2008/340/ES2008/340/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2008 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2008) 1580)

Publikováno: Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 41-43 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 25. dubna 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 25. dubna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2012/535/EU Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost

(oznámeno pod číslem K(2008) 1580)

(2008/340/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Komise 2006/133/ES ze dne 13. února 2006, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (2), přijalo Portugalsko opatření proti šíření háďátka.

(2)

Portugalsko zaslalo Komisi zprávu o provádění uvedených opatření v roce 2007, podle níž se háďátko mimo vymezené oblasti nerozšířilo, avšak v uvedených oblastech je nadále přítomno.

(3)

Provedení portugalských opatření v roce 2007 vyhodnotil Stálý rostlinolékařský výbor na svém zasedání ve dnech 26.–27. listopadu 2007. V průběhu zasedání byl učiněn závěr, že snížení úrovně napadení ve vymezených oblastech, které bylo cílem rozhodnutí 2006/133/ES, se nepodařilo plně dosáhnout.

(4)

Je tedy třeba, aby Portugalsko pokračovalo v přijímání těchto opatření ve formě eradikačního plánu až do 31. března 2012, což je reálná doba pro dosažení významného pokroku v kontrole háďátka.

(5)

V zájmu zvýšení účinnosti uvedených opatření v případě izolovaných ohnisek výskytu v nárazníkové zóně vymezené oblasti by měla být v rámci nárazníkové zóny zřízena „ohnisková zóna“, kde budou náchylné rostliny odstraněny. Kolem ohniskové zóny by měla být zóna, kde budou náchylné rostliny pravidelně prověřovány (dále jen „bezpečnostní zóna“).

(6)

Požadavky na přemisťování náchylného dřeva ve formě obalových materiálů pocházejících z vymezené oblasti by měly být uvedeny do souladu s Mezinárodní normou FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15 nazvanou Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu).

(7)

Rozhodnutí 2006/133/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2006/133/ES se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Do 31. března 2012 Portugalsko zajistí, aby byly dodržovány podmínky stanovené v příloze, pokud jde o náchylné dřevo, kůru a rostliny, jež mají být přemisťovány v rámci vymezených oblastí v Portugalsku stanovených v souladu s článkem 5 nebo z těchto oblastí do jiných oblastí v Portugalsku či do jiných členských států.

Do 31. března 2012 provede Portugalsko plán eradikace ke kontrole šíření háďátka s cílem jeho eradikace. V plánu jsou uvedeny podrobnosti týkající se řízení druhů rostlin, které jsou za podmínek v Portugalsku vůči háďátku vysoce náchylné, ve vymezených oblastech. Tento plán bude přezkoumán každý rok do 31. prosince“.

2)

V článku 4 druhém pododstavci se slova „do 15. prosince 2006 a 15. prosince 2007“ nahrazují slovy „každý rok do 15. prosince“.

3)

Příloha rozhodnutí 2006/133/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/41/ES (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 51).

(2)  Úř. věst. L 52, 23.2.2006, s. 34.


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2006/133/ES se mění takto:

1)

V bodě 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

náchylné dřevo ve formě obalových beden, krabic, klecí, sudů nebo podobných obalů, palet, skříňových palet a jiných nakládacích desek anebo paletových věnců, používaných pro dopravu předmětů všeho druhu, či nikoli, podléhá jednomu ze schválených opatření uvedených v příloze I Mezinárodní normy FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15 nazvané Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu). Musí nést úředně schválené označení úpravy, z něhož je patrné, kde a kým byla úprava provedena, nebo musí být opatřeno zmíněným rostlinolékařským pasem osvědčujícím provedená opatření.“

2)

V bodě 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

S náchylnými rostlinami se nakládá takto:

i)

náchylné rostliny pocházející z míst produkce, v nichž nebyly pozorovány příznaky háďátka na místech samých, ani v jejich bezprostředním okolí od začátku posledního ukončeného vegetačního období a u nichž nebyly během úředních kontrol shledány známky ani příznaky háďátka, musí být při přemístění z místa produkce opatřeny zmíněným rostlinolékařským pasem;

ii)

náchylné rostliny pocházející z míst produkce, v nichž byly pozorovány příznaky háďátka na místech samých, nebo v jejich bezprostředním okolí od začátku posledního ukončeného vegetačního období anebo které byly určeny jako napadené háďátkem, nesmějí být z místa produkce přemisťovány a musí být zničeny spálením;

iii)

náchylné rostliny pocházející z míst, jako jsou lesy nebo veřejné či soukromé zahrady, které byly identifikovány jako zamořené háďátkem nebo vykazují příznaky špatného stavu či se nacházejí v chráněných oblastech, musí:

jsou-li identifikovány v období od 1. listopadu do 1. dubna, být během tohoto období poraženy, nebo

jsou-li identifikovány v období od 2. dubna do 31. října, být poraženy okamžitě, a

nacházejí-li se v části vymezené oblasti označené v souladu s článkem 5 jako nárazníková zóna, být testovány na přítomnost háďátka. Pokud se jeho přítomnost potvrdí, musí být napadené rostliny a všechny náchylné rostliny v zóně o poloměru nejméně 50 m okolo napadených rostlin a v každém případě o poloměru pokrývajícím nejméně deset náchylných rostlin zničeny (ohnisková zóna). Všechny náchylné rostliny v zóně o poloměru nejméně 50 m okolo ohniskové zóny musí být po dobu nejméně jednoho roku po odstranění napadených rostlin každé dva měsíce úředně prověřeny (bezpečnostní zóna). Pokud je během tohoto období v bezprostředním okolí potvrzena další přítomnost háďátka, vymezená oblast se upraví v souladu s čl. 5 prvním pododstavcem;“

3)

V bodě 2 písm. e) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„e)

Náchylné dřevo ve formě odpadu vzniklého během kácení musí být za úředního dohledu spáleno na příslušných místech nebo rozštípáno na kusy o tloušťce a šířce menší než 3 cm a ponecháno na místě.“

4)

V bodě 2 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

náchylné dřevo ve formě obalových beden, krabic, klecí, sudů nebo podobných obalů, palet, skříňových palet a jiných nakládacích desek, paletových věnců, prokladů, nosníků a vzpěr, včetně dřeva, které si neuchovalo přirozený oblý povrch, podléhá jednomu ze schválených opatření uvedených v příloze I Mezinárodní normy FAO pro rostlinolékařská opatření č. 15 nazvané Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU