2008/76/ESSměrnice Komise 2008/76/ES ze dne 25. července 2008 , kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 37-40 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 25. července 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2008/76/ES

ze dne 25. července 2008,

kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/32/ES zakazuje používání produktů určených ke krmení zvířat s obsahem nežádoucích látek, jenž přesahuje maximální obsahy stanovené v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Vzhledem k nedávnému vývoji technických poznatků týkajících se výroby krmiva pro ryby, při níž se stále více používají mořští korýši jako např. mořský kril, jako surovina v těchto krmivech, je vhodné přezkoumat maximální obsah fluoru v krmivech pro ryby. Ze stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) z 22. září 2004 (2) vyplývá, že zvýšení maximálního povoleného obsahu fluoru v krmivech pro ryby by nezapříčinilo nepřípustné riziko pro zdraví lidí a zvířat. Pokud jde o Lolium temulentum a Lolium remotum, EFSA ve svém stanovisku z 25. ledna 2007 (3) doporučuje zrušit samostatné položky těchto dvou rostlinných druhů a použít obecný maximální obsah pro semena plevele a nedrcených a nerozemletých plodů s obsahem alkaloidů, glukosidů a jiných toxických látek, jak je uvedeno v řádku 14 přílohy I směrnice 2002/32/ES.

(3)

V případě DDT by měl být v řádku přílohy I směrnice 2002/32/ES, uvádějícím tuto látku, zahrnut název DDD, neboť je pro metabolit dichlorodifenyl-dichloretanu užíván častěji než TDE (4).

(4)

V případě meruněk (Prunus armeniaca L.) a mandloně hořké (Prunus dulcis var. amara nebo Prunus amygdalus Batsch var. amara) lze ze stanoviska EFSA z 23. listopadu 2006 (5) dospět k závěru, že požadavek na nepřítomnost meruněk a mandloně hořké v měřitelném množství není nutný pro ochranu zdraví lidí a zvířat a že postačí použít obecné maximální obsahy pro kyanovodík, uvedené v řádku 8 přílohy I směrnice 2002/32/ES. Z tohoto důvodu je vhodné zrušit specifické požadavky pro meruňky a mandloň hořkou.

(5)

Lnička setá (Camelina sativa) je zahrnuta v příloze směrnice 2002/32/ES a semena a plody tohoto rostlinného druhu i jeho zpracované deriváty mohou být přítomny v krmivech pouze v kvantitativně neurčitelném stopovém množství.

(6)

Lnička setá se jakožto olejnatá rostlina stala v důsledku narůstajícího požadavku na alternativní nízkonákladové olejniny s možným použitím vedlejších produktů sklizně pro krmení zvířat předmětem obnoveného zájmu. Ze stanoviska EFSA z 27. listopadu 2007 (6) lze dospět k závěru, že požadavek na nepřítomnost lničky seté a jejích derivátů v měřitelném množství není nutný pro ochranu zdraví lidí a zvířat za předpokladu, že celkové množství glukosinolátů ve stravě neohrožuje zdraví lidí a zvířat. Ochrana zdraví lidí a zvířat proti toxickým účinkům glukosinolátů je zajištěna přidáním těkavého hořčičného oleje do kompletních krmiv, jehož maximální obsah je vyjádřen jako allylisothiokyanáty, neboť toxicita glukosinolátů je podle stanoviska EPSA všeobecně připisovaná (iso)thiokyanátům. Z tohoto důvodu je vhodné zrušit požadavek na nepřítomnost lničky seté v měřitelném množství z přílohy I směrnice 2002/32/ES.

(7)

Směrnice 2002/32/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. dubna 2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 25. července 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/77/ES (Úř. věst. L 271, 30.9.2006, s. 53).

(2)  Stanovisko Vědeckého výboru pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vydané na žádost Komise a týkající se fluoru jakožto nežádoucí látky v krmivech, přijaté dne 22. září 2004. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_contam08_ej100_fluorine_en1,0.pdf

(3)  Stanovisko Vědeckého výboru pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vydané na žádost Komise a týkající se alkaloidu pyrrolizidinu jakožto nežádoucí látky v krmivech, přijaté dne 25. ledna 2007. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_ej447_op_pyrrolizidine%20alkaloids20in%20feed_en,1.pdf

(4)  Stanovisko Vědeckého výboru pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vydané na žádost Komise a týkající se DDT jakožto nežádoucích látek v krmivech, přijaté dne 22. listopadu 2006. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ej433_DDT_en,2.pdf

(5)  Stanovisko Vědeckého výboru pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vydané na žádost Komise a týkající se kyanogenních látek jakožto nežádoucích látek v krmivech, přijaté dne 23. listopadu 2006. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ej434_op_cyanogenic_compounds_in_feed_en,1.pdf

(6)  Stanovisko Vědeckého výboru pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vydané na žádost Komise a týkající se glukosinolátů jakožto nežádoucích látek v krmivech, přijaté dne 27. listopadu 2007. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_op_ej590_glucosinolates_en.pdf


PŘÍLOHA

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění takto:

1)

Řádek 3, fluor, se nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty určené ke krmení zvířat

Maximální obsah v mg/kg (ppm) v krmivu s 12 % obsahem vlhkosti

(1)

(2)

(3)

„3.

Fluor (1)

Krmné suroviny s výjimkou:

150

krmiv živočišného původu s výjimkou mořských korýšů, jako je mořský kril

500

mořských korýšů, jako je mořský kril

3 000

fosfátů

2 000

uhličitanu vápenatého

350

oxidu hořečnatého

600

vápenatých mořských řas

1 000

Vermikulit (E 561)

3 000 (2)

Kompletní krmiva

 

s obsahem ≤ 4 % fosforu

500

s obsahem > 4 % fosforu

125 na 1 % fosforu

Kompletní krmiva s výjimkou:

150

kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy

 

v laktaci

30

ostatní

50

kompletních krmiv pro prasata

100

kompletních krmiv pro drůbež

350

kompletních krmiv pro kuřata

250

kompletních krmiv pro ryby

350

2)

Řádek 14, semena plevelů a nemleté ani nedrcené plody obsahující alkaloidy, glukosidy a jiné toxické látky, se nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty určené ke krmení zvířat

Maximální obsah v mg/kg (ppm) v krmivu s 12 % obsahem vlhkosti

(1)

(2)

(3)

„14.

Semena plevelů a nemleté ani nedrcené plody obsahující alkaloidy, glukosidy a jiné toxické látky samostatně nebo v kombinaci, včetně:

Všechna krmiva

3 000

Datura stramonium L

 

1 000“

3)

Řádek 21, DDT, se nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty určené ke krmení zvířat

Maximální obsah v mg/kg (ppm) v krmivu s 12 % obsahem vlhkosti

(1)

(2)

(3)

„DDT (suma DDT-, DDD- (nebo TDE-) izomerů, vyjádřená jako DDT)

Všechna krmiva s výjimkou:

0,05

tuků a olejů

0,5“

4)

Řádek 28, meruňky – Prunus armeniaca L., řádek 29, mandloň hořká – Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke) a řádek 31, lnička setá – Camelina sativa (L.) Crantz, se ruší.


(1)  Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení fluoru, přičemž extrakce se provádí s kyselinou chlorovodíkovou 1 N po dobu 20 minut při laboratorní teplotě. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.

(2)  Obsahy se přezkoumají k 31. prosinci 2008 s cílem snížit maximální obsahy.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU