(ES) č. 85/2008Nařízení Komise (ES) č. 85/2008 ze dne 30. ledna 2008 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa (kodifikované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 27, 31.1.2008, s. 3-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. ledna 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. února 2008 Nabývá účinnosti: 20. února 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 826/2008 Pozbývá platnosti: 28. srpna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 85/2008

ze dne 30. ledna 2008

o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem (1), a zejména na čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 3447/90 ze dne 28. listopadu 1990 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Při poskytování podpory soukromého skladování skopového masa by měla být dodržována ustanovení nařízení Komise (ES) č. 6/2008 ze dne 4. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa (4). Je třeba tato ustanovení doplnit nebo přizpůsobit.

(3)

Je třeba stanovit, aby částky podpory poskytnuté pro určitou dobu skladování byly v případě prodloužení, popřípadě zkrácení, zvýšeny, popřípadě sníženy.

(4)

Předvídatelné podmínky na trhu vyžadují, aby byla doba skladování stanovena na dobu od tří do sedmi měsíců.

(5)

Za účelem zajištění skutečných nabídek je třeba určit minimální množství, které má být skladováno. Je třeba stanovit minimální množství, které má být pokaždé vyskladněno.

(6)

Za účelem dodržení podmínek spojených se soukromým skladováním by měla být složena jistota.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro ovce a kozy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S výhradou ustanovení tohoto nařízení se použije nařízení (ES) č. 6/2008.

Článek 2

1.   Žádosti v souvislosti s podporou soukromého skladování se podávají intervenčním agenturám uvedeným v příloze I.

2.   V rámci nabídkového řízení je doba smluvního skladování tři měsíce. Skutečnou dobu skladování však určuje skladovatel. Tuto dobu lze prodloužit z nejméně tří měsíců na nejvýše sedm měsíců. Je-li doba skladování delší než tři měsíce, je podpora zvýšena na denním základě o 1,45 EUR na tunu na den.

Článek 3

Minimální množství na jednu smlouvu činí čtyři tuny, vyjádřeno jako nevykostěné maso.

Článek 4

Minimální množství pro každý odběr ze skladu činí čtyři tuny, vyjádřeno jako hmotnost produktu na sklad a smluvní stranu. Je-li však množství zbývající na skladě menší než uvedené množství, je povolen jeden další odběr zbývajícího množství nebo jeho části.

Pokud nejsou plněny tyto podmínky pro odběr:

vypočítá se částka podpory pro vyskladněné množství podle čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 6/2008 a

propadne 15 % jistoty uvedené v článku 5 odpovídající odebranému množství.

Článek 5

Jistota činí 145 EUR na tunu.

Článek 6

Nařízení (EHS) č. 3447/90 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2). Nařízení (ES) č. 2529/2001 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) ode dne 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 333, 30.11.1990, s. 46. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 40/96 (Úř. věst. L 10, 13.1.1996, s. 6).

(3)  Viz příloha II.

(4)  Úř. věst. L 3, 5.1.2008, s. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Адреси на интервенционните агенции — Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli organismi d’intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Indirizzi ta’ l-aġenziji ta’ intervent — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresele agențiilor de intervenție — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

БЪЛГАРИЯ

Държавен фонд „Земеделие“

Разплащателна агенция

1618 София,

ул. Цар Борис III № 136

тел. (+ 359-2) 818 72 02

факс (+ 359-2) 818 72 67

ČESKA REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 14 60

Fax: (420) 222 87 16 80

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 37 56

Fax (49-228) 68 45-34 44/37 91

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372 737 1200

Faks: +372 737 1201

ÉIRE/IRELAND

Department of Agriculture and Food/An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 91634 00

Fax (353-53) 91428 42

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (+30) 210 228 41 80

Φαξ (+30) 210 228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

93555 Montreuil-Sous-Bois Cedex

Tél. (33) 173 30 30 00

Fax (33) 173 30 30 48 ou 173 30 30 49

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (+357) 22 55 77 77

Φαξ (+357) 22 55 77 55

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LIETUVA

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d’économie rurale, section «Cheptel et viande»

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

Fax (352) 49 16 19

MAGYARORSZÁG

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22–24.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Tel.: (36-1) 219 45 17

Fax: (36-1) 219 62 59

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valletta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Faks: (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 14 624

POLSKA

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

tel. +48 22 661 71 09

faks +48 22 661 77 56

PORTUGAL

IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, IP

Rua Castilho, n.o 45-51

P-1269-164 Lisboa

Tel.: (351) 213 846 000

Fax: (351) 213 846 170

ROMÂNIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

București

Bld. Carol I, nr. 17, sector 2

Tel./Fax 0040 21 30 54 867

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Tel.: (+ 421-2) 59 26 63 97

Fax: (+ 421-2) 52 96 50 33

SUOMI/FINLAND

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Markkinatukiosasto/Marknadsstödsavdelningen

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

Malminkatu/Malmgatan 16

PL/PB 256

FI-00101 Helsinki/Helsingfors

Suomi/Finland

Puhelin/Tel. +358 20 772 007

Faksi/Fax +358 20 7725 506

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (EHS) č. 3447/90

(Úř. věst. L 333, 30.11.1990, s. 46)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 273/91

(Úř. věst. L 28, 2.2.1991, s. 28)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 1258/91

(Úř. věst. L 120, 15.5.1991, s. 15)

Pouze článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 879/95

(Úř. věst L 91, 22.4.1995, s. 2)

 

Nařízení Komise (ES) č. 40/96

(Úř. věst. L 10, 13.1.1996, s. 6)

Pouze čl. 2 odst. 2


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 3447/90

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 3a

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU