(ES) č. 412/2008Nařízení Komise (ES) č. 412/2008 ze dne 8. května 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování

Publikováno: Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 7-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. května 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. května 2008 Nabývá účinnosti: 12. května 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 412/2008

ze dne 8. května 2008

o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Seznam CXL Světové obchodní organizace vyžaduje, aby Společenství otevřelo roční dovozní celní kvótu pro 50 700 tun zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování. V návaznosti na jednání, která vedla k uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (2), schválené rozhodnutím Rady (ES) č. 2006/106/ES (3), se navíc Společenství zavázalo začlenit do svého seznamu pro všechny členské státy zvýšení uvedené dovozní celní kvóty o 4 003 tun od 1. července 2006.

(2)

Každoročně by se měla stanovit prováděcí pravidla pro otevření a správu této kvóty na období od 1. července do 30. června následujícího roku.

(3)

Na dovoz zmrazeného hovězího masa podle celní kvóty se vztahují dovozní cla a podmínky stanovené v pořadovém čísle 12 přílohy 7 třetí části přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (4).

(4)

Při dovozech do Společenství v rámci celní kvóty musí být v souladu s čl. 29 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1254/1999 předložena dovozní licence. Aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené tímto nařízením, na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení by se měla vztahovat ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (5), a nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (6),

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (7), stanoví zejména podrobná ustanovení týkající se žádostí o dovozní práva, právního postavení žadatelů a vydávání dovozních licencí. Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 by se měla používat na dovozní licence vydané na základě uvedeného nařízení, aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené uvedeným nařízením.

(6)

Tuto dovozní celní kvótu je vhodné spravovat nejprve prostřednictvím přidělení dovozních práv a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí podle čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1301/2006. Hospodářské subjekty, které získaly dovozní práva, by tak měly možnost se během kvótového období s ohledem na své aktuální obchodní toky rozhodnout, kdy chtějí podat žádost o dovozní licence. Licence by mělo být možné vydávat po přidělení dovozních práv na základě žádostí podaných zpracovateli, kteří jsou oprávněni vyvážet. Nařízení (ES) č. 1301/2006 v každém případě omezuje dobu platnosti licencí do posledního dne dovozního celního kvótového období.

(7)

Aby se zabránilo spekulacím, měl by být přístup ke kvótě povolen pouze aktivním zpracovatelům provádějícím zpracování ve zpracovatelském zařízení schváleném v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (8).

(8)

Aby se zamezilo spekulacím, měly by se dovozní licence vydávat zpracovatelům výhradně pro množství, pro která jim byla přidělena dovozní práva. Z téhož důvodu by navíc měla být spolu s žádostí o dovozní práva složena jistota. Žádost o dovozní licence odpovídající přiděleným právům by měla tvořit hlavní požadavek ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (9).

(9)

Používání celní kvóty vyžaduje přísné sledování dovozů a účinné kontroly, pokud jde o využití a místo určení dovozů. Z toho důvodu by zpracování mělo být schváleno výhradně v zařízení, které je uvedeno v dovozní licenci.

(10)

Měla by být složena jistota, aby se zajistilo, že je dovezené maso využito v souladu s podmínkami celní kvóty. Částka této jistoty by měla být stanovena s ohledem na rozdíl mezi cly v rámci této kvóty a mimo ní.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Celní kvóta pro dovoz 54 703 tun přepočítaných na ekvivalent nevykostěného zmrazeného hovězího masa kódů KN 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 nebo 0206 29 91 a určeného ke zpracování ve Společenství (dále jen „kvóta“) se každoročně otevírá pro období od 1. července do 30. června následujícího roku (dále jen „dovozní celní kvótové období“) za podmínek stanovených tímto nařízením.

Článek 2

1.   Pro účely tohoto nařízení se výrobkem A rozumí zpracovaný výrobek kódů KN 1602 10, 1602 50 31 nebo 1602 50 95, neobsahující jiné maso než maso skotu s poměrem kolagen / bílkovina nepřesahujícím 0,45 a obsahující nejméně 20 % hmotnostních libového masa s vyloučením drobů a tuku, přičemž maso a rosol tvoří nejméně 85 % celkové čisté hmotnosti.

Za obsah kolagenu je považován obsah hydroxyprolinu vynásobený faktorem 8. Obsah hydroxyprolinu se stanoví metodou ISO 3496-1994.

Obsah libového hovězího masa s vyloučením tuku se určí postupem podle přílohy nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 (10).

Droby zahrnují: hlavu a její části (včetně uší), nohy, ocas, srdce, vemeno, játra, ledviny, brzlík, slinivku, mozek, plíce, jícen, žaludeční sliznice, slezinu, jazyk, podkožní tuk, míchu, poživatelnou kůži, pohlavní orgány (tj. dělohu, vaječníky a varlata), štítnou žlázu, podvěsek mozkový.

Výrobek se musí podrobit dostatečnému tepelnému zpracování, aby se zajistilo srážení masných bílkovin v celém výrobku tak, že maso, jestliže se rozkrojí na nejsilnějším místě, nevykazuje na řezu žádné stopy načervenalé tekutiny.

2.   Pro účely tohoto nařízení se výrobkem B rozumí zpracovaný výrobek obsahující hovězí maso, jiný než:

a)

produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1254/1999; nebo

b)

výrobky podle odstavce 1 tohoto článku.

Zpracovaný výrobek kódu KN 0210 20 90, který byl usušen nebo vyuzen, takže barva a konzistence čerstvého masa úplně zmizela, s poměrem voda/bílkovina nepřesahujícím 3:2 se však považuje za výrobek B.

Článek 3

1.   Celkové množství uvedené v článku 1 se rozdělí na dvě části:

a)

43 000 tun zmrazeného hovězího masa určeného k výrobě výrobků A;

b)

11 703 tun zmrazeného hovězího masa určeného k výrobě výrobků B.

2.   Kvóta musí být označena těmito pořadovými čísly:

a)

09.4057 pro množství uvedená v odst. 1 písm. a);

b)

09.4058 pro množství uvedená v odst. 1 písm. b).

3.   Dovozní cla, která se vztahují na zmrazené hovězí maso v rámci kvóty, jsou stanovena v příloze I.

Článek 4

1.   Kvóta je spravována nejprve prostřednictvím přidělení dovozních práv a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí.

2.   Nařízení (ES) č. 1291/2000, (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 382/2008 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 5

1.   Odchylně od článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 místo předložení dokladu o obchodu se třetími zeměmi žadatelé o dovozní práva doloží, že jsou schváleni jako zpracovatelské zařízení podle článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004, a dokáží, že vyvíjeli činnost ve výrobě zpracovaných výrobků obsahujících hovězí maso během každého ze dvou referenčních období podle článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006.

Žádost o dovozní práva nesmí přesáhnout 10 % každého množství uvedeného v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení.

2.   Spolu s žádostí o dovozní práva se rovněž předloží důkaz o tom, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1.

Odchylně od čl. 5 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 příslušný vnitrostátní orgán určí, jaké doklady se předkládají jako důkaz o splnění těchto podmínek.

Článek 6

1.   Každá žádost o dovozní práva pro výrobu výrobků A nebo výrobků B je vyjádřena jako ekvivalent nevykostěného masa.

Pro účely tohoto odstavce odpovídá 100 kilogramů nevykostěného hovězího masa 77 kilogramům vykostěného hovězího masa.

2.   Žádosti o dovozní práva pro výrobu výrobků A nebo výrobků B musí být podány nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času dne 8. června před začátkem ročního dovozního celního kvótového období.

3.   Spolu s žádostí o dovozní práva musí být složena jistota ve výši 6 EUR na 100 kg.

4.   Nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času druhý pátek po skončení období pro podávání žádostí podle odstavce 2 oznámí členské státy Komisi celková množství, o která se u obou skupin výrobků žádá.

Článek 7

1.   Dovozní práva se udělí sedmý až nejpozději šestnáctý pracovní den po skončení oznamovací lhůty podle čl. 6 odst. 4.

2.   Pokud v důsledku použití přídělového koeficientu uvedeného v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 dojde k tomu, že je přiděleno méně dovozních práv, než o které bylo požádáno, je jistota složená v souladu s čl. 6 odst. 3 v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

Článek 8

1.   Propuštění množství přidělených podle kvóty do volného oběhu podléhá předložení dovozní licence.

2.   Žádosti o dovozní licence zahrnují celé přidělené množství. Tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85.

Článek 9

1.   Žádosti o licence mohou být podány výhradně ve členském státě, ve kterém žadatel podal žádost a získal dovozní práva v rámci kvóty.

Každé vystavení dovozní licence má za následek odpovídající snížení získaných dovozních práv a jistota složená v souladu s čl. 6 odst. 3 je v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

2.   Dovozní licence se vydávají na jméno hospodářského subjektu, který dovozní práva získal.

3.   Žádost o licenci a licence obsahují tyto údaje:

a)

v kolonce 8 zemi původu;

b)

v kolonce 16 jeden z příslušných kódů KN uvedených v článku 1;

c)

v kolonce 20 pořadové číslo kvóty, alespoň jednu z poznámek uvedených v příloze II a jméno a adresu zpracovatelského zařízení.

4.   Dovozní licence jsou platné po dobu 120 dnů ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.

Článek 10

Členské státy stanoví systém fyzických kontrol a kontrol dokladů, aby zajistily, že se veškeré maso nejpozději do tří měsíců ode dne dovozu zpracuje ve zpracovatelském zařízení a na skupinu výrobků, které jsou uvedeny v příslušné dovozní licenci.

Systém zahrnuje fyzické kontroly množství a jakosti na počátku zpracování, během zpracování a po dokončení zpracování. Za tím účelem musí být zpracovatelé kdykoli schopni doložit totožnost a využití dovezeného masa prostřednictvím náležitých výrobních záznamů.

Příslušný orgán může v rámci technického ověřování výrobní metody v nezbytném rozsahu přihlédnout ke ztrátám při odkapávání a úpravě masa.

Aby mohla být prověřena jakost hotového produktu a zjištěna jeho shoda s recepturou výrobce, pokud se jedná o složení produktu, členské státy odebírají reprezentativní vzorky a uvedené výrobky podrobují analýze. Náklady na takové činnosti nese příslušný zpracovatel.

Článek 11

1.   Jistota se složí u příslušného orgánu v době dovozu, čímž se zajistí, že zpracovatel, jemuž byla přidělena dovozní práva, zpracuje ve svém zařízení uvedeném v žádosti o licenci celé množství dovezeného masa na požadované hotové výrobky do tří měsíců ode dne dovozu.

Částky jistoty jsou stanoveny v příloze III.

2.   Jistota uvedená v článku 1 se uvolní v poměru k množství, o němž byl do sedmi měsíců od data dovozu a ke spokojenosti příslušných orgánů poskytnut důkaz, že veškeré dovezené maso nebo jeho část byly v určeném zařízení do tří měsíců od data dovozu zpracovány na příslušné výrobky.

Pokud však zpracování proběhlo po uplynutí tříměsíční lhůty uvedené v prvním pododstavci, jistota se uvolní, přičemž se od ní odečte 15 % a 2 % ze zbývající částky za každý den, o který byla lhůta překročena.

Je-li důkaz o zpracování vyhotoven ve lhůtě sedmi měsíců uvedené v prvním pododstavci a předložen do 18 měsíců po uvedených sedmi měsících, propadlá částka se sníží o 15 % částky jistoty a zpětně se vyplatí.

3.   Neuvolněná jistota uvedená v odstavci 1 propadne.

Článek 12

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi:

a)

nejpozději v desátý den každého měsíce množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v předcházejícím měsíci vydány dovozní licence;

b)

nejpozději do 31. října po skončení každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně množství „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly licence vydány.

2.   Nejpozději 31. října po skončení každého dovozního celního kvótového období členské státy oznámí Komisi množství produktů, která byla v předchozím dovozním celním kvótovém období skutečně propuštěna do volného oběhu.

3.   V oznámeních podle odstavců 1 a 2 tohoto článku se množství vyjádří jako hmotnost produktu v kilogramech podle kategorií produktů uvedených v příloze V nařízení Komise (ES) č. 382/2008.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 98/2008 (Úř. věst. L 29, 2.2.2008, s. 5). Nařízení (ES) č. 1254/1999 bude od 1. července 2008 nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 47, 17.02.2006, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 47, 17.02.2006, s. 52.

(4)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1352/2007 (Úř. věst. L 303, 21.11.2007, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 152, 24.06.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1423/2007 (Úř. věst. L 317, 5.12.2007, s. 36).

(6)  Úř. věst. L 115, 29.04.2008, s. 10.

(7)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(8)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1243/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 8).

(9)  OJ L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(10)  Úř. věst. L 210, 1.8.1986, s. 39.


PŘÍLOHA I

DOVOZNÍ CLA

výrobek

(kód KN)

pro výrobu výrobků A

pro výrobu výrobků B

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg/net

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/net

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/net

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/net

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/net


PŘÍLOHA II

Poznámky uvedené v čl. 9 odst. 3 písm. c)

:

bulharsky

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в …[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008

:

španělsky

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 382/2008

:

česky

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 382/2008

:

dánsky

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 382/2008

:

německy

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008

:

estonsky

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr 382/2008

:

řecky

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008

:

anglicky

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 382/2008

:

francouzsky

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 382/2008

:

italsky

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 382/2008

:

lotyšsky

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 382/2008

:

litevsky

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 382/2008

:

maďarsky

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 382/2008/EK rendelet

:

maltsky

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall-ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 382/2008

:

nizozemsky

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 382/2008

:

polsky

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 382/2008

:

portugalsky

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 382/2008

:

rumunsky

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 382/2008

:

slovensky

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 382/2008

:

slovinsky

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 382/2008

:

finsky

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 382/2008

:

švédsky

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 382/2008


PŘÍLOHA III

ČÁSTKY JISTOTY (1)

(v EUR/1000 kg net)

výrobek

(kód KN)

pro výrobu výrobků A

pro výrobu výrobků B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Použije se směnný kurz ze dne předcházejícího složení jistoty.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU