(ES) č. 382/2008Nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (Přepracované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10-31 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. dubna 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. května 2008 Nabývá účinnosti: 9. května 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 382/2008

ze dne 21. dubna 2008

o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa

(Přepracované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 29 odst. 2, čl. 33 odst. 12 a čl. 41 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Vzhledem k dalším změnám by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 1254/1999 podléhá veškerý dovoz produktů do Společenství uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení předložení dovozní licence. Na základě získaných zkušeností je nutné podrobně sledovat předpokládaný vývoj obchodu se všemi produkty v uvedeném odvětví hovězího a telecího masa, které mají mimořádný význam pro rovnováhu tohoto mimořádně citlivého trhu. Je proto v zájmu dokonalejšího řízení trhu nutné stanovit dovozní licence i pro výrobky kódů KN 1602 50 31 až 1602 50 80 a 1602 90 69.

(3)

Je nutné sledovat dovozy mladého skotu, zejména telat, do Společenství. Je nutné podmínit vydávání dovozních licencí uvedením země, odkud jsou tato zvířata dovezena.

(4)

Podle čl. 6 odst. 4 rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1976, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich masa do Společenství (4), musí originál veterinárního osvědčení doprovázet skot až do stanoviště hraniční kontroly.

(5)

Integrovaný celní sazebník Evropských společenství (TARIC) uvádí pořadová čísla, která umožní identifikovat dovozní celní kvóty, příslušné produkty a v některých případech i původ těchto produktů. Členské státy by měly uvádět tato čísla v dovozních licencích nebo ve výpisech z těchto licencí a používat je i ve sděleních Komisi.

(6)

Příslušný národní orgán, který vydává dovozní licence, nezná vždy zemi původu, pokud jde o množství dovezená v rámci celních kvót poskytovaných pro řadu třetích zemí, ani množství dovezená v rámci sazeb společného celního sazebníku. Je vhodné stanovit, že údaj o zemi původu v případě celních kvót a v případě nepreferenčních dovozů je základním požadavkem ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (5), a v důsledku toho vyžadovat zápis země původu u uvedených kvót a nepreferenčních dovozů do kolonky 31 dovozní licence nebo do výpisu z této licence.

(7)

Podle nařízení (ES) č. 1254/1999 je pro veškerý vývoz produktů, pro který se žádá o vývozní náhradu, nutné předložit vývozní licenci se stanovením náhrady předem. Je proto nutné stanovit zvláštní prováděcí pravidla k tomuto režimu, a zejména přesně stanovit způsob podávání žádostí a údaje, které by v žádostech a licencích měly být uvedeny. Je nutné doplnit nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (6).

(8)

Podle čl. 33 odst. 11 nařízení (ES) č. 1254/1999 je dodržování závazků týkajících se objemu vývozu a vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy zajištěno na základě vývozních licencí. Je proto nutné stanovit přesný režim pro podávání žádostí, pro vydávání licencí a pro dobu platnosti těchto licencí.

(9)

Kromě toho je nutné stanovit, že rozhodnutí o žádostech o vývozní licence jsou sdělena až po uplynutí lhůty na rozmyšlení. Tato lhůta by měla Komisi umožnit, aby posoudila požadovaná množství a související výdaje a případně přijala zvláštní opatření použitelná zejména pro zpracované žádosti. Je v zájmu hospodářských subjektů nutné stanovit, že žádost o licenci může být stažena po stanovení sazby pro přijetí.

(10)

Na žádost hospodářského subjektu je vhodné umožnit okamžité vydání vývozních licencí, které se týkají množství nejvýše 25 tun. Za účelem zabránit tomu, aby využíváním této možnosti nedocházelo k obcházení výše uvedeného postupu, je nutné omezit dobu platnosti těchto licencí.

(11)

Za účelem zajistit přesnou správu množství, která mají být vyvezena, je nutné odchýlit se od pravidel tolerance podle nařízení (ES) č. 1291/2000.

(12)

Je nezbytné začlenit do tohoto nařízení ustanovení o zvláštním režimu vývozů podle nařízení Komise (ES) č. 1643/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu produktů z odvětví hovězího a telecího masa, které mohou při dovozu do třetí země podléhat zvláštnímu zacházení (7), a podle nařízení Komise (ES) č. 2051/96 ze dne 25. října 1996, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu hovězího a telecího masa, které může při dovozu do Kanady podléhat zvláštnímu zacházení, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 (8).

(13)

Za účelem řádné správy tohoto režimu by měla mít Komise přesné informace o podaných žádostech o licenci a o využívání vydaných licencí. Je v zájmu účinnosti této správy nutné stanovit používání jednotného formuláře pro sdělování mezi členskými státy a Komisí.

(14)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví hovězího a telecího masa.

KAPITOLA II

DOVOZNÍ LICENCE

Článek 2

1.   Veškerý dovoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1254/1999 a výrobků kódů KN 1602 50 31 až 1602 50 80 a 1602 90 69 do Společenství podléhá předložení dovozní licence.

2.   Pro dovozy produktů kódů KN 0102 90 05 až 0102 90 49, s výjimkou dovozních kvót živého skotu podléhajících příslušným nařízením, která stanoví prováděcí pravidla, uvádí žádost o dovozní licenci a licence samotná:

a)

v kolonce 7 údaj o zemi, ze které byl produkt dovezen;

b)

v kolonce 8 údaj o zemi původu, která je totožná se zemí vývozu ve smyslu přílohy I části 2 (Vzory veterinárních osvědčení) rozhodnutí 79/542/EHS. Osvědčení ukládá povinnost dovozu z této země;

c)

v kolonce 20 tyto údaje: „Země původu uvedená v kolonce 8 je totožná se zemí vývozu uvedenou v originále nebo opise veterinárního osvědčení.“

3.   Propuštění skotu uvedeného v odstavci 2 do volného oběhu je podmíněno předložením originálu veterinárního osvědčení nebo opisu tohoto osvědčení, které úředně ověří stanoviště hraniční kontroly Společenství, a tím, že země, která jej vydala, se shoduje s tou, která je uvedena v kolonce 8 dovozní licence.

Článek 3

Doba platnosti dovozní licence je stanovena na 90 dní počínaje dnem jejího vydání ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000.

Článek 4

Jistota pro dovozní licence činí:

a)

5 EUR za kus u živých zvířat;

b)

12 EUR za 100 kilogramů čisté hmotnosti u ostatních produktů.

Článek 5

1.   Aniž jsou dotčena jiná zvláštní ustanovení, o dovozní licence se žádá pro produkty některého z kódů KN nebo některé ze skupin kódů KN uvedených v téže odrážce v příloze I.

2.   Údaje uvedené v žádosti se uvedou rovněž do dovozní licence.

3.   V případě dovozů v rámci dovozní kvóty subjekt vydávající licenci uvede v kolonce 20 dovozní licence nebo ve výpisech z této licence pořadové číslo kvóty Integrovaného celního sazebníku Evropských společenství.

Článek 6

1.   Nejpozději do desátého dne každého měsíce sdělí členské státy Komisi množství produktů, udané jako hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů, pro které byly v průběhu předcházejícího měsíce vydány dovozní licence ve vztahu k dovozu mimo rámec kvót.

2.   Nejpozději do 31. října každého roku sdělí členské státy Komisi množství produktů, udané jako hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů, pro které v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června příslušného roku nebyly využity dovozní licence ve vztahu k dovozu mimo rámec kvót.

3.   Nejpozději do 31. října každého roku sdělí členské státy Komisi množství produktů, udané jako hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů, v členění podle měsíců dovozu a zemí původu, které bylo v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června příslušného roku skutečně propuštěno do volného oběhu ve vztahu k dovozu mimo rámec kvót.

Avšak počínaje obdobím, které začíná dne 1. července 2009, sdělí členské státy Komisi údaje o množství produktů propuštěných do volného oběhu po 1. červenci 2009 ve vztahu k dovozu mimo rámec kvót v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (9).

Článek 7

Sdělení podle čl. 6 odst. 1, čl. 6 odst. 2 a čl. 6 odst. 3 prvního pododstavce se provádějí v souladu s přílohami II, III a IV s využitím kategorií produktů stanovených v příloze V.

Článek 8

1.   Při započtení dovozní licence nebo výpisů z této licence musí být do kolonky 31 dovozní licence nebo jejích výpisů kromě údajů stanovených nařízením (ES) č. 1291/2000 zanesena i země původu.

2.   Povinnost uvedená v odstavci 1 tohoto článku je základním požadavkem ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85.

KAPITOLA III

VÝVOZNÍ LICENCE

Článek 9

Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, veškerý vývoz produktů z odvětví hovězího a telecího masa, pro které se žádá o vývozní náhradu, podléhá předložení vývozní licence se stanovením náhrad předem, v souladu s ustanoveními článků 10 až 16 tohoto nařízení.

Článek 10

1.   Pro vývozy produktů, pro které se žádá o vývozní náhradu a pro které by měla být vydána vývozní licence se stanovením náhrady předem, je stanovena doba platnosti této licence počínaje dnem jejího vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 na:

a)

pět měsíců a běžný měsíc navíc pro produkty kódu KN 0102 10 a 75 dní pro produkty kódů KN 0102 90 a ex 1602;

b)

60 dní pro ostatní produkty.

2.   Doba platnosti vývozních licencí pro produkty z hovězího a telecího masa, které jsou vydány postupem podle článku 49 nařízení (ES) č. 1291/2000, skončí uplynutím:

a)

pátého měsíce, počínaje měsícem vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 uvedeného nařízení, pro produkty kódu KN 0102 10;

b)

čtvrtého měsíce, počínaje měsícem vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 uvedeného nařízení, pro ostatní produkty.

3.   Odchylně od čl. 49 odst. 5 nařízení (ES) č. 1291/2000 se lhůta 21 dní nahrazuje lhůtou 90 dní pro produkty kódu KN 0102 10.

4.   Žádosti o licenci a licence samotné uvádějí v kolonce 15 popis produktu, v kolonce 16 dvanáctimístný kód produktu nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady a v kolonce 7 zemi určení.

5.   Kategorie produktů uvedených v čl. 14 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou uvedeny v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 11

Jistota pro vývozní licenci se stanovením náhrady předem činí:

a)

26 EUR za kus u živých zvířat;

b)

15 EUR za 100 kilogramů u produktů kódu 0201 30 00 9100 nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady;

c)

9 EUR za 100 kilogramů čisté hmotnosti u ostatních produktů.

Článek 12

1.   Žádosti o vývozní licence se stanovením náhrad předem uvedené v čl. 10 odst. 1, 2 a 3 lze podávat příslušným orgánům každý týden od pondělí do pátku.

Vývozní licence se vydávají ve středu následující po týdnu, kdy byla žádost podána, a to za předpokladu, že v mezidobí Komise nepřijme žádná zvláštní opatření uvedená v odstavcích 2 nebo 3 tohoto článku.

Licence, o něž se žádá podle článku 16 nařízení (ES) č. 1291/2000, se však vydávají okamžitě.

Odchylně od druhého pododstavce tohoto odstavce může Komise podle postupu uvedeného v čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 1254/1999 vyhradit pro vydávání vývozních licencí jiný den než středu, pokud tento den nelze dodržet.

2.   Pokud by vydání vývozních licencí vedlo nebo mohlo vést k překročení dostupných rozpočtovaných částek nebo k vyčerpání maximálních množství, jež je možné s náhradou vyvézt během daného období, s ohledem na omezení uvedená v čl. 33 odst. 11 nařízení (ES) č. 1254/1999, nebo by neumožňovalo zajistit nepřerušení vývozu během zbytku období, může Komise:

a)

stanovit pro požadovaná množství jednotnou procentní sazbu pro přijetí;

b)

odmítnout žádosti, pro které ještě nebyly vydány vývozní licence;

c)

pozastavit podávání žádostí o vývozní licence na dobu nejvýše pěti pracovních dní, přičemž může tuto lhůtu prodloužit postupem uvedeným v čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 1254/1999.

V případě uvedeném v písm. c) prvním pododstavci jsou žádosti o vývozní licence podané během období pozastavení nepřijatelné.

Opatření uvedená v prvním pododstavci mohou být prováděna nebo upravována podle kategorií produktů a podle místa určení nebo skupiny míst určení.

3.   Opatření uvedená v odstavci 2 mohou být též přijata v případě, že jsou žádosti o vývozní licence podány pro množství, které převyšuje nebo by mohlo převýšit množství běžného odbytu do místa určení nebo skupiny míst určení, a v případě, že by vydáním požadovaných licencí mohlo dojít ke spekulacím, narušení hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty, narušení daných obchodů nebo trhu Společenství.

4.   Pokud jsou požadovaná množství odmítnuta nebo snížena, je ihned uvolněna jistota pro veškerá množství, u kterých nebylo žádosti vyhověno.

5.   Pokud je odchylně od odstavce 1 stanovena jednotná procentní sazba pro přijetí nižší než 90 %, je licence vydána nejpozději jedenáctý pracovní den následující po zveřejnění této sazby v Úředním věstníku Evropské unie. Během deseti pracovních dní následujících po tomto zveřejnění může hospodářský subjekt:

a)

buď stáhnout svou žádost, přičemž jistota se uvolní neprodleně,

b)

nebo požadovat okamžité vydání licence, v tomto případě ji příslušný orgán ihned vydá, avšak nejdříve pátý pracovní den následující po dni podání žádosti o licenci.

6.   Odchylně od odstavce 1 se žádosti o licence pro produkty kódů KN 0201 a 0202, které se týkají množství nejvýše 25 tun, vydávají okamžitě. V tomto případě je odchylně od článku 10 tohoto nařízení doba platnosti licencí omezena na pět pracovních dní počínaje dnem jejího skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 a žádosti a licence obsahují v kolonce 20 alespoň jeden z údajů uvedených v příloze VII, části A tohoto nařízení.

Článek 13

1.   Množství vyvážené v rámci tolerance uvedené v čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nezakládá právo na výplatu náhrady, pokud je tento vývoz uskutečněn na základě licence uvedené v čl. 10 odst. 1, 2 a 3 tohoto nařízení a licence uvádí v kolonce 22 poznámku:

„Náhrada platí pro … tun (množství, pro které je licence vydána).“

2.   Ustanovení čl. 18 odst. 3 písm. b) druhé odrážky nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (10) se nepoužijí pro zvláštní vývozní náhrady poskytované pro produkty kódů KN 0201 30 00 9100 a 0201 30 00 9120 nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedené nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (11), pokud tyto produkty byly propuštěny do režimu uskladňování v celním skladu v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 (12).

Článek 14

1.   Tento článek se použije pro vývozy uskutečněné podle nařízení (ES) č. 1643/2006.

2.   Žádosti o dovozní licence pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1643/2006 mohou být podány pouze v členském státě, který splňuje hygienické podmínky požadované zemí dovozu.

3.   Žádosti o vývozní licenci a licence samotné uvádějí v kolonce 7 „USA“. Licence ukládá povinnost vývozu z členského státu, který licenci vydal, do uvedeného místa určení.

4.   Odchylně od čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nesmějí vyvážená množství převyšovat množství uvedená v licenci. Licence uvede v kolonce 19 číslo „0“.

5.   Licence obsahují v kolonce 22 některý z údajů uvedených v příloze VII části B.

6.   Členské státy sdělí Komisi:

a)

každý pracovní den nejpozději do 18:00 hodin (bruselského času) celkové množství produktů, které byly předmětem žádostí;

b)

nejpozději na konci měsíce, ve kterém byly žádosti podány, seznam žadatelů.

7.   Pokud množství, pro která byly podány žádosti o licence, přesahují množství, která jsou k dispozici, stanoví Komise pro požadovaná množství jednotnou procentní sazbu pro přijetí.

8.   Licence se vydávají desátý pracovní den ode dne podání žádosti. Žádná licence nebude vydána na základě žádostí, které nebyly předloženy Komisi.

9.   Odchylně od čl. 10 odst. 1, 2 a 3 tohoto nařízení je platnost vývozní licence stanovena na devadesát dní počínaje dnem jejího skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000, ale nikoli po 31. prosinci roku vydání.

10.   Pokud jsou požadovaná množství snížena podle odstavce 7, je ihned uvolněna jistota pro veškeré množství, u kterého nebylo žádosti vyhověno.

11.   Kromě podmínek stanovených v čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1291/2000 závisí uvolnění jistoty pro vývozní licence na předložení důkazu o dopravení na místo určení podle čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 1291/2000.

Článek 15

1.   Tento článek se použije pro vývozy do Kanady podle nařízení Komise (ES) č. 2051/96.

2.   Žádosti o dovozní licence pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 2051/96 mohou být podány pouze v členských státech, které splňují hygienické podmínky požadované kanadskými orgány.

3.   Žádosti o vývozní licence a licence samotné uvádějí v kolonce 7 údaj „Kanada“. Licence ukládá povinnost vývozu z členského státu, který licenci vydal, do uvedeného místa určení.

4.   Odchylně od čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nesmějí vyvážená množství převyšovat množství uvedená v licenci. Licence uvede v kolonce 19 číslo „0“.

5.   Licence obsahují v kolonce 22 některý z údajů uvedených v příloze VII části C.

6.   Členské státy sdělí Komisi:

a)

každý pracovní den nejpozději do 18:00 hodin (bruselského času) celkové množství produktů, které byly předmětem žádostí;

b)

nejpozději na konci měsíce, ve kterém byly žádosti podány, seznam žadatelů.

7.   Pokud množství, pro která byla podána žádost o licenci, přesahují množství, která jsou k dispozici, stanoví Komise jednotnou procentní sazbu pro přijetí požadovaných množství.

8.   Licence se vydávají desátý pracovní den ode dne podání žádosti. Žádná licence nebude vydána na základě žádostí, které nebyly předloženy Komisi.

9.   Odchylně od čl. 10 odst. 1, 2 a 3 tohoto nařízení je platnost vývozní licence stanovena na 90 dní počínaje dnem jejího skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000, ale nikoli po 31. prosinci roku vydání.

10.   Pokud jsou požadovaná množství snížena podle odstavce 7, je ihned uvolněna jistota pro veškeré množství, u kterého nebylo žádosti vyhověno.

11.   Kromě podmínek stanovených v čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1291/2000 závisí uvolnění jistoty pro vývozní licence na předložení důkazu o dopravení na místo určení podle čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 1291/2000.

Článek 16

1.   Členské státy sdělí Komisi:

a)

každý pátek po třinácté hodině:

i)

žádosti o licence se stanovením náhrady předem podle čl. 10 odst. 1, 2 a 3 nebo skutečnost, že nebyly podány žádné žádosti o licence v době od pondělí do pátku probíhajícího týdne,

ii)

žádosti o licence podle článku 49 nařízení (ES) č. 1291/2000 nebo skutečnost, že nebyly podány žádné žádosti o licence v době od pondělí do pátku probíhajícího týdne,

iii)

množství, pro která byly licence vydány podle čl. 12 odst. 6 tohoto nařízení nebo skutečnost, že nebyly vydány žádné licence v době od pondělí do pátku probíhajícího týdne,

iv)

množství, pro která byly vydány licence na základě žádostí o licence podle článku 49 nařízení (ES) č. 1291/2000 spolu s uvedením dne podání žádosti o licenci a země určení v době od pondělí do pátku probíhajícího týdne,

v)

množství, pro která byly žádosti o vývozní licence staženy během probíhajícího týdne podle čl. 12 odst. 5 tohoto nařízení;

b)

do 15. dne každého měsíce za předcházející měsíc:

i)

žádosti o licence podle článku 16 nařízení (ES) č. 1291/2000,

ii)

množství, pro která byly licence vydány podle čl. 10 odst. 1, 2 a 3 tohoto nařízení a která nebyla plně využita.

2.   Sdělení podle odstavce 1 uvádějí:

a)

množství udané v hmotnosti produktu pro každou kategorii uvedenou v čl. 10 odst. 5;

b)

množství pro každou kategorii rozdělené podle země určení.

Kromě toho musí sdělení podle odst. 1 písm. b) bodu ii) upřesnit i výši náhrady pro jednotlivé kategorie.

3.   Veškerá sdělení podle odstavce 1, včetně sdělení „žádné“, se uskuteční podle vzoru uvedeného v příloze VIII.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Nařízení (ES) č. 1445/95 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze X.

Článek 18

Toto nařízení vstupuje v platnost desátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 98/2008 (Úř. věst. L 29, 2.2.2008, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 586/2007 (Úř. věst. L 139, 31.5.2007, s. 5).

(3)  Viz příloha IX.

(4)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise (ES) č. 2008/61/ES (Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 33).

(5)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 12.12.2006, s. 52).

(6)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1423/2007 (Úř. věst. L 317, 5.12.2007, s. 36).

(7)  Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 7.

(8)  Úř. věst. L 274, 26.10.1996, s. 18. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2333/96 (Úř. věst. L 317, 6.12.1996, s. 13).

(9)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(10)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.

(11)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 7.


PŘÍLOHA I

Seznam uvedený v čl. 5 odst. 1

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 až 0102 90 49

0102 90 51 až 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


PŘÍLOHA II

Sdělení o dovozních licencích (vydaných)

Členský stát: …

Použití článku 6 nařízení (ES) č. 382/2008

Množství produktů, pro která byly vydány dovozní licence

Od: … do: ….

Kódy produktů (1)

Množství

(hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů)

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V


PŘÍLOHA III

Sdělení o dovozních licencích (nevyužitá množství)

Členský stát: …

Použití článku 6 nařízení (ES) č. 382/2008

Množství produktů, pro která nebyly dovozní licence využity

Od: … to: ….

Kódy produktů (1)

Nevyužité množství

(hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů)

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V.


PŘÍLOHA IV

Sdělení o množství produktů propuštěných do volného oběhu

Členský stát: …

Použití článku 6 nařízení (ES) č. 382/2008

Množství produktů (v kilogramech nebo v kusech) propuštěných do volného oběhu:

Kategorie produktu podle přílohy V: …

Země původu

Měsíc

Země A

Země B

Země …

Země Z

Měsíc 1

 

 

 

 

Měsíc 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc 11

 

 

 

 

Měsíc 12

 

 

 

 

Celkem 12 měsíců

 

 

 

 


PŘÍLOHA V

Kategorie produktů uvedené v článku 7

Kategorie produktu

Kód KN

110

0102 90 05

120

0102 90 21 a 0102 90 29

130

0102 90 41 a 0102 90 49

140

0102 90 51 až 0102 90 79

210

0201 10 00 a 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 a 0206 10 95

310

0202 10 a 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 a 0210 99 90

510

1602 50 10 a 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


PŘÍLOHA VI

Seznam podle čl. 10 odst. 5

Kategorie

Kód produktu

011

0102 10 10 9140 a 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 a 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 a 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 a 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 a 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 a 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 a 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 a 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 a 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 a 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 a 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 a 1602 50 95 9325


PŘÍLOHA VII

ČÁST A

Údaje uvedené v čl. 12 odst. 6

:

Bulharsky

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

Španělsky

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

Česky

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

Dánsky

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

Německy

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

Estonsky

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

Řecky

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

Anglicky

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

Francouzsky

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

Italsky

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

Lotyšsky

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

Litevsky

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

Maďarsky

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

Maltsky

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

Nizozemsky

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

Polsky

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

Portugalsky

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

Rumunsky

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

Slovensky

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

Slovinsky

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

Finsky

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

Švédsky

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

ČÁST B

Údaje uvedené v čl. 14 odst. 5

:

Bulharsky

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Španělsky

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Česky

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Dánsky

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Německy

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Estonsky

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

Řecky

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

Anglicky

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Francouzsky

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Italsky

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Lotyšsky

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Litevsky

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Maďarsky

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

Maltsky

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

Nizozemsky

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Polsky

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Portugalsky

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Rumunsky

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Slovensky

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Slovinsky

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Finsky

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Švédsky

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

ČÁST C

Údaje uvedené v čl. 15 odst. 5

:

Bulharsky

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Španělsky

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Česky

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Dánsky

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Německy

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Estonsky

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

Řecky

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

Anglicky

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Francouzsky

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Italsky

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Lotyšsky

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Litevsky

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Maďarsky

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

Maltsky

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

Nizozemsky

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Polsky

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Portugalsky

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Rumunsky

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Slovensky

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Slovinsky

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Finsky

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Švédsky

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


PŘÍLOHA VIII

Použití nařízení (ES) č. 382/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ GŘ AGRI/D/2 – Odvětví hovězího a telecího masa

Sdělení o vývozních licencích – hovězí a telecí maso

Odesílatel:

Datum:

Členský stát:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax:

Adresát

:

GŘ AGRI/D/2;

Fax: (32 2) 292 17 22

E-mail: [email protected]

Část A –   Sdělení předložená v pátek

Období od … do …

1.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a) bodu i):

Kategorie

Požadovaná množství

Země určení (1)

 

 

 

2.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a) bodu ii):

Kategorie

Požadovaná množství

Země určení (2)

 

 

 

3.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a) bodu iii):

Kategorie

Vydaná množství

Den podání žádosti

Země určení (3)

 

 

 

 

4.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a) bodu iv):

Kategorie

Vydaná množství

Den podání žádosti

Země určení (4)

 

 

 

 

5.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a) bodu v):

Kategorie

Požadovaná množství

Země určení (5)

 

 

 

Část B –   Sdělení předložená měsíčně

1.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. b) bodu i):

Kategorie

Požadovaná množství

Země určení (6)

 

 

 

2.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. b) bodu ii):

Kategorie

Nevyužitá množství

Země určení (7)

Výše náhrady

 

 

 

 


(1)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.

(2)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.

(3)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.

(4)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.

(5)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.

(6)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.

(7)  Kód země určení jako v příloze nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokud kód země určení není uveden, měla by být tato země vypsána celým jménem.


PŘÍLOHA IX

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Komise (ES) č. 1445/95

(Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2351/95

(Úř. věst. L 239, 7.10.1995, s. 3).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2856/95

(Úř. věst. L 299, 12.12.1995, s. 10).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2051/96

(Úř. věst. L 274, 26.10.1996, s. 18).

pouze článek 6

Nařízení Komise (ES) č. 2333/96

(Úř. věst. L 317, 6.12.1996, s. 13).

pouze článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 135/97

(Úř. věst. L 24, 25.1.1997, s. 14).

 

Nařízení Komise (ES) č. 266/97

(Úř. věst. L 45, 15.2.1997, s. 1).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1496/97

(Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 36).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1572/97

(Úř. věst. L 211, 5.8.1997, s. 39).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2284/97

(Úř. věst. L 314, 18.11.1997, s. 17).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2469/97

(Úř. věst. L 341, 12.12.1997, s. 8).

pouze článek 3 a příloha IV

Nařízení Komise (ES) č. 2616/97

(Úř. věst. L 353, 24.12.1997, s. 8).

 

Nařízení Komise (ES) č. 260/98

(Úř. věst. L 25, 31.1.1998, s. 42).

pouze článek 1 a přílohy I, II (A) a II (B)

Nařízení Komise (ES) č. 759/98

(Úř. věst. L 105, 4.4.1998, s. 7).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2365/98

(Úř. věst. L 293, 31.10.1998, s. 49).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2648/98

(Úř. věst. L 335, 10.12.1998, s. 39).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1000/2000

(Úř. věst. L 114, 13.5.2000, s. 10).

pouze čl. 3 odst. 2 a příloha IV

Nařízení Komise (ES) č. 1659/2000

(Úř. věst. L 192, 28.7.2000, s. 19).

 

Nařízení Komise (ES) č. 24/2001

(Úř. věst. L 3, 6.1.2001, s. 9).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2492/2001

(Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 18).

 

Nařízení Komise (ES) č. 118/2003

(Úř. věst. L 20, 24.1.2003, s. 3).

pouze čl. 4 odst. 2 a příloha III

Nařízení Komise (ES) č. 852/2003

(Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 9).

 

Nařízení Komise (ES) č. 360/2004

(Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 13).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1118/2004

(Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).

pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 1713/2006

(Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).

pouze článek 6

Nařízení Komise (ES) č. 1749/2006

(Úř. věst. L 330, 28.11.2006, s. 5).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1965/2006

(Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 27).

pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 586/2007

(Úř. věst. L 139, 31.5.2007, s. 5).

 


PŘÍLOHA X

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1445/95

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 3

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 úvodní věta

Čl. 4 úvodní věta

Čl. 4 první odrážka

Čl. 4 písm. a)

Čl. 4 druhá odrážka

Čl. 4 písm. b)

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Článek 6

Článek 6 (nový)

Článek 6a

Článek 7 (nový)

Článek 6b první pododstavec

Čl. 8 odst. 1

Článek 6b druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 2

Článek 6c

Článek 6d

Článek 7

Článek 9

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec úvodní věta

Čl. 10 odst. 1 úvodní věta

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec první odrážka

Čl. 10 odst. 1 písm. a)

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 10 odst. 1 písm. b)

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec úvodní věta

Čl. 10 odst. 2 úvodní věta

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 10 odst. 2 písm. a)

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 10 odst. 2 písm. b)

Čl. 8 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 10 odst. 3

Čl. 8 odst. 3

Čl. 10 odst. 4

Čl. 8 odst. 4

Čl. 10 odst. 5

Čl. 9 odst. 1

Článek 11

Čl. 10 odst. 1

Čl. 12 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

Čl. 12 odst. 2

Článek 10 odst. 2a

Čl. 12 odst. 3

Čl. 10 odst. 3

Čl. 12 odst. 4

Čl. 10 odst. 4 úvodní věta

Čl. 12 odst. 5 úvodní věta

Čl. 10 odst. 4 první odrážka

Čl. 12 odst. 5 písm. a)

Čl. 10 odst. 4 druhá odrážka

Čl. 12 odst. 5 písm. b)

Čl. 10 odst. 5

Čl. 12 odst. 6

Článek 11

Článek 13

Čl. 12 odst. 1 až 5

Čl. 14 odst. 1 až 5

Čl. 12 odst. 7 úvodní věta

Čl. 14 odst. 6 úvodní věta

Čl. 12 odst. 7 první odrážka

Čl. 14 odst. 6 písm. a)

Čl. 12 odst. 7 druhá odrážka

Čl. 14 odst. 6 písm. b)

Čl. 12 odst. 8

Čl. 14 odst. 7

Čl. 12 odst. 9

Čl. 14 odst. 8

Čl. 12 odst. 10

Čl. 14 odst. 9

Čl. 12 odst. 11

Čl. 14 odst. 10

Čl. 12 odst. 12

Čl. 14 odst. 11

Čl. 12a odst. 1 až 5

Čl. 15 odst. 1 až 5

Čl. 12a odst. 7 úvodní věta

Čl. 15 odst. 6 úvodní věta

Čl. 12a odst. 7 první odrážka

Čl. 15 odst. 6 písm. a)

Čl. 12a odst. 7 druhá odrážka

Čl. 15 odst. 6 písm. b)

Čl. 12a odst. 8 až 12

Čl. 15 odst. 7 až 12

Článek 13

Článek 16

Článek 14

Článek 17 (nový)

Článek 15

Článek 18

Příloha I

Příloha I

Příloha II (A)

Příloha II (nová) a příloha V (nová)

Příloha III (nová)

Příloha II (B)

Příloha IV (nová)

Příloha III

Příloha VI

Příloha III (A)

Příloha VII část A

Příloha III (B)

Příloha VII část B

Příloha III (C)

Příloha VII část C

Příloha IV

Příloha VIII

Příloha IX

Příloha X


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU