(ES) č. 141/2008Nařízení Komise (ES) č. 141/2008 ze dne 18. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

Publikováno: Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 5-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. února 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. února 2008 Nabývá účinnosti: 19. února 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 141/2008

ze dne 18. února 2008

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 2200/96, (ES) č 2201/96 a (ES) č 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. února 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. února 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 18. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

53,3

JO

74,3

MA

48,4

TN

129,8

TR

93,9

ZZ

79,9

0707 00 05

EG

267,4

JO

190,5

MA

143,8

TR

127,0

ZZ

182,2

0709 90 70

MA

46,8

TR

129,8

ZA

71,0

ZZ

82,5

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

50,6

IL

51,1

MA

61,0

TN

47,8

TR

72,2

ZZ

56,5

0805 20 10

IL

111,6

MA

110,1

ZZ

110,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

42,0

EG

82,3

IL

82,6

JM

114,0

MA

121,4

PK

79,8

TR

73,5

ZZ

85,1

0805 50 10

EG

91,5

IL

129,1

MA

86,9

TR

114,1

ZZ

105,4

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CN

96,6

MK

39,4

US

114,0

ZZ

86,9

0808 20 50

AR

91,5

CN

88,4

US

123,6

ZA

95,9

ZZ

99,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU