(ES) č. 393/2008Nařízení Komise (ES) č. 393/2008 ze dne 30. dubna 2008 o povolení astaxanthin-dimethyldisukcinátu jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 117, 1.5.2008, s. 20-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. dubna 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. května 2008 Nabývá účinnosti: 21. května 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/998 Pozbývá platnosti: 30. července 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 393/2008

ze dne 30. dubna 2008

o povolení astaxanthin-dimethyldisukcinátu jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku astaxanthin-dimethyldisukcinátu jako doplňkové látky pro lososy a pstruhy se zařazením do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 17. října 2007 dospěl k závěru, že astaxanthin-dimethyldisukcinát nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí (2). Úřad dále dospěl k závěru, že astaxanthin-dimethyldisukcinát nepředstavuje žádná jiná rizika, pro která by v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 nebylo možné povolení udělit. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Stanovisko také ověřuje zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a do funkční skupiny „a) ii) barviva; látky, které při zkrmování zvířaty dávají barvu potravinám živočišného původu“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Stanovisko vědecké komise pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata k bezpečnosti a účinnosti přípravku Carophyll® Stay-Pink (astaxanthin-dimethyldisukcinát) jako doplňkové látky pro lososy a pstruhy. Přijato dne 17. října 2007. The EFSA Journal (2007) 574, s. 1–25.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky Funkční skupina: a) ii) barviva; látky, které při zkrmování zvířaty dávají barvu potravinám živočišného původu

2 a) ii) 165

Astaxanthin-dimethyldisukcinát

 

Účinná látka:

 

Astaxanthin-dimethyldisukcinát

(C50H64O10, č. CAS: 578006-46-9)

 

Astaxanthin-dimethyldisukcinát > 96 %

 

Jiné karotenoidy < 4 %

 

Složení doplňkové látky:

Vyjádřeno organickým vzorcem

 

Kritéria čistoty:

 

Trifenylfosfin-oxid (TPPO) ≤ 100 mg/kg doplňkové látky

 

Dichlormethan: ≤ 600 mg/kg doplňkové látky

 

Analytické metody:

Vysoce účinná kapalinová chromatografie (HPLC) s ultrafialovou (UV) detekcí (1)

Lososi a pstruzi

138

1.

Použití povoleno pro kusy od 6 měsíců nebo od 50 g váhy.

2.

Aby mohla být doplňková látka použita v krmivech pro ryby, musí být použita v upravené formě a náležitě stabilizována povolenými antioxidanty. Je-li při úpravě použit ethoxychin, musí být jeho obsah uveden na etiketě.

3.

Je-li astaxanthin-dimethyldisukcinát smíchán s kanthaxanthinem a jinými zdroji astaxanthinu, nesmí celková koncentrace překročit 100 mg ekvivalentů astaxanthinu (2)/kg v kompletním rybím krmivu.

21. května 2018


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

(2)  1,38 mg astaxanthin-dimethyldisukcinátu odpovídá 1 mg astaxanthinu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU