(ES) č. 431/2008Nařízení Komise (ES) č. 431/2008 ze dne 19. května 2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991

Publikováno: Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 3-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. května 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. května 2008 Nabývá účinnosti: 23. května 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 431/2008

ze dne 19. května 2008

o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Seznam CXL Světové obchodní organizace vyžaduje, aby Společenství otevřelo roční dovozní kvótu pro 53 000 tun zmrazeného hovězího masa kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (pořadové číslo 09.4003). Každoročně by se měla stanovit prováděcí pravidla pro otevření a správu této kvóty na období od 1. července do 30. června následujícího roku.

(2)

Podle čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 1254/1999 by měly být dovozy do Společenství spravovány pomocí dovozních licencí. Je však vhodné tuto kvótu spravovat nejprve prostřednictvím přidělení dovozních práv a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2). Hospodářské subjekty, které získaly dovozní práva, by tak měly možnost se během kvótového období s ohledem na své aktuální obchodní toky rozhodnout, kdy chtějí podat žádost o dovozní licence. Podle uvedeného nařízení končí doba platnosti licencí poslední den dovozního celního kvótového období.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (3), a nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (4) by se měla vztahovat na dovozní licence vydané na základě tohoto nařízení, s výhradou případných odchylek.

(4)

Správa kvóty pro rok 2007/08 probíhala v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 529/2007 ze dne 11. května 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (od 1. července 2007 do 30. června 2008) (5). Uvedené nařízení stanovilo metodu správy založenou na kritériu objemu dovozu, které zajišťuje, aby kvóta byla přidělena profesionálním hospodářským subjektům schopným dovážet hovězí maso bez nekalé spekulace.

(5)

Výsledky získané uplatňováním uvedené metody jsou pozitivní, a proto je třeba zachovat tutéž metodu správy pro kvótová období začínající od 1. července 2008. Je proto vhodné stanovit referenční období pro způsobilý dovoz, které je dostatečně dlouhé na to, aby umožnilo rozpoznat reprezentativní údaje o objemu, a také dostatečně aktuální na to, aby odráželo nejnovější vývoj v obchodě.

(6)

Nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví zejména podrobná pravidla týkající se žádostí o dovozní práva, postavení žadatelů a vydávání dovozních licencí. Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 by se měla používat na dovozní licence vydané na základě tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené tímto nařízením.

(7)

Aby se zamezilo spekulaci, měla by být pro každého žadatele v rámci kvóty stanovena jistota ve spojení s dovozními právy.

(8)

S cílem zajistit, aby každý hospodářský subjekt požádal o dovozní licenci pro všechna přidělená dovozní práva, je třeba stanovit, že tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (6).

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro období od 1. července do 30. června následujícího roku (dále jen „dovozní celní kvótové období“) se každý rok otevírá dovozní celní kvóta v celkové výši 53 000 tun, vyjádřená v hmotnosti vykostěného masa, pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91.

Pořadové číslo celní kvóty je 09.4003.

2.   Valorické clo společného celního sazebníku uplatňované v rámci kvóty uvedené v odstavci 1 činí 20 %.

Článek 2

1.   Dovozní celní kvóta uvedená v čl. 1 odst. 1 je spravována nejprve přidělením dovozních práv a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí.

2.   Nařízení (ES) č. 1291/2000, (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 382/2008 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 3

Pro účely tohoto nařízení:

a)

100 kilogramů nevykostěného masa odpovídá 77 kilogramům vykostěného masa;

b)

„zmrazeným masem“ se rozumí maso, které je zmrazené a při vstupu na celní území Společenství má v jádře teplotu –12 °C nebo nižší.

Článek 4

1.   Pro účely použití článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 musí žadatelé o dovozní práva prokázat, že množství hovězího masa kódů KN 0201, 0202, 0206 10 95 nebo 0206 29 91 bylo jimi nebo jejich jménem dovezeno na základě odpovídajících celních ustanovení v období mezi 1. květnem a 30. dubnem, které předcházelo ročnímu dovoznímu celnímu kvótovému období (dále jen „referenční množství“).

2.   Společnost, která vznikla fúzí společností, z nichž každá dovezla referenční množství, může tato referenční množství použít jako základ své žádosti.

Článek 5

1.   Žádosti o dovozní práva se předkládají nejpozději do 13:00 hodin bruselského času 1. června předcházejícího ročnímu dovoznímu celnímu kvótovému období.

Celkové množství uvedené v žádostech o dovozní práva předložených v ročním dovozním celním kvótovém období nesmí přesáhnout referenční množství žadatele. Žádosti, které nejsou v souladu s tímto pravidlem, budou příslušnými orgány zamítnuty.

2.   Spolu s žádostí o dovozní práva musí být složena jistota ve výši 6 EUR na 100 kg ekvivalentu vykostěného masa.

3.   Třetí pátek po skončení lhůty pro předkládání žádostí podle odstavce 1 a nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času členské státy oznámí Komisi celková množství, o která žádají.

Článek 6

1.   Dovozní práva se udělí sedmý a nejpozději šestnáctý pracovní den po skončení oznamovací lhůty podle čl. 5 odst. 3.

2.   Pokud v důsledku použití přídělového koeficientu uvedeného v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 dojde k tomu, že je přiděleno méně dovozních práv, než o kolik bylo požádáno, je jistota složená v souladu s čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

Článek 7

1.   Aby se množství přidělená v rámci kvóty podle čl. 1 odst. 1 mohla propustit do volného oběhu, je třeba předložit dovozní licenci.

2.   Žádosti o dovozní licence zahrnují celkové přidělené množství. Tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85.

Článek 8

1.   Žádosti o licence mohou být podány výhradně v členském státě, ve kterém žadatel zažádal o dovozní práva v rámci kvóty podle čl. 1 odst. 1 a ve kterém tato práva získal.

Každé vystavení dovozní licence má za následek odpovídající snížení získaných dovozních práv a jistota složená v souladu s čl. 5 odst. 2 je v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

2.   Dovozní licence se vydávají na základě žádosti hospodářského subjektu, který dovozní práva získal, a na jeho jméno.

3.   Žádosti o licenci a dovozní licence obsahují:

a)

v kolonce 16 jednu z těchto skupin kódů KN:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91;

b)

v kolonce 20 pořadové číslo kvóty (09.4003) a alespoň jednu z poznámek uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 9

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi:

a)

nejpozději desátý den každého měsíce množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v předcházejícím měsíci vydány dovozní licence;

b)

nejpozději do 31. října po skončení každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly licence vydány.

2.   Nejpozději 31. října po skončení každého dovozního celního kvótového období členské státy oznámí Komisi množství produktů, která byla v předchozím dovozním celním kvótovém období skutečně propuštěna do volného oběhu.

3.   V oznámeních podle odstavců 1 a 2 tohoto článku se množství vyjádří jako hmotnost produktu v kilogramech podle kategorií produktů uvedených v příloze V nařízení Komise (ES) č. 382/2008.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 98/2008 (Úř. věst. L 29, 2.2.2008, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1423/2007 (Úř. věst. L 317, 5.12.2007, s. 36).

(4)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.

(5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 26.

(6)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).


PŘÍLOHA

Poznámky uvedené v čl. 8 odst. 3 písm. b)

:

bulharsky

:

Замразено говеждо или телешко месо (Регламент (ЕО) № 431/2008)

:

španělsky

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 431/2008]

:

česky

:

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 431/2008)

:

dánsky

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 431/2008)

:

německy

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 431/2008)

:

estonsky

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 431/2008)

:

řecky

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 431/2008]

:

anglicky

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 431/2008)

:

francouzsky

:

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 431/2008]

:

italsky

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 431/2008]

:

lotyšsky

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 431/2008)

:

litevsky

:

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 431/2008)

:

maďarsky

:

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (431/2008/EK rendelet)

:

maltsky

:

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 431/2008)

:

nizozemsky

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 431/2008)

:

polsky

:

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 431/2008)

:

portugalsky

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 431/2008]

:

rumunsky

:

Carne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 431/2008]

:

slovensky

:

Mrazené mäso z hovädzieho dobytka [Nariadenie (ES) č. 431/2008]

:

slovinsky

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 431/2008)

:

finsky

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 431/2008)

:

švédsky

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 431/2008)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU