2008/13/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/13/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se zrušuje směrnice Rady 84/539/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zdravotnických elektrických přístrojů používaných ve veterinářství (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 41-41 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 11. března 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 8. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/13/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se zrušuje směrnice Rady 84/539/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zdravotnických elektrických přístrojů používaných ve veterinářství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Politiky Společenství týkající se zlepšení právní úpravy vyzdvihují význam zjednodušování vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Společenství jako klíčový prvek pro zlepšení konkurenceschopnosti podniků a dosažení cílů Lisabonské agendy.

(2)

Metoda posuzování shody stanovená ve směrnici Rady 84/539/EHS (3) již není pro účely vnitřního trhu nebo obchod se třetími zeměmi nezbytná.

(3)

Fungování vnitřního trhu a ochranu uživatelů a zvířat lze lépe zajistit jinými právními předpisy Společenství.

(4)

Směrnice 84/539/EHS by proto měla být zrušena.

(5)

Zrušení směrnice 84/539/EHS má za následek, že po 31. prosinci 2008 se již nebude používat vzor značky shody podle přílohy III uvedené směrnice a že musí být zrušena příslušná vnitrostátní prováděcí opatření,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 84/539/EHS se zrušuje s účinkem od 31. prosince 2008.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2008. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů spolu se srovnávací tabulkou mezi nimi a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Stanovisko ze dne 16. ledna 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2008.

(3)  Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 179. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU