(ES) č. 229/2008Nařízení Rady (ES) č. 229/2008 ze dne 10. března 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2004 o založení partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení

Publikováno: Úř. věst. L 73, 15.3.2008, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. března 2008 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. března 2008 Nabývá účinnosti: 18. března 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 229/2008

ze dne 10. března 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2004 o založení partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 181a odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 533/2004 (2) stanoví, že pro všechny země západního Balkánu budou založena evropská partnerství.

(2)

Evropská Rada na zasedání v Bruselu v prosinci 2005 rozhodla, že Bývalá jugoslávská republika Makedonie bude kandidátskou zemí na členství v Evropské unii.

(3)

Je proto vhodné stanovit, že Evropská unie bude v rámci svých vztahů s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie provádět přístupové partnerství namísto evropského partnerství, a změnit odpovídajícím způsobem nařízení (ES) č. 533/2004.

(4)

Svaz Srbska a Černé Hory již neexistuje. Je proto vhodné změnit uvedené nařízení tak, aby zohledňovalo skutečnost, že Srbsko a Černá Hora jsou nyní dva nezávislé státy.

(5)

Toto nařízení se vztahuje na přístupová partnerství i na evropská partnerství. Proto musí výše uvedenou skutečnost zohledňovat úplné znění,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 533/2004 se mění takto:

1.

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Zakládají se evropská partnerství pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu a Srbsko včetně Kosova, podle definice obsažené v rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999 (dále jen ‚partnerské země‘). Evropská partnerství poskytují rámec zahrnující priority, jak vyplývají z analýzy rozdílných situací těchto partnerských zemí, na které je třeba zaměřit přípravy pro další integraci do Evropské unie s ohledem na kritéria stanovená Evropskou radou a s ohledem na pokrok dosažený při provádění procesu stabilizace a přidružení, zejména v oblasti regionální spolupráce, případně včetně dohod o stabilizaci a přidružení.“

2.

Článek 1a se nahrazuje tímto:

„Článek 1a

Jako součást procesu stabilizace a přidružení se zakládá přístupové partnerství pro Chorvatsko a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie. Přístupová partnerství poskytují rámec zahrnující priority, jak vyplývají z analýzy situace v daných zemích, na které je třeba zaměřit přípravy na přistoupení s ohledem na kodaňská kritéria stanovená Evropskou radou a s ohledem na pokrok dosažený při provádění procesu stabilizace a přidružení, včetně dohod o stabilizaci a přidružení uzavřených s těmito zeměmi (3), a zejména v oblasti regionální spolupráce.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. března 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Stanovisko ze dne 15. ledna 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 269/2006 (Úř. věst. L 47, 17.2.2006, s. 7).

(3)  Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé (Úř. věst. L 84, 20.3.2004, s. 13). Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 3).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU