(ES) č. 311/2008Nařízení Komise (ES) č. 311/2008 ze dne 3. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 93, 4.4.2008, s. 3-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. dubna 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 139/2013 Pozbývá platnosti: 12. března 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 311/2008

ze dne 3. dubna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 10 odst. 4 první pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 18 odst. 1 čtvrtou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 318/2007 (3) stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků jiných než drůbeže do Společenství a karanténní podmínky, které se vztahují na tyto ptáky po dovozu.

(2)

V příloze V uvedeného nařízení je uveden seznam karanténních zařízení a středisek schválených příslušnými orgány členských států pro dovoz některých ptáků jiných než drůbeže.

(3)

Česká republika, Rakousko a Spojené království přezkoumaly svá schválená karanténní zařízení a střediska a poslaly Komisi aktualizovaný seznam těchto karanténních zařízení a středisek. Seznam schválených karanténních zařízení a středisek uvedený v příloze V nařízení (ES) č. 318/2007 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(4)

Nařízení (ES) č. 318/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 318/2007 se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006. s. 352).

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/265/ES (Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 84, 24.3.2007, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 86/2008 (Úř. věst. L 27, 31.1.2008, s. 8).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA V

Seznam schválených zařízení a středisek podle čl. 6 odst. 1

Kód ISO Země

Název země

Číslo schválení karanténního zařízení nebo střediska

AT

RAKOUSKO

AT OP Q1

AT

RAKOUSKO

AT-KO-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-3-HO-Q-1

AT

RAKOUSKO

AT-3-KO-Q2

AT

RAKOUSKO

AT-3-ME-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-4-KI-Q1

AT

RAKOUSKO

AT 4 WL Q 1

AT

RAKOUSKO

AT-4-VB-Q1

AT

RAKOUSKO

AT 6 10 Q 1

AT

RAKOUSKO

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIE

BE VQ 1003

BE

BELGIE

BE VQ 1010

BE

BELGIE

BE VQ 1011

BE

BELGIE

BE VQ 1012

BE

BELGIE

BE VQ 1013

BE

BELGIE

BE VQ 1016

BE

BELGIE

BE VQ 1017

BE

BELGIE

BE VQ 3001

BE

BELGIE

BE VQ 3008

BE

BELGIE

BE VQ 3014

BE

BELGIE

BE VQ 3015

BE

BELGIE

BE VQ 4009

BE

BELGIE

BE VQ 4017

BE

BELGIE

BE VQ 7015

CY

KYPR

CB 0011

CY

KYPR

CB 0012

CY

KYPR

CB 0061

CY

KYPR

CB 0013

CY

KYPR

CB 0031

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750016

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750027

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750050

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

61750009

DE

NĚMECKO

BB-1

DE

NĚMECKO

BW-1

DE

NĚMECKO

BY-1

DE

NĚMECKO

BY-2

DE

NĚMECKO

BY-3

DE

NĚMECKO

BY-4

DE

NĚMECKO

HE-1

DE

NĚMECKO

HE-2

DE

NĚMECKO

NI-1

DE

NĚMECKO

NI-2

DE

NĚMECKO

NI-3

DE

NĚMECKO

NW-1

DE

NĚMECKO

NW-2

DE

NĚMECKO

NW-3

DE

NĚMECKO

NW-4

DE

NĚMECKO

NW-5

DE

NĚMECKO

NW-6

DE

NĚMECKO

NW-7

DE

NĚMECKO

NW-8

DE

NĚMECKO

RP-1

DE

NĚMECKO

SN-1

DE

NĚMECKO

SN-2

DE

NĚMECKO

TH-1

DE

NĚMECKO

TH-2

ES

ŠPANĚLSKO

ES/01/02/05

ES

ŠPANĚLSKO

ES/05/02/12

ES

ŠPANĚLSKO

ES/05/03/13

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/02/10

ES

ŠPANĚLSKO

ES/17/02/07

ES

ŠPANĚLSKO

ES/04/03/11

ES

ŠPANĚLSKO

ES/04/03/14

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/03/15

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/06/18

ES

ŠPANĚLSKO

ES/10/07/20

FR

FRANCIE

38.193.01

GR

ŘECKO

GR.1

GR

ŘECKO

GR.2

HU

MAĎARSKO

HU12MK001

IE

IRSKO

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITÁLIE

003AL707

IT

ITÁLIE

305/B/743

IT

ITÁLIE

132BG603

IT

ITÁLIE

170BG601

IT

ITÁLIE

233BG601

IT

ITÁLIE

068CR003

IT

ITÁLIE

006FR601

IT

ITÁLIE

054LCO22

IT

ITÁLIE

I – 19/ME/01

IT

ITÁLIE

119RM013

IT

ITÁLIE

006TS139

IT

ITÁLIE

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NIZOZEMSKO

NL-13000

NL

NIZOZEMSKO

NL-13001

NL

NIZOZEMSKO

NL-13002

NL

NIZOZEMSKO

NL-13003

NL

NIZOZEMSKO

NL-13004

NL

NIZOZEMSKO

NL-13005

NL

NIZOZEMSKO

NL-13006

NL

NIZOZEMSKO

NL-13007

NL

NIZOZEMSKO

NL-13008

NL

NIZOZEMSKO

NL-13009

NL

NIZOZEMSKO

NL-13010

PL

POLSKO

14084501

PT

PORTUGALSKO

05.01/CQA

PT

PORTUGALSKO

01.02/CQA

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

21/07/01

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

21/07/02

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

01/08/01“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU