2008/22/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

Publikováno: Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 50-53 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 11. března 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. března 2008 Nabývá účinnosti: 20. března 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/22/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 44 a 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (4) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (6) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 2004/109/ES, aby byly objasněny technické aspekty některých definicí stanovených uvedenou směrnicí, zejména maximální délka obvyklého krátkého vypořádacího cyklu, kalendář obchodních dnů, podmínky, za kterých se osoba dozví o nabytí či pozbytí hlasovacích práv, a podmínky nezávislosti, které mají dodržovat tvůrci trhu a správcovské společnosti; aby byl zohledněn technický vývoj finančních trhů; aby byla objasněna povaha stanoviska auditora a stanoven minimální obsah zkráceného souboru samostatných účetních závěrek; aby byly vypracovány další postupy při oznamování a zveřejňování významných účastí a postupy pro předkládání regulovaných informací příslušnému orgánu domovského členského státu emitenta; a aby byly vymezeny minimální požadavky na šíření regulovaných informací a na vytvoření mechanismu pro ukládání údajů. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/109/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Směrnice 2004/109/ES omezuje dobu, po kterou může Komise vykonávat pravomoci, které jí byly svěřeny. V prohlášení k rozhodnutí 2006/512/ES Evropský parlament, Rada a Komise uvedly, že rozhodnutí 2006/512/ES představuje horizontální a uspokojivé řešení požadavku Evropského parlamentu týkajícího se kontroly provádění nástrojů přijatých postupem spolurozhodování, a že by proto měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi bez časového omezení. Evropský parlament a Rada rovněž prohlásily, že zajistí co nejrychlejší přijetí návrhů, jejichž cílem je zrušit ta ustanovení nástrojů, která omezují dobu, po kterou jsou Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. S ohledem na zavedení regulativního postupu s kontrolou by mělo být zrušeno ustanovení, které ve směrnici 2004/109/ES upravuje toto časové omezení.

(6)

Komise by měla v pravidelných odstupech vyhodnocovat fungování ustanovení týkajících se prováděcích pravomocí, které jí byly svěřeny, a umožnit tak Evropskému parlamentu a Radě stanovit, zda jsou rozsah těchto pravomocí a procesní požadavky, které byly Komisi uloženy, přiměřené a zajišťují jak účinnost, tak demokratickou odpovědnost.

(7)

Směrnice 2004/109/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2004/109/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2004/109/ES se mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby bylo zajištěno jednotné uplatňování odstavce 1, přijímá Komise postupem podle čl. 27 odst. 2 a 2a prováděcí opatření týkající se definic uvedených v odstavci 1.

Komise zejména

a)

stanoví pro účely odst. 1 písm. i) bodu ii) procesní úpravu, v souladu s níž může emitent provést volbu domovského členského státu;

b)

upraví, pokud to bude vhodné pro účely volby domovského členského státu podle odst. 1 písm. i) bodu ii), dobu tří let týkající se záznamu historie emitenta s přihlédnutím k jakémukoli novému požadavku podle právních předpisů Společenství ohledně přijímání k obchodování na regulovaném trhu;

c)

pro účely odst. 1 písm. l) vypracuje regulativním postupem podle čl. 27 odst. 2 orientační seznam prostředků, které nemají být považovány za elektronické prostředky, přičemž přihlédne k příloze V směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (7).

Opatření uvedená v druhém pododstavci písm. a) a b), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.

2)

V článku 5 se odstavec 6 mění takto:

a)

v prvním pododstavci se zrušují slova „postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2“;

b)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Opatření uvedená v písmenu a) se přijímají regulativním postupem podle čl. 27 odst. 2. Opatření uvedená v písmenech b) a c), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.

Komise může případně rovněž upravit dobu pěti let uvedenou v odstavci 1. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“

3)

V článku 9 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Komise přijímá prováděcí opatření za účelem zohlednění technického vývoje finančních trhů a zajištění jednotného uplatňování odstavců 2, 4 a 5. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.

Komise specifikuje maximální délku ‚krátkého vypořádacího cyklu‘ uvedeného v odstavci 4 tohoto článku, jakož i vhodné kontrolní mechanismy příslušného orgánu domovského členského státu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.

Kromě toho Komise může regulativním postupem podle čl. 27 odst. 2 vypracovat seznam událostí uvedených v odstavci 2 tohoto článku.“

4)

V článku 12 se odstavec 8 mění takto:

a)

slova „postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“

5)

V článku 13 se odstavec 2 mění takto:

a)

slova „postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“

6)

Ustanovení čl. 14 odst. 2, čl. 17 odst. 4 a čl. 18 odst. 5 se mění takto:

a)

slova „postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2“ se zrušují;

b)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“

7)

V článku 19 se odstavec 4 mění takto:

a)

v prvním pododstavci se zrušují slova „postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním a druhém pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“

8)

V článku 21 se odstavec 4 mění takto:

a)

v prvním pododstavci se zrušují slova „postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním, druhém a třetím pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“

9)

Článek 23 se mění takto:

a)

odstavec 4 se mění takto:

i)

za první pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:

„V souvislosti s prvním pododstavcem bodem ii) přijme Komise rovněž prováděcí opatření týkající se hodnocení standardů platných pro emitenty z více než jedné země. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“,

ii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„V souvislosti s předchozím pododstavcem Komise přijme rovněž prováděcí opatření s cílem stanovit obecná kritéria rovnocennosti pro účetní standardy platné pro emitenty z více než jedné země. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“;

b)

odstavec 5 se mění takto:

i)

slova „postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2“ se zrušují,

ii)

doplňuje se nová věta, která zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“;

c)

v odstavci 7 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Komise přijme rovněž prováděcí opatření s cílem stanovit obecná kritéria rovnocennosti pro účely prvního pododstavce. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“

10)

Článek 27 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Do 31. prosince 2010 a poté nejméně každé tři roky provede Komise přezkum ustanovení týkajících se jejích prováděcích pravomocí a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu zabývající se fungováním těchto pravomocí. Tato zpráva posoudí zejména, zda je třeba, aby Komise navrhla změny této směrnice s cílem zajistit odpovídající rozsah prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Závěr, zda je či není nutná změna, se doloží podrobným odůvodněním. V případě potřeby se ke zprávě připojí legislativní návrh na změnu ustanovení o svěření prováděcích pravomocí Komisi.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Úř. věst. C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. března 2008.

(4)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2006/96/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 81).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU