(ES) č. 283/2008Nařízení Komise (ES) č. 283/2008 ze dne 27. března 2008 , kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

Publikováno: Úř. věst. L 86, 28.3.2008, s. 19-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. března 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. března 2008 Nabývá účinnosti: 1. května 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/196 Pozbývá platnosti: 8. března 2018

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 283/2008

ze dne 27. března 2008,

kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku toho, že Spojené státy neuvedly zákon o kompenzaci trvajícího dumpingu a subvencí (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, dále jen „CDSOA“) do souladu se svými závazky podle dohod WTO, uložilo nařízení (ES) č. 673/2005 od 1. května 2005 15 % dodatečné valorické clo na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických. V souladu s povolením WTO pozastavit používání celních koncesí vůči Spojeným státům upraví Komise každý rok rozsah pozastavení podle úrovně zrušení nebo zmenšení výhod, které v daném období způsobí CDSOA Společenství.

(2)

Vyplacené částky podle CDSOA v posledním roce, za který jsou údaje k dispozici, se týkají rozdělení antidumpingových a vyrovnávacích cel vybraných v průběhu rozpočtového roku 2007 (od 1. října 2006 do 30. září 2007). Na základě údajů zveřejněných Úřadem Spojených států amerických pro cla a ochranu hranic je výše zrušení nebo zmenšení výhod pro Společenství vypočtena na částku 33,38 milionů USD.

(3)

Vzhledem k tomu, že úroveň zrušení nebo zmenšení výhod a v důsledku toho rozsah pozastavení vzrostl, mělo by být posledních 30 produktů na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 673/2005 ze seznamu v příloze I uvedeného nařízení odstraněno.

(4)

Dopad 15 % dodatečného valorického cla na dovoz produktů uvedených v pozměněné příloze I, pocházejících z USA, představuje v průběhu jednoho roku hodnotu obchodu, která nepřesahuje 33,38 milionů USD.

(5)

Aby bylo zajištěno, že při celním odbavení zboží odstraněného z působnosti 15 % dodatečného valorického cla nebude docházet k prodlevám, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem svého vyhlášení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro odvetná obchodní opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 673/2005 se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2008.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 110, 30.4.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 409/2007 (Úř. věst. L 100, 17.4.2007, s. 16).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Produkty, na které se uplatní dodatečná cla, jsou určeny svými osmimístnými kódy KN. Popis produktů zařazených do těchto kódů se nachází v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), ve znění nařízení (ES) č. 493/2005 (2).

 

0710 40 00

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 50 00

 

4820 10 50

 

4820 10 90

 

4820 30 00

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

6103 43 00

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6203 43 19

 

6203 43 90

 

6204 63 11

 

6204 63 18

 

6204 63 90

 

6204 69 18

 

6204 69 90

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 10

 

6301 40 90

 

8467 21 99

 

8705 10 00

 

9003 19 30

 

9009 11 00

 

9009 12 00


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 82, 31.3.2005, s. 1.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU