(ES) č. 413/2008Nařízení Komise (ES) č. 413/2008 ze dne 8. května 2008 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 27/2008 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódu KN 0714 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska

Publikováno: Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 15-16 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. května 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. května 2008 Nabývá účinnosti: 12. května 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 413/2008

ze dne 8. května 2008,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 27/2008 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódu KN 0714 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Poznatky získané při provádění nařízení Komise (ES) č. 27/2008 ze dne 15. ledna 2008 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódů KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska (2) ukázaly, že pro řádnou správu kvót je nezbytné provést v uvedeném nařízení několik úprav.

(2)

V zájmu řádné správy uvedených kvót a vzhledem k poznatkům se zdá nezbytné zlepšit plynulost fungování trhu pro dotyčné produkty a zajistit lepší využívání kvót. Hospodářským subjektům by tedy mělo být umožněno podávat více než jednu žádost o licenci za kvótové období, a odchýlit se tak od čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).

(3)

Za účelem zajištění správy dotyčných kvót na základě dotyčného kvótového roku by mělo být upřesněno, že pokud jsou žádosti o licence podány v prosinci a uvedené žádosti se týkají kvóty na následující rok, zasílají členské státy Komisi žádosti, které jim byly dopředu předloženy v prosinci, až během prvního období následujícího roku.

(4)

S cílem racionalizovat a zjednodušit sledování žádostí ze strany Komise a omezit počet oznámení, která mají členské státy zasílat Komisi, by se mělo stanovit zasílání pouze jednoho oznámení Komisi týdně.

(5)

Při kodifikaci nařízení Komise (ES) č. 2449/96 ze dne 18. prosince 1996 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódů KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska (4) provedené nařízením (ES) č. 27/2008 byl převzat kód KN 0714 10 99, aniž se přihlédlo ke změně číslování kódů kombinované nomenklatury provedené nařízením Komise (ES) č. 1214/2007 (5), což mělo za následek nahrazení kódu KN 0714 10 99 kódem KN ex 0714 10 98. Bylo by tudíž vhodné upravit nařízení, a to včetně opravy názvu nařízení.

(6)

Přidělení vyhrazených množství členským státům WTO ve výši 1 320 590 tun a nečlenským státům WTO ve výši 32 000 tun nevyplývá z článku 1 nařízení (ES) č. 27/2008 jasně. Aby se předešlo vzniku nejasností, bylo by vhodné upravit znění tohoto ustanovení.

(7)

Je proto třeba změnit a opravit nařízení (ES) č. 27/2008.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 27/2008 se mění takto:

1)

V článku 1 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Pro použití tohoto nařízení jsou produkty kódu KN ex 0714 10 98 produkty jiné než pelety získané z muk a krupiček kódu KN 0714 10 98.“

2)

Článek 8 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 může žadatel podat více než jednu žádost o licenci za kvótové období. Žadatel však může podat pouze jednu žádost o licenci za týden.“;

b)

Odstavce 2, 3 a 4 se nahrazují tímto:

„2.   V případě produktů pocházejících z Indonésie nebo Číny se žádosti o licence podané v měsíci prosinci mohou týkat dovozů, jež mají být uskutečněny v následujícím roce, pokud jsou tyto žádosti podány na základě vývozní licence, kterou vydaly indonéské nebo čínské orgány k použití v daném roce.

3.   Členské státy po skončení období pro podávání žádostí podle odstavce 1 prvního pododstavce a nejpozději do čtvrtka do 13:00 hodin po skončení uvedeného období oznámí Komisi tyto údaje:

a)

celková množství, na která se vztahují žádosti o licence, a to podle zemí původu a kódu produktů;

b)

číslo předloženého osvědčení o původu a celkové množství uvedené na prvopise osvědčení nebo ve výpisu;

c)

údaje o vývozních licencích vydaných indonéskými nebo čínskými orgány a odpovídající množství, jakož i jméno lodi.

U žádostí podle odstavce 2 však členské státy oznámí tyto údaje spolu s oznámením za první týden následujícího roku.

4.   Dovozní licence se vydá čtvrtý pracovní den následující po skončení období pro oznámení uvedeného v odstavci 3.“

Článek 2

Nařízení (ES) č. 27/2008 se opravuje takto:

1)

V názvu se kód KN „0714 10 99“ nahrazuje kódem „ex 0714 10 98“.

2)

V článku 1 se první pododstavec opravuje takto:

a)

uvozovací věta se nahrazuje tímto:

„Ode dne 1. ledna 1997 se pro produkty kódů KN 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 a 0714 90 19 otevírají tyto roční celní kvóty s valorickou celní sazbou ve výši 6 %:“;

b)

písmena c) a d) se nahrazují tímto:

„c)

kvóta 145 590 tun pro dotyčné produkty pocházející z ostatních členských států Světové obchodní organizace (WTO) kromě Thajska, Číny a Indonésie;

d)

kvóta ve výši 32 000 tun pro dotyčné produkty pocházející z nečlenských států WTO, z toho 2 000 tun je vyhrazeno pro dovoz produktů kódů KN 0714 10 91 a 0714 90 11.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 13, 16.1.2008, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 333, 21.12.1996, s. 14. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 27/2008.

(5)  Úř. věst. L 286, 31.10.2007, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU