jiná obuv j. n.

29520

15.20.4

Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich díly

 

15.20.40

Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich díly

29600 (*)

15.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě obuvi

 

15.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě obuvi

88124 (*)

16

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky

 

16.1

Dřevo, rozřezané a hoblované

 

16.10

Dřevo, rozřezané a hoblované

 

16.10.1

Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm; dřevěné železniční a tramvajové pražce, neimpregnované

 

16.10.10

Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm; dřevěné železniční a tramvajové pražce, neimpregnované

31100

16.10.2

Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách; dřevěná vlna; dřevitá moučka; dřevěné štěpky nebo třísky

 

16.10.21

Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách (včetně nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a tvarovaných lišt)

31210

16.10.22

Dřevěná vlna; dřevitá moučka

31220

16.10.23

Dřevěné štěpky nebo třísky

31230

16.10.3

Dřevo surové; dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), impregnované nebo jinak ošetřené

 

16.10.31

Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

31310

31330 (*)

16.10.32

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), impregnované

31320

16.10.39

Dřevo surové ostatní, včetně štípaných tyčí a kolíků

31330 (*)

16.10.9

Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva; subdodavatelské práce při výrobě rozřezaného a hoblovaného dřeva

 

16.10.91

Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva

88130 (*)

16.10.99

Subdodavatelské práce při výrobě rozřezaného a hoblovaného dřeva

88130 (*)

16.2

Dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky

 

16.21

Dýhy a desky na bázi dřeva

 

16.21.1

Překližky, dýhované desky a podobné laminované dřevo; dřevotřískové a podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů

 

16.21.11

Překližky, dýhované desky a podobné laminované dřevo, z bambusu

31410

31450

16.21.12

Ostatní překližky, dýhované desky a podobné laminované dřevo

31420

16.21.13

Dřevotřískové a podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů

31430

16.21.14

Dřevovláknité desky nebo desky z jiných dřevitých materiálů

31440

16.21.2

Dýhy; listy pro překližované desky; zhutněné dřevo

 

16.21.21

Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm

31510

16.21.22

Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, prken, destiček nebo profilů

31520

16.21.9

Dokončovací práce při výrobě dřevěných desek a dílců; subdodavatelské práce při výrobě dýh a desek na bázi dřeva

 

16.21.91

Dokončovací práce při výrobě dřevěných desek a dílců

88130 (*)

16.21.99

Subdodavatelské práce při výrobě dýh a desek na bázi dřeva

88130 (*)

16.22

Sestavené parketové podlahy

 

16.22.1

Sestavené parketové desky

 

16.22.10

Sestavené parketové desky

31600 (*)

16.22.9

Subdodavatelské práce při výrobě sestavených parketových podlah

 

16.22.99

Subdodavatelské práce při výrobě sestavených parketových podlah

88130 (*)

16.23

Ostatní výrobky stavebního truhlářství a tesařství

 

16.23.1

Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství (kromě montovaných staveb)

 

16.23.11

Okna, balkonové dveře a jejich rámy a zárubně, dveře a jejich rámy, zárubně a prahy, dřevěné

31600 (*)

16.23.12

Bednění pro betonování, parketové desky a šindele, dřevěné

31600 (*)

16.23.19

Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství j. n.

31600 (*)

16.23.2

Montované stavby ze dřeva

 

16.23.20

Montované stavby ze dřeva

38701

16.23.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

 

16.23.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

88130 (*)

16.24

Dřevěné obaly

 

16.24.1

Dřevěné obaly

 

16.24.11

Palety, skříňové palety a jiné přepravní desky ze dřeva

31700 (*)

16.24.12

Džbery a bednářské výrobky ze dřeva

31700 (*)

16.24.13

Ostatní dřevěné obaly a jejich díly

31700 (*)

16.24.9

Subdodavatelské práce při výrobě dřevěných obalů

 

16.24.99

Subdodavatelské práce při výrobě dřevěných obalů

88130 (*)

16.29

Ostatní dřevěné výrobky, kromě nábytku; ostatní korkové, proutěné a slaměné výrobky

 

16.29.1

Ostatní dřevěné výrobky, kromě nábytku

 

16.29.11

Dřevěné nástroje, dříky, rukojeti nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče nebo štětce, dřevěné formy pro výrobu dýmek, kopyta a napínáky obuvi

31911

16.29.12

Kuchyňské a stolní nádobí ze dřeva

31912

16.29.13

Intarzované a inkrustované dřevo, dřevěné skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky ze dřeva, sošky a jiné ozdobné dřevěné předměty

31913

16.29.14

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty a jiné dřevěné výrobky

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Korkové, proutěné a jiné slaměné výrobky; košíkářské a proutěné výrobky

 

16.29.21

Přírodní korek, zbavený kůry nebo nahrubo hraněný nebo v blocích, deskách, listech nebo pásech; rozdrcený, granulovaný nebo na prach umletý korek; korkový odpad

31921

16.29.22

Výrobky z přírodního korku

31922 (*)

16.29.23

Kostky, desky, listy a pásy, dlaždice všech tvarů, plné válce z aglomerovaného korku

31922 (*)

16.29.24

Aglomerovaný korek; výrobky z aglomerovaného korku j. n.

31922 (*)

16.29.25

Výrobky ze slámy, proutí nebo podobných splétacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

31923

16.29.9

Služby při výrobě dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku, a proutěných a slaměných výrobků; subdodavatelské práce při výrobě ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku, a ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků

 

16.29.91

Služby při výrobě dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku, a proutěných a slaměných výrobků

88130 (*)

16.29.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku, a korkových, proutěných a slaměných výrobků

88130 (*)

17

Papír a výrobky z papíru

 

17.1

Buničina, papír a lepenka

 

17.11

Buničina

 

17.11.1

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknin

 

17.11.11

Dřevná buničina pro chemické zpracování

32111

17.11.12

Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování

32112 (*)

17.11.13

Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování

32112 (*)

17.11.14

Mechanická buničina; polochemická buničina; buničina z celulózových vláknovin, kromě dřeva

32113

17.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě buničiny

 

17.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě buničiny

88140 (*)

17.12

Papír a lepenka

 

17.12.1

Novinový, ruční nebo jiný nenatíraný papír nebo lepenka pro grafické účely

 

17.12.11

Novinový papír, v kotoučích nebo listech

32121

17.12.12

Ruční papír a lepenka

32122

17.12.13

Papír a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír; karbonový podkladový papír; surový tapetový papír

32129 (*)

17.12.14

Jiný papír a lepenka pro grafické účely

32129 (*)

17.12.2

Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír, buničitá vata a pásy z buničinových vláken

 

17.12.20

Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír, buničitá vata a pásy z buničinových vláken

32131

17.12.3

Lepenka na přepravní materiály

 

17.12.31

Kraftový papír, nebělený, nenatíraný

32132 (*)

17.12.32

Bílý kraftový papír; natíraný kraftový papír

32132 (*)

17.12.33

Polochemický papír na zvlněnou vrstvu

32134 (*)

17.12.34

Recyklovaný a jiný papír na zvlněnou vrstvu

32134 (*)

17.12.35

Testliner (recyklovaný krycí karton)

32135

17.12.4

Nenatíraný papír

 

17.12.41

Nenatíraný kraftový papír; pytlový kraftový papír, krepovaný nebo plisovaný

32133 (*)

17.12.42

Sulfitový balicí papír a jiný nenatíraný papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům)

32136 (*)

17.12.43

Filtrační papír a lepenka; plstěný papír

32136 (*)

17.12.44

Cigaretový papír, jiný než řezaný na stanovenou velikost nebo ve tvaru sešitků nebo dutinek

32136 (*)

17.12.5

Nenatíraná lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům)

 

17.12.51

Uvnitř šedá lepenka, nenatíraná

32133 (*)

17.12.59

Jiná nenatíraná lepenka

32133 (*)

17.12.6

Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamen a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry

 

17.12.60

Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamen a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry

32137

17.12.7

Zpracovaný papír a lepenka

 

17.12.71

Vrstvený papír a lepenka, bez ochranného nátěru nebo impregnace

32141

17.12.72

Papír a lepenka, krepované, zřasené, ražené nebo perforované

32142

17.12.73

Papír a lepenka pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, natírané kaolinem či jinými anorganickými látkami

32143 (*)

17.12.74

Kraftový papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraný kaolinem či jinými anorganickými látkami

32143 (*)

17.12.75

Kraftová lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými látkami

32143 (*)

17.12.76

Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry, v kotoučích nebo v listech

32149 (*)

17.12.77

Papír, lepenka, buničitá vata a pásy z buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené nebo potištěné, v kotoučích nebo listech

32149 (*)

17.12.78

Uvnitř šedá lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými látkami

32143 (*)

17.12.79

Ostatní lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými látkami

32143 (*)

17.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě papíru a lepenky

 

17.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě papíru a lepenky

88140 (*)

17.2

Výrobky z papíru a lepenky

 

17.21

Vlnitý papír a lepenka a papírové a lepenkové obaly

 

17.21.1

Vlnitý papír a lepenka a papírové a lepenkové obaly

 

17.21.11

Vlnitá lepenka, v kotoučích nebo listech

32151

17.21.12

Papírové pytle a sáčky

32152

17.21.13

Krabice, bedny a přepravky z vlnitého papíru nebo lepenky

32153 (*)

17.21.14

Skládací krabice, bedny a přepravky z nezvlněného papíru nebo lepenky

32153 (*)

17.21.15

Krabicové pořadače, dopisové přihrádky, skladovací krabice a podobné výrobky používané v kancelářích, obchodech apod., z papíru

32153 (*)

17.21.9

Subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru a lepenky a papírových a lepenkových obalů

 

17.21.99

Subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru a lepenky a papírových a lepenkových obalů

88140 (*)

17.22

Domácí potřeby, hygienické a toaletní výrobky z papíru

 

17.22.1

Domácí potřeby, toaletní výrobky z papíru

 

17.22.11

Toaletní papír, kapesníky, čisticí a odličovací hedvábný papír, ručníky, ubrusy a ubrousky z buničiny, papíru, buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken

32193 (*)

17.22.12

Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a přebaly a podobné hygienické výrobky a oděvy a doplňky oděvů, z buničiny, papíru, buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Podnosy, tácky, talíře a šálky a podobné výrobky z papíru nebo lepenky

32199 (*)

17.22.9

Subdodavatelské práce při výrobě domácích potřeb a hygienických a toaletních výrobků z papíru

 

17.22.99

Subdodavatelské práce při výrobě domácích potřeb a hygienických a toaletních výrobků z papíru

88140 (*)

17.23

Kancelářské potřeby z papíru

 

17.23.1

Kancelářské potřeby z papíru

 

17.23.11

Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry; rozmnožovací blány a ofsetové matrice z papíru; lepící nebo adhezivní papír

32191

17.23.12

Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky z papíru, kartonu nebo lepenky; krabice, pytlíky, tašky a brašny a psací soupravy obsahující kancelářské potřeby pro korespondenci, z papíru nebo lepenky

32192

17.23.13

Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, tiskopisy a jiné kancelářské potřeby, z papíru nebo lepenky

32700

17.23.14

Ostatní výrobky používané pro psaní, tisk nebo jiné grafické účely, potištěné, tvarované nebo perforované, z papíru a lepenky

32199 (*)

17.23.9

Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských potřeb z papíru

 

17.23.99

Subdodavatelské práce při výrobě kancelářských potřeb z papíru

88140 (*)

17.24

Tapety

 

17.24.1

Tapety

 

17.24.11

Papírové tapety a podobné krycí materiály na stěny; okenní transparentní papír

32194

17.24.12

Textilní tapety

32195

17.24.9

Subdodavatelské práce při výrobě tapet

 

17.24.99

Subdodavatelské práce při výrobě tapet

88140 (*)

17.29

Ostatní výrobky z papíru a lepenky

 

17.29.1

Ostatní výrobky z papíru a lepenky

 

17.29.11

Etikety všech druhů z papíru nebo lepenky

32197

17.29.12

Filtrační bloky, stropní desky a desky z buničiny

32198

17.29.19

Cigaretový papír; dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže; filtrační papír a lepenka; ostatní výrobky z papíru a lepenky j. n.

32199 (*)

17.29.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků z papíru a lepenky

 

17.29.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních výrobků z papíru a lepenky

88140 (*)

18

Tiskařské a nahrávací služby

 

18.1

Tisk a služby související s tiskem

 

18.11

Tisk novin

 

18.11.1

Tisk novin

 

18.11.10

Tisk novin

89121 (*)

18.12

Ostatní tiskařské služby

 

18.12.1

Ostatní tiskařské služby

 

18.12.11

Tiskařské služby pro tisk známek, daňových kolků, dokumentů s názvy, čipových karet, šeků, bezpečnostních dokladů a podobných výrobků

89121 (*)

18.12.12

Tiskařské služby pro reklamní katalogy, prospekty, plakáty a jiné tištěné reklamní materiály

89121 (*)

18.12.13

Tiskařské služby pro tisk časopisů a periodických publikací, vycházejících méně než čtyřikrát týdně

89121 (*)

18.12.14

Tiskařské služby pro tisk knih, map, hydrografických nebo podobných map všech druhů, obrázků, rytin a fotografií, pohlednic

89121 (*)

18.12.15

Tiskařské služby pro tisk etiket a štítků

89121 (*)

18.12.16

Tiskařské služby pro tisk přímo na plast, sklo, kov, dřevo a keramiku

89121 (*)

18.12.19

Ostatní tiskařské služby j. n.

89121 (*)

18.13

Příprava tisku a digitálních dat

 

18.13.1

Služby související s přípravou tisku

 

18.13.10

Služby související s přípravou tisku

89121 (*)

18.13.2

Tiskařské desky nebo válce a ostatní pomůcky potřebné pro tisk

 

18.13.20

Tiskařské desky nebo válce a ostatní pomůcky potřebné pro tisk

32800

18.13.3

Pomocné (doplňkové) služby související s tiskem

 

18.13.30

Pomocné (doplňkové) služby související s tiskem

89121 (*)

18.14

Vázání a související činnosti

 

18.14.1

Vázání a související činnosti

 

18.14.10

Vázání a související činnosti

89121 (*)

18.2

Rozmnožování nahraných nosičů

 

18.20

Rozmnožování nahraných nosičů

 

18.20.1

Rozmnožování zvukových nahrávek

 

18.20.10

Rozmnožování zvukových nahrávek

89122 (*)

18.20.2

Rozmnožování videozáznamů

 

18.20.20

Rozmnožování videozáznamů

89122 (*)

18.20.3

Rozmnožování softwaru

 

18.20.30

Rozmnožování softwaru

89122 (*)

19

Koks a rafinované ropné produkty

 

19.1

Koksárenské produkty

 

19.10

Koksárenské produkty

 

19.10.1

Koks a polokoks z uhlí nebo rašeliny; retortové uhlí

 

19.10.10

Koks a polokoks z uhlí nebo rašeliny; retortové uhlí

33100

19.10.2

Uhelný nebo rašelinový dehet; ostatní minerální dehty

 

19.10.20

Uhelný nebo rašelinový dehet; ostatní minerální dehty

33200

19.10.3

Smola a smolný koks

 

19.10.30

Smola a smolný koks

34540 (*)

19.10.9

Subdodavatelské práce při výrobě koksárenských produktů

 

19.10.99

Subdodavatelské práce při výrobě koksárenských produktů

88151 (*)

19.2

Rafinované ropné produkty

 

19.20

Rafinované ropné produkty

 

19.20.1

Brikety, bulety a podobná tuhá paliva

 

19.20.11

Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí

11020

19.20.12

Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z hnědého uhlí

11030 (*)

19.20.13

Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z rašeliny

11040 (*)

19.20.2

Topné a plynové oleje, motorové benziny mazací oleje

 

19.20.21

Motorové benziny, včetně leteckého benzinu

33310

19.20.22

Palivo pro proudové motory benzinového typu

33320

19.20.23

Lehké minerální oleje a přípravky j. n.

33330

19.20.24

Letecký petrolej (kerosen)

33341

19.20.25

Palivo pro proudové motory petrolejového typu

33342

19.20.26

Plynové oleje

33360

19.20.27

Střední destiláty a přípravky j. n.

33350

19.20.28

Topné oleje j. n.

33370

19.20.29

Mazací minerální oleje a přípravky j. n.

33380

19.20.3

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky, kromě zemního plynu

 

19.20.31

Propan a butan, zkapalněné

33410

19.20.32

Ethylen, propylen, butylen, butadien a jiné ropné plyny a plynné uhlovodíky, kromě zemního plynu

33420

19.20.4

Ostatní ropné produkty

 

19.20.41

Vazelína; parafinový vosk; ropné a ostatní vosky

33500 (*)

19.20.42

Ropný koks; ropný asfalt a ostatní zbytky ropných frakcí

33500 (*)

19.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě rafinovaných ropných produktů

 

19.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě rafinovaných ropných produktů

88151 (*)

20

Chemické látky a chemické přípravky

 

20.1

Základní chemické látky, hnojiva a dusíkaté sloučeniny, plasty a syntetický kaučuk v primárních formách

 

20.11

Technické plyny

 

20.11.1

Technické plyny

 

20.11.11

Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík

34210 (*)

20.11.12

Oxid uhličitý a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů

34210 (*)

20.11.13

Kapalný vzduch a stlačený vzduch

34250 (*)

20.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě technických plynů

 

20.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě technických plynů

88160 (*)

20.12

Barviva a pigmenty

 

20.12.1

Oxidy, peroxidy a hydroxidy

 

20.12.11

Oxid zinečnatý a peroxid zinku; oxidy titanu

34220 (*)

20.12.12

Oxidy a hydroxidy chromu, manganu, olova a mědi

34220 (*)

20.12.19

Oxidy, peroxidy s hydroxidy ostatních kovů

34220 (*)

20.12.2

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva j. n.

 

20.12.21

Syntetická organická barviva a přípravky na jejich bázi; syntetické organické výrobky užívané jako fluorescenční zjasňovací prostředky nebo luminofory; barevné laky a přípravky založené na jejich bázi

34310

20.12.22

Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty; barviva rostlinného nebo živočišného původu

34320

20.12.23

Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva; tříslicí přípravky; enzymatické přípravky pro předčinění

34330

20.12.24

Barviva j. n.; anorganické výrobky používané jako luminofory

34340

20.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě barviv a pigmentů

 

20.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě barviv a pigmentů

88160 (*)

20.13

Jiné základní anorganické chemické látky

 

20.13.1

Obohacený uran a plutonium; ochuzený uran a thorium; ostatní radioaktivní chemické prvky

 

20.13.11

Obohacený uran a plutonium a jejich sloučeniny

33620

88152 (*)

20.13.12

Ochuzený uran a thorium a jejich sloučeniny

33630

88152 (*)

20.13.13

Jiné radioaktivní chemické prvky, izotopy a sloučeniny; slitiny, disperze, keramické výrobky a směsi obsahující tyto prvky, izotopy nebo sloučeniny

33690

20.13.14

Neozářené palivové články (kazety) pro jaderné reaktory

33710

20.13.2

Chemické prvky j. n.; anorganické kyseliny a sloučeniny

 

20.13.21

Metaloidy

34231 (*)

20.13.22

Halogenové nebo sirné sloučeniny nekovů

34231 (*)

20.13.23

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin, skandium a yttrium; rtuť

34231 (*)

20.13.24

Chlorovodík; oleum; oxid fosforečný; ostatní anorganické kyseliny; oxid křemičitý a siřičitý

34231 (*)

34232

20.13.25

Oxidy, hydroxidy a peroxidy; hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli

34231 (*)

20.13.3

Halogenové sloučeniny kovů; chlornany, chlorečnany a chloristany

 

20.13.31

Halogenové sloučeniny kovů

34240 (*)

20.13.32

Chlornany, chlorečnany a chloristany

34240 (*)

20.13.4

Sulfidy, sulfáty; dusičnany, fosforečnany a uhličitany

 

20.13.41

Sulfidy, sulfity a sulfáty

34240 (*)

20.13.42

Fosfornany, fosforitany, fosfáty, polyfosfáty a dusičnany (kromě dusičnanu draslíku)

34240 (*)

20.13.43

Uhličitany

34240 (*)

20.13.5

Soli ostatních kovů

 

20.13.51

Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin; drahé kovy v koloidním stavu

34250 (*)

20.13.52

Anorganické sloučeniny j. n., včetně destilované vody; amalgamy jiné než amalgamy drahých kovů

34250 (*)

20.13.6

Ostatní základní anorganické chemické látky

 

20.13.61

Izotopy j. n. a jejich sloučeniny (včetně těžké vody)

34260

20.13.62

Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy; fulmináty, kyanatany a thiokyanatany; křemičitany; boritany; perboritany; ostatní soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin

34270

20.13.63

Peroxid vodíku

34280 (*)

20.13.64

Fosfidy, karbidy, hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy

34280 (*)

20.13.65

Sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia

34290

20.13.66

Síra, kromě sublimované síry, srážené a koloidní síry

34520

20.13.67

Kyzové výpražky

34530

20.13.68

Piezoelektrický křemen; ostatní syntetické nebo rekonstituované drahokamy nebo polodrahokamy, neopracované

34560

20.13.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních základních anorganických chemických látek

 

20.13.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních základních anorganických chemických látek

88160 (*)

20.14

Jiné základní organické chemické látky

 

20.14.1

Uhlovodíky a jejich deriváty

 

20.14.11

Acyklické uhlovodíky

34110 (*)

20.14.12

Cyklické uhlovodíky

34110 (*)

20.14.13

Chlorderiváty acyklických uhlovodíků

34110 (*)

20.14.14

Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované

34110 (*)

20.14.19

Ostatní halogenderiváty uhlovodíků

34110 (*)

20.14.2

Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty; technické mastné alkoholy

 

20.14.21

Technické mastné alkoholy

34139 (*)

20.14.22

Jednosytné alkoholy

34139 (*)

20.14.23

Dioly, vícesytné alkoholy, cyklické alkoholy a deriváty alkoholů

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenoly; fenolalkoholy a jejich deriváty

34139 (*)

20.14.3

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; karboxylové kyseliny a jejich deriváty

 

20.14.31

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace

34120

20.14.32

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich deriváty

34140 (*)

20.14.33

Nenasycené monokarboxylové, cykloalkanické, cykloalkenické nebo cykloterpenické acyklické polykarboxylové kyseliny a jejich deriváty

34140 (*)

20.14.34

Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny s přidanou kyslíkatou funkcí; jejich deriváty, kromě kyseliny salicylové a jejích solí

34140 (*)

20.14.4

Organické sloučeniny s dusíkatou funkcí

 

20.14.41

Sloučeniny s aminovou funkcí

34150 (*)

20.14.42

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí, kromě lyzinu a glutamové kyseliny

34150 (*)

20.14.43

Ureiny; sloučeniny s karboxyamidovou funkcí a sloučeniny s nitrilovou funkcí; jejich deriváty

34150 (*)

20.14.44

Sloučeniny s jinými dusíkatými funkcemi

34150 (*)

20.14.5

Organické sloučeniny síry a ostatní organicko-anorganické sloučeniny; heterocyklické sloučeniny j. n.

 

20.14.51

Organické sloučeniny síry a ostatní organicko-anorganické sloučeniny

34160 (*)

20.14.52

Heterocyklické sloučeniny j. n.; nukleové kyseliny a jejich soli

34160 (*)

20.14.53

Fosforečné estery a jejich soli nebo estery ostatních anorganických kyselin (kromě esterů halogenovodíků) jejich solí; jejich cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

34180

20.14.6

Ethery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly, poloacetaly; ostatní organické sloučeniny

 

20.14.61

Sloučeniny s aldehydovou funkcí

34170 (*)

20.14.62

Sloučeniny s ketonovou a chinonovou funkcí

34170 (*)

20.14.63

Ethery, organické peroxidy, epoxidy, acetaly, poloacetaly a jejich deriváty

34170 (*)

20.14.64

Enzymy a ostatní organické sloučeniny j. n.

34170 (*)

20.14.7

Různé základní organické chemické látky

 

20.14.71

Deriváty rostlinných nebo pryskyřičných produktů

34400

20.14.72

Dřevěné uhlí

34510

20.14.73

Oleje a ostatní produkty destilace vysokoteplotních černouhelných dehtů a podobné produkty

34540 (*)

20.14.74

Ethylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu ≥ 80 % objemových

24110

20.14.75

Ethylalkohol a jiné destiláty, denaturované, s jakýmkoli obsahem alkoholu

34131

20.14.8

Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva, kromě tallového oleje

 

20.14.80

Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva, kromě tallového oleje

39230

20.14.9

Subdodavatelské práce při výrobě jiných základních organických chemických látek

 

20.14.99

Subdodavatelské práce při výrobě jiných základních organických chemických látek

88160 (*)

20.15

Hnojiva a dusíkaté sloučeniny

 

20.15.1

Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné; amoniak

 

20.15.10

Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné; amoniak

34233

34651

34652

20.15.2

Chlorid amonný; dusitany

 

20.15.20

Chlorid amonný; dusitany

34653

20.15.3

Dusíkatá minerální nebo chemická hnojiva

 

20.15.31

Močovina

34611

20.15.32

Síran amonný

34612

20.15.33

Dusičnan amonný

34613

20.15.34

Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného

34614

20.15.35

Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinou anorganickou nehnojivou látkou

34615

20.15.39

Ostatní dusíkatá hnojiva a směsi

34619

20.15.4

Fosforečná minerální nebo chemická hnojiva

 

20.15.41

Superfosfáty

34621

20.15.49

Ostatní fosforečná hnojiva

34629

20.15.5

Draselná minerální nebo chemická hnojiva

 

20.15.51

Chlorid draselný (muriat z potaše)

34631

20.15.52

Síran draselný (síran z potaše)

34632

20.15.59

Ostatní draselná hnojiva

34639

20.15.6

Dusičnan sodný

 

20.15.60

Dusičnan sodný

34150 (*)

20.15.7

Hnojiva j. n.

 

20.15.71

Hnojiva obsahující tři živiny: dusík, fosfor a draslík

34641

20.15.72

Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diammonium fosfát)

34642

20.15.73

Monoammonium fosfát

34643

20.15.74

Hnojiva obsahující dvě živiny: dusík a fosfor

34644

20.15.75

Hnojiva obsahující dvě živiny: fosfor a draslík

34645

20.15.76

Dusičan draslíku

34646

20.15.79

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující nejméně dvě živiny (dusík, fosfor, draslík) j. n.

34649

34659

20.15.8

Živočišná nebo rostlinná hnojiva j. n.

 

20.15.80

Živočišná nebo rostlinná hnojiva j. n.

34654

20.15.9

Subdodavatelské práce při výrobě hnojiv a dusíkatých sloučenin

 

20.15.99

Subdodavatelské práce při výrobě hnojiv a dusíkatých sloučenin

88160 (*)

20.16

Plasty v primárních formách

 

20.16.1

Polymery ethylenu, v primárních formách

 

20.16.10

Polymery ethylenu, v primárních formách

34710

20.16.2

Polymery styrenu, v primárních formách

 

20.16.20

Polymery styrenu, v primárních formách

34720

20.16.3

Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních formách

 

20.16.30

Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních formách

34730

20.16.4

Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách

 

20.16.40

Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách

34740

20.16.5

Ostatní plasty v primárních formách; iontoměniče

 

20.16.51

Polymery propylenu nebo ostatních olefínů, v primárních formách

34790 (*)

20.16.52

Polymery vinylacetátu nebo jiných vinylesterů a vinylových polymerů, v primárních formách

34790 (*)

20.16.53

Akrylové polymery, v primárních formách

34790 (*)

20.16.54

Polyamidy, v primárních formách

34790 (*)

20.16.55

Močovinové, thiomočovinové a melaminové pryskyřice, v primárních formách

34790 (*)

20.16.56

Ostatní aminové a fenolové pryskyřice a polyuretany, v primárních formách

34790 (*)

20.16.57

Silikony, v primárních formách

34790 (*)

20.16.59

Ostatní plasty, v primárních formách j. n.

34790 (*)

20.16.9

Subdodavatelské práce při výrobě plastů v primárních formách

 

20.16.99

Subdodavatelské práce při výrobě plastů v primárních formách

88170 (*)

20.17

Syntetický kaučuk v primárních formách

 

20.17.1

Syntetický kaučuk v primárních formách

 

20.17.10

Syntetický kaučuk v primárních formách

34800

20.17.9

Subdodavatelské práce při výrobě syntetického kaučuku v primárních formách

 

20.17.99

Subdodavatelské práce při výrobě syntetického kaučuku v primárních formách

88170 (*)

20.2

Pesticidy a jiné agrochemické přípravky

 

20.20

Pesticidy a jiné agrochemické přípravky

 

20.20.1

Pesticidy a jiné agrochemické přípravky

 

20.20.11

Insekticidy

34661

20.20.12

Herbicidy

34663 (*)

20.20.13

Přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin

34663 (*)

20.20.14

Dezinfekční prostředky

34664

20.20.15

Fungicidy

34662

20.20.19

Ostatní pesticidy a jiné agrochemické přípravky

34666

34669

20.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě pesticidů a jiných agrochemických přípravků

 

20.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě pesticidů a jiných agrochemických přípravků

88160 (*)

20.3

Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály, tiskařské barvy a tmely

 

20.30

Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály, tiskařské barvy a tmely

 

20.30.1

Nátěrové barvy a laky na bázi polymerů

 

20.30.11

Nátěrové barvy a laky na bázi akrylových nebo vinylových polymerů, ve vodném prostředí

35110 (*)

20.30.12

Nátěrové barvy a laky na bázi polyesterů, akrylových nebo vinylových polymerů, v nevodném prostředí; roztoky

35110 (*)

20.30.2

Ostatní nátěrové barvy a laky a podobné výrobky; barvy pro uměleckou malbu a tiskařské barvy

 

20.30.21

Připravené pigmenty, připravená kalidla a barvy, sklotvorné smalty a glazury, engoby, tekuté listry a podobné výrobky; skleněné frity

35110 (*)

20.30.22

Ostatní barvy a laky; připravené sikativy

35110 (*)

20.30.23

Barvy pro uměleckou malbu, školní, plakátovací, tónovací, pro zábavné účely apod.

35120

20.30.24

Tiskařské barvy

35130

20.30.9

Subdodavatelské práce při výrobě nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

 

20.30.99

Subdodavatelské práce při výrobě nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

88160 (*)

20.4

Mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky

 

20.41

Mýdlo a detergenty, čisticí a lešticí prostředky

 

20.41.1

Glycerol

 

20.41.10

Glycerol

34570 (*)

20.41.2

Organické povrchově aktivní prostředky, kromě mýdla

 

20.41.20

Organické povrchově aktivní prostředky, kromě mýdla

35310

20.41.3

Mýdlo, prací a čisticí prostředky

 

20.41.31

Mýdlo a organické povrchově aktivní prostředky a přípravky na bázi mýdla; papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, natírané nebo potažené mýdlem nebo detergenty

35321 (*)

20.41.32

Detergenty a prací prostředky

35322

20.41.4

Vonné přípravky a vosky

 

20.41.41

Přípravky pro parfémování nebo deodoraci místností

35331

20.41.42

Umělé a připravené vosky

35332

20.41.43

Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karoserie, sklo nebo kov

35333

20.41.44

Čisticí pasty, prášky a jiné čisticí prostředky

35334

20.41.9

Subdodavatelské práce při výrobě mýdla a detergentů, čisticích a lešticích prostředků

 

20.41.99

Subdodavatelské práce při výrobě mýdla a detergentů, čisticích a lešticích prostředků

88160 (*)

20.42

Parfémy a toaletní přípravky

 

20.42.1

Parfémy a toaletní přípravky

 

20.42.11

Parfémy a toaletní vody

35323 (*)

20.42.12

Přípravky na líčení rtů a očí

35323 (*)

20.42.13

Přípravky pro manikúru a pedikúru

35323 (*)

20.42.14

Pudry pro kosmetické a toaletní účely

35323 (*)

20.42.15

Kosmetické přípravky, líčidla a přípravky pro péči o pokožku (včetně opalovacích a ochranných přípravků) j. n.

35323 (*)

20.42.16

Šampony, laky na vlasy, přípravky pro trvalou ondulaci nebo na narovnávání vlasů

35323 (*)

20.42.17

Přípravky na vlasy j. n.

35323 (*)

20.42.18

Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu (včetně adhezivních past a prášků), umělý chrup

35323 (*)

20.42.19

Holicí přípravky; tělové deodoranty a přípravky proti pocení; koupelové přípravky; ostatní voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky j. n.

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Subdodavatelské práce při výrobě parfémů a toaletních přípravků

 

20.42.99

Subdodavatelské práce při výrobě parfémů a toaletních přípravků

88160 (*)

20.5

Ostatní chemické výrobky

 

20.51

Výbušniny

 

20.51.1

Připravené výbušniny; zápalnice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky; ohňostroje

 

20.51.11

Prachové výmetné slože a připravené výbušniny

35450 (*)

20.51.12

Zápalnice; bleskovice; rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky

35450 (*)

20.51.13

Ohňostroje

35460 (*)

20.51.14

Signalizační rakety, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní pyrotechnické výrobky, kromě ohňostrojů

35460 (*)

20.51.2

Zápalky

 

20.51.20

Zápalky

38998

20.51.9

Subdodavatelské práce při výrobě výbušnin

 

20.51.99

Subdodavatelské práce při výrobě výbušnin

88160 (*)

20.52

Klihy

 

20.52.1

Klihy

 

20.52.10

Klihy

35420 (*)

20.52.9

Subdodavatelské práce při výrobě klihů

 

20.52.99

Subdodavatelské práce při výrobě klihů

88160 (*)

20.53

Vonné silice

 

20.53.1

Vonné silice

 

20.53.10

Vonné silice

35410

20.53.9

Subdodavatelské práce při výrobě vonných silic

 

20.53.99

Subdodavatelské práce při výrobě vonných silic

88160 (*)

20.59

Ostatní chemické výrobky j. n.

 

20.59.1

Fotografické desky a filmy, filmy pro okamžitou fotografii; chemické přípravky a nesmíšené výrobky pro fotografické účely

 

20.59.11

Fotografické desky a filmy, filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované; fotografický papír

48341

20.59.12

Citlivé emulze pro fotografické účely; chemické přípravky pro fotografické účely j. n.

48342

20.59.2

Chemicky upravené živočišné a rostlinné tuky a oleje; směsi nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů

 

20.59.20

Chemicky upravené živočišné a rostlinné tuky a oleje; směsi nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů

34550

20.59.3

Inkousty a tuše všech druhů pro psaní nebo kreslení

 

20.59.30

Inkousty a tuše všech druhů pro psaní nebo kreslení

35140

20.59.4

Mazací přípravky; přísady; přípravky proti zamrzání

 

20.59.41

Mazací přípravky

35430 (*)

20.59.42

Antidetonační přípravky; přísady do minerálních olejů a podobné produkty

35430 (*)

20.59.43

Kapaliny pro hydraulické brzdy; přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování

35430 (*)

20.59.5

Různé chemické výrobky

 

20.59.51

Peptony, jiné proteinové látky a jejich deriváty, j. n.; kožní prášek

35420 (*)

20.59.52

Modelovací pasty; zubní vosk a jiné zubařské přípravky na bázi sádry; přípravky a náplně pro hasicí přístroje; připravené živné půdy pro vývoj mikroorganismů; kompozitní diagnostické nebo laboratorní reagencie j. n.

35440 (*)

20.59.53

Chemické prvky ve tvaru disků a sloučeniny dopované pro použití v elektronice

35470

20.59.54

Aktivní uhlí

35490 (*)

20.59.55

Přípravky k úpravě povrchu, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a podobné přípravky

35490 (*)

20.59.56

Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla; připravené urychlovače vulkanizace; směsi změkčovadel a stabilizátorů gumy nebo plastů; katalyzátory j. n.; směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů j. n.

35490 (*)

20.59.57

Pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky

35490 (*)

20.59.59

Ostatní chemické výrobky j. n.

35490 (*)

20.59.6

Želatina a její deriváty, včetně mléčných albuminů

 

20.59.60

Želatina a její deriváty, včetně mléčných albuminů

35420 (*)

20.59.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních chemických výrobků j. n.

 

20.59.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních chemických výrobků j. n.

88160 (*)

20.6

Chemická vlákna

 

20.60

Chemická vlákna

 

20.60.1

Syntetická vlákna

 

20.60.11

Syntetická vlákna a koudel, nemykaná, nečesaná

35510

20.60.12

Vysokopevnostní nekonečná vlákna z polyamidů a polyesterů

35520 (*)

20.60.13

Ostatní syntetická nekonečná vlákna, jednoduchá

35520 (*)

20.60.14

Syntetický monofilament; pásky a podobné tvary, ze syntetických textilních materiálů

35530

20.60.2

Umělá vlákna

 

20.60.21

Umělá vlákna a koudel, nemykaná, nečesaná

35540

20.60.22

Viskózové vysokopevnostní nekonečné vlákno

35550 (*)

20.60.23

Ostatní umělá nekonečná vlákna, jednoduchá

35550 (*)

20.60.24

Umělý monofilament; pásky a podobné tvary, z umělých textilních materiálů

35560

20.60.9

Subdodavatelské práce při výrobě chemických vláken

 

20.60.99

Subdodavatelské práce při výrobě chemických vláken

88160 (*)

21

Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky

 

21.1

Základní farmaceutické výrobky

 

21.10

Základní farmaceutické výrobky

 

21.10.1

Kyselina salicylová, O-acetylsalicylová kyselina, jejich soli a estery

 

21.10.10

Kyselina salicylová, O-acetylsalicylová kyselina, jejich soli a estery

35210

21.10.2

Lyzin, glutamová kyselina a jejich soli; kvarterní amonné soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a jejich deriváty a soli

 

21.10.20

Lyzin, glutamová kyselina a jejich soli; kvarterní amonné soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a jejich deriváty a soli

35220

21.10.3

Laktony j. n., heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým (dusíkatými) heteroatomem (heteroatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidinový kruh, piperazinový kruh, nekondenzovaný triazinový kruh nebo fenothiazinový kruhový systém, jinak nekondenzovaný; hydantoin a jeho deriváty; sulfonamidy

 

21.10.31

Laktony j. n., heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým (dusíkatými) heteroatomem (heteroatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidinový kruh, piperazinový kruh, nekondenzovaný triazinový kruh nebo fenothiazinový kruhový systém, jinak nekondenzovaný; hydantoin a jeho deriváty

35230 (*)

21.10.32

Sulfonamidy

35230 (*)

21.10.4

Cukry chemicky čisté j. n.; ethery a estery cukrů a jejich soli j. n.

 

21.10.40

Cukry chemicky čisté, j. n.; ethery a estery cukrů a jejich soli j. n.

35240

21.10.5

Provitaminy, vitaminy a hormony; glykosidy a rostlinné alkaloidy a jejich deriváty; antibiotika

 

21.10.51

Provitaminy, vitaminy a jejich deriváty

35250 (*)

21.10.52

Hormony, jejich deriváty; ostatní steroidy užívané hlavně jako hormony

35250 (*)

21.10.53

Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty

35250 (*)

21.10.54

Antibiotika

35250 (*)

21.10.6

Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze žláz a jiné lidské nebo živočišné látky j. n.

 

21.10.60

Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze žláz a jiné lidské nebo živočišné látky j. n.

35270 (*)

21.10.9

Subdodavatelské práce při výrobě základních farmaceutických výrobků

 

21.10.99

Subdodavatelské práce při výrobě základních farmaceutických výrobků

88160 (*)

21.2

Farmaceutické přípravky

 

21.20

Farmaceutické přípravky

 

21.20.1

Léky

 

21.20.11

Léky obsahující peniciliny nebo jiná antibiotika

35260 (*)

21.20.12

Léky obsahující hormony, ale ne antibiotika

35260 (*)

21.20.13

Léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, ale ne hormony nebo antibiotika

35260 (*)

21.20.2

Ostatní farmaceutické přípravky

 

21.20.21

Antiséra a očkovací látky

35270 (*)

21.20.22

Chemické antikoncepční přípravky na bázi hormonů nebo spermicidů

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Diagnostická činidla a jiné farmaceutické přípravky

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Adhezivní obvazy, katgut a podobné materiály; lékárničky první pomoci

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě farmaceutických přípravků

 

21.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě farmaceutických přípravků

88152

88160 (*)

22

Pryžové a plastové výrobky

 

22.1

Pryžové výrobky

 

22.11

Pryžové pláště a duše; protektorování pneumatik

 

22.11.1

Pryžové pláště a duše, nové

 

22.11.11

Nové pneumatiky z pryže, pro motorová vozidla

36111

22.11.12

Nové pneumatiky z pryže, pro motocykly a jízdní kola

36112

22.11.13

Nové pneumatiky z pryže, pro autobusy, nákladní automobily a letadla

36113 (*)

22.11.14

Pneumatiky pro zemědělské stroje; ostatní nové pneumatiky, z pryže

36113 (*)

22.11.15

Duše, komorové (plné) obruče, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z pryže

36114

22.11.16

Profily k protektorování pryžových plášťů

36115

22.11.2

Pneumatiky protektorované, z pryže

 

22.11.20

Pneumatiky protektorované, z pryže

36120

22.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě pryžových plášťů a duší a při protektorování pryžových pneumatik

 

22.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě pryžových plášťů a duší a při protektorování pryžových pneumatik

88170 (*)

22.19

Ostatní pryžové výrobky

 

22.19.1

Regenerovaná pryž v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

 

22.19.10

Regenerovaná pryž v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

36210

22.19.2

Nevulkanizovaná pryž a výrobky z ní; vulkanizovaná pryž, jiná než tvrdá, v nitích, šňůrách, deskách, listech, pásech, tyčích a profilech

 

22.19.20

Nevulkanizovaná pryž a výrobky z ní; vulkanizovaná pryž, jiná než tvrdá, v nitích, šňůrách, deskách, listech, pásech, tyčích a profilech

36220

22.19.3

Trouby, trubky a hadice z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé

 

22.19.30

Trouby, trubky a hadice z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé

36230

22.19.4

Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny, z vulkanizované pryže

 

22.19.40

Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny, z vulkanizované pryže

36240

22.19.5

Textilie povrstvené pryží, kromě kordových textilií pro pneumatiky

 

22.19.50

Textilie povrstvené pryží, kromě kordových textilií pro pneumatiky

36250

22.19.6

Oděvní výrobky a oděvní doplňky z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé

 

22.19.60

Oděvní výrobky a oděvní doplňky z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé

36260

22.19.7

Výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž; výrobky z tvrdé pryže

 

22.19.71

Hygienické nebo farmaceutické výrobky (včetně dudlíků) z vulkanizované pryže, jiné než tvrdé

36270 (*)

22.19.72

Podlahové krytiny a předložky, z nelehčené vulkanizované pryže

36270 (*)

22.19.73

Ostatní výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž ve všech formách a výrobky z ní; podlahové krytiny a předložky z vulkanizované lehčené pryže

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pryžových výrobků

 

22.19.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních pryžových výrobků

88170 (*)

22.2

Plastové výrobky

 

22.21

Plastové desky, fólie, hadice, trubky a profily

 

22.21.1

Monofil o průřezu > 1 mm, pruty, tyčinky a profily, z plastů

 

22.21.10

Monofil o průřezu > 1 mm, pruty, tyčinky a profily, z plastů

36310

22.21.2

Plastové trouby, trubky, hadice a jejich příslušenství

 

22.21.21

Umělá střeva ze ztužených bílkovin a z celulózových materiálů; plastové neohebné trouby, trubky a hadice

36320 (*)

22.21.29

Ostatní plastové trouby, trubky, hadice a jejich příslušenství

36320 (*)

22.21.3

Desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky z plastů, nevyztužené ani jinak kombinované s jinými materiály

 

22.21.30

Desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky z plastů, nevyztužené ani jinak kombinované s jinými materiály

36330

22.21.4

Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky

 

22.21.41

Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, lehčené

36390 (*)

22.21.42

Ostatní plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, nelehčené

36390 (*)

22.21.9

Subdodavatelské práce při výrobě plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

 

22.21.99

Subdodavatelské práce při výrobě plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

88170 (*)

22.22

Plastové obaly

 

22.22.1

Plastové obaly

 

22.22.11

Pytle a sáčky (včetně kornoutů), z polyethylenu

36410 (*)

22.22.12

Pytle a sáčky (včetně kornoutů), jiné než z polyethylenu

36410 (*)

22.22.13

Plastové krabice, bedny, přihrádky a podobné plastové výrobky

36490 (*)

22.22.14

Plastové demižony, lahve, flakony a podobné plastové výrobky

36490 (*)

22.22.19

Ostatní plastové obaly

36490 (*)

22.22.9

Subdodavatelské práce při výrobě plastových obalů

 

22.22.99

Subdodavatelské práce při výrobě plastových obalů

88170 (*)

22.23

Plastové výrobky pro stavebnictví

 

22.23.1

Plastové výrobky pro stavebnictví; linoleum a tvrdé podlahové krytiny, jiné než plastové

 

22.23.11

Plastové podlahové krytiny, obklady na stěny a stropy, v rolích nebo ve formě obkládaček a dlaždic

36910

22.23.12

Koupací vany, umyvadla, záchodové mísy, sedátka a kryty, splachovací nádrže a podobné sanitární a hygienické výrobky, z plastů

36930

22.23.13

Plastové zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby o objemu > 300 litrů

36950 (*)

22.23.14

Dveře, okna a jejich rámy a dveřní prahy; okenice, rolety a podobné výrobky a jejich díly, z plastů

36950 (*)

22.23.15

Linoleum a tvrdé podlahové krytiny, jiné než plastové, např. pružné podlahové krytiny, jako je vinyl, linoleum atd.

38930

22.23.19

Plastové výrobky pro stavebnictví j. n.

36950 (*)

22.23.2

Montované stavby z plastů

 

22.23.20

Montované stavby z plastů

38703

22.23.9

Subdodavatelské práce při výrobě plastových výrobků pro stavebnictví

 

22.23.99

Subdodavatelské práce při výrobě plastových výrobků pro stavebnictví

88170 (*)

22.29

Ostatní plastové výrobky

 

22.29.1

Oděvy a oděvní doplňky (včetně rukavic), z plastů

 

22.29.10

Oděvy a oděvní doplňky (včetně rukavic), z plastů

28243

22.29.2

Ostatní plastové výrobky j. n.

 

22.29.21

Samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů, v rolích o šířce ≤ 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Ostatní samolepicí desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů

36920 (*)

22.29.23

Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty pro domácnost a toaletní potřeby z plastů

36940

22.29.24

Díly j. n. pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky, z plastů

36960

22.29.25

Plastové kancelářské nebo školní potřeby

36990 (*)

22.29.26

Příslušenství pro nábytek, karoserie nebo podobné výrobky, z plastů; sošky a jiné ozdobné výrobky, z plastů

36990 (*)

22.29.29

Ostatní výrobky z plastů

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Služby při výrobě ostatních plastových výrobků; subdodavatelské práce při výrobě ostatních plastových výrobků

 

22.29.91

Služby při výrobě ostatních plastových výrobků

88170 (*)

22.29.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních plastových výrobků

88170 (*)

23

Ostatní nekovové minerální výrobky

 

23.1

Sklo a skleněné výrobky

 

23.11

Ploché sklo

 

23.11.1

Ploché sklo

 

23.11.11

Lité, válcované, tažené a foukané sklo v tabulích, jinak nezpracované

37112

23.11.12

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, jinak nezpracované

37113

23.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě plochého skla

 

23.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě plochého skla

88180 (*)

23.12

Ploché sklo tvarované a jinak zpracované

 

23.12.1

Ploché sklo tvarované a jinak zpracované

 

23.12.11

Sklo v tabulích, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, nezarámované, neupevněné

37114

23.12.12

Bezpečnostní sklo

37115

23.12.13

Skleněná zrcadla; izolační skla (z několika tabulí skla)

37116

23.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě tvarovaného a jinak zpracovaného plochého skla

 

23.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě tvarovaného a jinak zpracovaného plochého skla

88180 (*)

23.13

Duté sklo

 

23.13.1

Duté sklo

 

23.13.11

Skleněné láhve, demižony, lékovky a jiné nádoby, kromě ampulí; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

37191

23.13.12

Nápojové sklo, jiné než sklokeramické

37193 (*)

23.13.13

Užitkové sklo používané ke stolování nebo ke kuchyňským účelům, jako toaletní a kancelářské potřeby, jako bytové doplňky apod.

37193 (*)

23.13.14

Skleněné vložky do vakuových lahví a jiných izolačních nádob

37199 (*)

23.13.9

Práce související s konečnou úpravou dutého skla; subdodavatelské práce při výrobě dutého skla

 

23.13.91

Práce související s konečnou úpravou nápojového skla a jiných skleněných výrobků používaných ke stolování nebo ke kuchyňským účelům

88180 (*)

23.13.92

Práce související s konečnou úpravou jiných skleněných nádob

88180 (*)

23.13.99

Subdodavatelské práce při výrobě dutého skla

88180 (*)

23.14

Skleněná vlákna

 

23.14.1

Skleněná vlákna

 

23.14.11

Lunta, pramence, příze a stříž ze skleněných vláken

37121

23.14.12

Závoje, rouno, rohože, matrace, desky a podobné výrobky ze skla, kromě tkanin

37129

23.14.9

Subdodavatelské práce při výrobě skleněných vláken

 

23.14.99

Subdodavatelské práce při výrobě skleněných vláken

88180 (*)

23.19

Ostatní zpracované sklo, včetně technických skleněných výrobků

 

23.19.1

Ostatní sklo, skleněný polotovar

 

23.19.11

Masivní sklo v kusech, sklo ve tvaru kuliček (kromě mikrokuliček), tyčí nebo trubic, nezpracované

37111 (*)

23.19.12

Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice a ostatní výrobky z lisovaného nebo litého skla; skleněné vitráže a podobné výrobky; pěnové sklo v blocích, tabulích nebo podobných tvarech

37117

23.19.2

Technické a jiné sklo

 

23.19.21

Skleněné pláště, otevřené, a jejich skleněné součásti, pro žárovky, katodové trubice apod.

37192

23.19.22

Skla do hodin, hodinek nebo brýlí, opticky neopracovaná; duté skleněné koule a jejich části k výrobě těchto skel

37194

23.19.23

Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule

37195

23.19.24

Skleněné díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky

37196

23.19.25

Skleněné elektrické izolátory

37197

23.19.26

Skleněné výrobky j. n.

37199 (*)

23.19.9

Práce související s konečnou úpravou ostatního skla, včetně technických skleněných výrobků; subdodavatelské práce při výrobě ostatního zpracovaného skla, včetně technických skleněných výrobků

 

23.19.91

Práce související s konečnou úpravou ostatního skla, včetně technických skleněných výrobků

88180 (*)

23.19.99

Subdodavatelské práce při výrobě jiného zpracovaného skla, včetně technických skleněných výrobků

88180 (*)

23.2

Žáruvzdorné výrobky

 

23.20

Žáruvzdorné výrobky

 

23.20.1

Žáruvzdorné výrobky

 

23.20.11

Cihly, tvárnice, dlaždice a jiné keramické výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo zemin

37310

23.20.12

Žáruvzdorné cihly, tvárnice, dlaždice a podobné žáruvzdorné keramické stavební výrobky, jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo zemin

37320

23.20.13

Žáruvzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi j. n.

37330

23.20.14

Nevypalované žáruvzdorné výrobky a ostatní žáruvzdorné keramické výrobky

37340

23.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě žáruvzdorných výrobků

 

23.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě žáruvzdorných výrobků

88180 (*)

23.3

Stavební výrobky z jílovitých materiálů

 

23.31

Keramické obkládačky a dlaždice

 

23.31.1

Keramické obkládačky a dlaždice

 

23.31.10

Keramické obkládačky a dlaždice

37370

23.31.9

Subdodavatelské práce při výrobě keramických obkládaček a dlaždic

 

23.31.99

Subdodavatelské práce při výrobě keramických obkládaček a dlaždic

88180 (*)

23.32

Pálené zdicí materiály, tašky, dlaždice a podobné výrobky

 

23.32.1

Pálené zdicí materiály, tašky, dlaždice a podobné výrobky

 

23.32.11

Nežáruvzdorné keramické cihly, podlahové kameny, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky

37350 (*)

23.32.12

Krytinové tašky, trubkové komínové nástavce, komínové vložky, komínové vyzdívky, stavební ozdoby a ostatní stavební keramika

37350 (*)

23.32.13

Keramické trouby, žlábky, tvarovky a spoje trub

37360

23.32.9

Subdodavatelské práce při výrobě pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

 

23.32.99

Subdodavatelské práce při výrobě pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

88180 (*)

23.4

Ostatní porcelánové a keramické výrobky

 

23.41

Keramické a porcelánové výrobky převážně pro domácnost a ozdobné předměty

 

23.41.1

Keramické a porcelánové výrobky převážně pro domácnost a ozdobné předměty

 

23.41.11

Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro domácnost a toaletní předměty z porcelánu

37221 (*)

23.41.12

Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro domácnost a toaletní předměty z jiných materiálů než porcelánu

37221 (*)

23.41.13

Sošky a jiné ozdobné předměty z keramiky

37222

23.41.9

Subdodavatelské práce při výrobě keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

 

23.41.99

Subdodavatelské práce při výrobě keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

88180 (*)

23.42

Keramické sanitární výrobky

 

23.42.1

Keramické sanitární výrobky

 

23.42.10

Keramické sanitární výrobky

37210

23.42.9

Subdodavatelské práce při výrobě keramických sanitárních výrobků

 

23.42.99

Subdodavatelské práce při výrobě keramických sanitárních výrobků

88180 (*)

23.43

Keramické izolátory a izolační příslušenství

 

23.43.1

Keramické elektrické izolátory; keramické izolační příslušenství pro elektrické stroje, nástroje nebo zařízení

 

23.43.10

Keramické elektrické izolátory; keramické izolační příslušenství pro elektrické stroje, nástroje nebo zařízení

37292

23.43.9

Subdodavatelské práce při výrobě keramických izolátorů a izolačního příslušenství

 

23.43.99

Subdodavatelské práce při výrobě keramických izolátorů a izolačního příslušenství

88180 (*)

23.44

Ostatní technické keramické výrobky

 

23.44.1

Ostatní technické keramické výrobky

 

23.44.11

Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z porcelánu

37291 (*)

23.44.12

Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, jiné než z porcelánu

37291 (*)

46932

23.44.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních technických keramických výrobků

 

23.44.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních technických keramických výrobků

88180 (*)

23.49

Ostatní keramické výrobky

 

23.49.1

Ostatní keramické výrobky

 

23.49.11

Keramické výrobky používané pro zemědělské účely, dopravu nebo k balení zboží

37291 (*)

23.49.12

Ostatní nestrukturované keramické výrobky j. n.

37299

23.49.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních keramických výrobků

 

23.49.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních keramických výrobků

88180 (*)

23.5

Cement, vápno a sádra

 

23.51

Cement

 

23.51.1

Cement

 

23.51.11

Cementové slínky

37430

23.51.12

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement a ostatní hydraulické cementy

37440

23.51.9

Subdodavatelské práce při výrobě cementu

 

23.51.99

Subdodavatelské práce při výrobě cementu

88180 (*)

23.52

Vápno a sádra

 

23.52.1

Nehašené, hašené a hydraulické vápno

 

23.52.10

Nehašené, hašené a hydraulické vápno

37420

23.52.2

Sádra

 

23.52.20

Sádra

37410

23.52.3

Kalcinovaný nebo aglomerovaný dolomit

 

23.52.30

Kalcinovaný nebo aglomerovaný dolomit

37450

23.52.9

Subdodavatelské práce při výrobě vápna a sádry

 

23.52.99

Subdodavatelské práce při výrobě vápna a sádry

88180 (*)

23.6

Betonové, cementové a sádrové výrobky

 

23.61

Betonové výrobky pro stavební účely

 

23.61.1

Betonové výrobky pro stavební účely

 

23.61.11

Dlaždice, dlaždičky, cihly a podobné výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene

37540

23.61.12

Prefabrikované stavební dílce pro stavebnictví nebo stavební inženýrství z cementu, betonu nebo umělého kamene

37550

23.61.2

Montované stavby z betonu

 

23.61.20

Montované stavby z betonu

38704

23.61.9

Subdodavatelské práce při výrobě betonových výrobků pro stavební účely

 

23.61.99

Subdodavatelské práce při výrobě betonových výrobků pro stavební účely

88180 (*)

23.62

Sádrové výrobky pro stavební účely

 

23.62.1

Sádrové výrobky pro stavební účely

 

23.62.10

Sádrové výrobky pro stavební účely

37530 (*)

23.62.9

Subdodavatelské práce při výrobě sádrových výrobků pro stavební účely

 

23.62.99

Subdodavatelské práce při výrobě sádrových výrobků pro stavební účely

88180 (*)

23.63

Beton připravený k lití

 

23.63.1

Beton připravený k lití

 

23.63.10

Beton připravený k lití

37510 (*)

23.63.9

Subdodavatelské práce při výrobě betonu připraveného k lití

 

23.63.99

Subdodavatelské práce při výrobě betonu připraveného k lití

88180 (*)

23.64

Malty

 

23.64.1

Malty

 

23.64.10

Malty

37510 (*)

23.64.9

Subdodavatelské práce při výrobě malty

 

23.64.99

Subdodavatelské práce při výrobě malty

88180 (*)

23.65

Vláknocementové výrobky

 

23.65.1

Vláknocementové výrobky

 

23.65.11

Panely, tabule, bloky a podobné výrobky z rostlinných vláken, slámy a dřevěných odpadů aglomerovaných minerálními pojivy

37520

23.65.12

Výrobky azbestocementové, vláknocementové a podobné

37570

23.65.9

Subdodavatelské práce při výrobě vláknocementových výrobků

 

23.65.99

Subdodavatelské práce při výrobě vláknocementových výrobků

88180 (*)

23.69

Ostatní betonové, cementové a sádrové výrobky

 

23.69.1

Ostatní betonové, cementové a sádrové výrobky

 

23.69.11

Ostatní výrobky ze sádry nebo směsí na bázi sádry j. n.

37530 (*)

23.69.19

Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene j. n.

37560

23.69.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

 

23.69.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

88180 (*)

23.7

Řezaný, tvarovaný a upravený kámen

 

23.70

Řezaný, tvarovaný a upravený kámen

 

23.70.1

Řezaný, tvarovaný a upravený kámen

 

23.70.11

Mramor, travertin a alabastr, opracované, a výrobky z nich (kromě dlažebních kostek, obrubníků, dlažebních desek, dlaždic, kostek a podobných výrobků); uměle barvená zrna, odštěpky a prach z mramoru, travertinu a alabastru

37610

23.70.12

Ostatní opracované kameny pro výtvarné a stavební účely a výrobky z nich; ostatní uměle barvená zrna a prach z přírodního kamene; výrobky z aglomerované břidlice

37690

23.70.9

Subdodavatelské práce při výrobě řezaného, tvarovaného a upraveného kamene

 

23.70.99

Subdodavatelské práce při výrobě řezaného, tvarovaného a upraveného kamene

88180 (*)

23.9

Ostatní nekovové minerální výrobky

 

23.91

Brusiva

 

23.91.1

Brusiva

 

23.91.11

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky, bez rámů, používané k opracování kamenů a jejich částí, z přírodního kamene, z aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky

37910 (*)

23.91.12

Brusiva ve formě prášku nebo zrn, na podložce z textilního materiálu, papíru nebo lepenky

37910 (*)

23.91.9

Subdodavatelské práce při výrobě brusiv

 

23.91.99

Subdodavatelské práce při výrobě brusiv

88180 (*)

23.99

Ostatní nekovové minerální výrobky j. n.

 

23.99.1

Ostatní nekovové minerální výrobky j. n.

 

23.99.11

Zpracovaná azbestová vlákna; směsi na bázi azbestu a uhličitanu hořečnatého; výrobky z těchto směsí nebo azbestu; třecí materiál pro brzdy, spojky nebo podobné výrobky, nenamontované

37920

23.99.12

Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů

37930

23.99.13

Živičné směsi na bázi přírodního a umělého kamene a asfaltu, přírodního asfaltu nebo podobných látek používaných jako pojivo

37940

23.99.14

Umělý grafit; koloidní nebo polokoloidní grafit; přípravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku ve formě polotovarů

37950

23.99.15

Umělý korund

37960

23.99.19

Nekovové minerální výrobky j. n.

37990

23.99.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

 

23.99.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

88180 (*)

24

Základní kovy

 

24.1

Surové železo, ocel a feroslitiny

 

24.10

Surové železo, ocel a feroslitiny

 

24.10.1

Základní hutní výrobky

 

24.10.11

Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách

41111

24.10.12

Feroslitiny

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Výrobky ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách

41116

24.10.14

Granule a prášek ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny nebo oceli

39350

41117

24.10.2

Surová ocel

 

24.10.21

Nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách a polotovary z nelegované oceli

41121

24.10.22

Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách a polotovary z nerezavějící oceli

41122 (*)

24.10.23

Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách a polotovary z ostatní legované oceli

41122 (*)

24.10.3

Ploché válcované výrobky z oceli, po válcování za tepla již dále neopracované

 

24.10.31

Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

41211

24.10.32

Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm

41212

24.10.33

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm

41214 (*)

24.10.35

Ploché válcované výrobky z legované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování za tepla již dále neopracované, o šířce < 600 mm (kromě výrobků z křemíkové elektrotechnické oceli)

41214 (*)

24.10.4

Ploché válcované výrobky z oceli, po válcování za studena již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

 

24.10.41

Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, po válcování za studena již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

41221

24.10.42

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, po válcování za studena již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, po válcování za studena již dále neopracované, o šířce ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Ploché válcované výrobky z oceli, plátované, pokovené nebo potažené a ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli a z křemíkové elektrotechnické oceli

 

24.10.51

Ploché válcované výrobky z nelegované oceli, o šířce ≥ 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené

41231 (*)

24.10.52

Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce ≥ 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené

41232

24.10.53

Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce ≥ 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce < 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce < 600 mm

41234

24.10.6

Tyče a pruty z oceli, zpracované za tepla

 

24.10.61

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nelegované oceli

41241

24.10.62

Ostatní tyče a pruty z oceli, po kování, válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny

41242

24.10.63

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nerezavějící oceli

41243 (*)

24.10.64

Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po kování, válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní legované oceli

41243 (*)

24.10.66

Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli, po kování, válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Duté vrtné tyče a pruty

41275

24.10.7

Otevřené profily z oceli, štětovnice z oceli, konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, z oceli

 

24.10.71

Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, z nelegované oceli

41251

24.10.72

Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, z nerezavějící oceli

41274 (*)

24.10.73

Otevřené profily, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, z ostatní legované oceli

41274 (*)

24.10.74

Štětovnice z oceli a svařované otevřené profily z oceli

41252

24.10.75

Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí z oceli

41253

24.10.9

Subdodavatelské práce při výrobě surového železa, oceli a feroslitin

 

24.10.99

Subdodavatelské práce při výrobě surového železa, oceli a feroslitin

88213 (*)

24.2

Ocelové trouby, trubky, duté profily a související potrubní tvarovky

 

24.20

Ocelové trouby, trubky, duté profily a související potrubní tvarovky

 

24.20.1

Ocelové trouby, trubky, duté profily, bezešvé

 

24.20.11

Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé

41281

24.20.12

Ocelové pažnice, čerpací a vrtné trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, bezešvé

41282

24.20.13

Ostatní ocelové trouby a trubky s kruhovým příčným průřezem

41283

24.20.14

Ocelové trouby a trubky s jiným než kruhovým příčným průřezem a duté profily

41284

24.20.2

Ocelové trouby a trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, s vnějším průměrem > 406,4 mm

 

24.20.21

Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, s vnějším průměrem > 406,4 mm

41285 (*)

24.20.22

Ocelové pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, s vnějším průměrem > 406,4 mm

41286 (*)

24.20.23

Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem > 406,4 mm

41287 (*)

24.20.24

Ostatní Ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem, s netěsným rámem, nýtované nebo podobně uzavírané, s vnějším průměrem > 406,4 mm

41289 (*)

24.20.3

Ocelové trouby a trubky, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm, svařované

 

24.20.31

Ocelové trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm

41285 (*)

24.20.32

Ocelové pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm, z oceli

41286 (*)

24.20.33

Ostatní ocelové trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm

41287 (*)

24.20.34

Ocelové trouby a trubky s jiným než kruhovým příčným průřezem, svařované, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm

41288

24.20.35

Ostatní ocelové trouby a trubky, s netěsným rámem, nýtované nebo podobně uzavírané, s vnějším průměrem ≤ 406,4 mm

41289 (*)

24.20.4

Příslušenství pro ocelové trouby a trubky, nelité

 

24.20.40

Příslušenství pro ocelové trouby a trubky, nelité

41293

24.20.9

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek (fitinků)

 

24.20.99

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek (fitinků)

88213 (*)

24.3

Ostatní výrobky získané jednostupňovým zpracováním oceli

 

24.31

Tyčová ocel tažená za studena

 

24.31.1

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nelegované oceli

 

24.31.10

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nelegované oceli

41261

24.31.2

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z legované, jiné než nerezavějící oceli

 

24.31.20

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z legované, jiné než nerezavějící oceli

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nerezavějící oceli

 

24.31.30

Tyčová ocel tažená za studena a pevné profily z nerezavějící oceli

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Subdodavatelské práce při výrobě tyčové oceli tažené za studena

 

24.31.99

Subdodavatelské práce při výrobě tyčové oceli tažené za studena

88213 (*)

24.32

Ocelové úzké pásy válcované za studena

 

24.32.1

Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, nepovlakované, o šířce < 600 mm

 

24.32.10

Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, nepovlakované, o šířce < 600 mm

41222

41224

24.32.2

Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, plátované, pokovené nebo potažené, o šířce < 600 mm

 

24.32.20

Ploché výrobky z oceli, válcované za studena, plátované, pokovené nebo potažené, o šířce < 600 mm

41231 (*)

24.32.9

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových úzkých pásů válcovaných za studena

 

24.32.99

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových úzkých pásů válcovaných za studena

88213 (*)

24.33

Ocelové profily tvářené za studena

 

24.33.1

Otevřené profily tvářené za studena

 

24.33.11

Otevřené profily tvářené za studena z nelegované oceli

41262 (*)

24.33.12

Otevřené profily tvářené za studena z nerezavějící oceli

41274 (*)

24.33.2

Žebrované plechy z nelegované oceli

 

24.33.20

Žebrované plechy z nelegované oceli

41262 (*)

24.33.3

Sendvičové panely z potažených ocelových plechů

 

24.33.30

Sendvičové panely z potažených ocelových plechů

42190 (*)

24.33.9

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových profilů tvářených za studena

 

24.33.99

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových profilů tvářených za studena

88213 (*)

24.34

Ocelový drát tažený za studena

 

24.34.1

Ocelový drát tažený za studena

 

24.34.11

Drát tažený za studena z nelegované oceli

41263

24.34.12

Drát tažený za studena z nerezavějící oceli

41265 (*)

24.34.13

Drát tažený za studena z ostatní legované oceli

41265 (*)

24.34.9

Subdodavatelské práce při výrobě ocelového drátu taženého za studena

 

24.34.99

Subdodavatelské práce při výrobě ocelového drátu taženého za studena

88213 (*)

24.4

Drahé a jiné neželezné kovy

 

24.41

Drahé kovy

 

24.41.1

Stříbro, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu

 

24.41.10

Stříbro, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu

41310

24.41.2

Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu

 

24.41.20

Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu

41320

24.41.3

Platina, surová nebo ve formě polotovarů nebo prachu

 

24.41.30

Platina, surová nebo ve formě polotovarů nebo prachu

41330

24.41.4

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo ve formě polotovarů

 

24.41.40

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo ve formě polotovarů

41340

24.41.5

Obecné kovy plátované stříbrem a obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo ve formě polotovarů

 

24.41.50

Obecné kovy plátované stříbrem a obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo ve formě polotovarů

41350

24.41.9

Subdodavatelské práce při výrobě drahých kovů

 

24.41.99

Subdodavatelské práce při výrobě drahých kovů

88213 (*)

24.42

Hliník

 

24.42.1

Hliník netvářený; oxid hlinitý

 

24.42.11

Hliník netvářený

41431

24.42.12

Oxid hlinitý, jiný než umělý korund

41432

24.42.2

Předvýrobky z hliníku a z jeho slitin

 

24.42.21

Prášek a vločky z hliníku

41531

24.42.22

Tyče a profily z hliníku

41532

24.42.23

Dráty z hliníku

41533

24.42.24

Desky, plechy a pásy z hliníku o tloušťce > 0,2 mm

41534

24.42.25

Fólie z hliníku, o tloušťce ≤ 0,2 mm

41535

24.42.26

Trubky a potrubní tvarovky z hliníku

41536

24.42.9

Subdodavatelské práce při výrobě hliníku

 

24.42.99

Subdodavatelské práce při výrobě hliníku

88213 (*)

24.43

Olovo, zinek a cín

 

24.43.1

Olovo, zinek a cín, netvářené

 

24.43.11

Netvářené olovo

41441

24.43.12

Netvářený zinek

41442

24.43.13

Netvářený cín

41443

24.43.2

Předvýrobky z olova, zinku a cínu a jejich slitin

 

24.43.21

Desky, plechy, pásy a fólie z olova; prášek a vločky z olova

41542

24.43.22

Prach, prášek a vločky ze zinku

41544

24.43.23

Tyče, profily a dráty, desky, plechy, pásy a fólie, ze zinku

41545

24.43.24

Tyče, profily a dráty z cínu

41547

24.43.9

Subdodavatelské práce při výrobě olova, zinku, cínu

 

24.43.99

Subdodavatelské práce při výrobě olova, zinku, cínu

88213 (*)

24.44

Měď

 

24.44.1

Měď netvářená; měděný kamínek (lech); cementová měď

 

24.44.11

Měděný kamínek (lech); cementová měď

41411

24.44.12

Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci

41412

24.44.13

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené; předslitiny mědi

41413

24.44.2

Předvýrobky z mědi a jejích slitin

 

24.44.21

Prášek a vločky z mědi

41511

24.44.22

Tyče a profily z mědi

41512

24.44.23

Dráty z mědi

41513

24.44.24

Desky, plechy a pásy z mědi o tloušťce > 0,15 mm

41514

24.44.25

Fólie z mědi o tloušťce ≤ 0,15 mm

41515

24.44.26

Trubky a potrubní tvarovky z mědi

41516

24.44.9

Subdodavatelské práce při výrobě mědi

 

24.44.99

Subdodavatelské práce při výrobě mědi

88213 (*)

24.45

Ostatní neželezné kovy

 

24.45.1

Netvářený nikl; meziprodukty metalurgie niklu

 

24.45.11

Netvářený nikl

41422

24.45.12

Niklový kamínek (lech), slinuté výrobky oxidu nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu

41421

24.45.2

Předvýrobky z niklu a z jeho slitin

 

24.45.21

Prášek a vločky z niklu

41521

24.45.22

Tyče, profily a dráty z niklu

41522

24.45.23

Desky, plechy, pásy a fólie z niklu

41523

24.45.24

Trubky a potrubní tvarovky z niklu

41524

24.45.3

Ostatní neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popílky a zbytky obsahující kovy nebo kovové sloučeniny

 

24.45.30

Ostatní neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popílky a zbytky obsahující kovy nebo kovové sloučeniny

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních neželezných kovů

 

24.45.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních neželezných kovů

88213 (*)

24.46

Zpracované jaderné palivo

 

24.46.1

Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetů); keramické výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní sloučeniny uranu

 

24.46.10

Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetů); keramické výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní sloučeniny uranu

33610

24.46.9

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného jaderného paliva

 

24.46.99

Subdodavatelské práce při výrobě zpracovaného jaderného paliva

88152 (*)

24.5

Odlévání kovů a práce s tím související

 

24.51

Odlévání železa a práce s tím související

 

24.51.1

Odlévání litiny a práce s tím související

 

24.51.11

Odlévání tvárné litiny a práce s tím související

89310 (*)

24.51.12

Odlévání surového železa s kuličkovým grafitem

89310 (*)

24.51.13

Odlévání šedé (netvárné) litiny

89310 (*)

24.51.2

Trubky a duté profily z litiny

 

24.51.20

Trubky a duté profily z litiny

41291 (*)

24.51.3

Potrubní tvarovky z litiny

 

24.51.30

Potrubní tvarovky z litiny

41292 (*)

24.51.9

Subdodavatelské práce při odlévání železa

 

24.51.99

Subdodavatelské práce při odlévání železa

89310 (*)

24.52

Odlévání oceli a práce s tím související

 

24.52.1

Odlévání oceli a práce s tím související

 

24.52.10

Odlévání oceli a práce s tím související

89310 (*)

24.52.2

Trouby a trubky z odstředivě lité oceli

 

24.52.20

Trouby a trubky z odstředivě lité oceli

41291 (*)

24.52.3

Potrubní tvarovky z lité oceli

 

24.52.30

Potrubní tvarovky z lité oceli

41292 (*)

24.53

Odlévání lehkých kovů a práce s tím související

 

24.53.1

Odlévání lehkých kovů a práce s tím související

 

24.53.10

Odlévání lehkých kovů a práce s tím související

89310 (*)

24.54

Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související

 

24.54.1

Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související

 

24.54.10

Odlévání ostatních neželezných kovů a práce s tím související

89310 (*)

25

Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení

 

25.1

Konstrukční kovové výrobky

 

25.11

Kovové konstrukce a jejich díly

 

25.11.1

Kovové montované stavby

 

25.11.10

Kovové montované stavby

38702

25.11.2

Konstrukční kovové výrobky a jejich díly

 

25.11.21

Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli

42110 (*)

25.11.22

Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli

42110 (*)

25.11.23

Ostatní konstrukce a jejich díly, desky, tyče, úhelníky, tvarovky apod., ze železa, oceli nebo hliníku

42190 (*)

25.11.9

Subdodavatelské práce při výrobě kovových konstrukcí a jejich dílů

 

25.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě kovových konstrukcí a jejich dílů

88219 (*)

25.12

Kovové dveře a okna

 

25.12.1

Kovové dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy

 

25.12.10

Kovové dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy

42120

25.12.9

Subdodavatelské práce při výrobě kovových dveří a oken

 

25.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě kovových dveří a oken

88219 (*)

25.2

Kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby

 

25.21

Radiátory a kotle pro ústřední topení

 

25.21.1

Radiátory a kotle pro ústřední topení

 

25.21.11

Radiátory k ústřednímu topení nevytápěné elektricky díly ze železa nebo oceli

44823

25.21.12

Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou páru

44825

25.21.13

Díly kotlů pro ústřední topení

44833

25.21.9

Subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů k ústřednímu topení

 

25.21.99

Subdodavatelské práce při výrobě radiátorů a kotlů k ústřednímu topení

88219 (*)

25.29

Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby

 

25.29.1

Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby

 

25.29.11

Zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby (jiné než pro stlačený nebo zkapalněný plyn) ze železa, oceli nebo hliníku, o objemu > 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením

42210

25.29.12

Kovové nádoby pro stlačený nebo zkapalněný plyn

42220

25.29.9

Subdodavatelské práce při výrobě kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob

 

25.29.99

Subdodavatelské práce při výrobě kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob

88219 (*)

25.3

Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení

 

25.30

Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení

 

25.30.1

Parní kotle a jejich díly

 

25.30.11

Parní kotle; kotle zvané „na přehřátou vodu“

42320

25.30.12

Pomocné přístroje a zařízení pro kotle; kondenzátory pro parní stroje

42330

25.30.13

Díly parních kotlů

42342

25.30.2

Jaderné reaktory a jejich díly

 

25.30.21

Jaderné reaktory, kromě izotopových separátorů

42310

25.30.22

Díly jaderných reaktorů, kromě izotopových separátorů

42341

25.30.9

Subdodavatelské práce při výrobě parních kotlů, kromě kotlů k ústřednímu topení

 

25.30.99

Subdodavatelské práce při výrobě parních kotlů, kromě kotlů k ústřednímu topení

88219 (*)

25.4

Zbraně a střelivo

 

25.40

Zbraně a střelivo

 

25.40.1

Zbraně a střelivo a jejich díly

 

25.40.11

Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole apod.

44720

25.40.12

Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení

44730

25.40.13

Bomby, rakety a podobné válečné střelivo; náboje, ostatní střelivo a střely a jejich díly

44740

25.40.14

Díly a příslušenství vojenských a ostatních zbraní

44760

25.40.9

Subdodavatelské práce při výrobě zbraní a střeliva

 

25.40.99

Subdodavatelské práce při výrobě zbraní a střeliva

88214

25.5

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

 

25.50

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

 

25.50.1

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů

 

25.50.11

Kování

89320 (*)

25.50.12

Lisování a ražení kovů

89320 (*)

25.50.13

Jiné tváření kovů a práce s tím související

89320 (*)

25.50.2

Prášková metalurgie

 

25.50.20

Prášková metalurgie

89320 (*)

25.6

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění

 

25.61

Povrchová úprava a zušlechťování kovů

 

25.61.1

Povrchová úprava kovů a práce s tím související

 

25.61.11

Pokovování kovů a práce s tím související

88211 (*)

25.61.12

Nanášení nekovových povlaků na kovy a práce s tím související

88211 (*)

25.61.2

Ostatní povrchové úpravy a zušlechťování kovů a práce s tím související

 

25.61.21

Tepelné úpravy kovů a práce s tím související (kromě pokovování)

88211 (*)

25.61.22

Ostatní povrchové úpravy kovů a práce s tím související

88211 (*)

25.62

Obráběcí služby

 

25.62.1

Soustružení kovových dílů

 

25.62.10

Služby v oblasti soustružení kovových dílů

88212

25.62.2

Služby v oblasti jiného obrábění

 

25.62.20

Služby v oblasti jiného obrábění

88213 (*)

25.7

Nožířské výrobky, nástroje a železářské výrobky

 

25.71

Nožířské výrobky

 

25.71.1

Nožířské výrobky

 

25.71.11

Nože (jiné než pro stroje) a nůžky a jejich čelisti

42913

25.71.12

Břitvy a čepelky (včetně polotovarů čepelek v pásech)

42914

25.71.13

Jiné nožířské zboží; soupravy a nástroje na manikúru nebo pedikúru

42915

25.71.14

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní nástroje

42916

25.71.15

Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich díly

44750

25.71.9

Subdodavatelské práce při výrobě nožířských výrobků

 

25.71.99

Subdodavatelské práce při výrobě nožířských výrobků

88219 (*)

25.72

Zámky a kování

 

25.72.1

Zámky a kování

 

25.72.11

Visací zámky, zámky pro motorová vozidla a nábytkové zámky z obecných kovů

42992 (*)

25.72.12

Ostatní zámky z obecných kovů

42992 (*)

25.72.13

Závěry a závěrové rámy, s vestavěnými zámky; jejich díly

42992 (*)

25.72.14

Úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů k vozidlům, dveřím, oknům, nábytku apod.

42992 (*)

25.72.9

Subdodavatelské práce při výrobě zámků a kování

 

25.72.99

Subdodavatelské práce při výrobě zámků a kování

88219 (*)

25.73

Nástroje a nářadí

 

25.73.1

Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví

 

25.73.10

Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví

42921 (*)

25.73.2

Ruční pily; pilové listy všech druhů

 

25.73.20

Ruční pily; pilové listy všech druhů

42921 (*)

25.73.3

Ostatní ruční nástroje a nářadí

 

25.73.30

Ostatní ruční nástroje a nářadí

42921 (*)

25.73.4

Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje

 

25.73.40

Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje

42922 (*)

25.73.5

Formy; formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy

 

25.73.50

Formy; formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy

44916

25.73.6

Ostatní nástroje a nářadí

 

25.73.60

Ostatní nástroje a nářadí

42922 (*)

25.73.9

Subdodavatelské práce při výrobě nástrojů a nářadí

 

25.73.99

Subdodavatelské práce při výrobě nástrojů a nářadí

88219 (*)

25.9

Ostatní kovodělné výrobky

 

25.91

Ocelové sudy a podobné nádoby

 

25.91.1

Ocelové sudy a podobné nádoby

 

25.91.11

Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby ze železa nebo oceli pro jakékoliv materiály (kromě plynu) o objemu ≥ 50 l, ale ≤ 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením

42931 (*)

25.91.12

Sudy, barely, plechovky (kromě plechovek uzavíraných pájením nebo mechanickým přitlačením víčka), krabice nebo podobné nádoby ze železa nebo oceli pro jakékoliv materiály (kromě plynu) o objemu < 50 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením

42931 (*)

25.91.9

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových sudů a podobných nádob

 

25.91.99

Subdodavatelské práce při výrobě ocelových sudů a podobných nádob

89200

25.92

Drobné kovové obaly

 

25.92.1

Drobné kovové obaly

 

25.92.11

Plechovky ze železa nebo oceli, uzavírané pájením nebo mechanickým přitlačením víčka o objemu < 50 l

42931 (*)

25.92.12

Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby z hliníku pro jakékoliv materiály (kromě plynu) o objemu ≤ 300 l

42931 (*)

25.92.13

Zátky, závěry lahví a víčka z obecných kovů

42932

25.92.9

Subdodavatelské práce při výrobě drobných kovových obalů

 

25.92.99

Subdodavatelské práce při výrobě drobných kovových obalů

88219 (*)

25.93

Drátěné výrobky, řetězy a pružiny

 

25.93.1

Drátěné výrobky, řetězy a pružiny

 

25.93.11

Splétaná lanka, lana a kabely, splétané pásy, smyčky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, bez elektrické izolace

42941

25.93.12

Ostnaté dráty ze železa nebo oceli; splétaná lana, lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky z mědi nebo hliníku, bez elektrické izolace

42942

42946

25.93.13

Látky, mřížovina, síťovina a pletivo ze železného, ocelového nebo měděného drátu; plechová mřížovina ze železa, oceli nebo mědi

42943

25.93.14

Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, sponky a podobné výrobky

42944 (*)

25.93.15

Dráty, tyčinky, trubky, desky, elektrody, obalené nebo plněné tavidly

42950

25.93.16

Pružiny a listy pro pružiny ze železa nebo oceli; měděné pružiny

42945

25.93.17

Řetězy (kromě kloubových řetězů) a jejich díly

42991

25.93.18

Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly, háčky pro háčkování, bodce pro vyšívání a podobné výrobky pro ruční práce, ze železa nebo oceli; zavírací a ostatní špendlíky, ze železa nebo oceli j. n.

42997 (*)

25.93.9

Subdodavatelské práce při výrobě drátěných výrobků, řetězů a pružin

 

25.93.99

Subdodavatelské práce při výrobě drátěných výrobků, řetězů a pružin

88219 (*)

25.94

Spojovací materiály a spojovací výrobky, i se závity

 

25.94.1

Spojovací materiály a spojovací výrobky, i se závity

 

25.94.11

Spojovací výrobky se závity ze železa nebo oceli j. n.

42944 (*)

25.94.12

Spojovací výrobky bez závitů ze železa nebo oceli j. n.

42944 (*)

25.94.13

Měděné spojovací výrobky se závity i bez závitů

42944 (*)

25.94.9

Subdodavatelské práce při výrobě spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity i bez závitů

 

25.94.99

Subdodavatelské práce při výrobě spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity

88219 (*)

25.99

Ostatní kovodělné výrobky j. n.

 

25.99.1

Kovové výrobky sanitární a převážně pro domácnost

 

25.99.11

Výlevky, umyvadla, vany a ostatní sanitární zboží a jeho části ze železa, oceli, mědi nebo hliníku

42911

25.99.12

Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky převážně pro domácnost a jejich díly, ze železa, oceli, mědi nebo hliníku

42912

25.99.2

Ostatní výrobky z obecných kovů

 

25.99.21

Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky, z obecných kovů

42993

25.99.22

Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na razítka a podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů, jiné než kancelářský nábytek

42994

25.99.23

Potřeby pro rychlovazače nebo šanony, dopisní spony a podobné kancelářské zboží, z obecných kovů

42995

25.99.24

Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo obrazům, zrcadla, z obecných kovů

42996

25.99.25

Závěry, rámy nebo obruby se závěrami, přezky, spony, svorky, háčky, očka a podobné výrobky, z obecných kovů, pro oděvy, obuv, plachty, brašny, cestovní zboží nebo pro jiné výrobky; duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem, z obecných kovů; perly a flitry (cetky), z obecných kovů

42997 (*)

25.99.26

Lodní vrtule a jejich lopatky

42998

25.99.29

Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.

42999

46931

25.99.9

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovodělných výrobků j. n.

 

25.99.99

Subdodavatelské práce při výrobě ostatních kovodělných výrobků j. n.

88219 (*)

26

Počítače a elektronické a optické přístroje a zařízení

 

26.1

Elektronické součástky a desky

 

26.11

Elektronické součástky

 

26.11.1

Elektronky a trubice se žhavenou nebo studenou katodou nebo fotokatodou, včetně obrazovek

 

26.11.11

Televizní obrazovky; snímací elektronky televizních kamer; ostatní obrazovky

47140 (*)

26.11.12

Magnetrony, klystrony, mikrovlnné aj. elektronky a trubice

47140 (*)

26.11.2

Diody a tranzistory

 

26.11.21

Diody; tranzistory; tyristory, diaky a triaky

47150 (*)

26.11.22

Polovodičová zařízení; diody vyzařující světlo; zamontované piezoelektrické krystaly; jejich díly

47150 (*)

26.11.3

Elektronické integrované obvody

 

26.11.30

Elektronické integrované obvody

47160

26.11.4

Díly elektronek, trubic a ostatních elektronických součástek j. n.

 

26.11.40

Díly elektronek, trubic a ostatních elektronických součástek j. n.

47173

26.11.9

Služby při výrobě elektronických integrovaných obvodů; subdodavatelské práce při výrobě elektronických součástek

 

26.11.91

Služby při výrobě elektronických integrovaných obvodů

88233 (*)

26.11.99

Subdodavatelské práce při výrobě elektronických součástek

88233 (*)

26.12

Osazené elektronické desky

 

26.12.1

Osazené plošné spoje

 

26.12.10

Osazené plošné spoje

47130

26.12.2

Videokarty, zvukové, síťové a podobné karty do zařízení pro automatizované zpracování dat

 

26.12.20

Videokarty, zvukové, síťové a podobné karty do zařízení pro automatizované zpracování dat

45281

45282

26.12.3

Čipové karty

 

26.12.30

Čipové karty

47920

26.12.9

Služby při výrobě plošných spojů; subdodavatelské práce při výrobě osazených elektronických desek

 

26.12.91

Služby při výrobě plošných spojů

88233 (*)

26.12.99

Subdodavatelské práce při výrobě osazených elektronických desek

88233 (*)

26.2

Počítače a periferní zařízení

 

26.20

Počítače a periferní zařízení

 

26.20.1

Počítače, jejich díly a příslušenství

 

26.20.11

Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat o hmotnosti ≤ 10 kg, např. přenosné počítače (laptopy) a notebooky; osobní digitální asistenti a podobné počítače

45221

45222

26.20.12

Pokladní terminály, peněžní automaty, bankomaty a podobné stroje s možností připojení k zařízení nebo síti pro zpracování dat

45142

26.20.13

Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat obsahující pod společným krytem nejméně základní jednotku, vstupní a výstupní jednotku, též kombinované

45230

26.20.14

Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat předkládané ve formě systémů

45240

26.20.15

Ostatní digitální zařízení pro automatizované zpracování dat, mohou též obsahovat pod společným krytem jednu nebo dvě z následujících jednotek: paměťové, vstupní, výstupní jednotky

45250

26.20.16

Vstupní nebo výstupní jednotky pro počítače, mohou též obsahovat pod společným krytem paměťové jednotky

45261

45262

452