(ES) č. 414/2008Nařízení Komise (ES) č. 414/2008 ze dne 8. května 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2008/09

Publikováno: Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 17-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. května 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. května 2008 Nabývá účinnosti: 10. května 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 826/2008 Pozbývá platnosti: 28. srpna 2008

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 414/2008

ze dne 8. května 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů v období skladování 2008/09

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že podpora soukromého skladování může být poskytnuta na dlouhozrající sýry a sýry, které jsou vyrobeny z ovčího a/nebo kozího mléka a které ke zrání potřebují alespoň dobu šesti měsíců, pokud vývoj cen a stav zásob těchto sýrů ukazuje na závažnou nerovnováhu trhu, která může být odstraněna nebo snížena prostřednictvím sezónního skladování.

(2)

Potíže vyplývající ze sezónního charakteru výroby některých dlouhozrajících sýrů a sýrů Pecorino Romano, Kefalotyri a Kasseri jsou ještě větší s ohledem na časově odlišnou sezónnost spotřeby. Roztříštěnost výroby těchto sýrů kromě toho ještě zhoršuje důsledky uvedené sezónnosti. Proto je třeba umožnit sezónní skladování takového množství, které odpovídá rozdílu mezi výrobou v letních měsících a výrobou v zimních měsících.

(3)

Je třeba určit druhy sýrů s nárokem na podporu a stanovit nejvyšší množství, na která může být podpora poskytnuta, jakož i dobu trvání smluv, a to na základě skutečných potřeb trhu a možností dotyčné sýry uchovávat.

(4)

Je nutné stanovit obsah smlouvy o skladování, jakož i základní opatření umožňující identifikaci a kontrolu sýrů, které jsou předmětem smlouvy. Částka podpory by měla být stanovena s přihlédnutím k nákladům na skladování a k rovnováze, kterou je třeba zachovat mezi sýry, na něž se poskytuje podpora, a ostatními sýry prodávanými na trhu. S ohledem na tyto faktory a na dostupné zdroje by celková částka podpory neměla být změněna.

(5)

Je nezbytné stanovit pravidla týkající se dokumentace, účetnictví, jakož i četnosti a povahy kontrol. Za tímto účelem je třeba stanovit, že členské státy mohou celkové náklady na kontrolu nebo jejich část předložit k úhradě smluvní straně.

(6)

Je třeba upřesnit, že pro podporu soukromého skladování jsou způsobilé pouze celé sýry.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů (dále jen „podpora“) podle článku 9 nařízení (ES) č. 1255/1999 v období skladování 2008/09.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

a)

„skladovanou šarží“ rozumí množství sýru o hmotnosti nejméně 2 tun, stejného druhu, uskladněné ve stejný den ve stejném skladu;

b)

„dnem zahájení smluvního skladování“ rozumí den následující po dni uskladnění;

c)

„posledním dnem smluvního skladování“ rozumí den předcházející dni vyskladnění;

d)

„obdobím skladování“ rozumí období, během kterého se může na sýr vztahovat režim soukromého skladování, jak je definováno v příloze pro každý druh sýra.

Článek 3

Sýry s nárokem na podporu

1.   Podpora se poskytuje na některé dlouhozrající sýry, na sýry Pecorino Romano, Kefalotyri a Kasseri za podmínek stanovených v příloze. Způsobilé jsou pouze celé sýry.

2.   Sýry musí být vyrobeny ve Společenství a musí splňovat tyto požadavky:

a)

musí na nich být nesmazatelným písmem uveden výrobní podnik a den a měsíc výroby; tyto údaje mohou být vyjádřeny formou kódu;

b)

musí projít kontrolou jakosti, která prokáže, že poskytují dostatečné záruky pro to, aby po uzrání mohly být zařazeny do kategorií definovaných v příloze.

Článek 4

Smlouva o skladování

1.   Smlouvy týkající se soukromého skladování sýrů se uzavírají mezi intervenční agenturou členského státu, na jehož území jsou sýry skladovány, a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „smluvní strany“).

2.   Smlouvy o skladování se vyhotovují písemně na základě žádosti o vyhotovení smlouvy.

Žádosti musí být doručeny intervenční agentuře nejdéle do 30 dnů od data uskladnění a mohou se týkat pouze šarží sýra, jejichž uskladnění je ukončeno. Intervenční agentura si den doručení žádosti zapíše.

Pokud intervenční agentura obdrží žádost ve lhůtě, která nepřekročí maximální lhůtu o více než deset pracovních dní, může být smlouva o skladování ještě uzavřena, avšak částka podpory se snižuje o 30 %.

3.   Smlouva o skladování se uzavírá na jednu nebo více skladovaných šarží a musí zejména obsahovat ustanovení týkající se:

a)

množství sýra, na něž se smlouva vztahuje;

b)

termínů plnění smlouvy;

c)

částky podpory;

d)

určení skladů.

4.   Smlouva o skladování se uzavírá nejdéle do 30 dnů od data zápisu žádosti o vyhotovení smlouvy.

5.   Kontrolní opatření a zejména opatření uvedená v článku 7 se provádějí podle specifikace vypracované intervenční agenturou. Smlouva o skladování odkazuje na tuto specifikaci.

Článek 5

Uskladnění a vyskladnění

1.   Doba, v níž probíhá uskladnění a vyskladnění, je uvedena v příloze.

2.   Musí být vyskladňovány celé skladované šarže.

3.   Pokud na konci prvních 60 dní smluvního skladování vykazuje sýr větší zhoršení jakosti, než je běžné při jeho uchování, může být smluvním stranám umožněno, aby jednou u každé skladované šarže a na vlastní náklady nahradily vadná množství.

Pokud kontrola prováděná během skladování nebo při vyskladnění zjistí vadná množství, podpora nemůže být na tato množství vyplacena. Kromě toho musí zbývající množství skladované šarže, u nějž lze uplatnit nárok na podporu, vážit nejméně dvě tuny.

Druhý pododstavec se použije v případě vyskladnění části šarže ještě před začátkem doby vyskladnění uvedené v odstavci 1 nebo před uplynutím minimálního období skladování podle čl. 8 odst. 2.

4.   V případě uvedeném v odst. 3 prvním pododstavci je pro účely výpočtu podpory za první den smluvního skladování považován den zahájení smluvního skladování.

Článek 6

Podmínky skladování

1.   Členský stát dbá na to, aby byly splněny všechny podmínky pro vznik nároku na výplatu podpory.

2.   Smluvní strana, nebo osoba odpovědná na základě žádosti nebo povolení členského státu za sklad zpřístupní příslušnému subjektu pověřenému prováděním kontroly veškerou dokumentaci, která zejména umožní ověřit u výrobků umístěných v soukromém skladu tyto údaje:

a)

vlastnictví v okamžiku uskladnění;

b)

původ a datum výroby sýrů;

c)

den uskladnění;

d)

fyzickou přítomnost ve skladu a adresu skladu;

e)

datum vyskladnění.

3.   Smluvní strana, případně osoba odpovědná za sklad, vede pro každou smlouvu skladovou evidenci, která je k dispozici ve skladu a v které jsou uvedeny tyto údaje:

a)

číslo skladované šarže umožňující určit výrobky umístěné v soukromém skladu;

b)

data uskladnění a vyskladnění;

c)

počet sýrů a jejich hmotnost udané pro každou skladovanou šarži;

d)

umístění produktů ve skladu.

4.   Uskladněné produkty musí být snadno identifikovatelné, snadno přístupné a rozlišitelné podle jednotlivých smluv. Skladované sýry se označí zvláštní značkou.

Článek 7

Kontroly

1.   Při uskladnění provádí příslušný subjekt kontrolu, zejména s cílem zajistit, že uskladněné výrobky mají na podporu nárok, a zabránit tomu, aby během smluvního skladování docházelo k jakékoli záměně výrobků.

2.   Příslušný subjekt provádí neohlášenou kontrolu na základě vzorků za účelem zjištění fyzické přítomnosti výrobků ve skladu. Odebraný vzorek musí být reprezentativní a musí představovat nejméně 10 % z celkového smluvního množství, na něž se vztahuje opatření na podporu soukromého skladování.

Součástí kontroly je kromě účetní dokumentace uvedené v čl. 6 odst. 3 také fyzická kontrola hmotnosti a povahy výrobků a jejich identifikace. Tato fyzická kontrola musí být provedena nejméně u 5 % z množství, u nějž je neohlášená kontrola prováděna.

3.   Po ukončení období smluvního skladování provede příslušný subjekt kontrolu fyzické přítomnosti výrobků. Pokud však výrobky zůstávají ve skladu po uplynutí maximálního období smluvního skladování, může být tato kontrola provedena v okamžiku vyskladnění.

O kontrole uvedené v prvním pododstavci informuje smluvní strana příslušný subjekt nejméně pět pracovních dní před uplynutím období smluvního skladování, popřípadě před zahájením vyskladnění, pokud k němu dochází během období smluvního skladování nebo po této době, a uvede dotyčné skladované šarže.

Členský stát může souhlasit s kratší lhůtou, než je pět pracovních dnů uvedených v druhém pododstavci.

4.   O kontrolách provedených podle odstavce 1, 2 a 3 musí být vypracována zpráva, v které se uvádí:

a)

datum kontroly;

b)

její délka;

c)

popis kontrolní činnosti.

Kontrolní zprávu musí podepsat odpovědný inspektor a spolupodepsat smluvní strana, popřípadě osoba odpovědná za sklad, a zpráva musí být součástí platební dokumentace.

5.   V případě nesrovnalostí, které se týkají alespoň 5 % množství kontrolovaných výrobků, se kontrola rozšíří na větší vzorek, který určí příslušný subjekt.

Členské státy oznámí takové případy Komisi ve lhůtě čtyř týdnů.

6.   Členské státy mohou stanovit, že náklady na kontrolu plně nebo částečně uhradí smluvní strana.

Článek 8

Podpora skladování

1.   Částky podpory jsou stanoveny takto:

i)

0,38 EUR za tunu a den smluvního skladování dlouhozrajících sýrů;

ii)

0,45 EUR za tunu a den smluvního skladování sýru Pecorino Romano;

iii)

0,59 EUR za tunu a den smluvního skladování sýru Kefalotyri a Kasseri.

2.   Podpora se neposkytne, jestliže doba smluvního skladování činí méně než 60 dní. Nejvyšší částka podpory nemůže být vyšší než částka odpovídající 180 dnům smluvního skladování.

Pokud smluvní strana nedodrží lhůtu uvedenou v čl. 7 odst. 3 druhém nebo případně třetím pododstavci, podpora se sníží o 15 % a vyplatí se pouze za dobu, u níž smluvní strana uspokojivě doloží příslušnému subjektu, že sýr zůstal ve smluvním skladování.

3.   Podpora se vyplácí na žádost smluvní strany na konci období smluvního skladování, ve lhůtě 120 dní od obdržení žádosti, za předpokladu, že byly provedeny kontroly uvedené v čl. 7 odst. 3 a že byly splněny podmínky pro získání nároku na vyplacení podpory.

Pokud však probíhá správní šetření týkající se nároku na podporu, bude platba provedena až po uznání nároku na podporu.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1152/2007 (Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3).


PŘÍLOHA

Kategorie sýra

Množství s nárokem na podporu

Minimální stáří sýra

Doba uskladnění

Doba vyskladnění

Francouzské dlouhozrající sýry:

chráněné označení původu u druhů Beaufort a Comté

„label rouge“ u Emmental grand cru

třída A nebo B u druhů Emmental a Gruyère

16 000 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Německé dlouhozrající sýry:

„Markenkäse“ nebo „Klasse fein“ Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Irské dlouhozrající sýry:

 

Irish long-keeping cheese:

 

Emmental, special grade

900 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Rakouské dlouhozrající sýry:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Finské dlouhozrající sýry:

„I luokka“

1 700 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Švédské dlouhozrající sýry:

„Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé“

1 700 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Polské dlouhozrající sýry:

 

„Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser

 

Corregio/Bursztyn/Wielkopolski“

3 000 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Slovinské dlouhozrající sýry:

„Ementalec/Zbrinc“

200 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Litevské dlouhozrající sýry:

„Goja/Džiugas“

700 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Lotyšské dlouhozrající sýry:

„Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers“

500 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Maďarské dlouhozrající sýry:

„Hajdú“

300 t

10 dní

Od 1. června do 30. září 2008

Od 1. října 2008 do 31. března 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 dní a vyroben po 1. říjnu 2007

Od 1. června do 31. prosince 2008

Do 31. března 2009

Sýry Kefalotyri a Kasseri vyrobené z ovčího nebo kozího mléka nebo ze směsi obou

2 500 t

90 dní a vyroben po 30. listopadu 2007

Od 1. června do 30. listopadu 2008

Do 31. března 2009


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU