(ES) č. 36/2008Nařízení Komise (ES) č. 36/2008 ze dne 17. ledna 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso

Publikováno: Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 16-19 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. ledna 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 18. ledna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 343/2008 Pozbývá platnosti: 18. dubna 2008

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 36/2008

ze dne 17. ledna 2008,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 33 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 1254/1999 může být rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s hovězím a telecím masem by měly být vývozní náhrady stanoveny v souladu s pravidly a kritérii uvedenými v článku 33 nařízení (ES) č. 1254/1999.

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1254/1999 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti podle čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2). Uvedené produkty by měly rovněž splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (3), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (4).

(5)

Podle čl. 6 odst. 2 třetího pododstavce nařízení Komise (EHS) č. 1964/82 ze dne 20. července 1982, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa (5), se výše zvláštní náhrady snižuje, pokud množství vykostěného masa určené na vývoz představuje méně než 95 %, ale nikoli méně než 85 % celkové hmotnosti vykostěných kusů.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 1218/2007 (6) by proto mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 33 nařízení (ES) č. 1254/1999 se poskytují u produktů a na množství, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a o dodržení požadavků na označení zdravotní nezávadnosti, které jsou stanoveny v příloze I oddílu I kapitole III nařízení (ES) č. 854/2004.

Článek 2

V případě uvedeném v čl. 6 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (EHS) č. 1964/82 se výše náhrady pro produkty kódu produktu 0201 30 00 9100 snižuje o 7 EUR/100 kg.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 1218/2007 se zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2). Nařízení (EHS) č. 1254/1999 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1243/2007 (Úř. věst. L 281, 25.10.2007, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 212, 21.7.1982, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).

(6)  Úř. věst. L 275, 19.10.2007, s. 19.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso použitelné ode dne 18. ledna 2008

Kód výrobků

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrad (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg živé hmotnosti

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg živé hmotnosti

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

61,0

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

6,5

CA (4)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg čisté hmotnosti

84,7

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

49,8

EG

EUR/100 kg čisté hmotnosti

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg čisté hmotnosti

50,8

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

29,9

EG

EUR/100 kg čisté hmotnosti

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

6,5

CA (4)

EUR/100 kg čisté hmotnosti

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg čisté hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čisté hmotnosti

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg čisté hmotnosti

20,7

POZN.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

B00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývoz ze Společenství).

B02

:

B04 a místa určení EG.

B03

:

Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, obchody a zásobovací sklady (místa určení uvedená v článcích 36 a 45 a popřípadě v článku 44 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Libanon, Sýrie, Irák, Írán, Izrael, západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pákistán, Srí Lanka, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonésie, Filipíny, Čína, Severní Korea, Hongkong, Súdán, Mauretánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambie, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo (Konžská republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Rwanda, Burundi, Svatá Helena a závislá území, Angola, Etiopie, Eritrea, Džibuti, Somálsko, Uganda, Tanzanie, Seychely a závislá území, Britské indickooceánské území, Mosambik, Mauricius, Komory, Mayotte, Zambie, Malawi, Jižní Afrika, Lesotho.


(1)  Zařazení do této podpoložky je podmíněno předložením osvědčení uvedeného v příloze nařízení Komise (ES) č. 433/2007 (Úř. věst. L 104, 21.4.2007, s. 3).

(2)  Náhrada je poskytnuta na základě splnění podmínek uvedených v nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 21) a případně v nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 (Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 7).

(3)  Provedeno za podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1643/2006 (Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 7).

(4)  Provedeno za podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 2051/96 (Úř. věst. L 274, 26.10.1996, s. 18).

(5)  Poskytnutí náhrady je podmíněno dodržením podmínek podle nařízení Komise (ES) č. 1731/2006 (Úř. věst. L 325, 24.11.2006, s. 12).

(6)  Obsah libového hovězího masa s vyloučením tuku se určí analýzou popsanou v příloze nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 (Úř. věst. L 210, 1.8.1986, s. 39).

Výraz „průměrný obsah“ se vztahuje k množství vzorku podle čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 765/2002 (Úř. věst. L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorek musí být odebrán z té části zásilky, která představuje nejvyšší riziko.

(7)  Podle čl. 33 odst. 10 nařízení (ES) č. 1254/1999 se neposkytuje žádná vývozní náhrada pro produkty dovezené ze třetích zemí a do třetích zemí zpětně vyvezené.

POZN.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

B00

:

všechna místa určení (třetí země, ostatní území, zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývoz ze Společenství).

B02

:

B04 a místa určení EG.

B03

:

Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, obchody a zásobovací sklady (místa určení uvedená v článcích 36 a 45 a popřípadě v článku 44 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Libanon, Sýrie, Irák, Írán, Izrael, západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pákistán, Srí Lanka, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonésie, Filipíny, Čína, Severní Korea, Hongkong, Súdán, Mauretánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambie, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo (Konžská republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Rwanda, Burundi, Svatá Helena a závislá území, Angola, Etiopie, Eritrea, Džibuti, Somálsko, Uganda, Tanzanie, Seychely a závislá území, Britské indickooceánské území, Mosambik, Mauricius, Komory, Mayotte, Zambie, Malawi, Jižní Afrika, Lesotho.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU