(ES) č. 294/2008Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008 , kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut

Publikováno: Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. března 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 29. dubna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/819 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 294/2008

ze dne 11. března 2008,

kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 157 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Lisabonská agenda pro růst a zaměstnanost zdůrazňuje potřebu vytvořit podmínky přitažlivé pro investice do znalostí a inovací v Evropě s cílem posílit konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost v Evropské unii.

(2)

Za udržení silné, konkurenceschopné a inovační evropské průmyslové základny nesou odpovědnost v první řadě členské státy. Avšak povaha a rozsah úkolů v oblasti inovací v Evropské unii vyžadují rovněž přijetí opatření na úrovni Společenství.

(3)

Společenství by mělo pomoci při podpoře inovací, zejména prostřednictvím sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj a demonstrace, rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace, programu pro celoživotní učení a strukturálních fondů.

(4)

Měla by být vytvořena nová iniciativa na úrovni Společenství v podobě Evropského inovačního a technologického institutu (dále jen „EIT“) s cílem doplnit stávající politiky a iniciativy Společenství a členských států tím, že podpoří začlenění znalostního trojúhelníku – vysokoškolské vzdělávání, výzkum a inovace – v rámci celé Evropské unie.

(5)

Evropská rada vyzvala na svém zasedání konaném ve dnech 15. a 16. června 2006 Komisi, aby připravila formální návrh na zřízení EIT, který má být předložen na podzim roku 2006.

(6)

EIT by měl mít za cíl přispět především k rozvoji inovační kapacity Společenství a členských států tím, že začlení činnosti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu i inovační činnosti na nejvyšší úrovni. EIT by tak měl usnadnit a zlepšit propojenost a spolupráci a vytvořit součinnosti mezi inovačními společenstvími v Evropě.

(7)

Činnost EIT by se měla zaměřit na strategické dlouhodobé výzvy v oblasti inovací v Evropě, zejména v mezioborových oblastech, a to včetně těch, jež byly na evropské úrovni již stanoveny. Přitom by EIT měla podporovat pravidelný dialog s občanskou společností.

(8)

EIT by se měl zaměřit na předávání svých činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací do oblasti podnikání a na jejich obchodní využití a měl by podporovat zakládání nových podniků, podniků vzniklých při výzkumných institucí nebo vysokých školách a malých a středních podniků.

(9)

EIT by měl působit především prostřednictvím nezávislých partnerství zaměřených na excelenci, a to mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými organizacemi, společnostmi a dalšími zúčastněnými stranami v podobě udržitelných a dlouhodobých samostatných strategických sítí v inovačním procesu. Tato partnerství by měla být vybírána správní radou EIT na základě transparentního postupu zaměřeného na excelenci a označována jako znalostní a inovační společenství. Správní rada by rovněž měla řídit činnosti EIT a hodnotit činnosti znalostních a inovačních společenství. Složení členů správní rady by mělo vyváženým způsobem odrážet zkušenosti z oblasti podnikatelské sféry a vysokoškolského vzdělávání nebo výzkumu, jakož i z oblasti inovací.

(10)

Aby EIT a znalostní a inovační společenství mohly přispívat ke konkurenceschopnosti a posilovat na mezinárodní úrovni přitažlivost evropského hospodářství a jeho inovační kapacitu, měly by být schopny přilákat partnerské organizace, výzkumné pracovníky a studenty z celého světa, a to i podporou jejich mobility, jakož i spolupracovat s organizacemi ze třetích zemí.

(11)

Vztahy mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími by měly být založeny na smluvních dohodách, které stanoví práva a povinnosti znalostních a inovačních společenství, zajistí odpovídající úroveň koordinace a určí mechanismus sledování a hodnocení činností a výsledků znalostních a inovačních společenství.

(12)

Je potřeba podporovat vysokoškolské vzdělávání jakožto nedílnou, avšak často chybějící součást komplexní inovační strategie. Dohoda mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími by měla stanovit, že tituly a diplomy udělované znalostními a inovačními společenstvími by měly být udělovány zúčastněnými vysokoškolskými institucemi, které by měly být podporovány v tom, aby je označovaly také jako tituly a diplomy EIT. Prostřednictvím této činnosti a práce by EIT měl pomoci prosazovat mobilitu v evropském výzkumném prostoru a v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání a podporovat převoditelnost příspěvků přidělených výzkumným pracovníkům a studentům v rámci znalostních a inovačních společenství. Těmito činnostmi by neměla být dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (4).

(13)

EIT by měl vypracovat jasné a průhledné pokyny pro správu duševního a průmyslového vlastnictví, jež by měly podporovat využití duševního a průmyslového vlastnictví za příslušných podmínek. Tyto pokyny by měly zajistit, že budou příspěvky od různých partnerských organizací znalostních a inovačních společenství, bez ohledu na jejich rozsah, náležitě zohledněny. Pokud jsou činnosti financovány v rámci rámcových programů Společenství pro výzkum a technologický rozvoj, měla by se použít pravidla těchto programů.

(14)

V zájmu zajištění spolehlivosti a transparentnosti EIT je třeba přijmout náležitá opatření. Příslušná pravidla, jimiž se řídí fungování EIT, by měla být stanovena v jeho stanovách.

(15)

EIT by měl mít právní subjektivitu a, aby bylo možno zaručit jeho funkční autonomii a nezávislost, měl by spravovat svůj vlastní rozpočet, mezi jehož příjmy by měl patřit příspěvek Společenství.

(16)

EIT by měl usilovat o získávání rostoucího finančního příspěvku ze soukromého sektoru a z příjmu získaného vlastní činností. Proto se předpokládá, že odvětví průmyslu, financí a služeb významně přispějí do rozpočtu EIT, a zejména do rozpočtu znalostních a inovačních společenství. Znalostní a inovační společenství by se měla zaměřit na maximalizaci podílu příspěvků ze soukromého sektoru. Znalostní a inovační společenství a jejich partnerské organizace by měly zveřejnit skutečnost, že jejich činnosti jsou prováděny v rámci EIT a že jsou příjemci finančního příspěvku ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(17)

Z příspěvku Společenství EIT by se měly financovat náklady spojené se založením a se správními a koordinačními činnostmi EIT a znalostních a inovačních společenství. Aby se zabránilo dvojímu financování, neměly by tyto činnosti současně čerpat příspěvek z dalších programů Společenství, jako je rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, program celoživotního učení nebo strukturální fondy. Navíc, pokud znalostní a inovační společenství nebo jeho partnerské organizace požádají přímo o pomoc Společenství z těchto programů nebo fondů, jejich žádosti by měly být posuzovány bez jakéhokoliv upřednostňování s ohledem na jiné žádosti.

(18)

Na dotace Společenství a všechny další příspěvky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie by se měl vztahovat rozpočtový proces Společenství. Audit účetnictví by měl provádět Účetní dvůr v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5).

(19)

Toto nařízení stanoví finanční krytí na období let 2008–2013, které je hlavní referenční hodnotou pro rozpočtový orgán ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (6).

(20)

EIT je subjektem zřízeným Společenstvím ve smyslu čl. 185 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a měl by odpovídajícím způsobem přijmout své finanční předpisy. Proto by se na EIT mělo vztahovat nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (7).

(21)

EIT by měl vypracovávat výroční zprávu uvádějící činnosti provedené během předchozího kalendářního roku a klouzavý tříletý pracovní program uvádějící plánované iniciativy EIT a umožňující EIT reagovat na vnitřní a vnější vývoj v oblasti vědy, technologie, vysokoškolského vzdělávání, inovace av jiných příslušných oblastech. Tyto dokumenty by měly být pro informaci předkládány Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Evropský parlament, Rada a Komise by měly mít právo předložit stanovisko k návrhu prvního tříletého pracovního programu EIT.

(22)

Strategické oblasti s dlouhodobou prioritou a finanční potřeby pro EIT na období sedmi let by měly být stanoveny ve strategickém programu inovací. Vzhledem k významu strategického programu inovací pro politiku Společenství v oblasti inovací a z toho vyplývajícího politického významu společensko-hospodářského dopadu na Společenství by měl být strategický program inovací přijat Evropským parlamentem a Radou na základě návrhu Komise připraveného na základě návrhu poskytnutého ze strany EIT.

(23)

Je vhodné, aby Komise iniciovala nezávislé externí hodnocení činnosti EIT, zejména za účelem přípravy strategického programu inovací. V případě potřeby by měla Komise předložit návrhy na změnu tohoto nařízení.

(24)

Při budování EIT je vhodné s ohledem na jeho dlouhodobý vývoj postupovat po jednotlivých krocích a fázích. Aby mohlo být řádně vyhodnoceno fungování EIT i znalostních a inovačních společenství a případně zavedena zlepšení, je nutná počáteční fáze zahrnující jen omezený počet těchto společenství. Správní rada by do osmnácti měsíců od svého vytvoření měla vybrat dvě až tři znalostní a inovační společenství v oblastech, jež pomohou Evropské unii řešit stávající i budoucí výzvy, které by mohly mimo jiné zahrnovat takové oblasti, jako je změna klimatu, obnovitelná energie a příští generace informačních a komunikačních technologií. Výběr a určení dalších znalostních a inovačních společenství by měly být umožněny po přijetí prvního strategického programu inovací, jenž by měl rovněž zahrnovat podrobnější postupy pro činnost EIT z dlouhodobého hlediska.

(25)

Jelikož cíle zamýšlené akce, totiž zřízení EIT, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a nadnárodní povahy lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Zřizuje se Evropský inovační a technologický institut (dále jen „EIT“).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„inovací“ proces včetně jeho výsledku, jehož prostřednictvím reagují nové myšlenky na společenskou nebo hospodářskou poptávku a vytvářejí nové produkty, služby nebo obchodní a organizační modely, které se úspěšně zavádějí na stávající trh nebo které dokáží vytvářet trhy nové;

2)

„znalostním a inovačním společenstvím“ nezávislé partnerství vysokoškolských institucí, výzkumných organizací, společností a dalších stran zúčastněných na inovačním procesu v podobě strategické sítě založené na společném střednědobém až dlouhodobém plánování inovací ke splnění úkolů EIT, bez ohledu na přesnou právní formu;

3)

„zúčastněným státem“ buď členský stát Evropské unie, nebo jiná země, jež se Společenstvím uzavřela smlouvu o EIT;

4)

„třetí zemí“ stát, jenž není zúčastněným státem;

5)

„partnerskou organizací“ organizace, která je členem znalostního a inovačního společenství a může zejména zahrnovat: vysokoškolské instituce, výzkumné organizace, veřejné nebo soukromé společnosti, finanční instituce, regionální a místní orgány a nadace;

6)

„výzkumnou organizací“ veřejný nebo soukromý právní subjekt, který provádí výzkum nebo technologický rozvoj jako jeden ze svých hlavních cílů;

7)

„vysokoškolskou institucí“ vysoká škola nebo jakýkoliv druh vysokoškolské instituce, která v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo postupy nabízí tituly a diplomy na magisterské, inženýrské nebo doktorandské úrovni, bez ohledu na její vnitrostátní označení;

8)

„tituly a diplomy“ kvalifikace vedoucí k magisterskému nebo doktorskému stupni udělovanému zúčastněnými vysokoškolskými institucemi v souvislosti s činnostmi vysokoškolského vzdělávání v rámci znalostního a inovačního společenství;

9)

„strategickým programem inovací“ politický dokument uvádějící prioritní oblasti EIT pro příští iniciativy, včetně přehledu plánovaných činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací po dobu sedmi let.

Článek 3

Cíl

Cílem EIT je přispět k udržitelnému evropskému hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti podporou inovační kapacity členských států a Společenství. K naplnění tohoto cíle EIT podporuje a integruje vysokoškolské vzdělávání, výzkum a inovace na nejvyšší úrovni.

Článek 4

Orgány EIT

1.   Orgány EIT jsou tyto:

a)

správní rada složená z členů na vysoké úrovni se zkušenostmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání, inovací, výzkumu a podnikání. Správní rada odpovídá za řízení činností EIT, za výběr, určení a hodnocení znalostních a inovačních společenství a za všechna ostatní strategická rozhodnutí;

b)

výkonný výbor, který dohlíží na fungování EIT a přijímá nezbytná rozhodnutí mezi zasedáními správní rady;

c)

ředitel, který je odpovědný správní radě za správní a finanční řízení EIT a který právně zastupuje EIT;

d)

útvar interního auditu, který poskytuje správní radě a řediteli poradenství ohledně finančního a správního řízení a kontrolních struktur v rámci EIT, ohledně uspořádání finančních vztahů se znalostními a inovačními společenstvími a ohledně kterékoli jiné záležitosti na žádost správní rady.

2.   Komise může jmenovat pozorovatele, kteří se budou účastnit zasedání správní rady.

3.   Podrobná ustanovení o orgánech EIT jsou uvedena ve stanovách EIT obsažených v příloze tohoto nařízení.

Článek 5

Úkoly

1.   K dosažení tohoto cíle EIT:

a)

stanoví své prioritní oblasti;

b)

zvyšuje povědomí mezi potenciálními partnerskými organizacemi a podporuje jejich účast na svých činnostech;

c)

vybírá a určuje znalostní a inovační společenství v prioritních oblastech podle článku 7 a vymezuje jejich práva a povinnosti pomocí dohody; poskytuje jim náležitou podporu; zavádí vhodná opatření ke kontrole kvality; průběžně sleduje a pravidelně vyhodnocuje jejich činnosti; a zajišťuje mezi nimi náležitou koordinaci;

d)

zajišťuje finanční prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a využívá své zdroje v souladu s tímto nařízením. Zejména usiluje o získávání významného a rostoucího podílu svého rozpočtu ze soukromých zdrojů a z příjmu vytvořeného vlastní činností;

e)

podporuje uznávání titulů a diplomů v členských státech udělených vysokoškolskými institucemi, jež jsou partnerskými organizacemi v rámci znalostního a inovačního společenství a mohou být označovány jako tituly a diplomy;

f)

podporuje šíření osvědčených postupů pro začlenění znalostního trojúhelníku s cílem vytvořit společnou inovační kulturu a kulturu předávání znalostí;

g)

usiluje o to, aby se stal subjektem světové úrovně díky excelenci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací;

h)

zajišťuje doplňkovost a součinnost mezi činnostmi EIT a jinými programy Společenství.

2.   EIT má pravomoc zřídit nadaci (dále jen „nadace EIT“) se zvláštním cílem prosazovat a podporovat činnosti EIT.

Článek 6

Znalostní a inovační společenství

1.   Znalostní a inovační společenství se zejména zabývají:

a)

inovačními činnostmi a investicemi s evropskou přidanou hodnotou plně integrujícími rozměr vysokoškolského vzdělávání a výzkumný rozměr za účelem získání kritického množství, a to podporou šíření a využívání výsledků;

b)

špičkovým výzkumem, jenž je založen na inovacích v oblastech klíčového hospodářského a společenského zájmu a vychází z výsledků evropského a vnitrostátního výzkumu, přičemž může posílit evropskou konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni;

c)

vzdělávacími a školicími činnostmi na magisterské, inženýrské a doktorandské úrovni v oborech, které mají potenciál naplnit budoucí evropské společensko-hospodářské potřeby a které podporují rozvoj dovedností souvisejících s inovacemi, zlepšení řídicích a podnikatelských dovedností a mobilitu výzkumných pracovníků a studentů;

d)

šířením osvědčených postupů v oblasti inovací se zaměřením na rozvoj spolupráce mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a podnikatelskou sférou, včetně odvětví služeb a financí.

2.   Znalostní a inovační společenství mají značnou celkovou nezávislost při určování své vnitřní organizace a struktury, jakož i svých konkrétních programů a pracovních postupů. Cílem znalostních a inovačních společenství je zejména otevřenost vůči novým členům, kdykoli tito členové představují přidanou hodnotu pro příslušné partnerství.

3.   Mezi EIT a každým znalostním a inovačním společenstvím se zakládá na smluvní vztah.

Článek 7

Výběr znalostních a inovačních společenství

1.   EIT vybere a určí partnerství, jež se má stát znalostním a inovačním společenstvím, v konkurenčním, otevřeném a průhledném řízení. EIT přijme a zveřejní podrobná kritéria pro výběr znalostních a inovačních společenství na základě zásad excelence a významu pro inovace, přičemž se procesu výběru účastní externí a nezávislí odborníci.

2.   V souladu se zásadami uvedenými v odstavci 1 se při výběru znalostního a inovačního společenství zejména zohlední:

a)

stávající a potenciální inovační kapacita v rámci partnerství a jeho vynikající výsledky v oblasti vysokoškolského vzdělávání výzkumu a inovací;

b)

schopnost partnerství dosahovat cílů strategického programu inovací;

c)

schopnost partnerství zajistit udržitelné, dlouhodobé a nezávislé financování, včetně významného a rostoucího příspěvku ze soukromého sektoru, průmyslu a služeb;

d)

účast v partnerstvích organizací činných v trojstranném vztahu vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací;

e)

prokázání plánu správy duševního a průmyslového vlastnictví vhodného pro dané odvětví a odpovídajícího zásadám a pokynům EIT pro správu duševního a průmyslového vlastnictví, včetně způsobu, jakým byly příspěvky od jednotlivých partnerských organizací zohledněny;

f)

opatření na podporu zapojení soukromého sektoru a spolupráce s ním, včetně finančního sektoru a zejména malých a středních podniků, jakož i zakládání nových podniků, podniků vzniklých odštěpením z výzkumných institucí nebo vysokých škol a malých a středních podniků s ohledem na obchodní využití výsledků činností znalostních a inovačních společenství;

g)

připravenost spolupracovat s dalšími organizacemi a sítěmi mimo znalostní a inovační společenství s cílem sdílet osvědčené postupy a excelenci.

3.   Minimální podmínkou pro vytvoření znalostního a inovačního společenství je účast alespoň tří partnerských organizací usazených alespoň ve dvou různých členských státech. Všechny tyto partnerské organizace musí být vzájemně nezávislé ve smyslu článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013) (8).

4.   Znalostní a inovační společenství může zahrnout partnerské organizace ze třetích zemí pod podmínkou schválení správní radou. Většina partnerských organizací tvořících znalostní a inovační společenství musí být usazena v členských státech. Součástí každého znalostního a inovačního společenství je alespoň jedna vysokoškolská instituce a jedna soukromá společnost.

Článek 8

Tituly a diplomy

1.   Tituly a diplomy související s činnostmi vysokoškolského vzdělávání uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. c) udělují zúčastněné vysokoškolské instituce v souladu s vnitrostátními pravidly a akreditačními postupy. Dohoda mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími stanoví, že tyto tituly a diplomy mohou být rovněž označovány jako tituly a diplomy EIT.

2.   EIT podporuje zúčastněné vysokoškolské instituce při:

a)

udělování společných nebo několikanásobných titulů a diplomů, které odrážejí integrovanou povahu znalostních a inovačních společenství. Tyto tituly a diplomy však může udělovat rovněž jediná vysokoškolská instituce;

b)

zohledňování:

i)

opatření Společenství učiněných v souladu s články 149 a 150 Smlouvy,

ii)

opatření učiněných v souvislosti s evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání.

Článek 9

Nezávislost EIT a soulad s činnostmi na úrovni Společenství, členských států nebo na mezivládní úrovni

1.   EIT provádí své činnosti nezávisle na vnitrostátních orgánech a vnějších tlacích.

2.   Činnost EIT je v souladu s dalšími činnostmi a nástroji, jež mají být provedeny na úrovni Společenství, zejména v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací.

3.   EIT rovněž řádně zohlední politiky a iniciativy na regionální, státní a mezivládní úrovni s cílem využít osvědčených postupů, zavedených koncepcí a stávajících zdrojů.

Článek 10

Správa duševního a průmyslového vlastnictví

1.   EIT přijme pokyny pro správu duševního a průmyslového vlastnictví vycházející mimo jiné z nařízení (ES) č. 1906/2006.

2.   Na základě těchto pokynů uzavřou partnerské organizace každého znalostního a inovačního společenství mezi sebou dohodu o správě a využívání duševního a průmyslového vlastnictví, v níž se zejména stanoví, jak se příspěvky jednotlivých partnerských organizací, včetně malých a středních podniků, zohlední.

Článek 11

Právní postavení

1.   EIT je subjektem Společenství a má právní subjektivitu. V jednotlivých členských státech mu přísluší nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat nebo zcizovat movitý nebo nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

2.   Na EIT se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 12

Odpovědnost

1.   EIT nese výhradní odpovědnost za plnění svých povinností.

2.   Smluvní odpovědnost EIT se řídí příslušnými smluvními ustanoveními a právem rozhodným pro danou smlouvu. Soudní dvůr Evropských společenství (díle jen „Soudní dvůr“) má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvách uzavřených EIT.

3.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí EIT v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států veškeré škody způsobené EIT nebo jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkcí.

Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat ve sporech týkajících se náhrady takto způsobené škodu.

4.   Všechny platby ze strany EIT k pokrytí odpovědnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 a náklady a výdaje vzniklé v této souvislosti se považují za výdaje EIT a jsou hrazeny ze zdrojů EIT.

5.   Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o žalobách podaných proti EIT za podmínek stanovených v článku 230 nebo 232 Smlouvy.

Článek 13

Průhlednost a přístup k dokumentům

1.   EIT zajistí při provádění svých činností vysokou úroveň průhlednosti. EIT zřídí především přístupné, bezplatné internetové stránky, které budou poskytovat informace o činnostech EIT a jednotlivých znalostních a inovačních společenství.

2.   EIT zveřejní svůj jednací řád, svá konkrétní finanční pravidla podle čl. 21 odst. 1 a podrobná kritéria pro výběr znalostních a inovačních společenství uvedených v článku 7 před první výzvou k předkládání návrhů pro výběr prvních znalostních a inovačních společenství.

3.   EIT bezodkladně zveřejňuje svůj klouzavý tříletý pracovní program, jakož i svou výroční zprávu o činnosti uvedenou v článku 15.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 5 a 6, nesděluje EIT třetím osobám důvěrné informace, které obdrží a u nichž je požadováno a odůvodněno důvěrné zacházení.

5.   Na členy orgánů EIT se vztahuje povinnost nevyzrazovat informace podle článku 287 Smlouvy.

Na informace shromážděné EIT v souladu s tímto nařízením se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (9).

6.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (10) se vztahuje na dokumenty, které má EIT v držení. Správní rada přijme praktická opatření pro uplatňování uvedeného nařízení nejpozději šest měsíců po zřízení EIT.

7.   Úřední dokumenty a publikace EIT se překládají v souladu s nařízením č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (11). Požadované překladatelské služby poskytuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie, zřízené nařízením Rady (ES) č. 2965/1994 (12).

Článek 14

Finanční zdroje

1.   EIT je financován prostřednictvím příspěvku ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v rámci finančního krytí uvedeného v článku 19 a z jiných soukromých a veřejných zdrojů.

2.   Znalostní a inovační společenství jsou financována zejména z těchto zdrojů:

a)

z příspěvků od společností nebo soukromých organizací, které představují podstatný zdroj financování;

b)

z příspěvků ze souhrnného rozpočtu Evropské unie;

c)

z povinných nebo dobrovolných příspěvků od zúčastněných států, třetích zemí nebo jejich veřejných orgánů;

d)

z odkazů, darů a příspěvků fyzických osob, institucí, nadací nebo jiných vnitrostátních subjektů;

e)

z příjmů získaných z vlastní činnosti a poplatků z práv duševního a průmyslového vlastnictví znalostních a inovačních společenství;

f)

z příjmů získaných z výsledků činností EIT nebo z kapitálových dotací, včetně příjmů spravovaných nadací EIT;

g)

z příspěvků od mezinárodních subjektů nebo institucí;

h)

z půjček a příspěvků od Evropské investiční banky, včetně možnosti využívat finančního nástroje pro sdílení rizik, v souladu s kritérii způsobilosti a s postupem výběru.

Příspěvky mohou zahrnovat věcné příspěvky.

3.   Postupy pro přístup k financování od EIT se stanoví ve finančních předpisech EIT uvedených v čl. 21 odst. 1.

4.   Příspěvek ze souhrnného rozpočtu Evropské unie na výdaje spojené se zřízením, správou a koordinací znalostních a inovačních společenství je poskytnut z finančního krytí uvedeného v článku 19.

5.   Znalostní a inovační společenství nebo jejich partnerské organizace mohou požádat o pomoc Společenství, zejména v rámci programů a fondů Společenství, a to v souladu s jejich příslušnými předpisy a za stejných podmínek jako u ostatních žádostí. V takovém případě se tato pomoc neposkytuje na činnosti, které jsou již financovány ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Článek 15

Vytváření programů a podávání zpráv

EIT přijímá:

a)

klouzavý tříletý pracovní program vycházející z přijatého strategického programu inovací a obsahující prohlášení o jeho hlavních prioritách a plánovaných iniciativách, včetně odhadu finančních potřeb a zdrojů. EIT předá pracovní program pro informaci Komisi, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů;

b)

každoročně do 30. června výroční zprávu. Ve zprávě jsou uvedeny činnosti provedené ze strany EIT v průběhu předchozího kalendářního roku a hodnoceny výsledky s ohledem na stanovené cíle a časový rozvrh, rizika spojená s prováděnými činnostmi, využívání zdrojů a celkovou činnost EIT.

Článek 16

Sledování a hodnocení EIT

1.   EIT zajišťuje průběžné a systematické sledování a pravidelné nezávislé hodnocení svých činností, včetně činností řízených prostřednictvím znalostních a inovačních společenství, s cílem dosáhnout nejkvalitnějších výsledků, vědecké excelence a nejúčinnějšího využívání zdrojů. Výsledky hodnocení se zveřejňují.

2.   Do června roku 2011 a každých pět let po vstupu v platnost nového finančního rámce předloží Komise hodnocení EIT. Toto hodnocení vychází z nezávislého externího hodnocení a přezkoumá, jak EIT plní své poslání. Hodnocení se týká všech činností EIT a znalostních a inovačních společenství a posuzuje přidanou hodnotu EIT, dopad, efektivitu, udržitelnost, účinnost a význam prováděných činností a jejich vztah nebo doplňkovost, pokud jde o stávající vnitrostátní politiky a politiky Společenství na podporu vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací. Zohledňuje názory zúčastněných stran jak na evropské, tak i na vnitrostátní úrovni.

3.   Komise předloží výsledky hodnocení společně se svým stanoviskem a s případnými návrhy na změnu tohoto nařízení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Správní rada nálezy hodnocení náležitě zohlední v programech a činnostech EIT.

Článek 17

Strategický program inovací

1.   Poprvé do 30. června 2011 a dále každých sedm let vypracuje EIT návrh sedmiletého strategického programu inovací a předloží jej Komisi.

2.   Strategický program inovací stanoví oblasti s dlouhodobou prioritou pro EIT a zahrne posouzení jeho sociálně-hospodářského dopadu a jeho kapacity pro vytvoření nejlepší přidané hodnoty z hlediska inovací. Strategický program inovací zohlední výsledky sledování a hodnocení EIT, jak je uvedeno v článku 16.

3.   Strategický program inovací zahrnuje odhad finančních potřeb a zdrojů s ohledem na budoucí činnosti, dlouhodobý rozvoj a financování EIT. Program rovněž obsahuje orientační finanční plán pokrývající období finančního rámce.

4.   Strategický program inovací přijímá Evropský parlament a Rada na návrh Komise a v souladu čl. 157 odst. 3 Smlouvy.

Článek 18

Počáteční fáze

1.   Do dvanácti měsíců od svého vytvoření předloží správní rada Evropskému parlamentu, Radě a Komisi návrh prvního klouzavého tříletého pracovního programu uvedeného v čl. 15 písm. a). Evropský parlament, Rada a Komise mohou předložit správní radě stanovisko k jakékoliv záležitosti uvedené v návrhu do tří měsíců od dne, kdy jej obdrží. Pokud jsou EIT taková stanoviska předložena, správní rada na ně odpoví do tří měsíců a uvede případné úpravy priorit a plánovaných činností.

2.   Do osmnácti měsíců od vytvoření správní rady EIT v souladu s kritérii a postupy stanovenými v článku 7 vybere a určí dvě nebo tři znalostní a inovační společenství.

3.   Komise předloží návrh prvního strategického programu inovací na základě návrhu, který předloží EIT Evropskému parlamentu a Radě do konce roku 2011.

Kromě obsahu strategického programu inovací v souladu s článkem 17 první strategický program inovací zahrnuje:

a)

podrobné specifikace a pravomoci týkající se činnosti EIT;

b)

způsoby spolupráce mezi správní radou a znalostními a inovačními společenstvími;

c)

způsoby financování znalostních a inovačních společenství.

4.   Po přijetí prvního strategického programu inovací v souladu s čl. 17 odst. 4 může správní rada vybrat a určit další znalostní a inovační společenství v souladu s články 6 a 7.

Článek 19

Rozpočtové závazky

Finanční krytí pro provádění tohoto nařízení na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013 se stanoví na 308 700 000 EUR. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 20

Příprava a přijetí ročního rozpočtu

1.   Výdaje EIT zahrnují výdaje na pracovníky, správu, infrastrukturu a provoz. Správní výdaje musí být co nejnižší.

2.   Rozpočtový rok odpovídá roku kalendářnímu.

3.   Ředitel vypracuje odhad příjmů a výdajů EIT na následující rozpočtový rok a předloží jej správní radě.

4.   Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

5.   Správní rada přijme návrh odhadu společně s návrhem plánu pracovních míst a předběžným klouzavým tříletým pracovním programem a předloží je do 31. března Komisi.

6.   Na základě tohoto odhadu Komise zapracuje do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie podle svého uvážení odhady výše subvencí, které mají být poskytnuty ze souhrnného rozpočtu.

7.   Rozpočtový orgán schvaluje rozpočtové prostředky na subvence pro EIT.

8.   Správní rada přijme rozpočet EIT, který se stane konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se náležitě upraví.

9.   Pokud správní rada hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu EIT, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Informuje o tom Komisi.

10.   Případné významné změny rozpočtu se provedou stejným postupem.

Článek 21

Plnění a kontrola rozpočtu

1.   EIT přijme své finanční předpisy v souladu s čl. 185 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro zvláštní provozní potřeby EIT, a to s předchozím souhlasem Komise. Náležitě se zohlední potřeba zajistit dostatečnou operační pružnost, aby EIT mohl dosáhnout svých cílů a získat a udržet partnery ze soukromého sektoru.

2.   Rozpočet EIT plní ředitel.

3.   Účty EIT jsou konsolidovány s účty Komise.

4.   Na doporučení Rady udělí Evropský parlament do 30. dubna roku n+2 za rozpočtový rok n řediteli absolutorium za plnění rozpočtu EIT a správní radě za nadaci EIT.

Článek 22

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (13) se v zájmu boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním aktům vztahuje na EIT v celém rozsahu.

2.   EIT přistoupí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (14). Správní rada toto přistoupení schválí a přijme nezbytná opatření za účelem pomoci úřadu OLAF při provádění vnitřního vyšetřování.

3.   Všechna rozhodnutí, která EIT přijme, a všechny smlouvy, které uzavře, výslovně uvádějí, že OLAF a Účetní dvůr mohou na místě provádět kontroly dokladů všech dodavatelů a subdodavatelů, kteří obdrželi finanční prostředky Společenství, a to i v prostorách konečných příjemců.

4.   Odstavce 1, 2 a 3 se obdobně použijí na nadaci EIT.

Článek 23

Stanovy

Přijímají se stanovy EIT ve znění uvedeném v příloze.

Článek 24

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 28.

(2)  Úř. věst. C 146, 30.6.2007, s. 27.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 26. září 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 21. ledna 2008 (Úř. věst. C 52 E, 26.2.2008, s. 7) a postoj Evropského parlamentu ze dne 11. března 2008 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(4)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1430/2007 (Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9).

(6)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. Interinstitucionální úmluva ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2008/29/ES (Úř. věst. L 6, 10.1.2008, s. 7).

(7)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)  Úř. věst. L 391, 30.12.2006, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(11)  Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1645/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 13).

(13)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.


PŘÍLOHA

Stanovy Evropského inovačního a technologického institutu

Článek 1

Složení správní rady

1.   Správní rada se skládá ze jmenovaných členů, kteří zajišťují vyvážený poměr zkušeností z podnikatelské a z vysokoškolské oblasti a z oblasti výzkumu (dále jen „jmenovaní členové“), a z členů, které si ze svých řad zvolili pracovníci působící v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací techničtí a administrativní pracovníci, studenti a doktorandi v rámci Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a ve znalostních a inovačních společenstvích (dále jen „zastupující členové“).

V rámci přechodných ustanovení se první správní rada skládá výlučně ze jmenovaných členů, dokud nebude možné uspořádat volby zastupujících členů po vytvoření prvního znalostního a inovačního společenství.

2.   Jmenovaných členů je osmnáct. Jejich funkční období je šestileté a nemohou být jmenováno opakovaně. Jmenuje je Komise průhledným postupem. Komise uvědomí Evropský parlament a Radu o průběhu výběru a konečném jmenování těchto členů správní rady.

Jmenovaní členové první správní rady jsou jmenováni na základě seznamu možných kandidátů navrženého výběrovou komisí ad hoc, která se skládá ze čtyř nezávislých odborníků na vysoké úrovni jmenovaných Komisí. Následující jmenovaní členové jsou jmenováni na základě seznamu možných kandidátů navrženého správní radou.

3.   Komise přihlíží k vyváženosti zkušeností z oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, inovací a podnikání, jakož i k rovnoměrnému zastoupení mužů a žen a k uznání vysokoškolského, výzkumného a inovačního prostředí v rámci celé Evropské unie.

4.   Každé dva roky se obměňuje třetina jmenovaných členů. Jmenovaný člen může být jmenován opětovně, pokud byl ve funkci po dobu kratší než čtyři roky, s výhradou celkového omezení šesti let ve funkci.

Během přechodného období se losem vybere dvanáct jmenovaných členů původní správní rady, kteří budou ve funkci po dobu čtyř let. Na konci počátečního čtyřletého období bude z dvanácti nově jmenovaných členů losem vybráno šest členů, kteří budou ve funkci po dobu čtyř let. Tento přechodný postup se nevztahuje na předsedu správní rady.

5.   Zastupující členové jsou čtyři. Jejich funkční období je tříleté a lze jej jednou prodloužit. Jejich funkční období bude ukončeno, pokud odejdou z EIT nebo znalostního a inovačního společenství. Na zbývající část funkčního období jsou nahrazováni stejným volebním postupem.

6.   Podmínky a způsoby volby a nahrazení „zastupujících členů“ schválí správní rada na návrh ředitele před tím, než první znalostní a inovační společenství zahájí svou činnost. Tento mechanismus zajistí odpovídací zastoupení z hlediska rozmanitosti a zohlední vývoj EIT i znalostních a inovačních společenství.

7.   Nemůže-li některý člen správní rady své funkční období dokončit, je na zbytek jeho funkčního období jmenován či zvolen náhradník stejným postupem, jakým byl zvolen či jmenován člen, který svou funkci nemůže vykonávat.

Článek 2

Povinnosti správní rady

1.   Členové správní rady jednají v zájmu EIT a nezávislým způsobem zajišťují jeho cíle, poslání, identitu a soudržnost.

2.   Správní rada zejména:

a)

určuje strategii EIT uvedenou v jeho strategickém plánu inovací, v klouzavém tříletém pracovním programu, rozpočtu, roční účetní závěrce a rozvaze a v jeho roční zprávě o činnosti, a to na základě návrhu ředitele;

b)

specifikuje oblasti priorit, pro něž by měla být zřízena znalostní a inovační společenství;

c)

poskytuje příspěvek s cílem přípravy strategického programu inovací;

d)

vypracovává přijaté podrobné specifikace a podmínky provozu EIT v rámci strategického programu inovací, včetně kritérií a postupů pro financování, sledování a hodnocení činností znalostních a inovačních společenství;

e)

vybírá a určuje partnerství jakožto znalostní a inovační společenství nebo v případě nutnosti toto určení ruší;

f)

zajišťuje průběžné hodnocení činností znalostních a inovačních společenství;

g)

přijímá svůj jednací řád, včetně pravidel pro výběr znalostních a inovačních společenství, jednací řád výkonného výboru a specifická finanční pravidla pro EIT;

h)

určuje se souhlasem Komise odpovídající odměny členů správní rady a výkonného výboru; tyto odměny se stanoví podle podobného ustanovení v členských státech;

i)

přijímá postup pro výběr výkonného výboru a ředitele;

j)

jmenuje, a je-li to nutné, odvolává ředitele a vykonává vůči němu disciplinární pravomoc;

k)

jmenuje účetního, členy výkonného výboru a členy útvaru interního auditu;

l)

v případě potřeby zřizuje poradní skupiny i na dobu určitou;

m)

celosvětově propaguje EIT s cílem zvýšit jeho přitažlivost a učinit z něj subjekt světové úrovně díky excelenci v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací;

n)

přijímá kodex správného chování ohledně střetu zájmů;

o)

definuje zásady a pokyny pro správu práv duševního a průmyslového vlastnictví;

p)

zřizuje útvar interního auditu v souladu s nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002;

q)

je oprávněna zřídit nadaci (dále jen „nadace EIT“) se zvláštním cílem prosazovat a podporovat činnosti EIT;

r)

zajišťuje doplňkovost a součinnost mezi činnostmi EIT a jinými programy Společenství;

s)

rozhoduje o jazykovém režimu EIT, přičemž zohlední dosavadní zásady vícejazyčnosti a praktické požadavky jeho činnosti.

3.   Správní rada může určitými úkoly pověřit výkonný výbor.

4.   Správní rada volí ze jmenovaných členů svého předsedu. Funkční období předsedy je tříleté a může být jmenován jednou opětovně.

Článek 3

Fungování správní rady

1.   Aniž je dotčen odstavec 2, přijímá správní rada rozhodnutí prostou většinou všech svých členů.

Rozhodnutí podle čl. 2 odst. 2 písm. a), b), c), d), i) a s) a podle čl. 2 odst. 4 však vyžadují dvoutřetinovou většinu všech jejích členů.

2.   Zastupující členové nemohou hlasovat o rozhodnutích podle čl. 2 odst. 2 písm. e), g), i), j), k), q) a s).

3.   Správní rada pořádá řádná zasedání nejméně třikrát ročně; mimořádné zasedání svolává předseda z vlastního podnětu nebo na žádost nejméně jedné třetiny členů správní rady.

Článek 4

Výkonný výbor

1.   Výkonný výbor se skládá z pěti členů včetně předsedy správní rady, který je rovněž předsedou výkonného výboru.

Čtyři členy jiné něž předsedu vybírá správní rada z řad jmenovaných členů správní rady.

2.   Zasedání výkonného výboru svolává pravidelně předseda z vlastního podnětu nebo na žádost ředitele.

3.   Výkonný výbor přijímá svá rozhodnutí prostou většinou všech svých členů.

4.   Výkonný výbor:

a)

připravuje zasedání správní rady;

b)

dohlíží na provádění strategického programu inovací a klouzavého tříletého pracovního programu;

c)

dohlíží nad průběhem výběru znalostních a inovačních společenství;

d)

přijímá rozhodnutí z pověření správní radou.

Článek 5

Ředitel

1.   Ředitelem je osoba s odbornými znalostmi a všeobecně uznávanými schopnostmi v oblastech, v nichž EIT působí. Ředitele jmenuje správní rada na funkční období v délce čtyř let. Správní rada jej může jmenovat jednou opětovně na další čtyři roky, pokud je to podle jejího uvážení v nejlepším zájmu EIT.

2.   Ředitel odpovídá za každodenní řízení EIT a právně jej zastupuje. Ředitel je odpovědný správní radě a podává jí průběžně zprávy o vývoji činností EIT.

3.   Ředitel zejména:

a)

podporuje správní radu a výkonný výbor v jejich činnosti a zajišťuje pro jejich zasedání sekretariát;

b)

připravuje návrh strategického programu inovací, návrh klouzavého tříletého pracovního programu, výroční zprávu a roční rozpočet pro předložení správní radě prostřednictvím výkonného výboru;

c)

řídí průběh výběru znalostních a inovačních společenství a zajišťuje, aby jednotlivé fáze výběru probíhaly transparentně a objektivně;

d)

organizuje a řídí činnosti EIT;

e)

zajišťuje provádění účinných postupů sledování a hodnocení výkonu EIT v souladu s článkem 16 nařízení;

f)

odpovídá za správní a finanční záležitosti včetně plnění rozpočtu EIT. V této souvislosti ředitel náležitě zohlední doporučení útvaru interního auditu;

g)

odpovídá za veškeré personální záležitosti;

h)

předkládá návrh roční účetní závěrky a rozvahy internímu auditorovi a následně prostřednictvím výkonného výboru správní radě;

i)

zajišťuje, aby byly povinnosti EIT vyplývající z uzavřených smluv a dohod plněny;

j)

poskytuje výkonnému výboru a správní radě veškeré informace, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí.

Článek 6

Příprava vytvoření podpůrné struktury

Komise poskytne na přechodné období nezbytnou podporu pro vytvoření struktury EIT. Za tímto účelem až do doby, kdy budou určeni první jmenovaní členové správní rady, úředník jmenovaný Komisí právně zastupuje EIT a odpovídá za zaměstnance, správní a finanční záležitosti, včetně plnění rozpočtu EIT. Správní rada poté průhledným postupem určí osobu, která má tyto funkce plnit, nebo prodlouží mandát úředníka jmenovaného Komisí do doby, než se svých povinností na základě jmenování správní radou ujme ředitel v souladu s článkem 5. Správní rada zahájí postup výběru ředitele EIT neprodleně.

Článek 7

Pracovníci EIT

1.   Pracovníci EIT jsou přímo zaměstnáni institutem EIT na základě smluv na dobu určitou. Na ředitele a zaměstnance EIT se vztahuje pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

2.   Zúčastněné státy mohou na omezenou dobu do EIT vyslat své odborníky nebo jiné zaměstnance.

Správní rada přijme předpisy, které vyslaným odborníkům z členských států nebo od jiných zaměstnavatelů umožní pracovat v EIT, a určí jejich práva a povinnosti.

3.   EIT vykonává ve vztahu ke svým pracovníkům pravomoci, jež přísluší orgánu, který je oprávněn uzavírat s pracovníky smlouvy.

4.   Po každém zaměstnanci může být požadováno, aby zcela nebo zčásti nahradil škodu, která vznikne institutu EIT v důsledku závažného pochybení, kterého se dopustí při plnění svých povinností nebo v souvislosti s jejich plněním.

Článek 8

Zásady hodnocení a sledování znalostních a inovačních společenství

EIT zajišťuje průběžné sledování a pravidelné nezávislé hodnocení výsledků každého znalostního a inovačního společenství. Tato hodnocení jsou založena na osvědčených správních postupech a na parametrech orientovaných na výsledky a vyhýbají se zbytečným formálním a procedurálním aspektům.

Článek 9

Trvání, pokračování a ukončení znalostního a inovačního společenství

1.   S výhradou výsledků pravidelných hodnocení a specifických rysů určitých oblastí je běžným časovým rámcem znalostního a inovačního společenství sedm až patnáct let.

2.   Správní rada může rozhodnout o prodloužení činnosti znalostního a inovačního společenství nad rámec původně stanoveného období, pokud lze tímto způsobem nejvhodněji dosáhnout cíle EIT.

3.   Vykazuje-li hodnocení znalostního a inovačního společenství neodpovídající výsledky, přijme správní rada odpovídající opatření, která mohou představovat snížení, úpravu nebo odnětí finanční podpory nebo ukončení příslušné dohody.

Článek 10

Zrušení EIT

Dojde-li ke zrušení EIT, proběhne zrušení a likvidace pod dohledem Komise a v souladu s platnými právními předpisy. Dohody se znalostními a inovačními společenstvími a akt, kterým se zřizuje nadace EIT, stanoví pro takovou situaci odpovídající úpravu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU