(ES) č. 304/2008Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 12-16 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. dubna 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 23. dubna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 304/2008

ze dne 2. dubna 2008,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely požadavků nařízení (ES) č. 842/2006 je nezbytné stanovit pravidla pro kvalifikaci pracovníků vykonávajících v místě provozu zařízení obsahujících některé fluorované skleníkové plyny činnosti, které potenciálně ovlivňují jejich únik.

(2)

Pracovníci, kteří dosud nemají certifikaci, ale jsou zapsáni do školicího kurzu za účelem získání certifikátu, by měli mít možnost vykonávat po omezenou dobu činnosti, pro které se taková certifikace vyžaduje, aby získali praktické dovednosti potřebné pro složení zkoušky s tím, že budou pod dohledem certifikovaných pracovníků.

(3)

Několik členských států nemá v současné době zavedeny kvalifikační nebo certifikační systémy. K získání certifikátu by proto měla být pracovníkům a společnostem poskytnuta určitá lhůta.

(4)

Aby se zabránilo nepřiměřenému administrativnímu zatížení, je zapotřebí umožnit zavedení certifikačního systému na základě stávajících kvalifikačních programů s tím, že obsažené dovednosti a znalosti a příslušné kvalifikační systémy jsou rovnocenné minimálním normám, které toto nařízení předpokládá.

(5)

Zkouška představuje účinný prostředek prověřování schopnosti uchazeče správně provádět činnosti, které mohou přímo způsobit únik, jakož i takové, které mohou způsobit únik nepřímo.

(6)

Aby se umožnilo školení a certifikace pracovníků, kteří jsou v současné době činní v oblastech, na něž se vztahuje toto nařízení, bez přerušení jejich odborné činnosti, je nezbytné stanovit přechodné období, v jehož průběhu by certifikace vycházela ze stávajících kvalifikačních programů a odborné praxe.

(7)

Úředně jmenované hodnotící a certifikační subjekty by měly zajistit splnění minimálních požadavků stanovených tímto nařízením, a tím přispívat k účinnému a efektivnímu vzájemnému uznávání osvědčení v celém Společenství.

(8)

Vzájemné uznávání by se nemělo týkat dočasných certifikátů, protože požadavky na získání těchto certifikátů mohou být podstatně nižší než stávající požadavky některých členských států.

(9)

Informace o certifikačním systému vydávajícím certifikáty podléhající vzájemnému uznávání by měly být oznámeny Komisi formou stanovenou nařízením Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států (2). Informace o dočasných certifikačních systémech by měly být oznámeny Komisi.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví minimální požadavky na certifikaci uvedenou v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 842/2006 týkající se stacionárních systémů požární ochrany a hasicích přístrojů obsahujících některé fluorované skleníkové plyny, jakož i podmínky pro vzájemné uznávání certifikátů vydaných v souladu s uvedenými požadavky.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti v oblasti systémů požární ochrany:

a)

kontrolu těsnosti aplikací obsahujících nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů;

b)

znovuzískávání, rovněž pokud jde o hasicí přístroje;

c)

instalaci;

d)

údržbu nebo servis.

2.   Rovněž se vztahuje na společnosti, které vykonávají následující činnosti v oblasti systémů požární ochrany:

a)

instalaci;

b)

údržbu nebo servis.

3.   Toto nařízení se nevztahuje na žádnou výrobní a opravárenskou činnost prováděnou v areálech výrobce pro zásobníky nebo související součástky stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„instalací“ se rozumí první spojení jednoho nebo více zásobníků na místě jejich provozu obsahujících nebo konstruovaných tak, aby obsahovaly hasicí látku s fluorovanými skleníkovými plyny se souvisejícími součástkami s výjimkou těch součástek, které neovlivňují omezování úniku hasicí látky před jejím uvolněním pro účely hašení požáru;

2)

„údržbou nebo servisem“ se rozumí všechny činnosti, které představují práci se zásobníky obsahujícími nebo konstruovanými tak, aby obsahovaly hasicí látku s fluorovanými skleníkovými plyny nebo se souvisejícími součástkami s výjimkou těch součástek, které neovlivňují omezování úniku hasicí látky před jejím uvolněním pro účely hašení požáru.

Článek 4

Certifikace pracovníků

1.   Pracovníci vykonávající činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 jsou držiteli certifikátu uvedeného v článku 5 nebo článku 6.

2.   Odstavec 1 se nepoužije pro období maximálně 1 roku na pracovníky vykonávající jednu z činností uvedených v čl. 2 odst. 1 a zapsaných do školicího kurzu za účelem získání certifikátu obsahujícího příslušnou činnost s tím, že vykonávají činnost pod dohledem osoby, která je držitelem certifikátu, který se vztahuje na příslušnou činnost.

3.   Členské státy mohou rozhodnout, že odstavec 1 se nepoužije na období, které nepřekročí datum uvedené v čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 842/2006 na pracovníky vykonávající jednu nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení před datem uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006.

Tito pracovníci jsou po období uvedené v prvním pododstavci a pro tuto činnost považováni za certifikované pro účely požadavků nařízení (ES) č. 842/2006.

Článek 5

Certifikace pracovníků

1.   Certifikační subjekt uvedený v článku 10 vydá certifikát pracovníkům, kteří složili teoretickou a praktickou zkoušku připravenou hodnotícím subjektem podle článku 11, která obsahuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze.

2.   Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

název certifikačního subjektu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a datum uplynutí doby platnosti, je-li uvedeno;

b)

činnosti, které je držitel certifikátu oprávněn vykonávat;

c)

datum vydání a podpis subjektu, který certifikát vydává.

3.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách zahrnuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze a splňuje požadavky článků 10 a 11, ale příslušný certifikát neobsahuje prvky stanovené odstavcem 2 tohoto článku, může certifikační subjekt uvedený v článku 10 vydat držiteli této kvalifikace certifikát bez opakování zkoušky.

4.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách splňuje požadavky článků 10 a 11 a částečně zahrnuje minimální dovednosti stanovené v příloze, mohou certifikační subjekty vydat certifikát za předpokladu, že žadatel složí dodatečnou zkoušku dovedností a znalostí, které nezahrnuje stávající certifikace, připravenou hodnotícím subjektem uvedeným v článku 11.

Článek 6

Dočasné certifikáty pro pracovníky

1.   Členské státy mohou v souladu s odstavcem 2 nebo 3, nebo odstavcem 2 a 3 tohoto článku použít systém dočasných certifikátů pro pracovníky uvedené v čl. 2 odst. 1.

Platnost dočasných certifikátů podle odstavců 2 a 3 skončí nejpozději dne 4. července 2010.

2.   Pracovníci, kteří jsou držiteli certifikátu vydaného podle stávajících kvalifikačních programů pro činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1, jsou považováni za držitele dočasného certifikátu.

Členské státy určí certifikáty, které splňují podmínku dočasných certifikátů pro činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1, které je držitel oprávněn vykonávat.

3.   Pracovníkům s odbornou praxí v daných činnostech, kterou získali před datem uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006, je vydán dočasný certifikát subjektem určeným členským státem.

Dočasný certifikát uvádí zahrnuté činnosti a datum uplynutí doby platnosti.

Článek 7

Certifikace společností

1.   Společnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou držiteli certifikátu podle článku 8 nebo článku 9.

2.   Členské státy mohou rozhodnout, že odstavec 1 se nepoužije pro období, které nepřekročí datum uvedené v čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 842/2006, na společnosti vykonávající jednu nebo více činností stanovených v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení před datem uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 842/2006.

Článek 8

Certifikáty společností

1.   Certifikační subjekt uvedený v článku 10 vydá certifikát společnosti na jednu nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 2 za předpokladu, že společnost splní tyto požadavky:

a)

zaměstná pracovníky certifikované v souladu s článkem 5 pro vykonávání činností vyžadujících certifikaci, v dostatečném počtu pro zvládnutí očekávaného objemu činností;

b)

doloží, že pracovníkům vykonávajícím činnosti, pro které se vyžaduje certifikace, jsou k dispozici nezbytné nástroje a postupy.

2.   Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

název certifikačního subjektu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a datum uplynutí doby platnosti, je-li uvedeno;

b)

činnosti, které je držitel certifikátu oprávněn vykonávat;

c)

datum vydání a podpis subjektu, který certifikát vydává.

Článek 9

Dočasné certifikáty pro společnosti

1.   Členské státy mohou použít systém dočasných certifikátů pro společnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 v souladu s odstavcem 2 nebo 3, nebo odstavcem 2 a 3 tohoto článku.

Platnost dočasných certifikátů podle odstavců 2 a 3 skončí nejpozději dne 4. července 2010.

2.   Společnosti certifikované podle stávajících certifikačních programů pro činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou považovány za držitele dočasného certifikátu.

Členské státy určí certifikáty, které splňují podmínku dočasných certifikátů pro činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2, které je držitel oprávněn vykonávat.

3.   Společnostem zaměstnávajícím pracovníky, kteří jsou držiteli certifikátu pro činnosti vyžadující certifikaci pro účely čl. 2 odst. 2, vydá dočasný certifikát subjekt určený členským státem.

Dočasný certifikát uvádí činnosti, které je držitel oprávněn vykonávat, a datum uplynutí doby platnosti.

Článek 10

Certifikační subjekt

1.   Certifikační subjekt je stanoven vnitrostátním právním předpisem nebo nařízením, nebo určen příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, a může vydávat certifikáty pracovníkům nebo společnostem vykonávajícím jednu nebo více činností uvedených v článku 2.

Certifikační subjekt je při vykonávání svých činností nezávislý a nestranný.

2.   Certifikační subjekt stanoví a používá postupy pro vydávání, pozastavení a odebrání certifikátů.

3.   Certifikační subjekt vede záznamy, které umožní ověřovat situaci certifikované osoby nebo společnosti. Záznamy prokáží, že postup certifikace byl účinně splněn. Záznamy se uchovávají po dobu nejméně 5 let.

Článek 11

Hodnotící subjekt

1.   Hodnotící subjekt určený příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, připraví zkoušky pro pracovníky uvedené v čl. 2 odst. 1. Certifikační subjekt uvedený v článku 10 může být rovněž považován za hodnotící subjekt.

Hodnotící subjekt je při vykonávání svých činností nezávislý a nestranný.

2.   Zkoušky jsou plánovány a strukturovány způsobem, který zajistí, aby zahrnovaly minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze.

3.   Hodnotící subjekt přijme postupy pro podávání zpráv a uchovává záznamy pro možnost dokumentace jednotlivých a celkových výsledků hodnocení.

4.   Hodnotící subjekt zajistí, aby zkoušející přidělení ke zkoušce měli patřičnou znalost příslušných zkušebních metod a zkušebních dokumentů, jakož i příslušnou kvalifikaci v oblasti, která se má zkoušet. Rovněž zajistí, aby pro praktické testy bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje a materiály.

Článek 12

Oznámení

1.   Do 4. července 2008 členské státy oznámí Komisi svůj záměr použít dočasný certifikační systém podle článku 6 nebo článku 9, nebo podle obou článků.

2.   Do 4. ledna 2009 členské státy v příslušných případech oznámí Komisi určené subjekty s oprávněním vydávat dočasné certifikáty a schválené vnitrostátní právní předpisy, na jejichž základě budou doklady vydané stávajícími certifikačními systémy považovány za dočasné certifikáty.

3.   Do 4. ledna 2009 členské státy oznámí Komisi názvy a kontaktní údaje certifikačních subjektů pro pracovníky a společnosti, na něž se vztahuje článek 10, a názvy certifikátů pro pracovníky, kteří splňují požadavky článku 5, a pro společnosti splňující požadavky článku 8, a to pomocí formátu stanoveného nařízením (ES) č. 308/2008.

4.   Členské státy doplní oznámení předložené podle odstavce 3 o příslušné nové informace a neprodleně ho předloží Komisi.

Článek 13

Podmínky vzájemného uznávání

1.   Vzájemné uznávání certifikátů vydaných v jiných členských státech se vztahuje pouze na certifikáty pro pracovníky vydané podle článku 5 a pro společnosti podle článku 8.

2.   Členské státy mohou po držitelích certifikátů vydaných v jiném členském státě požadovat jejich překlad do jiného úředního jazyka Společenství.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Viz strana 28 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2007/540/ES (Úř. věst. L 198, 31.7.2007, s. 35).


PŘÍLOHA

Minimální požadavky na dovednosti a znalosti, které mají zajistit hodnotící subjekty

Zkouška uvedená v čl. 5 odst. 1 a čl. 11 odst. 2 obsahuje:

a)

teoretický test s jednou nebo více otázkami, které prověří tuto dovednost nebo znalosti, jak je označeno ve sloupci „typ testu“ písmenem T;

b)

praktický test, kdy uchazeč provede odpovídající úkol s příslušným materiálem, nástroji a zařízením, jak je označeno ve sloupci „typ testu“ písmenem P.


Minimální znalosti a dovednosti

Typ testu

1.

Základní znalosti o příslušných otázkách ochrany životního prostředí (změna klimatu, Kjótský protokol, potenciál globálního oteplování v důsledku fluorovaných skleníkových plynů)

T

2.

Základní znalosti o příslušných technických normách

T

3.

Základní znalosti o příslušných ustanoveních nařízení (ES) č. 842/2006 a příslušných nařízeních, kterými se provádí nařízení (ES) č. 842/2006

T

4.

Dobré znalosti o různých typech protipožárního zařízení obsahujícího fluorované skleníkové plyny na trhu

T

5.

Dobré znalosti o druzích ventilů, mechanismech pohonu, bezpečném zacházení, předcházení vypouštění a únikům

T

6.

Dobré znalosti o zařízeních a nástrojích potřebných pro bezpečné zacházení a pracovní postupy

T

7.

Schopnost instalovat zásobníky systému požární ochrany, které jsou navrženy tak, aby obsahovaly fluorované skleníkové plyny

P

8.

Znalosti o správných postupech pro přepravu tlakových zásobníků obsahujících fluorované skleníkové plyny

T

9.

Schopnost kontrolovat záznamy o systému před kontrolou těsnosti a zjišťovat relevantní informace o všech opakujících se problémech a problémových oblastech, kterým je třeba věnovat pozornost

T

10.

Schopnost provádět vizuální a manuální kontroly těsnosti systému v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (1)

P

11.

Znalost ekologicky šetrných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze systémů požární ochrany a jejich naplňování

T


(1)  Úř. věst. L 333, 19.12.2007, s. 4.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU