(ES) č. 295/2008Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13-59 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. března 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 29. dubna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2152 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 295/2008

ze dne 11. března 2008

o strukturální statistice podniků

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání (3) bylo několikrát zásadně změněno (4). Jelikož toto nařízení má být znovu změněno, je vhodné z důvodů přehlednosti a srozumitelnosti dotyčná ustanovení přepracovat.

(2)

Nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 stanovilo společný rámec pro shromažďování, zpracovávání, předávání a vyhodnocování statistik Společenství o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků ve Společenství.

(3)

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2367/2002/ES ze dne 16. prosince 2002 o statistickém programu Společenství na období 2003 až 2007 (5) byl přijat program, který se má řídit hlavními prioritami politik Společenství v oblasti hospodářské a měnové unie, rozšíření Evropské unie a konkurenceschopnosti, regionální politiky, udržitelného rozvoje a sociální agendy. Důležitou součást tohoto programu tvoří statistiky o ekonomické činnosti podniků.

(4)

Toto nařízení by mělo umožnit pokračování stávající statistické podpory při rozhodování v nynějších politických oblastech a uspokojení dalších potřeb vyplývajících z nových iniciativ politik Společenství, průběžného přezkoumávání statistických priorit a potřebnosti vypracovávaných statistik, aby byly co nejlépe využívány dostupné zdroje a minimalizována zátěž respondentů. Zvláštní pozornost by měla být věnována dopadu, který mají na podniky politiky Společenství v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí, například nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 (6). Měla by být podporována spolupráce a výměna osvědčených postupů mezi národními statistickými úřady, aby bylo zajištěno účinnější využívání administrativních zdrojů informací.

(5)

Neustále roste potřeba údajů o službách, zejména o podnikatelských službách. Statistiky jsou potřebné pro ekonomickou analýzu a tvorbu politik v odvětví, které je nejdynamičtějším odvětvím moderních ekonomik, zejména ve vztahu k jeho potenciálu, pokud jde o růst a vytváření pracovních míst. Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24 března 2000 zdůraznila význam služeb. Zjišťování obratu v členění podle jednotlivých produktů v oblasti služeb je nezbytným předpokladem pro skutečné pochopení úlohy služeb v hospodářství. Evropská rada na zasedání ve Stockholmu ve dnech 23. a 24. března 2001 dospěla k závěru, že vytvoření účinně fungujících vnitřních trhů se službami je jednou z nejdůležitějších priorit Evropy. Statistiky o přeshraničním obchodu členěné podle jednotlivých produktů v oblasti služeb jsou nezbytné pro sledování fungování vnitřních trhů se službami, hodnocení konkurenceschopnosti služeb a posouzení dopadů překážek obchodu se službami.

(6)

Jsou zapotřebí údaje o demografii podniků zejména proto, že jsou součástí strukturálních ukazatelů vytvořených za účelem sledování pokroku při dosahování cílů stanovených Lisabonskou strategií. Dále jsou potřebné harmonizované údaje o demografii podniků a jejím vlivu na zaměstnanost, aby odůvodňovaly politická doporučení týkající se podpory podnikání.

(7)

V rámci statistického systému je rovněž zapotřebí flexibilní nástroj, pomocí něhož bude možné rychle a včas reagovat na nově se objevující potřeby uživatelů vyplývající ze stále se zvyšující dynamiky, inovativnosti a komplexnosti hospodářství založeného na znalostech. Spojení těchto sběrů údajů ad hoc s pokračujícím sběrem údajů o strukturální statistice podniků zvyšuje přidanou hodnotu údajů získávaných v rámci obou zjišťování a může vést ke snížení celkové zátěže respondentů tím, že zamezí dvojímu sběru údajů.

(8)

Je zapotřebí stanovit postup pro přijímání prováděcích opatření k tomuto nařízení, aby bylo možné dále upřesnit pravidla pro sběr a statistické sestavování údajů a pro vypracování a předávání výsledků.

(9)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7).

(10)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k aktualizaci seznamu ukazatelů v přílohách; ke stanovení frekvence sestavování statistik, pravidel pro označování údajů jako „příspěvků pouze k evropským úhrnům“ (CETO), prvního sledovaného roku pro sestavení výsledků, ke stanovení členění výsledků, klasifikací, které je třeba použít, a kombinací velikostních skupin; k aktualizaci lhůt pro předávání údajů; k přizpůsobení členění činností a produktů změnám nebo revizím statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE) a klasifikace produkce podle činností (CPA); k přijetí opatření na základě vyhodnocení pilotních studií; ke změně spodní hranice sledovaného souboru v příloze VIII; a ke stanovení kritérií pro hodnocení kvality. Jelikož uvedená opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(11)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž poskytování harmonizovaných údajů o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků ve Společenství, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto ho může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistik Společenství o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků ve Společenství.

Sestavování těchto statistik má především za cíl analyzovat:

a)

strukturu a vývoj činností podniků;

b)

použité výrobní činitele a jiné prvky umožňující měřit činnost, konkurenceschopnost a výkonnost podniků;

c)

rozvoj podniků a trhů na úrovni regionů, členských států, Společenství a na mezinárodní úrovni;

d)

chování podniků;

e)

malé a střední podniky a

f)

specifické ukazatele podniků týkající se určitých členění činností.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se týká všech tržních činností v sekcích B až N a P až S společné statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, která byla zavedena nařízením (ES) č. 1893/2006 (dále jen „NACE rev. 2“).

2.   Toto nařízení se týká statistických jednotek, jejichž druhy jsou uvedeny v oddílu I přílohy nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (8) a které spadají pod některou z činností uvedených v odstavci 1. Používání jednotlivých druhů jednotek pro sestavování statistik je upřesněno v přílohách tohoto nařízení.

Článek 3

Moduly

1.   Statistiky, které mají být sestavovány pro oblasti uvedené v článku 1, se seskupují do modulů.

2.   Moduly uvedené v tomto nařízení jsou tyto:

a)

společný modul pro roční strukturální statistiku definovaný v příloze I;

b)

podrobný modul pro strukturální statistiku průmyslu definovaný v příloze II;

c)

podrobný modul pro strukturální statistiku obchodu definovaný v příloze III;

d)

podrobný modul pro strukturální statistiku stavebnictví definovaný v příloze IV;

e)

podrobný modul pro strukturální statistiku pojišťovnictví definovaný v příloze V;

f)

podrobný modul pro strukturální statistiku úvěrových institucí definovaný v příloze VI;

g)

podrobný modul pro strukturální statistiku penzijních fondů definovaný v příloze VII;

h)

podrobný modul pro strukturální statistiku podnikatelských služeb definovaný v příloze VIII;

i)

podrobný modul pro strukturální statistiku demografie podniků definovaný v příloze IX;

j)

flexibilní modul pro provádění specifického a omezeného sběru údajů ad hoc o podnikových ukazatelích.

3.   Každý modul obsahuje tyto údaje:

a)

činnosti, za které mají být sestavovány statistiky podle oblasti působnosti uvedené v čl. 2 odst. 1;

b)

druhy statistických jednotek, které mají být použity pro sestavování statistik, ze seznamu statistických jednotek uvedeného v čl. 2 odst. 2;

c)

seznamy ukazatelů, za které mají být sestavovány statistiky v oblastech uvedených v článku 1, a sledovaná období pro tyto ukazatele;

d)

frekvenci sestavování statistik, a to roční nebo víceletá. Pokud se jedná o víceleté statistiky, sestavují se nejméně jednou za deset let;

e)

časový plán uvádějící první sledované roky, pro které se mají statistiky sestavovat;

f)

požadavky na reprezentativnost a hodnocení kvality;

g)

lhůtu, ve které je nutné po uplynutí sledovaného období statistické údaje předat;

h)

maximální délku přechodného období, kterou je možné povolit.

4.   Flexibilní modul uvedený v odst. 2 písm. j) se použije v úzké spolupráci s členskými státy. O jeho rozsahu, seznamu ukazatelů, sledovaném období, šetřených činnostech a požadavcích na kvalitu rozhoduje Komise regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 alespoň 12 měsíců před začátkem sledovaného období. Komise rovněž upřesní potřebu údajů a dopad sběru údajů na zátěž podniků a náklady pro členské státy.

Aby se omezily zátěž podniků a náklady pro členské státy, omezí se objem sběru údajů na nejvýše 20 podnikových ukazatelů či otázek, nejvýše 25 000 respondentských podniků v celé Evropské unii a nejvyšší průměrnou dobu vynaloženou jednotlivým respondentem v délce 1,5 hodiny. Sběr údajů ad hoc se provede v reprezentativním počtu členských států. Pokud jsou třeba pouze výsledky na evropské úrovni, může Komise stanovit evropskou metodu sběru vzorků, aby zajistila minimální zátěž a minimální náklady.

Prostřednictvím zavedených postupů může Komise náklady na sběr údajů ad hoc spolufinancovat.

Článek 4

Pilotní studie

1.   Komise vytvoří řadu pilotních studií, jak je upřesněno v přílohách, které členské státy dobrovolně provedou. Po výzvě k předkládání návrhů poskytne Komise vnitrostátním orgánům granty ve smyslu článku 2 nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (9).

2.   Cílem provádění pilotních studií je vyhodnotit relevanci a proveditelnost sběru údajů. Výsledky pilotních studií vyhodnotí Komise, přičemž vezme v úvahu přínos získaných údajů v poměru k nákladům na sběr údajů a k zátěži podniků.

3.   O výsledcích pilotních studií informuje Komise Evropský parlament a Radu.

4.   Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním na základě vyhodnocení pilotních studií, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Článek 5

Získávání údajů

1.   Členské státy shromažďují údaje nezbytné pro sledování ukazatelů ze seznamů obsažených v modulech uvedených v článku 3.

2.   Členské státy mohou získat potřebné údaje tak, že uplatní zásadu administrativního zjednodušení a kombinují tyto zdroje:

a)

povinná zjišťování: právní jednotky, ke kterým patří nebo z nichž se skládají statistické jednotky, jimž byla členskými státy stanovena zpravodajská povinnost, jsou povinny dodávat včasné, přesné a úplné informace;

b)

jiné zdroje, které jsou přinejmenším stejně hodnotné s ohledem na přesnost a kvalitu;

c)

postupy statistického odhadování v případě, že některé ukazatele nebyly sledovány u všech jednotek.

3.   Pro snížení zátěže při plnění zpravodajské povinnosti mají vnitrostátní orgány členských států a Komise (Eurostat) v mezích a za podmínek stanovených jednotlivými členskými státy a Komisí ve svých oblastech působnosti přístup k administrativním zdrojům informací v oblastech činnosti jejich orgánů veřejné správy, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro splnění požadavků na přesnost uvedených v článku 6. Kromě toho se, je-li to proveditelné, pro splnění oznamovací povinnosti podle tohoto nařízení použijí příslušné administrativní údaje.

4.   Členské státy a Komise podpoří v rámci svých pravomocí vytvoření podmínek pro zvýšené používání elektronického přenosu údajů a jejich automatizovaného zpracování.

Článek 6

Přesnost

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby předávané údaje odrážely strukturu základního souboru statistických jednotek uvedených v přílohách.

2.   Hodnocení kvality se provádí srovnáváním přínosu získaných údajů s náklady na sběr údajů a se zátěží podniků, zejména malých.

3.   Členské státy předají Komisi na její žádost veškeré informace nezbytné pro hodnocení uvedené v odstavci 2.

Článek 7

Srovnatelnost

1.   Členské státy vypracují na základě zjišťovaných a odhadovaných údajů srovnatelné výsledky a dodržují členění stanovené pro každý modul stanovený v článku 3 a v příslušných přílohách.

2.   Za účelem sestavování agregovaných statistik Společenství vypracují členské státy národní výsledky podle úrovní členění klasifikace NACE rev. 2 stanovených v přílohách nebo určených regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Článek 8

Předávání výsledků

1.   Členské státy předají Komisi (Eurostatu) výsledky uvedené v článku 7 tohoto nařízení včetně důvěrných údajů v souladu s platnými předpisy Společenství v oblasti sdělování statistických informací, na které se vztahuje statistická důvěrnost, zejména nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 (10). Tyto předpisy Společenství se použijí při nakládání s výsledky, pokud obsahují důvěrné informace.

2.   Výsledky se předávají v příslušném technickém formátu ve lhůtě, která se počítá od konce sledovaného období, která se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3 pro moduly stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h) a j) a nepřesáhne 18 měsíců. U modulu stanoveného v čl. 3 odst. 2 písm. i) nepřesáhne lhůta 30 měsíců nebo 18 měsíců, jak je stanoveno v oddíle 9 přílohy IX. Malé množství odhadovaných předběžných výsledků se dále předá ve lhůtě počínající koncem sledovaného období, která se stanoví uvedeným postupem pro moduly stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až g) a nepřesáhne 10 měsíců. U modulu stanoveného v čl. 3 odst. 2 písm. i) nepřesáhne lhůta pro předběžné výsledky 18 měsíců.

3.   Aby bylo minimalizována zátěž podniků a náklady pro vnitrostátní statistické úřady, mohou členské státy označit údaje, které mají být využity jako příspěvek pouze k evropským úhrnům, jako CETO. Eurostat tyto údaje nezveřejní a členské státy neoznačí jako CETO vnitrostátně zveřejňované údaje. Použití označení CETO závisí na podílu jednotlivého členského státu na celkové přidané hodnotě EU v podnikové ekonomice takto:

a)

V případě Německa, Francie, Itálie a Spojeného království lze údaje s označením CETO zasílat pro úroveň tříd NACE Rev. 2 a pro členění velikostních tříd na úrovni skupiny NACE Rev. 2. Lze označit nejvýše 15 % buněk.

b)

V případě Belgie, Dánska, Irska, Řecka, Španělska, Nizozemska, Rakouska, Polska, Portugalska, Finska a Švédska lze údaje s označením CETO zasílat pro úroveň tříd NACE Rev. 2 a pro členění velikostních tříd na úrovni skupiny NACE Rev. 2. Lze označit nejvýše 25 % buněk. Kromě toho, pokud je v některém z těchto členských států podíl třídy NACE Rev. 2 nebo velikostní skupiny na úrovni skupiny NACE Rev. 2 nižší než 0,1 % podnikové ekonomiky daného členského státu, lze tyto údaje také zaslat s označením CETO.

c)

V případě Bulharska, České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Malty, Rumunska, Slovinska a Slovenska lze údaje s označením CETO zasílat pro úroveň tříd NACE Rev. 2 a pro členění velikostních skupin na úrovni skupiny NACE Rev. 2. Lze označit nejvýše 25 % buněk na úrovni skupiny.

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplnění, týkající se přezkumu pravidel pro označení CETO a rozdělení členských států do skupin, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3 do 29. dubna 2013 a následně každých pět let.

Článek 9

Informace o provádění

Členské státy sdělí Komisi na její žádost všechny významné informace o provádění tohoto nařízení v členských státech.

Článek 10

Přechodná období

1.   Pokud je nutné národní statistické systémy upravovat ve větší míře, mohou být během přechodných období regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 povoleny odchylky od příloh.

2.   Pokud není možné ustanovení tohoto nařízení dodržovat z důvodu odchylek povolených podle nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely (11), mohou být členskému státu povolena dodatečná přechodná období pro sestavování statistik.

Článek 11

Prováděcí opatření

1.   Regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 se přijímají tato opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení:

a)

stanovení definic ukazatelů a jejich vhodnosti u určitých činností (článek 3 a příloha I oddíl 4 odst. 2);

b)

stanovení definice sledovaného období (článek 3);

c)

stanovení příslušného technického formátu pro předávání výsledků (článek 8 a příloha I oddíl 9 odst. 2);

d)

stanovení přechodného období a odchylek od tohoto nařízení povolených pro toto období (článek 10 a příloha I oddíl 11, příloha II oddíl 10, příloha III oddíl 9, příloha VIII oddíl 8 a příloha IX oddíl 13);

e)

stanovení seznamu ukazatelů, které mají být předány na základě společné statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství zavedené nařízením Rady (EHS) č. 3037/90 (12) (dále jen „NACE rev. 1.1“) za rok 2008 a podrobnosti týkající se vypracování výsledků (příloha I oddíl 9 odst. 2);

f)

stanovení používání flexibilního modulu podle čl. 3 odst. 2 písm. j) a čl. 3 odst. 4 a

g)

stanovení postupů, které mají být dodržovány v souvislosti se sběry údajů ad hoc uvedenými v příloze II oddílu 4 odst. 3 a 4, v příloze III oddílu 3 odst. 3 a v příloze IV oddílu 3 odst. 3.

2.   Regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3 se přijímají tato opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplnění:

a)

aktualizace seznamu ukazatelů a předběžných výsledků, pokud z takové aktualizace po kvantitativním hodnocení nevyplývá ani zvýšení počtu šetřených jednotek, ani zvýšení zátěže u jednotek, které by bylo neúměrné vzhledem k očekávaným výsledkům (články 4 a 8 a příloha I oddíl 6, příloha II oddíl 6, příloha III oddíl 6 a příloha IV oddíl 6);

b)

stanovení frekvence sestavování statistik (článek 3);

c)

stanovení pravidel pro označování údajů jako příspěvků pouze k evropským úhrnům (čl. 8 odst. 3);

d)

stanovení prvního sledovaného roku pro sestavení výsledků (článek 8 a příloha I oddíl 5);

e)

stanovení členění výsledků, zejména klasifikací, které je třeba použít, a kombinací velikostních skupin (článek 7 a příloha VIII oddíl 4 odst. 2 a 3 a příloha IX oddíl 8 odst. 2 a 3 a příloha IX oddíl 10);

f)

aktualizace lhůt pro předávání údajů (článek 8 a příloha I oddíl 8 odst. 1 a příloha VI oddíl 7);

g)

přizpůsobení členění činností změnám nebo revizím klasifikace NACE a členění produktů změnám nebo revizím klasifikace CPA;

h)

opatření přijatá na základě vyhodnocení pilotních studií (čl. 4 odst. 4);

i)

změny spodní hranice pro sledované soubory (příloha VIII oddíl 3) a

j)

stanovení kritérií pro hodnocení kvality (článek 6 a příloha I oddíl 6, příloha II oddíl 6, příloha III oddíl 6 a příloha IV oddíl 6).

Článek 12

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy Evropských společenství zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (13).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/EHS s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Článek 13

Zpráva

1.   Do 29. dubna 2011 a dále každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o statistikách sestavených podle tohoto nařízení, zejména o jejich kvalitě a o zátěži, které pro podniky představují.

2.   Ve zprávách uvedených v odstavci 1 Komise navrhne změny, které bude považovat za potřebné.

Článek 14

Zrušení

1.   Nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se zrušuje. Článek 20 nařízení (ES) č. 1893/2006 se rovněž zrušuje.

2.   Od sledovaného roku 2008 se odkazy na zrušené nařízení považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze XI. Ustanovení nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se i nadále použijí, pokud jde o sběr, sestavování a předávání údajů pro sledované roky až do roku 2007 včetně.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 318, 23.12.2006, s. 78.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. března 2007 (Úř. věst. C 27 E, 31.1.2008, s. 139) a rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2008.

(3)  Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Viz příloha X.

(5)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 787/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 12).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1); opravené znění v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1354/02007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(10)  Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.

(11)  Úř. věst. L 196, 5.8.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(12)  Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1893/2006.

(13)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


PŘÍLOHA I

SPOLEČNÝ MODUL PRO ROČNÍ STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků v členských státech.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistické údaje se týkají oblastí podle čl. 1 písm. a), b), c) a e) zejména analýzy přidané hodnoty a jejích hlavních složek.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Tyto statistické údaje se sestavují za činnosti uvedené v oddílu 9.

2.

Pilotní studie se provedou u činností uvedených v oddílu 10.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

V níže uvedených seznamech ukazatelů se podle potřeby uvádí, pro které druhy statistických jednotek se statistické údaje sestavují.

2.

Odpovídající názvy ukazatelů, pro které se budou sestavovat statistické údaje o činnostech v sekci K klasifikace NACE rev. 2, které nejvíce odpovídají činnostem uvedeným v odstavcích 3 až 5, se stanoví regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2.

3.

Roční demografické statistiky:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

11 21 0

Počet místních jednotek

4.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

Údaje o hmotných aktivech

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

16 13 0

Počet zaměstnanců

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

5.

Ukazatele, za které se sestavují roční regionální statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

6.

Pro ukazatele uvedené v oddílu 10 se provedou pilotní studie.

ODDÍL 5

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují statistické údaje, je kalendářní rok 2008. Údaje se sestavují podle členění v oddílu 9. První sledovaný rok, za který se sestavují statistické údaje o třídách činnosti obsažených v NACE rev. 2 ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a v oddílu 66 se stanoví regulativním postupem podle čl. 12 odst. 3.

ODDÍL 6

Zpráva o kvalitě statistických údajů

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy stanovené v článku 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Základní ukazatele se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

ODDÍL 7

Vypracování výsledků

1.

Výsledky se člení až na úroveň tříd u činností uvedených v oddílu 9.

2.

Některé výsledky se také člení podle velikostních skupin pro každou skupinu činností uvedených v oddílu 9.

3.

Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň 2 společné klasifikace územních statistických jednotek zavedené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (1) (dále jen „NUTS“).

ODDÍL 8

Předávání výsledků

1.

Výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období, s výjimkou třídy činnosti 64.11 NACE rev. 2 a činností NACE rev. 2 obsažených v přílohách V, VI a VII. Pro třídu činnosti 64.11 NACE rev. 2 je lhůta pro předání deset měsíců. Pro činnosti obsažené v přílohách V, VI a VII jsou lhůty pro předání stanoveny v těchto přílohách. Lhůty pro předání výsledků tříd činností v skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a oddílu 66 NACE rev. 2 se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 3.

2.

S výjimkou oddílů 64 a 65 NACE rev. 2 se do 10 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období předávají předběžné národní výsledky anebo odhady statistik podnikání, vypracovaných pro tyto ukazatele:

Kód

Název

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

Tyto předběžné výsledky se dále člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2). Pro oddíl 66 NACE rev. 2 se o předání předběžných výsledků nebo odhadů rozhodne regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

ODDÍL 9

Členění činností

1.

Aby mohly být sestavovány statistiky Společenství, předávají členské státy od sledovaného roku 2008 a dále národní výsledky členěné na úrovni tříd NACE rev. 2 pro sekce B až N a oddíl 95.

2.

Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1, předají členské státy Komisi strukturální statistiky podniků týkající se sledovaného roku 2008 podle NACE rev. 1.1 a NACE rev. 2.

Ohledně seznamu ukazatelů, který má být předán podle klasifikace NACE rev. 1.1, a ohledně podrobností vypracování výsledků se rozhodne regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2.

ODDÍL 10

Zprávy a pilotní studie

1.

Pro činnosti v sekcích P až R a oddílech 94 a 96 sekce S klasifikace NACE rev. 2 vytvoří Komise řadu pilotních studií, jejichž cílem je vyhodnotit proveditelnost šetření tržních činností v těchto sekcích.

2.

Komise zavede řadu pilotních studií pro ukazatele týkající se finančních účtů a nehmotných investic, formy organizace hospodářství a srovnatelnosti mezi strukturálními statistikami v podnikání a statistikami pracovního trhu a produktivity. Tyto pilotní studie budou přizpůsobeny zvláštnostem sektorů.

ODDÍL 11

Přechodné období

Pro sestavování statistik o ukazatelích 12 17 0, 13 13 1 a 16 14 0 nepřesáhne přechodné období dvou let od konce prvního sledovaného roku (2008) uvedeného v oddílu 5.


(1)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 105/2007 (Úř. věst. L 39, 10.2.2007, s. 1).


PŘÍLOHA II

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU PRŮMYSLU

ODDÍL 1

Cíl

Účelem této přílohy je stanovení společného rámce pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistik Společenství o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti průmyslu.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistické údaje se týkají oblastí podle čl. 1 písm. a) až e), zejména:

základního seznamu statistických údajů pro podrobnou analýzu struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti jednotlivých průmyslových činností,

dalšího seznamu statistických údajů pro zkoumání specifických otázek.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

Statistiky se sestavují za všechny činnosti uvedené v sekcích B, C, D a E klasifikace NACE rev. 2. Tyto sekce zahrnují činnosti při dobývání nerostných surovin (B), ve zpracovatelském průmyslu (C), dodávkách elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (D) a zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (E). Statistiky podnikání se týkají základního souboru všech podniků zařazených podle hlavních činností do sekcí B, C, D a E.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

V níže uvedených seznamech ukazatelů a statistických údajů se podle potřeby uvádí, pro které druhy statistických jednotek se statistické údaje sestavují, a zda se sestavují ročně nebo za více let. Statistické údaje a ukazatele uvedené kurzivou se uvádějí také na seznamech společného modulu definovaného v příloze I.

2.

Roční demografické statistiky:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

11 21 0

Počet místních jednotek

11 31 0

Počet činnostních jednotek

3.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Poznámka

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 13 0

Hrubé obchodní rozpětí

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

13 21 3

Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby vyrobených jednotkou

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

13 41 1

Platby za dlouhodobý nájem a operativní leasing výrobků

Údaje o hmotných aktivech

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

15 12 0

Hrubé investice do pozemků

15 13 0

Hrubé investice do stávajících budov a staveb

15 14 0

Hrubé investice do výstavby a rekonstrukce budov

15 15 0

Hrubé investice do strojů a zařízení

15 21 0

Prodej dlouhodobých hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

16 13 0

Počet zaměstnanců

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců (FTE)

16 15 0

Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

Členění obratu podle druhů činností

18 11 0

Obrat z hlavní činnosti na úrovni třímístného číselného kódu klasifikace NACE rev. 2

Nákup energetických produktů

20 11 0

Nákup energetických produktů (v hodnotovém vyjádření)

Kromě sekcí D a E

Environmentální údaje

21 11 0

Investice do provozních celků a zařízení pro ochranu životního prostředí a do zvláštního příslušenství bránícího znečišťování životního prostředí (hlavně zařízení na konci procesu) (1)

 

21 12 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií (integrovaná technologie) (1)

 

4.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují víceleté statistiky:

Kód

Název

Údaje o hmotných aktivech

15 42 0

Hrubé investice do koncesí, patentů, licencí, obchodních známek a podobných práv

15 44 1

Investice do nákupu programového vybavení

Členění obratu podle druhů činností

18 12 0

Obrat z průmyslových činností

18 15 0

Obrat z činností v oblasti služeb

18 16 0

Obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

Environmentální údaje

21 14 0

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí (2)

Subdodávky

23 11 0

Platby dodavatelům

5.

Ukazatele, za které se sestavují roční regionální statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

6.

Ukazatele za činnostní jednotky, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o hmotných aktivech

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

7.

Pro ukazatele uvedené v oddílu 9 se provedou pilotní studie.

ODDÍL 5

První sledovaný rok

1.

Prvním sledovaným rokem, za který se statistiky sestavují, bude kalendářní rok 2008. První sledované roky pro statistiky sestavené jednou za více let jsou uvedeny níže podle příslušných kódů jednotlivých ukazatelů:

Kalendářní rok

Kód

2009

15 42 0 a 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0 a 23 11 0

2.

Víceleté statistiky se sestavují nejméně jednou za pět let.

3.

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují statistiky pro ukazatel 21 14 0 je kalendářní rok 2010.

4.

Statistiky o ukazateli 21 12 0 se sestavují ročně. Statistiky o ukazateli 21 14 0 se sestavují každé tři roky.

ODDÍL 6

Zpráva o kvalitě statistických údajů

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Základní ukazatele se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

ODDÍL 7

Vypracování výsledků

1.

Výsledky statistik s výjimkou ukazatelů 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0 se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

Ukazatele 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0 se člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

2.

Některé výsledky se také člení na velikostní skupiny a až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

3.

Výsledky statistik sestavených za činnostní jednotky se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2).

4.

Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň NUTS 2.

5.

Výsledky za ukazatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 se člení až na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2).

6.

Výsledky za ukazatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 se člení na tyto environmentální oblasti: ochrana vnějšího ovzduší a podnebí, správa odpadních vod, nakládání s odpady a ostatní činnosti ochrany životního prostředí. Výsledky za environmentální oblasti budou členěny až na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2).

ODDÍL 8

Předávání výsledků

Výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období.

Do 10 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období se předávají předběžné národní výsledky anebo odhady statistik podnikání uvedených v oddílu 4 odst. 3, vypracovaných pro tyto ukazatele:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 32 0

Mzdy a platy

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

Tyto předběžné výsledky se dále člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

ODDÍL 9

Zprávy a pilotní studie

Členské státy předají Komisi zprávu o existenci údajů potřebných pro vypracování výsledků za tyto ukazatele:

Kód

Název

Poznámka

Environmentální údaje

21 11 0

Investice do provozních celků a zařízení pro ochranu životního prostředí a do zvláštního příslušenství bránícího znečišťování životního prostředí (hlavně zařízení na konci procesu)

Konkrétní členění na oblasti podle plnění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

21 12 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií („integrovaná technologie“)

Konkrétní členění na oblasti podle plnění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

21 14 0

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Konkrétní členění na výdaje plynoucí z provádění politiky EU v oblasti životního prostředí

Subdodávky

23 12 0

Příjmy za subdodávky

 

Pro tyto ukazatele vytvoří Komise řadu pilotních studií.

ODDÍL 10

Přechodné období

Pro sestavování statistik o ukazatelích 21 12 0 a 21 14 0 končí přechodné období sledovaným rokem 2008.


(1)  Pokud celkový údaj za členský stát u obratu nebo u počtu osob zaměstnaných v oddílu sekcí B až E klasifikace NACE rev. 2 představuje méně než 1 % celkového údaje za Společenství, informace nezbytné pro sestavení statistik vztahujících se k ukazatelům 21 11 0 a 21 12 0 není pro účely tohoto nařízení potřeba sbírat. Pokud to potřeby politiky Společenství vyžadují, Komise může regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 požadovat sběr těchto údajů ad hoc.

(2)  Pokud celkový údaj za členský stát u obratu nebo u počtu osob zaměstnaných v oddílu sekcí B až E klasifikace NACE rev. 2 představuje méně než 1 % celkového údaje za Společenství, informace nezbytné pro sestavení statistik vztahujících se k ukazatelům 21 14 0 není pro účely tohoto nařízení potřeba sbírat. Pokud to potřeby politiky Společenství vyžadují, Komise může regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 požadovat sběr těchto údajů ad hoc.


PŘÍLOHA III

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU OBCHODU

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti obchodu.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistické údaje se týkají oblastí podle čl. 1 písm. a) až e), zejména:

struktury obchodní sítě a jejího vývoje,

obchodních činností a forem prodeje, jakož i charakteristických rysů dodavatelských a prodejních činností.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Statistiky se sestavují za činnosti obsažené v sekci G klasifikace NACE rev. 2. Tato oblast zahrnuje obchod a opravy motorových vozidel a motocyklů. Statistiky podnikání se týkají všech podniků, jejichž hlavní činnost je zařazena do sekce G.

2.

Pokud celkový údaj za členský stát u obratu a u počtu osob pracujících v oddílu sekce G klasifikace NACE rev. 2 představuje méně než 1 % celkového údaje za Společenství, informace uvedené v této příloze, které nejsou v příloze I, není pro účely tohoto nařízení potřeba sbírat.

3.

Pokud to potřeby politiky Společenství vyžadují, může Komise regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 požadovat ad hoc sběr údajů uvedených v odstavci 2.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

V níže uvedených seznamech ukazatelů a statistických údajů se podle potřeby uvádí, pro které druhy statistických jednotek se statistiky sestavují a zda se statistiky sestavují s roční nebo víceletou frekvencí. Statistické údaje a ukazatele uvedené kurzivou jsou také zahrnuty do seznamů společného modulu definovaného v příloze I.

2.

Roční demografické statistiky:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

11 21 0

Počet místních jednotek

3.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 13 0

Hrubé obchodní rozpětí

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 13 1

Platby za pracovníky najaté agenturami

13 21 0

Změna stavu zásob výrobků a služeb

13 21 1

Změna stavu zásob zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 31 0

Osobní náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

Údaje o hmotných aktivech

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

15 12 0

Hrubé investice do pozemků

15 13 0

Hrubé investice do stávajících budov a staveb

15 14 0

Hrubé investice do výstavby a rekonstrukce budov

15 15 0

Hrubé investice do strojů a zařízení

15 21 0

Prodej dlouhodobých hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

16 13 0

Počet zaměstnanců

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

4.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují víceleté statistiky:

Kód

Název

Poznámka

 

Údaje o podnikových formách prodeje

Pouze oddíl 47

17 32 0

Počet maloobchodních prodejen

 

Členění obratu podle druhů činností

18 10 0

Obrat ze zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a průmyslových činností

 

18 15 0

Obrat z činností v oblasti služeb

 

18 16 0

Obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

 

Členění obratu podle typu produktů

18 21 0

Členění obratu podle produktů (podle sekce G klasifikace CPA (1)

 

5.

Ukazatele, za které se sestavují roční regionální statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

6.

Ukazatele, za které se sestavují víceleté regionální statistiky:

Kód

Název

Poznámka

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

Pouze oddíly 45 a 47

Údaje o podnikových formách prodeje

17 33 1

Prodejní plocha

Pouze oddíl 47

ODDÍL 5

První sledovaný rok

1.

Prvním sledovaným rokem, za který se statistiky sestavují, je kalendářní rok 2008. První sledované roky pro statistiky sestavené jednou za více let jsou uvedeny níže podle jednotlivých oddílů klasifikace NACE rev. 2, pro které se údaje budou sestavovat, jakož i pro víceleté regionální statistiky:

Kalendářní rok

Členění

2012

Oddíl 47

2008

Oddíl 46

2009

Regionální statistiky

2010

Oddíl 45

2.

Frekvence víceletých statistik je jednou za pět let.

ODDÍL 6

Zpráva o kvalitě statistických údajů

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Základní ukazatele se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

ODDÍL 7

Vypracování výsledků

1.

Aby bylo možné sestavit agregace za Společenství, členské státy vypracují národní výsledky rozčleněné podle tříd klasifikace NACE rev. 2.

2.

Některé výsledky se také člení na velikostní skupiny pro každou skupinu klasifikace NACE rev. 2.

3.

Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň NUTS 2.

4.

Oblast působnosti regionálních statistik sestavovaných jednou za více let odpovídá souboru všech místních jednotek, jejichž hlavní činnost je zařazena do sekce G. Oblast působnosti však může být omezena na místní jednotky závislé na podnicích zařazených do sekce G klasifikace NACE rev. 2, pokud taková množina zahrne více než 95 % celkové oblasti působnosti. Tento podíl se vypočítá tak, že se použijí ukazatele zaměstnanosti dostupné v registru hospodářských subjektů.

ODDÍL 8

Předávání výsledků

1.

Výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období.

2.

Do 10 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období se předávají předběžné národní výsledky anebo odhady statistik podnikání, vypracovaných pro tyto ukazatele:

Kód

Název

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

Tyto předběžné výsledky se dále člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

ODDÍL 9

Přechodné období

Pro účely sestavování statistik o ukazatelích 13 13 1 a 16 14 0 nepřesáhne přechodné období dva roky od konce prvního sledovaného roku (2008) uvedených v oddíle 5.


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 ze dne 29. října 1993 o statistické klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. L 342, 31.12.1993, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.


PŘÍLOHA IV

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU STAVEBNICTVÍ

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti stavebnictví.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistické údaje se týkají oblastí podle čl. 1 písm. a) až e), zejména:

základního seznamu statistických údajů pro podrobnou analýzu struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti jednotlivých stavebních činností,

dalšího seznamu statistických údajů pro zkoumání specifických otázek.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Statistiky se sestavují za všechny činnosti obsažené v sekci F klasifikace NACE rev. 2. Statistiky podnikání se týkají všech podniků, zařazených podle jejich hlavní činnosti do sekce F.

2.

Pokud celkový údaj za členský stát u obratu a u počtu osob pracujících v oddílu sekce F klasifikace NACE rev. 2 představuje méně než 1 % celkového údaje za Evropské společenství, informace uvedené v této příloze, které nejsou v příloze I, není pro účely tohoto nařízení potřeba sbírat.

3.

Pokud to potřeby politiky Společenství vyžadují, může Komise regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 požadovat ad hoc sběr údajů uvedených v odstavci 2.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

V níže uvedených seznamech ukazatelů a statistických údajů se podle potřeby uvádí, pro které druhy statistických jednotek se statistiky sestavují, a zda se statistiky sestavují s roční nebo víceletou frekvencí. Statistické údaje a ukazatele uvedené kurzivou jsou také zahrnuty do seznamů společného modulu definovaného v příloze I.

2.

Roční demografické statistiky:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

11 21 0

Počet místních jednotek

3.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Poznámka

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

 

12 12 0

Hodnota produkce

 

12 13 0

Hrubé obchodní rozpětí

Oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 – dobrovolné

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

 

12 17 0

Hrubý provozní přebytek

 

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

 

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

Oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 – dobrovolné

13 13 1

Platby za zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur

 

13 21 3

Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby vyrobených jednotkou

 

13 31 0

Osobní náklady

 

13 32 0

Mzdy a platy

 

13 33 0

Náklady na sociální zabezpečení

 

13 41 1

Platby za dlouhodobý nájem a operativní leasing výrobků

 

Údaje o hmotných aktivech

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

 

15 12 0

Hrubé investice do pozemků

 

15 13 0

Hrubé investice do stávajících budov a staveb

 

15 14 0

Hrubé investice do výstavby a rekonstrukce budov

 

15 15 0

Hrubé investice do strojů a zařízení

 

15 21 0

Prodej dlouhodobých hmotných aktiv

 

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

 

16 13 0

Počet zaměstnanců

 

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

 

16 15 0

Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

 

Členění obratu podle druhů činností

18 11 0

Obrat z hlavní činnosti na úrovni třímístného číselného kódu klasifikace NACE rev. 2

 

Nákup energetických produktů

20 11 0

Nákup energetických produktů (v hodnotovém vyjádření)

 

4.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují víceleté statistiky:

Kód

Název

Poznámka

Údaje o hmotných aktivech

15 44 1

Investice do nákupu programového vybavení

 

Členění obratu podle druhů činností

18 12 1

Obrat z průmyslových činností bez stavebnictví

 

18 12 2

Obrat ze stavebních činností

 

18 15 0

Obrat z činností v oblasti služeb

 

18 16 0

Obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

 

18 31 0

Obrat z pozemního stavitelství

Pouze oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9

18 32 0

Obrat z inženýrského stavitelství

Pouze oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9

Subdodávky

23 11 0

Platby dodavatelům

 

23 12 0

Příjmy za subdodávky

 

5.

Ukazatele, pro které se sestavují roční regionální statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

6.

Ukazatele za činnostní jednotky, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

13 32 0

Mzdy a platy

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

ODDÍL 5

První sledovaný rok

1.

Prvním sledovaným rokem, pro který se statistiky sestavují, bude kalendářní rok 2008. První sledované roky pro statistiky sestavené jednou za více let jsou uvedeny níže podle příslušných kódů jednotlivých ukazatelů:

Kalendářní rok

Kód

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0, 23 11 0 a 23 12 0

2.

Víceleté statistiky se sestavují nejméně jednou za pět let.

ODDÍL 6

Zpráva o kvalitě statistických údajů

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Základní ukazatele se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

ODDÍL 7

Vypracování výsledků

1.

Výsledky statistik s výjimkou ukazatelů 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0 se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

Výsledky za ukazatele 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0 se člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

2.

Některé výsledky se také člení na velikostní skupiny a až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

3.

Výsledky statistik sestavených za činnostní jednotky se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2).

4.

Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň oddílů (dvoumístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň NUTS 2.

ODDÍL 8

Předávání výsledků

Výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období.

Do 10 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období se předávají předběžné národní výsledky anebo odhady statistik podnikání, vypracovaných pro tyto ukazatele:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

Účetní údaje

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o hmotných aktivech

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

Tyto předběžné výsledky se dále člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE rev. 2).

ODDÍL 9

Přechodné období

Přechodné období nelze povolit.


PŘÍLOHA V

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU V POJIŠŤOVNICTVÍ

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti služeb pojišťovnictví. Tento modul obsahuje podrobný seznam ukazatelů, u nichž se mají vypracovávat statistiky s cílem zlepšit poznání vývoje sektoru pojišťovnictví na úrovni členských států a Společenství a na mezinárodní úrovni.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistiky se týkají oblastí podle čl. 1 písm. a), b) a c), a zejména se týkají:

podrobného rozboru struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti pojišťoven,

vývoje a rozdělení celkové pojišťovací činnosti a pojišťovací činnosti podle produktu, spotřebitelských zvyklostí pojistníků, mezinárodní činnosti, zaměstnanosti, investic, vlastního kapitálu a technických rezerv.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Tyto statistiky budou sestaveny pro všechny činnosti uvedené v oddílu 65 klasifikace NACE rev. 2, kromě skupiny 65.3.

2.

Statistiky se sestavují za tyto podniky:

neživotní pojišťovny: všechny pojišťovny podle čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 91/674/EHS (1),

životní pojišťovny: všechny pojišťovny podle čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 91/674/EHS,

specializované zajišťovny: všechny zajišťovny podle čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 91/674/EHS,

sdružení upisovatelů „Lloyd’s“: všechny pojišťovny podle článku 4 směrnice 91/674/EHS,

kompozitní pojišťovny: všechny pojišťovny podnikající v oblasti životního i neživotního pojištění.

3.

Kromě toho budou odpovídajícím podnikům definovaným v odstavci 2 postaveny naroveň pobočky pojišťoven podle hlavy III směrnic 73/239/EHS (2) a 2002/83/ES (3), jejichž činnost spadá do jedné ze skupin klasifikace NACE rev. 2 podle odstavce 1.

4.

Pro účely harmonizované statistiky Společenství budou moci členské státy přihlédnout k vyloučením uvedeným v článku 3 směrnice 73/239/EHS a v čl. 3 odst. 2, 3, 5, 6 a 7 směrnice 2002/83/ES.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

Ukazatele uvedené kurzivou jsou také obsaženy v seznamech společného modulu definovaného v příloze I. Ukazatele a statistiky uvedené v seznamu A podle odstavce 3 a seznamu B podle odstavce 4 se sestavují v souladu s oddílem 5. Pokud se ukazatele odvozují přímo z ročních účetních závěrek, začleňují se účetní období končící ve sledovaném roce do tohoto sledovaného roku.

2.

V seznamech A a B se ukazatele týkající se životních pojišťoven identifikují číslem 1, ukazatele týkající se neživotních pojišťoven číslem 2, ukazatele týkající se kompozitních pojišťoven číslem 3, ukazatele týkající se specializovaných zajišťoven číslem 4, ukazatele týkající se podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění číslem 5 a ukazatele týkající se podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění (včetně akceptací v zajištění) číslem 6.

3.

Seznam A zahrnuje tyto informace:

a)

ukazatele uvedené v článku 6 směrnice 91/674/EHS týkající se životních pojišťoven, neživotních pojišťoven, kompozitních pojišťoven a specializovaných zajišťoven: strana aktiv rozvahy: položky C I (vykazující zvlášť pozemky a budovy používané pojišťovnami pro vlastní činnost), C II, C II 1 + C II 3 jako agregát, C II 2 + C II 4 jako agregát, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 jako agregát, C IV, D; strana pasiv rozvahy: položky A, A I, A II + A III + A IV jako agregát, B, C 1 a) (zvlášť pro podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního a v oblasti neživotního pojištění), C 2 a) (zvlášť pro podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního a v oblasti neživotního pojištění), C 3 a) (zvlášť pro podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního a v oblasti neživotního pojištění), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III (bez vykazování vyměnitelných dluhopisů zvlášť), G IV;

b)

ukazatele uvedené v článku 34 části I směrnice 91/674/EHS týkající se neživotních pojišťoven a specializovaných zajišťoven a podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění: položky 1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 2, 4 a) aa), 4 a) bb), 4 b) aa), 4 b) bb), 7 (hrubé částky), 7 d), 9, 10 (zvlášť pro hrubé a očištěné částky);

c)

ukazatele uvedené v článku 34 části II směrnice 91/674/EHS týkající se životních pojišťoven a podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění: položky 1 a), 1 b), 1 c) (zvlášť pro hrubé částky a podíl zajistitelů), 2, 3, 5 a) aa), 5 a) bb), 5 b) aa), 5 b) bb), 6 a) aa), 6 a) bb), 8 (hrubé částky), 8 d), 9, 10, 12, 13 (hrubé a očištěné částky zvlášť);

d)

ukazatele uvedené v článku 34 části III směrnice 91/674/EHS týkající se životních pojišťoven, neživotních pojišťoven, kompozitních pojišťoven a specializovaných zajišťoven: položky 3, 4 (jenom pro životní pojišťovny a kompozitní pojišťovny), 5, 6 (jenom pro neživotní pojišťovny, kompozitní pojišťovny a specializované zajišťovny), 7, 8, 9 + 14 + 15 jako agregát, 10 (před zdaněním), 13, 16;

e)

ukazatele uvedené v článku 63 směrnice 91/674/EHS:

týkající se životních pojišťoven, neživotních pojišťoven a dále podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního a v oblasti neživotního pojištění: předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění v členění podle (sub)kategorií klasifikace CPA (úroveň pětimístného číselného kódu a subkategorie 66.03.21, 66.03.22),

týkající se neživotních pojišťoven a podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění: hrubé náklady na pojistná plnění v přímém pojištění, hrubé provozní výdaje v přímém pojištění, saldo zajištění v přímém pojištění, všechny ukazatele podle (sub)kategorií klasifikace CPA (úroveň pětimístného číselného kódu a subkategorie 66.03.21, 66.03.22),

týkající se životních pojišťoven a podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění: předepsané hrubé přímé pojistné v přímém pojištění v členění podle čísla II položky 1 uvedeného článku;

f)

ukazatele uvedené v článku 64 směrnice 91/674/EHS týkající se životních pojišťoven, neživotních pojišťoven, kompozitních pojišťoven a specializovaných zajišťoven: provize za přímé pojišťovací obchody (kromě specializovaných zajišťoven) a celkové pojišťovací obchody;

g)

další ukazatele uvedené níže:

Kód

Název

Podnik/podnikání

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Počet podniků v členění podle právní formy

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Počet podniků v členění podle velikostní skupiny předepsaného hrubého pojistného

(1, 2, 3)

11 11 3

Počet podniků v členění podle velikostní skupiny hrubých technických rezerv

(1)

11 11 5

Počet podniků v členění podle země sídla mateřského podniku

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Celkový počet a lokalizace poboček v jiných zemích

(1, 2, 3)

Účetní údaje/technická část účtu zisků a ztrát

32 11 4

Předepsané hrubé pojistné v členění podle právní formy

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění v členění podle země sídla mateřského podniku

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Přijaté zajistné podle země sídla mateřského podniku

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v členění podle země sídla mateřského podniku

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Položky technického účtu dosud nejmenované, hrubé

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Zůstatková částka zajištění

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Podíl zajistitelů na položkách technického účtu dosud nejmenovaných, hrubých

(1, 2, 4, 5, 6)

Účetní údaje/netechnická část účtu zisků a ztrát

32 19 0

Mezisoučet II (čistý výsledek technického)

(3)

Další údaje týkající se účtu zisků a ztrát

32 61 4

Externí náklady na nákup zboží a služeb

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Osobní náklady

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Externí a interní náklady na likvidaci pojistných událostí

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Správní režie

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Ostatní hrubé technické náklady

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Náklady na správu finančního umístění

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Výnosy z majetkových účastí

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Výnosy z pozemků a staveb

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Výnosy z ostatních složek finančních umístění

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Použití opravných položek k finančnímu umístění

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Zisk z realizace finančního umístění

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Náklady na správu finančního umístění, včetně úroků

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Tvorba opravných položek k finančnímu umístění

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Ztráty z realizace finančního umístění

(1, 2, 4, 5, 6)

Údaje podle produktu podle (sub)kategorie klasifikace CPA

33 12 1

Podíl zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném v přímém pojištění (úroveň pětimístného číselného kódu a subkategorie 66.03.21, 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Údaje o mezinárodní činnosti (zeměpisné členění operací realizovaných na základě práva usazování)

34 31 1

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění podle kategorie klasifikace CPA (úroveň pětimístného číselného kódu) a podle členského státu

(1, 2, 5, 6)

Údaje o mezinárodní činnosti (zeměpisné členění operací realizovaných na základě volného pohybu služeb)

34 32 1

Předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění podle kategorie CPA (úroveň pětimístného číselného kódu) a podle členského státu

(1, 2, 5, 6)

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

(1, 2, 3, 4)

Údaje o rozvaze (aktiva/pasiva)

36 30 0

Součet položek rozvahy

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Hrubá rezerva na nevyřízené pojistné události z titulu přímého pojištění

(2, 6)

37 30 1

Celkové technické rezervy, očištěné

(1, 2, 3, 4)

4.

Seznam B obsahuje tyto informace:

a)

ukazatele uvedené v článku 34 části I směrnice 91/674/EHS týkající se neživotních pojišťoven, specializovaných zajišťoven a podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti neživotního pojištění: položky 3, 5, 6, 8;

b)

ukazatele uvedené v článku 34 části II směrnice 91/674/EHS týkající se životních pojišťoven, a dále podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního pojištění: položky 4, 6 b), 7, 11;

c)

ukazatele uvedené v článku 63 směrnice 91/674/EHS týkající se životních pojišťoven, neživotních pojišťoven, a dále podnikání kompozitních pojišťoven v oblasti životního a v oblasti neživotního pojištění: zeměpisné členění předepsaného hrubého pojistného z přímého pojištění v členském státě sídla pojišťovny, v jiných členských státech, v jiných zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku, USA, Japonsku nebo v jiných třetích zemích;

d)

další ukazatele uvedené níže:

Kód

Název

Podnik/podnikání

Poznámka

Účetní údaje/technická část účtu zisků a ztrát

32 13 2

Hrubá výše pojistných plnění z pojistných událostí vzniklých v běžném účetním období

(2, 4, 6)

 

Mezinárodní činnost (obecně)

34 12 0

Obecné zeměpisné rozdělení přijatého zajistného

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Zeměpisné rozdělení podílu zajistitelů na předepsaném hrubém pojistném

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Údaje o rozvaze (aktiva/pasiva)

36 11 2

Pozemky a stavby (současná, tj. v současnosti realizovatelná hodnota)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti (současná, tj. v současnosti realizovatelná hodnota)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Ostatní finanční umístění (současná, tj. v současnosti realizovatelná hodnota)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Investice ve prospěch pojistníků u životního pojištění, jsou-li nositeli investičního rizika – pozemky a stavby

(1, 3)

 

36 22 0

Investice ve prospěch pojistníků u životního pojištění, jsou-li nositeli investičního rizika – ostatní finanční investice

(1, 3)

 

37 10 1

Vlastní kapitál celkem v členění podle právní formy

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Hrubá rezerva na nevyřízené pojistné události z titulu přímého pojištění v členění podle (sub)kategorií CPA (úroveň pětimístného číselného kódu) a subkategorie 66.03.21, 66.03.22

(2, 6)

 

Ostatní údaje

39 10 0

Počet platných pojistek ke konci účetního období ve vztahu k přímým obchodům, pro veškeré individuální životní pojistky a pro tyto (sub)kategorie CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 a 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Počet pojištěných osob ke konci účetního období ve vztahu k přímým obchodům, pro veškeré skupinové životní pojistky a pro tuto subkategorii CPA: 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Počet pojištěných vozidel ke konci účetního období ve vztahu k přímým obchodům, pro tyto subkategorie CPA: 66.03.2

(2, 6)

Dobrovolné

39 40 0

Hrubá pojistná částka na konci účetního období ve vztahu k přímým obchodům pojištění, pro tyto subkategorie klasifikace CPA: 66.01.1 a 66.01.4

(1, 5)

Dobrovolné

39 50 0

Počet pojistných událostí vzniklých v průběhu účetního období ve vztahu k přímým obchodům, pro tyto subkategorie CPA: 66.03.2

(2, 6)

Dobrovolné

ODDÍL 5

První sledovaný rok

První sledovaný rok, pro který se sestavují roční statistické údaje, bude kalendářní rok 2008.

ODDÍL 6

Vypracování výsledků

Výsledky se člení až na úroveň třídy (čtyřmístný číselný kód klasifikace NACE rev. 2).

ODDÍL 7

Předávání výsledků

Výsledky se předávají během 12 měsíců od konce sledovaného roku za podniky uvedené v oddílu 3, kromě specializovaných zajišťoven, pro které se výsledky předávají do 18 měsíců od konce sledovaného období.

ODDÍL 8

Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

Komise bude informovat Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, zřízený rozhodnutím Komise 2004/9/ES (4) o provádění tohoto modulu a o všech opatřeních pro přizpůsobení se hospodářskému a technickému vývoji týkajících se sběru a statistického sestavování údajů a vypracování a předávání výsledků, které přijme v souladu s článkem 12.

ODDÍL 9

Přechodné období

Přechodné období nelze povolit.


(1)  Směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 7). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 1).

(2)  První Směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/44/ES (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 34.


PŘÍLOHA VI

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti sektoru úvěrových institucí. Tento modul zahrnuje podrobný seznam ukazatelů, za něž se budou statistiky vypracovávat v zájmu zlepšení znalostí o vývoji situace v sektoru úvěrových institucí na úrovni členských států, Společenství a na mezinárodní úrovni.

ODDÍL 2

Oblasti

Statistiky, které se budou vypracovávat, se týkají oblastí uvedených v čl. 1 písm. a), b) a c), zejména:

podrobné analýzy struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti úvěrových institucí,

vývoje a rozdělení činností celkem a činností podle jednotlivých produktů, mezinárodních činností, zaměstnanosti, vlastního kapitálu, jakož i ostatních aktiv a pasiv.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Statistiky se sestavují za činnosti úvěrových institucí obsažené v NACE rev. 2 v třídách 64.19 a 64.92.

2.

Statistiky se sestavují za činnosti všech úvěrových institucí uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 2 směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (1), s výjimkou centrálních bank.

3.

Pobočky úvěrových institucí uvedené v článku 38 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) (2), jejichž činnost je uvedena v NACE rev. 2 třídách 64.19 a 64.92, se považují za úvěrové instituce uvedené v odstavci 2.

ODDÍL 4

Ukazatele

Ukazatele jsou uvedeny dále. Ukazatele uvedené kurzivou jsou také obsaženy v seznamech společného modulu definovaného v příloze I. Pokud se ukazatele odvozují přímo z ročních účetních závěrek, začleňují se účetní období končící ve sledovaném roce do tohoto sledovaného roku.

Seznam zahrnuje:

a)

ukazatele uvedené v článku 4 směrnice 86/635/EHS: strana aktiv rozvahy: položka 4; strana pasiv rozvahy: položky 2 a) + 2 b) jako agregát, položky 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 jako agregát;

b)

ukazatele uvedené v článku 27 směrnice 86/635/EHS: položka 2, položky 3a) + 3b) + 3c) jako agregát, položka 3 a), položka 4, položka 5, položka 6, položka 7, položky 8 a) + 8 b) jako agregát, položka 8 b), položka 10, položky 11 + 12 jako agregát, položky 9 + 13 + 14 jako agregát, položky 15 + 16 jako agregát, položka 19, položky 15 + 20 + 22 jako agregát, položka 23;

c)

tyto dodatečné ukazatele:

Kód

Název

Poznámka

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

 

11 11 1

Počet podniků v členění podle právní formy

 

11 11 4

Počet podniků v členění podle země sídla mateřské společnosti

 

11 11 6

Počet podniků v členění podle velikosti bilanční sumy

 

11 11 7

Počet podniků v členění podle kategorie úvěrových institucí

 

11 21 0

Počet místních jednotek

 

11 41 1

Celkový počet poboček v členění podle umístění v zemích mimo EHP

 

11 51 0

Celkový počet dceřiných společností v členění podle umístění v ostatních zemích

 

Účetní údaje: účet zisků a ztrát

42 11 0

Výnosy z úroků a podobné výnosy

 

42 11 1

Výnosy z úroků a podobné výnosy z cenných papírů s pevným výnosem

 

42 12 1

Náklady na úroky a podobné náklady na emitované dluhové cenné papíry

 

12 12 0

Hodnota produkce

 

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

 

13 31 0

Osobní náklady

 

12 14 0

Přidaná hodnota v základních cenách

Dobrovolné

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

 

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

 

Účetní údaje: rozvaha

43 30 0

Bilanční suma (úvěrové instituce)

 

43 31 0

Bilanční suma v členění podle země sídla mateřského podniku

 

43 32 0

Bilanční suma v členění podle právní formy

 

Údaje podle produktu

44 11 0

Výnosy z úroků a podobné výnosy v členění podle (sub)kategorií CPA

Dobrovolné

44 12 0

Náklady na úroky a podobné náklady v členění podle (sub)kategorií CPA

Dobrovolné

44 13 0

Výnosy z poplatků a provizí v členění podle (sub)kategorií CPA

Dobrovolné

44 14 0

Náklady na poplatky a provize v členění podle (sub)kategorií CPA

Dobrovolné

Údaje o vnitřním trhu a mezinárodní činnosti

45 11 0

Zeměpisné členění celkového počtu poboček v zemích EHP

 

45 21 0

Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů

 

45 22 0

Zeměpisné členění bilanční sumy

 

45 31 0

Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů z podnikání na základě volného pohybu služeb (v ostatních zemích EHP)

Dobrovolné

45 41 0

Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů na základě podnikání poboček (v zemích mimo EHP)

Dobrovolné

45 42 0

Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů z podnikání na základě volného pohybu služeb (v zemích mimo EHP)

Dobrovolné

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

 

16 11 1

Počet pracujících osob v členění podle kategorie úvěrových institucí

 

16 11 2

Počet pracujících žen

 

16 13 0

Počet zaměstnanců

 

16 13 6

Počet zaměstnankyň

 

16 14 0

Přepočtený počet zaměstnanců

 

Ostatní údaje

47 11 0

Počet účtů v členění podle (sub)kategorií CPA

Dobrovolné

47 12 0

Počet úvěrů a půjček zákazníkům v členění podle (sub)kategorií CPA

Dobrovolné

47 13 0

Počet bankomatů vlastněných úvěrovými institucemi

 

d)

ukazatele, pro které se sestavují roční regionální statistiky:

Kód

Název

Poznámka

Strukturální údaje

11 21 0

Počet místních jednotek

 

Účetní údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Dobrovolné

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

 

ODDÍL 5

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, pro který se sestavují roční statistiky za ukazatele uvedené v oddílu 4, bude kalendářní rok 2008.

ODDÍL 6

Vypracování výsledků

1.

Výsledky se člení odděleně na tyto třídy NACE rev. 2: 64.19 a 64.92.

2.

Výsledky regionálních statistik se člení až na úroveň tříd (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2) a na úroveň NUTS 1.

ODDÍL 7

Předávání výsledků

Lhůta pro předání výsledků se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3. Nesmí překročit deset měsíců od konce sledovaného roku.

ODDÍL 8

Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance

Komise informuje Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance zřízený rozhodnutím Rady 2006/856/ES (3) o zavádění tohoto modulu a o všech opatřeních pro přizpůsobení se ekonomickému a technickému rozvoji, pokud jde o sběr a statistické sestavování údajů, jakož i vypracování a předávání výsledků.

ODDÍL 9

Pilotní studie

1.

Komise vytvoří pro činnosti uvedené v této příloze dále uvedené pilotní studie, které provedou členské státy:

a)

informace o derivátech a podrozvahových položkách;

b)

informace o distribučních sítích;

c)

informace potřebné pro členění transakcí úvěrových institucí podle cen a objemů.

2.

Cílem provádění těchto pilotních studií je vyhodnotit význam a proveditelnost sběru údajů, přičemž se vezme v úvahu přínos dostupnosti údajů v poměru k nákladům na sběr údajů a k zátěži podniků.

ODDÍL 10

Přechodné období

Přechodné období nelze povolit.


(1)  Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/46/ES.

(2)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/44/ES.

(3)  Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 21.


PŘÍLOHA VII

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU PENZIJNÍCH FONDŮ

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti sektoru penzijních fondů. Tento modul zahrnuje podrobný seznam ukazatelů, za něž se budou statistiky sestavovat v zájmu zlepšení znalostí o vývoji situace v sektoru penzijních fondů na úrovni členských států, Společenství a na mezinárodní úrovni.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistiky se týkají oblastí uvedených v čl. 1 písm. a), b) a c), zejména:

podrobné analýzy struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti penzijních fondů,

vývoje a rozdělení činností celkem, struktury členů penzijních fondů, mezinárodních činností, zaměstnanosti, investic a pasiv.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Statistiky se sestavují za všechny činnosti autonomních penzijních fondů obsažené v NACE rev. 2 skupině 65.3.

2.

Některé statistiky se sestavují za společnosti s neautonomními penzijními fondy, jež se považují za pomocné činnosti.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

Níže uvedený seznam ukazatelů blíže určuje, pokud je to nutné, pro které druhy statistických jednotek se statistiky sestavují. Ukazatele uvedené kurzivou jsou také obsaženy v seznamech společného modulu definovaného v příloze I. Pokud se ukazatele odvozují přímo z ročních účetních závěrek, začleňují se účetní období končící ve sledovaném roce do tohoto sledovaného roku.

2.

Demografické a podnikové ukazatele, za něž se sestavují roční statistiky (pouze pro společnosti s autonomními penzijními fondy):

Kód

Název

Poznámka

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

 

11 11 8

Počet podniků v členění podle velikosti investic

 

11 11 9

Počet podniků v členění podle velikostních skupin členů

 

11 61 0

Počet penzijních systémů

Dobrovolné

Účetní údaje: účet zisků a ztrát (výnosy a náklady)

12 11 0

Obrat

 

48 00 1

Penzijní příspěvky splatné od členů

 

48 00 2

Penzijní příspěvky splatné od zaměstnavatelů

 

48 00 3

Výnosy z převodů

 

48 00 4

Ostatní penzijní příspěvky

 

48 00 5

Penzijní příspěvky pro příspěvkové systémy

 

48 00 6

Penzijní příspěvky pro systémy dávek

 

48 00 7

Penzijní příspěvky pro hybridní systémy

 

48 01 0

Výnosy z finančního umístění (PF)

 

48 01 1

Kapitálové zisky a ztráty

 

48 02 1

Vzniklé pojistné nároky

 

48 02 2

Ostatní příjmy (PF)

 

12 12 0

Hodnota produkce

 

12 14 0

Přidaná hodnota v základních cenách

Dobrovolné

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

 

48 03 0

Celkové výdaje na penze

 

48 03 1

Pravidelné platby penzí

 

48 03 2

Jednorázové platby penzí

 

48 03 3

Výdaje na převody

 

48 04 0

Změny čisté výše technických rezerv

 

48 05 0

Splatné pojistné prémie

 

48 06 0

Celkové provozní výdaje

 

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

 

13 31 0

Osobní náklady

 

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

 

48 07 0

Daně celkem

 

Údaje z rozvahy: aktiva

48 11 0

Pozemky a stavby (PF)

 

48 12 0

Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti (PF)

 

48 13 0

Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem

 

48 13 1

Akcie obchodované na regulovaném trhu

 

48 13 2

Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na MSP

 

48 13 3

Akcie neobchodované veřejně

 

48 13 4

Ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem

 

48 14 0

Podíly na subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů

 

48 15 0

Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem

 

48 15 1

Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem emitované státní správou

Dobrovolné

48 15 2

Ostatní dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem

Dobrovolné

48 16 0

Podíly na poolech finančního umístění (PF)

 

48 17 0

Hypotekární pohledávky a ostatní pohledávky jinde neuvedené

 

48 18 0

Ostatní finanční umístění

 

48 10 0

Celkové finanční umístění penzijních fondů

 

48 10 1

Celkové finanční umístění do podniku držícího účast

 

48 10 4

Celkové finanční umístění v tržních cenách

 

48 20 0

Ostatní aktiva

 

Údaje z rozvahy: pasiva

48 30 0

Vlastní kapitál

 

48 40 0

Čistá výše technických rezerv (PF)

 

48 50 0

Ostatní pasiva

 

Údaje o vnitřním trhu a mezinárodní činnosti

48 61 0

Zeměpisné členění obratu

 

48 62 0

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem v členění podle místa

Dobrovolné

48 63 0

Celkové finanční umístění v členění podle místa

Dobrovolné

48 64 0

Celkové finanční umístění v členění v eurech a složky jiné než eura

 

Údaje o zaměstnanosti

16 11 0

Počet pracujících osob

 

Ostatní údaje

48 70 0

Počet členů

 

48 70 1

Počet členů příspěvkových systémů

 

48 70 2

Počet členů systémů dávek

 

48 70 3

Počet členů hybridních systémů

 

48 70 4

Počet aktivních členů

 

48 70 5

Počet pozastavených členů

 

48 70 6

Počet osob v důchodu

 

3.

Podnikové ukazatele, za které se sestavují roční statistiky (pouze za společnosti s neautonomními penzijními fondy):

Kód

Název

Poznámka

Strukturální údaje

11 15 0

Počet společností s neautonomními penzijními fondy

 

Účetní údaje: účet zisků a ztrát (výnosy a náklady)

48 08 0

Obrat neautonomních penzijních fondů

Dobrovolné

ODDÍL 5

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují roční statistiky za ukazatele uvedené v oddílu 4, je kalendářní rok 2008.

ODDÍL 6

Vypracování výsledků

1.

Výsledky za ukazatele uvedené v oddílu 4 odst. 2 se člení na úrovni tříd (čtyřmístný číselný kód NACE rev. 2).

2.

Výsledky za ukazatele uvedené v oddílu 4 odst. 3 se člení na úrovni sekcí NACE rev. 2.

ODDÍL 7

Předávání výsledků

Výsledky se předají do 12 měsíců od konce sledovaného roku.

ODDÍL 8

Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

Komise informuje Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění o zavádění tohoto modulu a o všech opatřeních pro přizpůsobení se ekonomickému a technickému rozvoji, pokud jde o sběr a statistické sestavovaní údajů, jakož i vypracování a předávání výsledků.

ODDÍL 9

Pilotní studie

Komise vytvoří pro činnosti uvedené v této příloze dále uvedené pilotní studie, které provedou členské státy:

1.

Podrobnější informace o přeshraničních činnostech penzijních fondů:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 71 0

Počet společností s členy v jiných zemích EHP

11 72 0

Počet podniků s aktivními členy v jiných zemích EHP

Údaje o vnitřním trhu a mezinárodní činnosti

48 65 0

Zeměpisné členění počtu členů podle pohlaví

48 65 1

Zeměpisné členění počtu členů příspěvkových systémů

48 65 2

Zeměpisné členění počtu členů systémů dávek

48 65 3

Zeměpisné členění počtu členů hybridních systémů

48 65 4

Zeměpisné členění počtu aktivních členů

48 65 5

Zeměpisné členění počtu pozastavených členů

48 65 6

Zeměpisné členění počtu osob v důchodu

48 65 7

Zeměpisné členění počtu osob dostávajících odvozenou penzi

Ostatní údaje

48 70 7

Počet členek

2.

Dodatečné informace o neautonomních penzijních fondech:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 15 1

Počet společností s neautonomními penzijními fondy v členění podle velikostních skupin členů

Údaje z rozvahy: pasiva

48 40 1

Čistá výše technických rezerv neautonomních penzijních fondů

Ostatní údaje

48 72 0

Počet členů neautonomních penzijních fondů

Údaje o vnitřním trhu a mezinárodní činnosti

48 66 1

Zeměpisné členění počtu aktivních členů neautonomních penzijních fondů

48 66 2

Zeměpisné členění počtu pozastavených členů neautonomních penzijních fondů

48 66 3

Zeměpisné členění počtu osob v důchodu dostávajících penzi z neautonomních penzijních fondů

48 66 4

Zeměpisné členění počtu osob dostávajících odvozenou penzi z neautonomních penzijních fondů

Účetní údaje: účet zisků a ztrát (výnosy a náklady)

48 09 0

Platby penzí prováděné neautonomními penzijními fondy

3.

Informace o derivátech a podrozvahových položkách.

Cílem provádění těchto pilotních studií je vyhodnotit význam a proveditelnost sběru údajů, přičemž se vezme v úvahu přínos získaných údajů v poměru k nákladům na sběr údajů a k zátěži podniků.

ODDÍL 10

Přechodné období

Přechodné období nelze povolit.


PŘÍLOHA VIII

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU PODNIKATELSKÝCH SLUŽEB

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti sektoru podnikatelských služeb.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistiky se týkají oblastí uvedených v čl. 1 písm. a) až d) a f), zejména seznamu ukazatelů pro podrobnou analýzu struktury, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podnikatelských služeb.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

Statistiky se sestavují za všechny činnosti obsažené v oddílech 62, 69, 71, 73 a 78 a skupinách 58.2, 63.1 a 70.2 klasifikace NACE rev. 2. Tyto oblasti zahrnují část vydavatelských činností, činnosti v oblasti informačně technologických služeb, část činností informačních služeb a odborných, vědeckých a technických činností a činnosti v oblasti zaměstnanosti. Statistiky v tomto modulu se týkají souboru všech podniků s 20 nebo více zaměstnanci, jejichž hlavní činnost je zařazena do výše uvedených oddílů a skupin. Nejdříve v roce 2011 může Komise zahájit provádění studie o potřebě a možnosti změny spodní hranice sledovaného souboru. Na základě této studie se regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3 přijmou opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení týkajících se změny spodní hranice.

ODDÍL 4

Ukazatele

1.

Níže uvedený seznam ukazatelů blíže určuje, které statistiky se sestavují jednou ročně a které jednou za dva roky. Ukazatele uvedené kurzivou jsou také obsaženy v seznamech společného modulu definovaného v příloze I.

2.

Ukazatele, za které se sestavují roční statistiky u podniků v oddílech 62 a 78 a skupinách 58.2, 63.1, 73.1 klasifikace NACE rev. 2.

Kód

Název

Poznámka

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

 

Členění obratu podle typu produktů

12 11 0

Členění obratu podle produktů (podle klasifikace CPA)

Členění produktů se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Informace o bydlišti zákazníka

12 11 0

Obrat podle bydliště zákazníka, konkrétně:

Rezident

Nerezident, z toho

v rámci EU

mimo EU

 

3.

Ukazatele, za které se sestavují dvouleté statistiky u podniků ve skupinách 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 a 73.2 klasifikace NACE rev. 2.

Kód

Název

Poznámka

Strukturální údaje

11 11 0

Počet podniků

 

Členění obratu podle typu produktů

12 11 0

Členění obratu podle produktů (podle klasifikace CPA)

Členění produktů se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Informace o bydlišti zákazníka

12 11 0

Obrat podle bydliště zákazníka, konkrétně:

Rezident

Nerezident, z toho

v rámci EU

mimo EU

 

ODDÍL 5

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují roční statistiky týkající se činností obsažených v oddílech 62 a 78 a skupinách 58.2, 63.1 a 73.1 klasifikace NACE rev. 2 a za který se sestavují dvouleté statistiky týkající se činností obsažených ve skupinách 69.1, 69.2 a 70.2 klasifikace NACE rev. 2, je rok 2008. Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují dvouleté statistiky týkající se činností obsažených ve skupinách 71.1, 71.2 a 73.2 klasifikace NACE rev. 2, je rok 2009.

ODDÍL 6

Vypracování výsledků

1.

Aby bylo možné sestavit statistiky za Společenství, členské státy vypracují národní výsledky rozčleněné podle oddílů 62 a 78 a skupin 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 a 73.2 klasifikace NACE rev. 2.

2.

Výsledky týkající se obratu se rovněž rozčlení podle produktu a bydliště zákazníka pro oddíly 62 a 78 a skupiny 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 a 73.2 klasifikace NACE rev. 2.

ODDÍL 7

Předávání výsledků

Výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období.

ODDÍL 8

Přechodné období

Pro účely podrobného modulu definovaného v této příloze nepřesáhne přechodné období tři roky od konce prvního sledovaného roku zmíněného v oddíle 5 pro sestavení statistických údajů uvedených v oddíle 4.


PŘÍLOHA IX

PODROBNÝ MODUL PRO STRUKTURÁLNÍ STATISTIKU DEMOGRAFIE PODNIKŮ

ODDÍL 1

Cíl

Cílem této přílohy je vytvořit společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistických údajů Společenství, které se týkají demografie podniků.

ODDÍL 2

Oblasti

Tyto statistiky se týkají oblastí uvedených v čl. 1 písm. a) až f), zejména seznamu ukazatelů pro podrobnou analýzu souboru aktivních podniků, nově vzniklých podniků, zaniklých podniků a nově vzniklých podniků, které přežily, a souvisejících dopadů na strukturu, činnost a vývoj souboru podniků.

ODDÍL 3

Oblast působnosti

1.

Tyto statistické údaje se sestavují za činnosti uvedené v oddílu 10.

2.

Pilotní studie se provedou u statistické jednotky, činností a demografických událostí uvedených v oddílu 12.

ODDÍL 4

Definice

Pro účely této přílohy platí tato definice:

„sledovaným obdobím“ se rozumí rok, v němž se sledují soubory aktivních podniků, nově vzniklých podniků, zaniklých podniků a podniků, které přežily. V oddílu 5 se označuje jako „t“.

ODDÍL 5

Ukazatele

1.

Roční demografické statistiky, které používají jako statistickou jednotku podnik, se sestavují za tyto ukazatele:

Kód

Název

Strukturální údaje

11 91 0

Soubor aktivních podniků v t

11 92 0

Počet nově vzniklých podniků v t

11 93 0

Počet zaniklých podniků v t

11 94 1

Počet podniků nově vzniklých v t–1, které přežily do t

11 94 2

Počet podniků nově vzniklých v t–2, které přežily do t

11 94 3

Počet podniků nově vzniklých v t–3, které přežily do t

11 94 4

Počet podniků nově vzniklých v t–4, které přežily do t

11 94 5

Počet podniků nově vzniklých v t–5, které přežily do t

2.

Podnikové ukazatele pro soubory aktivních podniků, nově vzniklých podniků, zaniklých podniků a podniků, které přežily, za které se sestavují roční statistiky:

Kód

Název

Údaje o zaměstnanosti

16 91 0

Počet osob pracujících v souboru aktivních podniků v t

16 91 1

Počet zaměstnanců v souboru aktivních podniků v t

16 92 0

Počet osob pracujících v souboru podniků nově vzniklých v t

16 92 1

Počet zaměstnanců v souboru podniků nově vzniklých v t

16 93 0

Počet osob pracujících v souboru podniků zaniklých v t

16 93 1

Počet zaměstnanců v souboru podniků zaniklých v t

16 94 1

Počet osob pracujících v souboru podniků nově vzniklých v t–1, které přežily do t

16 94 2

Počet osob pracujících v souboru podniků nově vzniklých v t–2, které přežily do t

16 94 3

Počet osob pracujících v souboru podniků nově vzniklých v t–3, které přežily do t

16 94 4

Počet osob pracujících v souboru podniků nově vzniklých v t–4, které přežily do t

16 94 5

Počet osob pracujících v souboru podniků nově vzniklých v t–5, které přežily do t

16 95 1

Počet osob pracujících v roce vzniku v souboru podniků nově vzniklých v t–1, které přežily do t

16 95 2

Počet osob pracujících v roce vzniku v souboru podniků nově vzniklých v t–2, které přežily do t

16 95 3

Počet osob pracujících v roce vzniku v souboru podniků nově vzniklých v t–3, které přežily do t

16 95 4

Počet osob pracujících v roce vzniku v souboru podniků nově vzniklých v t–4, které přežily do t

16 95 5

Počet osob pracujících v roce vzniku v souboru podniků nově vzniklých v t–5, které přežily do t

ODDÍL 6

První sledovaný rok

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují roční statistiky, jsou tyto kalendářní roky:

[Kalendářní rok]

[Kód]

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 a 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 a 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 a 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 a 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 a 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 a 16 95 5

ODDÍL 7

Zpráva o kvalitě statistických údajů

Členské státy vypracují zprávy o kvalitě statistických údajů, které budou obsahovat informace o srovnatelnosti ukazatelů 11 91 0 a 16 91 0 s ukazateli 11 11 0 a 16 11 0 v příloze I a v případě potřeby o souladu poskytnutých údajů se společnou metodikou stanovenou v příručce s doporučeními uvedené v oddílu 11.

ODDÍL 8

Vypracování výsledků

1.

Výsledky se člení až na úroveň členění činností uvedených v oddílu 10.

2.

Některé výsledky, které budou určeny regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3, budou rovněž rozčleněny na velikostní skupiny až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.

3.

Některé výsledky, které budou určeny regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3, budou rovněž rozčleněny na velikostní skupiny až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.

ODDÍL 9

Předávání výsledků

Předběžné výsledky za ukazatele týkající se zaniklých podniků (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období. Revidované výsledky za uvedené ukazatele se po potvrzení počtu zaniklých podniků po dvou letech nečinnosti předávají do 30 měsíců stejného sledovaného období. Všechny ostatní výsledky se předávají do 18 měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období.

Výsledky sledovaných roků, které předcházejí roku 2008 se předají do šesti měsíců od konce roku 2008 s výjimkou revidovaných výsledků týkajících se zaniklých podniků (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) ve sledovaném roce 2007, které budou předány do osmnácti měsíců od konce kalendářního roku 2008.

ODDÍL 10

Členění činností

1.

Pro údaje za sledované roky 2004 až 2007 včetně se stanoví toto členění týkající se klasifikace NACE rev.1.1:

Sekce C Dobývání nerostných surovin

Aby bylo možné sestavovat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky členěné na úrovni sekcí NACE rev. 1.1.

Sekce D Zpracovatelský průmysl

Aby bylo možné sestavovat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky členěné na úrovni subsekcí NACE rev. 1.1.

Sekce E a F Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a stavebnictví

Aby bylo možné sestavovat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky členěné na úrovni sekcí NACE rev. 1.1.

Sekce G Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží

Aby bylo možné sestavovat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky za kódy G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 a 52.7 NACE rev. 1.1.

Sekce H Pohostinství a ubytování

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky za kódy 55, 55.1 + 55.2 a 55.3 + 55.4 + 55.5 NACE rev. 1.1.

Sekce I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky za kódy I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 a 64.2 NACE rev. 1.1.

Sekce J Finanční zprostředkování

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky členěné na úrovni oddílů NACE rev. 1.1.

Sekce K Činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj

Do této přílohy nepatří třída 74.15 NACE rev. 1.1. Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy národní výsledky členěné na úrovni tříd NACE rev. 1.1.

2.

Pro údaje od sledovaného roku 2008 a dále se vyžaduje toto členění činností týkající se klasifikace NACE rev. 2:

Sekce B Těžba a dobývání

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky rozčleněné na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2.

Sekce C Zpracovatelský průmysl

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky za kódy klasifikace NACE rev. 2 C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 a 33.

Sekce D, E a F Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; stavebnictví

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2.

Sekce G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky za kódy klasifikace NACE rev. 2 G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 a 48.8 + 48.9.

Sekce H a I Doprava a skladování; ubytování, stravování a pohostinství

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2.

Sekce J Informační a komunikační činnosti

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2 a dále na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2 v oddílu 62.

Sekce K Peněžnictví a pojišťovnictví

Skupina 64.2 klasifikace NACE rev. 2 je vyloučena z oblasti působnosti této přílohy. Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2.

Sekce L, M a N Činnosti v oblasti nemovitostí; odborné, vědecké a technické činnosti; administrativní a podpůrné činnosti

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy dílčí vnitrostátní výsledky členěné na velikostní skupiny klasifikace NACE rev. 2.

Zvláštní agregované statistiky

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství týkající se demografie podniků pro sektor informačních a komunikačních technologií, předává se řada zvláštních agregovaných statistik klasifikace NACE rev. 2. Tyto agregované statistiky se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

3.

Údaje o nově vzniklých podnicích v letech 2004, 2005, 2006 a 2007 jsou poskytovány podle členění NACE rev. 2, jak je stanoveno v článku 2 tohoto oddílu. Zde jsou zahrnuty ukazatele 11 92 0, 16 92 0 a 16 92 1 výše uvedených sledovaných roků. Tyto výsledky jsou poskytnuty společně s údaji sledovaného roku 2008.

ODDÍL 11

Příručka s doporučeními

Komise zveřejní v úzké spolupráci s členskými státy příručku s doporučeními, která bude obsahovat doplňkové pokyny týkající se sestavování statistik na úrovni Společenství podle této přílohy. Tato příručka s doporučeními se zveřejní, až toto nařízení vstoupí v platnost.

ODDÍL 12

Pilotní studie

Komise vytvoří pro činnosti uvedené v této příloze dále uvedené pilotní studie, které provedou členské státy:

sestavování údajů, které používají jako statistickou jednotku místní jednotku,

sestavování údajů o jiných demografických událostech, než jsou vzniklé podniky, podniky, které přežily, a zaniklé podniky, a

sestavování údajů o sekcích P, Q, R a S klasifikace NACE rev. 2.

Bude-li Komise na základě vyhodnocení pilotních studií týkajících se netržních činností v sekcích M až O klasifikace NACE rev. 1.1 považovat za potřebné rozšířit stávající rozsah tohoto nařízení, předloží návrh v souladu s postupem uvedeným v článku 251 Smlouvy.

ODDÍL 13

Přechodné období

Pro účely podrobného modulu definovaného v této příloze nepřesáhne přechodné období čtyři roky od konce prvního sledovaného roku pro vypracovávání statistických údajů uvedených v oddíle 6.


PŘÍLOHA X

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÉ ZMĚNY

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 (Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 410/98 (Úř. věst. L 52, 21.2.1998, s. 1).

Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 1614/2002 (Úř. věst. L 244, 12.9.2002, s. 7).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 (Úř. věst. L 317, 21.11.2002, s. 1).

Bod 69 přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

Články 11 a 20 přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA XI

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES, Euratom) č. 58/97

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 1

Článek 3

Článek 2

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Článek 5

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 4

Článek 4

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Čl. 8 odst. 1 a 2

Čl. 8 odst. 3

Článek 10

Článek 9

Článek 11

Článek 10

Čl. 12 body i) až x)

Čl. 11 odst. 1

Čl. 11 odst. 2

Článek 13

Článek 12

Článek 14

Článek 13

Článek 15

Článek 14

Článek 16

Článek 15

Příloha 1, oddíly 1 až 9

Příloha I, oddíly 1 až 9

Příloha 1, oddíl 10, odst. 1 a 2

Příloha I, oddíl 10, odst. 1 a 2, s výpustkami

Příloha 1, oddíl 10, odst. 3 a 4

Příloha 1, oddíl 11

Příloha I, oddíl 11

Příloha 2

Příloha II

Příloha 3, oddíly 1 až 8

Příloha III, oddíly 1 až 8

Příloha 3, oddíl 9

Příloha 3, oddíl 10

Příloha III, oddíl 9

Příloha 4, oddíly 1 až 8

Příloha IV, oddíly 1 až 8

Příloha 4, oddíl 9

Příloha 4, oddíl 10

Příloha IV, oddíl 9

Příloha V

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha IX

Příloha X

Příloha XI


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU