2008/99/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28-37 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. listopadu 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 26. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 26. prosince 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/99/ES

ze dne 19. listopadu 2008

o trestněprávní ochraně životního prostředí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 174 odst. 2 Smlouvy je politika Společenství v oblasti ochrany životního prostředí zaměřena na vysokou úroveň ochrany.

(2)

Společenství je znepokojeno nárůstem trestných činů proti životnímu prostředí i jejich účinky, které stále více přesahují hranice států, v nichž jsou trestné činy páchány. Takové trestné činy představují hrozbu pro životní prostředí, a proto vyžadují adekvátní reakci.

(3)

Zkušenosti ukázaly, že stávající systémy sankcí k dosažení úplného dodržování zákonů o ochraně životního prostředí nedostačují. Toto dodržování by mohlo a mělo být posíleno dostupností trestních sankcí, jež ve srovnání se správními sankcemi či mechanismem náhrady škody podle občanského práva vyjadřují společenský nesouhlas kvalitativně jiné povahy.

(4)

Společná pravidla týkající se trestných činů umožňují využívat účinných metod vyšetřování a pomoci v rámci členského státu i mezi členskými státy.

(5)

Aby bylo možné dosáhnout účinné ochrany životního prostředí, je zejména třeba zavést více odrazující sankce za činnosti škodlivé pro životní prostředí, které způsobují nebo mohou způsobit podstatné zhoršení kvality ovzduší, včetně stratosféry, půdy či vody nebo podstatnou škodu na živočiších či rostlinách, včetně zachování druhů.

(6)

Nedodržení zákonné povinnosti konat může mít stejný účinek jako konání, a proto by i ono mělo podléhat odpovídajícím sankcím.

(7)

Proto by takové jednání mělo být považováno za trestný čin v celém Společenství, pokud bylo spácháno úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.

(8)

Právní předpisy uvedené v přílohách této směrnice obsahují ustanovení, která by měla být předmětem trestněprávních opatření, aby se zajistilo, že pravidla o ochraně životního prostředí budou plně účinná.

(9)

Povinnosti uložené touto směrnicí se týkají pouze těch ustanovení právních předpisů uvedených v přílohách této směrnice, která ukládají členským státům povinnost stanovit při provádění těchto právních předpisů zakazující opatření.

(10)

Tato směrnice zavádí pro členské státy povinnost stanovit ve svých vnitrostátních právních předpisech trestní sankce za závažná porušení ustanovení práva Společenství o ochraně životního prostředí. Tato směrnice neukládá povinnost použít v konkrétních případech tyto sankce nebo jiný dostupný systém vymáhání práva.

(11)

Touto směrnicí nejsou dotčeny jiné systémy odpovědnosti za škodu na životním prostředí podle práva Společenství nebo vnitrostátního práva.

(12)

Jelikož tato směrnice stanoví minimální pravidla, mohou členské státy přijmout či zachovat přísnější opatření, pokud jde o účinnou trestněprávní ochranu životního prostředí. Tato opatření musí být v souladu se Smlouvou.

(13)

Členské státy by měly Komisi poskytovat informace o provádění této směrnice, aby Komise mohla účinek této směrnice vyhodnotit.

(14)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zajištění účinnější ochrany životního prostředí, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků této směrnice lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(15)

Při každém přijímání následných právních předpisů v oblasti životního prostředí by mělo být v těchto předpisech případně uvedeno, že se použije tato směrnice. Bude-li to nutné, měl by být změněn článek 3.

(16)

Tato směrnice ctí základní práva a zachovává zásady uznávané zejména v Listině základních práv Evropské unie,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví trestněprávní opatření za účelem účinnější ochrany životního prostředí.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice:

a)

„protiprávním“ se rozumí porušující

i)

právní předpisy přijaté na základě Smlouvy o ES a uvedené v příloze A, nebo

ii)

pokud jde o činnosti upravené Smlouvou o Euratomu, právní předpisy přijaté na základě Smlouvy o Euratomu a uvedené v příloze B, nebo

iii)

právní předpis členského státu nebo rozhodnutí příslušného orgánu členského státu, které uvádějí v účinnost právní předpisy Společenství uvedené v bodě i) nebo ii);

b)

„chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin“ jsou

i)

pro účely čl. 3 písm. f) druhy, které jsou uvedeny

v příloze IV směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (3),

v příloze I, na kterou se odkazuje v čl. 4 odst. 2, směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (4);

ii)

pro účely čl. 3 písm. g) druhy, které jsou uvedeny v příloze A nebo B nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (5);

c)

„stanovištěm v chráněné lokalitě“ se rozumí jakékoli stanoviště druhů, pro které je určitá oblast označena jako zvláště chráněná oblast v souladu s čl. 4 odst. 1 nebo 2 směrnice 79/409/EHS, či jakékoli přírodní stanoviště nebo stanoviště druhů, pro které je určitá lokalita označena jako zvláštní oblast ochrany v souladu s čl. 4 odst. 4 směrnice 92/43/EHS;

d)

„právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli právní subjekt, jemuž takový status náleží podle použitelného vnitrostátního práva, kromě států nebo veřejných subjektů při výkonu státní moci a veřejných mezinárodních organizací.

Článek 3

Trestné činy

Členské státy zajistí, aby následující jednání představovala trestný čin, pokud jsou protiprávní a byla spáchána úmyslně nebo přinejmenším z hrubé nedbalosti:

a)

vypouštění, emise nebo uvolňování množství materiálu nebo ionizujícího záření do ovzduší, půdy nebo vody, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob, podstatné zhoršení kvality ovzduší, kvality půdy či kvality vody nebo podstatnou škodu na živočiších či rostlinách;

b)

sběr, přeprava, zpracovávání nebo odstraňování odpadů, včetně provozního dohledu nad těmito postupy a následné péče o zařízení pro odstraňování a včetně úkonů, jež přebírají obchodníci nebo zprostředkovatelé (nakládání s odpady), které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob, podstatné zhoršení kvality ovzduší, kvality půdy či kvality vody nebo podstatnou škodu na živočiších či rostlinách;

c)

přeprava odpadu, pokud tato činnost spadá do oblasti působnosti čl. 2 bodu 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (6) a probíhá v množství jiném než zanedbatelném, ať již je provedena jednorázově nebo v několika zásilkách, které spolu zřejmě souvisejí;

d)

provozování zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo používají nebezpečné látky či přípravky a které mimo samotné zařízení způsobuje nebo může způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob, podstatné zhoršení kvality ovzduší, kvality půdy či kvality vody nebo podstatnou škodu na živočiších či rostlinách;

e)

výroba, zpracování, manipulace, použití, držení, skladování, přeprava, dovoz, vývoz nebo ukládání jaderných materiálů nebo jiných nebezpečných radioaktivních látek, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob, podstatné zhoršení kvality ovzduší, kvality půdy či kvality vody nebo podstatnou škodu na živočiších či rostlinách;

f)

usmrcování, ničení, držení nebo odchyt jedinců chráněných druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin, kromě případů, kdy se toto jednání týká zanedbatelného množství jedinců těchto druhů a má zanedbatelný dopad na stav daných druhů z hlediska ochrany;

g)

obchodování s jedinci chráněných druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin nebo s jejich částmi nebo odvozeninami, kromě případů, kdy se toto jednání týká zanedbatelného množství jedinců těchto druhů a má zanedbatelný dopad na stav daných druhů z hlediska ochrany;

h)

každé jednání, které způsobí významné poškození stanoviště v chráněné lokalitě;

i)

výroba, dovoz, vývoz, uvádění na trh nebo používání látek poškozujících ozonovou vrstvu.

Článek 4

Návod a pomoc

Členské státy zajistí, aby návod a pomoc k úmyslnému jednání uvedenému v článku 3 bylo možné trestat jako trestný čin.

Článek 5

Sankce

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby za trestné činy uvedené v článcích 3 a 4 bylo možné uložit účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce.

Článek 6

Odpovědnost právnických osob

1.   Členské státy zajistí, aby právnické osoby mohly být činěny odpovědnými za trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, kterých se v jejich prospěch dopustí jakákoli osoba, jež v právnické osobě působí ve vedoucím postavení, jednající samostatně nebo jako člen orgánu této právnické osoby na základě:

a)

oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu,

b)

pravomoci činit rozhodnutí jménem této právnické osoby, nebo

c)

pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby.

2.   Členské státy rovněž zajistí, aby právnické osoby mohly být činěny odpovědnými v případě, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 umožnil spáchání trestného činu uvedeného v článcích 3 a 4 ve prospěch právnické osoby osobou jí podřízenou.

3.   Odpovědnost právnických osob podle odstavců 1 a 2 nevylučuje vedení trestního řízení proti fyzickým osobám, které jsou pachateli, návodci či pomocníky u trestných činů uvedených v článcích 3 a 4.

Článek 7

Sankce ukládané právnickým osobám

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby právnickým osobám, které byly shledány odpovědnými za trestný čin podle článku 6, bylo možné uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce.

Článek 8

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 26. prosince 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice, a srovnávací tabulku mezi uvedenými ustanoveními a touto směrnicí.

Článek 9

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 10

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 19. listopadu 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J.-P. JOUYET


(1)  Úř. věst. C 10, 15.1.2008, s. 47.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. května 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2008.

(3)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

(4)  Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.


PŘÍLOHA A

Seznam právních předpisů Společenství přijatých na základě Smlouvy o ES, jejichž porušení zakládá protiprávní jednání ve smyslu čl. 2 písm. a) bodu i) této směrnice

směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (1),

směrnice Rady 72/306/EHS ze dne 2. srpna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (2),

směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o nakládání s odpadními oleji (3),

směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání (4),

směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (5),

směrnice Rady 77/537/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů používaných v kolových zemědělských a lesnických traktorech (6),

směrnice Rady 78/176/EHS ze dne 20. února 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého (7),

směrnice Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky (8),

směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (9),

směrnice Rady 82/176/EHS ze dne 22. března 1982 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z průmyslu elektrolýzy alkalických chloridů (10),

směrnice Rady 83/513/EHS ze dne 26. září 1983 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia (11),

směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z jiných průmyslových oborů, než je elektrolýza alkalických chloridů (12),

směrnice Rady 84/360/EHS ze dne 28. června 1984 o boji proti znečišťování ovzduší z průmyslových zařízení (13),

směrnice Rady 84/491/EHS ze dne 9. října 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění hexachlorcyklohexanu (14),

směrnice Rady 85/203/EHS ze dne 7. března 1985 o normách kvality ovzduší pro oxid dusičitý (15),

směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (16),

směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS (17),

směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem (18),

směrnice Rady 90/219/EHS ze dne 23. dubna 1990 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (19),

směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (20),

směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (21),

směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (22),

směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech (23),

směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (24),

směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech harmonizace programů snižování a úplného vyloučení znečišťování odpady z průmyslu oxidu titaničitého (25),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel: ustanovení pozměněná směrnicí 2003/44/ES (26),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (27),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím (28),

směrnice Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (29),

směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (30),

směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší (31),

směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (32),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (33),

nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (34),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (35),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty (36),

směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (37),

směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních (38),

směrnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxidu dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší (39),

směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (40),

směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (41),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (42),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (43),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000 o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý ve vnějším ovzduší (44),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů (45),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (46),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (47),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (48),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES ze dne 12. února 2002 o ozonu ve vnějším ovzduší (49),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (50),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (51),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší (52),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (53),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (54),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. září 2005 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (55),

směrnice Komise 2005/78/ES ze dne 14. listopadu 2005, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a mění přílohy I, II, III, IV a VI uvedené směrnice (56),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání (57),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES ze dne 15. února 2006 o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství (58),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (59),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (60),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel (61),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/44/ES ze dne 6. září 2006 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb (62),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech (63),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (64),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (65),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (66),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (67),

nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (68),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (69).


(1)  Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 190, 20.8.1972, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 31, 5.2.1976, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

(6)  Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 38.

(7)  Úř. věst. L 54, 25.2.1978, s. 19.

(8)  Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36.

(9)  Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 81, 27.3.1982, s. 29.

(11)  Úř. věst. L 291, 24.10.1983, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 74, 17.3.1984, s. 49.

(13)  Úř. věst. L 188, 16.7.1984, s. 20.

(14)  Úř. věst. L 274, 17.10.1984, s. 11.

(15)  Úř. věst. L 87, 27.3.1985, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6.

(17)  Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 16.

(18)  Úř. věst. L 85, 28.3.1987, s. 40.

(19)  Úř. věst. L 117, 8.5.1990, s. 1.

(20)  Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40.

(21)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(22)  Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.

(23)  Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20.

(24)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

(25)  Úř. věst. L 409, 31.12.1992, s. 11.

(26)  Úř. věst. L 214, 26.8.2003, s. 18.

(27)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

(28)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 24.

(29)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25.

(30)  Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31.

(31)  Úř. věst. L 296, 21.11.1996, s. 55.

(32)  Úř. věst. L 10, 14.1.1997, s. 13.

(33)  Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1.

(34)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(35)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(36)  Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.

(37)  Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32.

(38)  Úř. věst. L 85, 29.3.1999, s. 1.

(39)  Úř. věst. L 163, 29.6.1999, s. 41.

(40)  Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.

(41)  Úř. věst. L 121, 11.5.1999, s. 13.

(42)  Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34.

(43)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.

(44)  Úř. věst. L 313, 13.12.2000, s. 12.

(45)  Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.

(46)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1.

(47)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

(48)  Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1.

(49)  Úř. věst. L 67, 9.3.2002, s. 14.

(50)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

(51)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24.

(52)  Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 3.

(53)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1.

(54)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(55)  Úř. věst. L 275, 20.10.2005, s. 1.

(56)  Úř. věst. L 313, 29.11.2005, s. 1.

(57)  Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 37.

(58)  Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 52.

(59)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.

(60)  Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 15.

(61)  Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 12.

(62)  Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 20.

(63)  Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1.

(64)  Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19.

(65)  Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.

(66)  Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.

(67)  Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.

(68)  Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6.

(69)  Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.


PŘÍLOHA B

Seznam právních předpisů Společenství přijatých na základě Smlouvy o Euratomu, jejichž porušení zakládá protiprávní jednání ve smyslu čl. 2 písm. a) bodu ii) této směrnice

směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření (1),

směrnice Rady 2003/122/Euratom ze dne 22. prosince 2003 o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů (2),

směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole (3).


(1)  Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 57.

(3)  Úř. věst. L 337, 5.12.2006, s. 21.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU