2008/103/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/103/ES ze dne 19. listopadu 2008 , kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění baterií a akumulátorů na trh (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 7-8 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. listopadu 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 5. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 5. prosince 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/103/ES

ze dne 19. listopadu 2008,

kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění baterií a akumulátorů na trh

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 95 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 6 odst. 2 směrnice 2006/66/ES (3) by mělo být vyjasněno, aby baterie a akumulátory, které byly legálně uvedeny na trh kdekoli ve Společenství před 26. zářím 2008 a které nejsou v souladu s uvedenou směrnicí, mohly zůstat na trhu ve Společenství i po tomto dni. Toto vyjasnění by poskytlo právní jistotu, pokud jde o baterie uvedené na trh ve Společenství, a zajistilo by hladké fungování vnitřního trhu. Vyjasnění je v souladu se zásadou minimalizace odpadů a přispělo by ke snížení administrativní zátěže.

(2)

Směrnice 2006/66/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna směrnice 2006/66/ES

V článku 6 směrnice 2006/66/ES se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že baterie nebo akumulátory, které nesplňují požadavky této směrnice, nebudou po 26. září 2008 uváděny na trh.

Baterie a akumulátory, které budou po tomto dni uvedeny na trh, přestože nesplňují požadavky této směrnice, musí být z trhu staženy.“

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 5. ledna 2009.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 19. listopadu 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J.-P. JOUYET


(1)  Stanovisko ze dne 9. července 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2008.

(3)  Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU