2008/475/ES2008/475/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. června 2008 , kterým se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 29-33 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 23. června 2008 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. června 2008 Nabývá účinnosti: 24. června 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1100/2009 Pozbývá platnosti: 18. listopadu 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 23. června 2008,

kterým se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu

(2008/475/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 423/2007 ze dne 19. dubna 2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. dubna 2007 přijala Rada nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu. Podle čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení Rada stanoví, přezkoumává a mění seznam osob, subjektů a orgánů uvedených v čl. 7 odst. 2 zmíněného nařízení.

(2)

Rada rozhodla, že některé další osoby, subjekty a orgány splňují podmínky stanovené v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 a že by proto měly být uvedeny v příloze V zmíněného nařízení, a to z uvedených individuálních a konkrétních důvodů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 423/2007 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění.

V Lucemburku dne 23. června 2008.

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 103, 20.4.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 219/2008 (Úř. věst. L 68, 12.3.2008, s. 5).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA V

A.   Fyzické osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Reza AGHAZADEH

Datum narození: 15.3.1949, pas č.: S4409483, s platností 26.4.2000 – 27.4.2010, místo vydání: Teherán, diplomatický pas č. D9001950, vydán dne 22. ledna 2008, platný do 21. ledna 2013, místo narození: Choj

Vedoucí Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Brigádní generál Islámských revolučních gard (IRGC) Džavád DARVIŠ-VAND

 

Náměstek ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) pro inspekci. Odpovídá za veškeré vybavení a zařízení ministerstva

24.6.2008

3.

Brigádní generál IRGC Sejjed Mahdí FARÁHÍ

 

Generální ředitel Organizace obranného průmyslu (DIO), která je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006)

24.6.2008

4.

Dr. Hosejn FAKIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán, Írán

Zástupce a generální ředitel Společnosti pro výrobu a získávání jaderného paliva (NFPC), která je součástí AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). NFPC se podílí na činnostech souvisejících s obohacováním, které má Írán dle požadavku rady guvernérů MAAE a Rady bezpečnosti zastavit.

24.4.2007

5.

Inženýr Modžtaba HAERI

 

Náměstek MODAFL pro průmysl Vykonává dohled nad Organizací pro letectví a kosmonautiku (AIO) a DIO

24.6.2008

6.

Brigádní generál IRGC Alí HOSEJNITAŠ

 

Vedoucí hlavního úseku nejvyšší národní rady bezpečnosti, který je zapojen do vytváření politiky v souvislosti s jadernou otázkou

24.6.2008

7.

Mohammad Alí DŽAFARÍ, IRGC

 

Vykonává velitelskou pozici v rámci IRGC.

24.6.2008

8.

Mahmúd DŽANNATIAN

 

Zástupce vedoucího Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

24.6.2008

9.

Saíd Esmail CHALILIPÚR

Datum narození: 24. listopadu 1945, místo narození: Langroud

Zástupce vedoucího AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Alí Reza CHANŠÍ

Adresa střediska pro jaderný výzkum (NRC): AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teherán, Írán Fax: (+9821) 8021412

Vedoucí střediska organizace AEOI pro jaderný výzkum v Teheránu (TNRC). MAAE stále požaduje od Íránu vysvětlení pokusů se štěpením plutonia prováděných TNRC a vysvětlení výskytu částic vysoce obohaceného uranu ve vzorcích odebraných z okolního prostředí v místě pro ukládání odpadů v Karadži, kde jsou skladovány kontejnery s ochuzeným uranem použitým při těchto pokusech. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Generální ředitel Iran Electronic Industries

24.6.2008

12.

Brigádní generál Beik MOHAMMADLU

 

Náměstek MODAFL pro zásobování a logistiku

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Správce Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; tato společnost se pokusila získat citlivé zboží ve prospěch subjektů uvedených na seznamu podle rezoluce 1737

24.6.2008

14.

Brigádní generál Mohammad NADERI

 

Vedoucí AIO; tato organizace se účastnila citlivých íránských programů

24.6.2008

15.

Brigádní generál IRGC Mostafa Mohammad NADŽAR

 

Ministr MODAFL, odpovídá za všechny vojenské programy, mezi než patří i programy týkající se balistických raket.

24.6.2008

16.

Dr. Džavád RAHÍKÍ

Datum narození: 21. dubna 1954, místo narození: Mashad

Vedoucí střediska AEOI pro jadernou technologii v Esfahánu. Toto středisko dohlíží na závod na přeměnu uranu v Esfahánu. Rada guvernérů MAAE a Rada bezpečnosti požadují, aby Írán zastavil všechny činnosti související s obohacováním uranu. To se vztahuje i na všechny práce související s přeměnou uranu. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Kontraadmirál Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Náměstek MODAFL pro koordinaci

24.6.2008

18.

Brigádní generál IRGC Alí ŠAMŠÍRÍ

 

Náměstek MODAFL pro kontrašpionáž, odpovědný za bezpečnost zaměstnanců a budov MODAFL

24.6.2008

19.

Abdolláh SOLAT SANA

 

Generální ředitel závodu na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility, UCF) v Esfahánu. Toto zařízení vyrábí vstupní materiál (UF6) pro obohacovací zařízení v Natanzu. Dne 27. srpna 2006 Solat Sana obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu.

24.4.2007

20.

Brigádní generál IRGC Ahmad VAHÍDÍ

 

Náměstek ministra MODAFL

24.6.2008


B.   Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Organizace pro letectví a kosmonautiku (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teherán

AIO dohlíží na íránskou výrobu raket, včetně společností Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group a Fajr Industrial Group, které byly označeny podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). Vedoucí AIO a dva další vysocí představitelé byly rovněž označeni podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Armament Industries (Zbrojařský závod)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Jedna z poboček DIO (Organizace obranného průmyslu).

24.4.2007

3.

Útvar ozbrojených sil pro geografii

 

Pravděpodobně poskytuje geoprostorové údaje pro program týkající se balistických raket

24.6.2008

4.

Banka Melli, Melli Bank Iran a všechny pobočky a dceřinné podniky včetně

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teherán

Poskytuje, či se pokouší poskytovat finanční podporu společnostem, které se podílejí na íránském jaderném a raketovém programu nebo které je zásobují (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Banka Melli napomáhá citlivým činnostem Íránu. Napomohla řadě nákupů citlivých materiálů pro íránský jaderný a raketový program. Poskytla řadu finančních služeb ve prospěch subjektů napojených na íránský jaderný a raketový průmysl, včetně vystavení akreditivů a vedení účtů. Řada z výše uvedených společností byla označena podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1737 a 1747.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11. poschodí, Londýn EC2Y 5EA, Spojené království

b)

Bank Melli Iran Zao

Č. 9/1, ulica Maškova, Moskva, 130064, Rusko

5.

Středisko obranné technologie a vědeckého výzkumu (DTSRC) - rovněž známé pod názvem Vzdělávací výzkumný ústav / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Zabývá se výzkumem a vývojem. Jedna z poboček DIO. DTSRC významně přispívá k činnostem DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teherán, Írán

Dceřinná společnost plně vlastněná MODAFL (a tedy sesterská organizace AIO, AvIO a DIO). Úkolem společnosti je vyrábět elektronické součástky pro íránské zbraňové systémy.

24.6.2008

7.

Vzdušné síly IRGC

 

Odpovídá za íránský arzenál balistických raket krátkého a středního doletu. Velitel vzdušných sil IRGC byl označen podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737.

24.6.2008

8.

Stavební organizace Khatem-ol Anbiya

Č. 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teherán 14678, Írán

Skupina společností vlastněná IRGC. Využívá technické zdroje IRGC pro stavebnictví a vystupuje jako hlavní dodavatel významných projektů včetně ražby tunelů; pravděpodobně podporuje íránský program balistických raket a jaderný program.

24.6.2008

9.

Univerzita Maleka Aštara

 

Napojená na ministerstvo obrany; v roce 2003 zavedla v úzké spolupráci s AIO vzdělávání v oblasti raket

24.6.2008

10.

Marine Industries (Závod námořního průmyslu)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Jedna z poboček DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group (Skupina strojního průmyslu)

 

Podílela se na výrobě součástek pro balistický program

24.6.2008

12.

Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán

Odpovídá za íránský výzkumný, vývojový a výrobní program v oblasti obrany, podporuje rovněž raketový a jaderný program.

24.6.2008

13.

Ministerstvo obrany, útvar logistiky a vývozu (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teherán, Írán

Vývozní sekce MODAFL a agentura používaná pro vývoz hotových zbraní v mezistátních transakcích. Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747 (2007) by MODLEX neměl obchodovat.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Krycí společnost AIO, jež se podílí na akvizicích v oblasti balistiky.

24.6.2008

15.

Společnost pro výrobu a získávání jaderného paliva (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán, Írán

Divize výroby jaderného paliva (NFPD) je součástí AEOI a zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně: průzkumu, těžby, drcení a obohacování uranu a nakládání s jaderným odpadem. NFPC je nástupcem NFDP, tj. přidružené společnosti v rámci AEOI, zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně přeměny a obohacování.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Podílí se na vývoji pohonných technik pro íránský balistický program

24.6.2008

17.

Special Industries Group (Skupina speciálního průmyslu)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Jedna z poboček DIO.

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (Státní nákupní organizace, SPO)

 

SPO pravděpodobně podporuje dovoz kompletních zbraní. Je pravděpodobně jednou z poboček MODAFL.

24.6.2008“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU