(ES) č. 113/2008Nařízení Komise (ES) č. 113/2008 ze dne 6. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1979/2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 33, 7.2.2008, s. 5-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. února 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. února 2008 Nabývá účinnosti: 10. února 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 113/2008

ze dne 6. února 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1979/2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96 (1), a zejména na čl. 36 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 (2) je k dovozu konzervovaných hub pocházejících z Číny v rámci kvóty GATT nutné mít osvědčení o původu.

(2)

Osvědčení o původu byla zavedena proto, aby bylo zajištěno spravedlivé přidělení kvót různým dodavatelským zemím.

(3)

Vhledem ke změnám na trhu se přidělení kvót podle jednotlivých zemí stanovené nařízením (ES) č. 1979/2006 v současnosti vztahuje pouze na jednu dodavatelskou zemi, Čínu. Všechny ostatní dodavatelské země spadají do kategorie „ostatní třetí země“. Míra využití kvót přidělených „ostatním třetím zemím“ je velmi nízká.

(4)

Osvědčení o původu jsou proto nadbytečná a měla by být v zájmu zjednodušení zrušena.

(5)

Nařízení (ES) č. 1979/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 11 a příloha II nařízení (ES) č. 1979/2006 se zrušují.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 2008.

Za Komisi

Franco FRATTINI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 273, 17.10.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 91.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU